top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΑΓΑΠΗ

Έγινε ενημέρωση: 14 Ιαν 2023

Περιεχόμενα

Η αγάπη δεν είναι στα λόγια, αλλά στα έργαΑγάπη, η μεγαλύτερη εντολή που εκπληρώνει το Νόμο

ΔΕΥΤ 6:4  Άκουε Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ημών είναι είς Κύριος. 5 Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της δυνάμεως σου.

Το να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά σημαίνει ότι αγαπάς τον Θεό σου με τον εσώτερο εαυτό σου, που ισοδυναμεί με το υψηλότερο επίπεδο της ψυχής.

Το να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την ψυχή, σημαίνει ότι τον αγαπάς με όλο το Είναι της ύπαρξής σου.

Το να αγαπάς τον Θεό με όλη σου τη δύναμη, είναι σαν να τον αγαπάς με όλη την ανθρώπινη ικανότητα που σου έχει δοθεί και συνεπώς με όλη την εσωτερική και εξωτερική πραγματικότητά σου.

ΛΕΥΙ 19:18  Δέν θέλεις εκδικείσθαι,  ουδέ θέλεις μνησικακεί  κατά των υιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ώς σεαυτόν.

ΜΑΤΘ 22:36  Διδάσκαλε, ποία εντολή είναι μεγάλη εν τω νόμω; 37 Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου». 38 Αύτη είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. 39 Δευτέρα δε ομοία αυτής, «Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.» 40 Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς, όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται.

ΜΑΡΚ 12:32  Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, Καλώς, Διδάσκαλε, αληθώς είπας, ότι είναι είς Θεός, και δεν είναι άλλος εκτός αυτού· 33 και το να αγαπά τις αυτόν εξ όλης της καρδίας, και εξ όλης της συνέσεως, και εξ όλης της ψυχής, και εξ όλης της δυνάμεως, και το να αγαπά τον πλησίον ως εαυτόν, είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών.

ΡΩΜ 13:8  Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν ειμή το να αγαπάτε αλλήλους· διότι ο αγαπών τον άλλον εκπληροί τον νόμον. 9  Επειδή το, Μη μοιχεύσης, μη φονεύσης, μη κλέψης, μη ψευδομαρτυρήσης, μη επιθυμήσης, και πάσα άλλη εντολή, εν τούτω τω λόγω συμπεριλαμβάνεται, εν τώ· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. 10  Η αγάπη κακόν δεν κάμνει εις τον πλησίον· είναι λοιπόν εκπλήρωσις του νόμου η αγάπη.

ΙΩΑΝ 13:34  Εντολή καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους· καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σείς να αγαπάτε αλλήλους. 35 Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους.

Α’ ΚΟΡ 13:1  Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μή έχω, έγεινα χαλκός ηχών, ή κύμβαλον αλαλάζον. 2 Και εάν έχω προφητείαν, και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπην δε μή έχω, είμαι ουδέν. 3 Και εάν πάντα τα υπάρχοντά μου διανείμω, και εάν παραδώσω το σώμα μου διά να καυθώ, αγάπην δε μή έχω, ουδέν ωφελούμαι. 4 Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί· η αγάπη δεν φθονεί· η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται, 5 δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν· 6 δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν. 7 Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. 8 Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, είτε προφητείαι είναι, θέλουσι καταργηθή· είτε γλώσσαι, θέλουσι παύσει· είτε γνώσις, θέλει καταργηθή· … 16 Τώρα δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα· μεγαλητέρα δε τούτων είναι η αγάπη.

ΓΑΛ ε:13  Διότι σείς, αδελφοί, προσεκλήθητε εις ελευθερίαν· μόνον μή μεταχειρίζεσθε την ελευθερίαν εις αφορμήν της σαρκός, αλλά διά της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγον συμπληρούται, εις τον, «Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν»

 

Αγάπη, η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο

ΡΩΜ 8:35  Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις, ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα; 36 (Καθώς είναι γεγραμμένον, «Ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν· ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής») 37 Αλλ’ εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς. 38 Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, 39 ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε άλλη τις κτίσις, θέλει δυνηθή να χωρίση ημάς από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίου ημών.


Η αγάπη δεν είναι στα λόγια, αλλά στα έργα

Α’ ΙΩΑ 3:18   Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγον, μηδέ με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθειαν.

ΙΩΑΝ 14:21   Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με· ο δεν αγαπών με, θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου· και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν, και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν. … 23 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει. 24 Ο μή αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάττει. Και ο λόγος τον οποίον ακούετε, δεν είναι δικός μου, αλλά του πέμψαντός με Πατρός.

Α’ ΙΩΑ 5:2  Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν, και τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν. 3 Διότι αύτη είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμεν τας εντολάς αυτού· και αι εντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι.


Η αγάπη συγχωρεί

ΕΦΕΣ 4:2   …υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη…

ΚΟΛ 3:12  Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμών, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, 13  υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχη παράπονον κατά τινος· καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και σείς· 14  και εν πάσι τούτοις ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος. 15  Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύη εν ταις καρδίαις υμών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα· και γίνεσθε ευγνώμονες. 


Αγάπη Θεού προς τον άνθρωπο

ΠΑΡ 8:17  Εγώ τους εμέ αγαπώντας αγαπώ…

ΑΣΜΑ 1:2  Ας με φιλήση με τα φιλήματα του στόματος αυτού. Διότι η αγάπη σου είναι καλητέρα παρά τον οίνον.

ΑΣΜΑ 8:6  Θέσον με, ως σφραγίδα, επί την καρδίαν σου, ως σφραγίδα επί τον βραχίονά σου· διότι η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος· η ζηλοτυπία σκληρά ως ο άδης· αι φλόγες αυτής φλόγες πυρός, ανάφλεξις ορμητικωτάτη. 7 Ύδατα πολλά δεν δύνανται να σβέσωσι την αγάπην, ουδέ ποταμοί δύνανται να πνίξωσιν αυτήν· εάν τις δώση πάντα τα υπάρχοντα του οίκου αυτού διά την αγάπην, παντελώς θέλουσι καταφρονήσει αυτά.

ΙΕΡ 31: 3  Ο Κύριος εφάνη παλαιόθεν εις εμέ, λέγων, Ναι, σε ηγάπησα αγάπησιν αιώνιον, διά τούτο σε είλκυσα με έλεος.

ΙΩΑΝ 3:16  Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκεν τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πάς ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον….

ΙΩΑΝ 13:1(β)  …αγαπήσας τους δικούς του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς.

ΙΩΑΝ 15:9  Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου.

ΡΩΜ 5: 5  η δε ελπίς δεν καταισχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκκεχυμένη εν ταις καρδίαις ημών διά Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. … 8 Αλλ’ ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι, ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών·

ΓΑΛ 2:20  Ζώ εν τη πίστει του Υιού του Θεού, όστις με ηγάπησε, και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού.

ΕΒΡ 12:6  Διότι όντινα αγαπά Κύριος, παιδεύει· και μαστιγόνει πάντα υιόν τον οποίον παραδέχεται.

Α’ ΙΩΑ 3:1   Ίδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομασθώμεν τέκνα Θεού…

Αγάπη ανθρώπου προς τον Θεό

ΔΕΥΤ 30:6   Και θέλει περιτέμει Κύριος ο Θεός σου την καρδίαν σου, και την καρδίαν του σπέρματός σου, διά να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, διά να ζής.

ΙΗΣ.Ν 23:11 Προσέχετε λοιπόν σφόδρα εις εαυτούς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας.

ΨΑΛΜ 18: 1  Θέλω σε αγαπά, Κύριε, η ισχύς μου. 2 Ο Κύριος είναι πέτρα μου, και φρούριόν μου, και ελευθερωτής μου·

ΛΟΥΚ 7:47  Διά τούτο, σοι λέγω, συγκεχωρημέναι είναι αι αμαρτίαι αυτής αι πολλαί·διότι ηγάπησε πολύ· εις όντινα δε συγχωρείται ολίγον, ολίγον αγαπά.

ΙΩΑΝ 8:34  Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, Εάν ο Θεός ήτο πατήρ σας, ηθέλετε αγαπά εμέ· διότι εγώ εκ του Θεού εξήλθον, και έρχομαι·

Α’ ΠΕΤ 1:8   …τον οποίον άν και δεν είδετε, αγαπάτε…

Α’ ΙΩΑ 2:15  Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω· εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· …

Α’ ΙΩΑ 4:16  Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην, την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς. Ο Θεός είναι αγάπη· και όστις μένει εν τη αγάπη, εν τω Θεώ μένει, και ο Θεός εν αυτώ. … 18 Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον· διότι ο φόβος έχει κόλασιν· και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. 19 Ημείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. 20 Εάν τις είπη, Ότι αγαπώ τον Θεόν, και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι· διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά; 21 Και ταύτην την εντολήν έχομεν απ’ αυτού, Όστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού.

ΑΠΟΚ 2:4  Πλήν έχω τι κατά σου, διότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκας

Αγάπη ανθρώπου προς άνθρωπο

Β’ ΣΑΜ 1:26   Περίλυπος είμαι διά σε, αδελφέ μου Ιωνάθαν. Προσφιλέστατος εστάθης εις εμέ· η προς εμέ αγάπη σου ήτο εξαίσιος· υπερέβαινε την αγάπην των γυναικών.

ΠΑΡ 10:12  Το μίσος διεγείρει έριδας, αλλ’ η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα.

ΠΑΡ 15:17  Καλήτερον ξενισμός λαχάνων μετά αγάπης, παρά μόσχος σιτευτός μετά μίσους.

ΠΑΡ 17:17 Εν παντί καιρώ αγαπά ο φίλος, και ο αδελφός γεννάται διά καιρόν ανάγκης.

ΠΑΡ 27:5 Ο φανερός έλεγχος είναι καλήτερος παρά κρυπτομένη αγάπη.

ΜΑΤΘ 5:43 Ηκούσατε ότι ερρέθη, Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου, και μίσει τον εχθρόν σου. 44 Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι· … 46 Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποίον μισθόν έχετε; και οι τελώναι δεν κάμνουσι το αυτό;

ΜΑΤΘ 10:37  Όστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού· και όστις αγαπά υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού.

ΜΑΤΘ 24:12  Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή. 13 Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή.

ΡΩΜ 12:9  Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος· αποστρέφεσθε το πονηρόν, προσκολλάσθε εις το αγαθόν.

Α’ ΚΟΡ 8:1  …η γνώσις όμως φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί.

Α’ ΚΟΡ 14:1  Ακολουθείτε την αγάπην· και ζητείτε μετά ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύητε·

Α’ ΚΟΡ 16:14  Πάντα τα έργα υμών ας γίνονται εν αγάπη.

Β’ ΚΟΡ 5:14  Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς…

Β’ ΚΟΡ 6:6  …εν αγάπη ανυποκρίτω…

ΓΑΛ 5:22  Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη…

ΕΦΕΣ 5:25   Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν, και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, …

Α’ ΠΕΤ 2:17   Πάντας τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβείσθε…

Α’ ΠΕΤ 4:8  Πρό πάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην· διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών.

Α’ ΙΩΑ 2:10  Όστις αγαπά τον αδελφόν αυτού, εν τω φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτώ δεν είναι.

Α’ ΤΙΜ 1:5  Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκ καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου·

Α’ ΙΩΑ 3:10  Εν τούτω γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάς όστις δεν πράττει δικαιοσύνην, δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού.

Α’ ΙΩΑ 4:7   Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους· διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού· και πας όστις αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθη, και γνωρίζει τον Θεόν. 8 Όστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν· διότι ο Θεός είναι αγάπη. 9 Εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον Μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, διά να ζήσωμεν δι’ αυτού.  10 Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ’ ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλεν τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών. 11 Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός, και ημείς χρεωστούμεν να αγαπώμεν αλλήλους. 12 Τον Θεόν ουδείς είδεν πώποτε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν· και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν·


Δημήτριος Δαλιάνης

266 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page