top of page
Wheat Field

Σχετικά με εμάς

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής δογματικά αποδέχεται όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως, όπως το θέσπισαν οι 318 Πατέρες, για να ξεχωρίζουν οι αιρέσεις από την Εκκλησία που ορθοτομεί τον λόγο του Θεού. Πιστεύει στην Αγία Τριάδα, Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, Τριάδα Ομοούσιον και Αχώριστον. Έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πιστεύει ότι όλη η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη και ωφέλιμη. 

 

Β' Τιμ 3:16 Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, 17  διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν

Λέγεται Ελευθέρα, γιατί δεν έχει καμία εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμιά ξένη οργάνωση.

Λέγεται Αποστολική διότι έχει ως αποστολή τη διάδοση του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού αλλά και γιατί έχει σαν στόχο να επιστρέψει στις ρίζες της πρώτης αποστολικής εκκλησίας.

Λέγεται της Πεντηκοστής, γιατί πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο και να ενδυθεί δύναμιν εξ’ ύψους, όπως έλαβαν οι απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ο αρχηγός της είναι ο ίδιος ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, οι δε υπηρετούντες Αυτόν θεωρούνται δούλοι Του.

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής πιστεύει και εκτελεί:

(α) Βάπτισμα εν ύδατι

Το βάπτισμα στο νερό γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτισθεί ένα άτομο στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία, να έχει δηλαδή αναγεννηθεί.

Ιωα 3:5 Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. 

Μαρκ 16:16 Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή. 

Πραξ 2:37 Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί; 38  Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. 39  Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.  

Το βάπτισμα γίνεται σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν

Πραξ 8:12 Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, εβαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. 

Πρaξ 8:36 Και καθώς εξηκολούθουν την οδόν, ήλθον εις το ύδωρ, και λέγει ο ευνούχος· Ιδού ύδωρ· τι με εμποδίζει να βαπτισθώ; 37  Και ο Φίλιππος είπεν· Εάν πιστεύης εξ όλης της καρδίας, δύνασαι. Και αποκριθείς είπε· Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. 38  Και προσέταξε να σταθή η άμαξα, και κατέβησαν αμφότεροι εις το ύδωρ, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάπτισεν αυτόν. 


(β) Θεία Ευχαριστία

Η Θεία Ευχαριστία γίνεται ακριβώς όπως την έκαμε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και την παρέδωσε στους αποστόλους.

Λουκ 22:14 Και ότε ήλθεν η ώρα, εκάθησεν εις την τράπεζαν, και οι δώδεκα απόστολοι μετ' αυτού. 15  Και είπε προς αυτούς· Πολύ επεθύμησα να φάγω το πάσχα τούτο με σας προ του να πάθω· 16  διότι σας λέγω, ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού, εωσού εκπληρωθή εν τη βασιλεία του Θεού. 17  Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και είπε· Λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους· 18  διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πίει από του γεννήματος της αμπέλου, εωσού έλθη η βασιλεία του Θεού. 19  Και λαβών άρτον, ευχαριστήσας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς, λέγων· Τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών διδόμενον· τούτο κάμνετε εις την ιδικήν μου ανάμνησιν. 20  Ωσαύτως και το ποτήριον, αφού εδείπνησαν, λέγων· Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου, το υπέρ υμών εκχυνόμενον. 

 

Πιστεύει ότι ο άρτος και ο οίνος δεν είναι απλά σύμβολα, αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.

Α' Κορ 11:23 Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο, το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυκτί καθ' ην παρεδίδετο έλαβεν άρτον, 24  και ευχαριστήσας έκοψε και είπε· Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών κλώμενον· τούτο κάμνετε εις την ανάμνησίν μου. 25  Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε, λέγων· Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου· τούτο κάμνετε, οσάκις πίνητε, εις την ανάμνησίν μου. 26  Διότι οσάκις αν τρώγητε τον άρτον τούτον και πίνητε το ποτήριον τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, μέχρι της ελεύσεως αυτού. 

 

Στην Θεία Κοινωνία λαμβάνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία, και γίνεται κάθε Κυριακή σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού

Α' Κορ 11:28 Ας δοκιμάζη δε εαυτόν ο άνθρωπος, και ούτως ας τρώγη εκ του άρτου και ας πίνη εκ του ποτηρίου· 

Πραξ 20:7 Και τη πρώτη ημέρα της εβδομάδος ενώ οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι διά την κλάσιν του άρτου, 


(γ) Γάμος

Ο γάμος γίνεται αποκλειστικά ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα, και πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο γάμος συμβολίζει την ένωση του Χριστού και της εκκλησίας

Εβρ 13:4 Τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κοίτη αμίαντος· τους δε πόρνους και μοιχούς θέλει κρίνει ο Θεός. 

Εφεσ 5:31 Διά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν. 32  Το μυστήριον τούτο είναι μέγα, εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και περί της εκκλησίας. 

Το διαζύγιο απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση, παρεκτός λόγου πορνείας.

Ματθ 5:32 Εγώ όμως σας λέγω ότι όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνει αυτήν να μοιχεύηται, και όστις λάβη γυναίκα κεχωρισμένην, γίνεται μοιχός. 

 

Ο δεύτερος γάμος δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση παρά μόνο σε θάνατο του ή της συζύγου

Α' Κορ 7:10 Εις δε τους νενυμφευμένους παραγγέλλω, ουχί εγώ αλλ' ο Κύριος, να μη χωρισθή η γυνή από του ανδρός αυτής· 11  αλλ' εάν και χωρισθή, ας μένη άγαμος ή ας συνδιαλλαγή με τον άνδρα· και ο ανήρ να μη αφίνη την εαυτού γυναίκα. 

Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο και γι' αυτό το λόγο, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δε δίνει διαζύγια.

Α' Κορ 7:39 Η γυνή είναι δεδεμένη διά του νόμου εφ' όσον καιρόν ζη ο ανήρ αυτής· εάν δε ο ανήρ αυτής αποθάνη, είναι ελευθέρα να υπανδρευθή με όντινα θέλει, μόνον να γίνηται τούτο εν Κυρίω. 

 

(δ) Eυχέλαιο

Το ευχέλαιο αφορά τους ασθενείς, και δίνει θεραπεία στο σώμα. Οι πρεσβύτεροι αλείφουν τον ασθενή με έλαιο, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω τους και προσεύχονται, όπως παραγγέλλει ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τον ασθενή και όχι ο άνθρωπος.

Ιακ 5:14 Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. 15  Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν· και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι συγχωρηθή εις αυτόν. 

Μαρκ 6:13 και εξέβαλλον πολλά δαιμόνια και ήλειφον πολλούς αρρώστους με έλαιον και εθεράπευον. 

 

(ε) Eξομολόγηση

H εξομολόγηση γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό, απ΄ ευθείας στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος να συγχωρεί αμαρτίες

Πραξ 4:12 Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν. 

 

Εάν όμως έχει φταίξει κανείς σε κάποιον συνάνθρωπό του, πρέπει και σ΄ αυτόν να πάει να εξομολογηθεί και να του ζητήσει συγγνώμη

Ματθ 5:23 Εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, 24  άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου. 

Ιακ 5:16 Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη. 


(στ) Xρίσμα του Αγίου Πνεύματος

Το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, συνιστά στους πιστούς να ζητήσουν από τον ίδιο τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό που είναι ο Μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Άγιο. Το χρίσμα είναι το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα.

Β’ Κορ 1:21 Ο δε βεβαιών ημάς μεθ' υμών εις Χριστόν και ο χρίσας ημάς είναι ο Θεός, 22  όστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αρραβώνα του Πνεύματος εν ταις καρδίαις ημών. 

Ματθ 3:11 Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα· αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί. 

Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθεί με Πνεύμα Αγιο, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας

Πραξ 2:2 Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι· 3  και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθησεν επί ένα έκαστον αυτών, 4  και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν. 

Πραξ 10:44 Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας τον λόγον. 

Πραξ 19:6 Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, και ελάλουν γλώσσας και προεφήτευον. 

Α' Κορ 14:22 Ώστε αι γλώσσαι είναι διά σημείον ουχί προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους· η προφητεία όμως είναι ουχί προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. 


(ζ) Τις Διακονίες

Οι Διακονίες είναι πέντε και τις δίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο απόστολος, ο προφήτης, ο διδάσκαλος, ο ποιμένας και ο ευαγγελιστής και δίνονται για τον καταρτισμό των αγίων.

Εφεσ 4:11 Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, 12  προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, 13  εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, 

Χειροτονεί επισκόπους που λέγονται και πρεσβύτεροι σε κάθε εκκλησία

Πραξ 14:23 Και αφού εχειροτόνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησίαν, προσευχηθέντες με νηστείας, αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχον πιστεύσει. 

 

Οι πρεσβύτεροι, που ονομάζονται αλλιώς και επίσκοποι, είναι πιστοί αδελφοί που πρέπει να είναι απαραιτήτως παντρεμένοι με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους και έχουν καλή μαρτυρία

Α' Τιμ 3:1 Πιστός ο λόγος· Εάν τις ορέγηται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. 2  Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να ήναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, 3  ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί αισχροκερδής, αλλ' επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος, 4  κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μετά πάσης σεμνότητος· 5  διότι εάν τις δεν εξεύρη να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πως θέλει επιμεληθή την εκκλησίαν του Θεού; 6  να μη ήναι νεοκατήχητος, διά να μη υπερηφανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου. 7  Πρέπει δε αυτός να έχη και παρά των έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, διά να μη πέση εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. 

Τιτ 1:5 Διά τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, διά να διορθώσης τα ελλείποντα και να καταστήσης εν πάση πόλει πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα, 6  όστις είναι ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ, έχων τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. 7  Διότι πρέπει ο επίσκοπος να ήναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού, μη αυθάδης, μη οργίλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη αισχροκερδής, 8  αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σώφρων, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, 9  προσκεκολλημένος εις τον πιστόν λόγον της διδασκαλίας, διά να ήναι δυνατός και να προτρέπη διά της υγιαινούσης διδασκαλίας και να εξελέγχη τους αντιλέγοντας. 10  Διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα οι εκ της περιτομής, 

Μετά από εκλογές από το πλήρωμα της κάθε τοπικής εκκλησίας, εκλέγονται και χειροτονούνται διάκονοι, οι οποίοι είναι και αυτοί πιστοί άθρωποι με ολοκληρωμένη και πιστή οικογένεια. Οι διάκονοι ασχολούνται με τα υλικά θέματα της εκκλησίας όπως είναι η τάξη του ευκτήριου οίκου, η καθαριότητα και με άλλα καθήκοντα. Οι διάκονοι ακόμα ασχολούνται με τους φτωχούς και φροντίζουν ώστε η εκκλησία να τους βοηθάει και να καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες.

Α' Τιμ 3:8  Οι διάκονοι ωσαύτως πρέπει να ήναι σεμνοί, ουχί δίγλωσσοι, ουχί δεδομένοι εις οίνον πολύν, ουχί αισχροκερδείς, 9  έχοντες το μυστήριον της πίστεως μετά καθαράς συνειδήσεως. 10  Και ούτοι δε ας δοκιμάζωνται πρώτον, έπειτα ας γίνωνται διάκονοι, εάν ήναι άμεμπτοι. 11  Αι γυναίκες ωσαύτως σεμναί, ουχί κατάλαλοι, εγκρατείς, πισταί κατά πάντα. 12  Οι διάκονοι ας ήναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. 13  Διότι οι καλώς διακονήσαντες αποκτώσιν εις εαυτούς βαθμόν καλόν και πολλήν παρρησίαν εις την πίστιν την εις τον Ιησούν Χριστόν. 

Το σύμβολο της πίστεως

«Πιστεύω εἰς ἕναν Θεόν, πατέρα Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕναν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζώντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Άγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.»

bottom of page