top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Έγινε ενημέρωση: 14 Οκτ 2023

ΔΕΥΤ 8:11  πρόσεχε εις σεαυτόν μήποτε λησμονήσεις Κύριον τον Θεόν σου, αθετών τας εντολάς αυτού, και τας κρίσεις αυτού, και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σε σήμερον· 12 μήπως, αφού φάγης και χορτασθής, και οικοδομήσης οικίας καλάς, και κατοικήσης, 13 και οι βόες σου και τα πρόβατά σου αυξήσωσι, και πολυπλασιασθή το αργύριόν σου, και το χρυσίον σου, και πάντα όσα έχεις αυξήσωσι, 14 μήπως τότε υψωθή η καρδία σου και λησμονήσης Κύριον τον Θεόν σου, όστις σε εξήγαγεν εκ γής Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας…  ….. 17 και είπης εν τη καρδία σου, Η δύναμίς μου, και το κράτος της χειρός μου, απέκτησαν εις εμέ τον πλούτον τούτον.

ΔΕΥΤ 31:20  Διότι αφού εισαγάγω αυτούς εις την γήν την οποίαν ώμοσα προς τους πατέρας αυτών, γήν ρέουσαν γάλα και μέλι και αυτοί φάγωσι και χορτασθώσι, και εμπλησθώσι, τότε θέλουσι στραφή προς θεούς ξένους, και θέλουσι λατρεύση αυτούς, και θέλουσι με παροργίσει, και παραβή την διαθήκην μου.

ΔΕΥΤ 32:6  Ταύτα ανταποδίδετε εις τον Κύριον, λαέ μωρέ και ασύνετε;…

ΨΑΛΜ 109:5  Και ανταπέδωκαν εις εμέ κακόν αντί καλού, και μίσος αντί της αγάπης μου.

ΠΑΡ 17:13  Όστις αποδίδει κακόν αντί καλού, κακόν δεν θέλει αναχωρήσει από τον οίκον αυτού.

ΕΚΚΛ 9:14  Ήτο μικρά πόλις, και άνδρες εν αυτή ολίγοι· και ήλθε κατ’ αυτής βασιλεύς μέγας, και επολιόρκησεν αυτήν, και ωκοδόμησεν εναντίον αυτής προχώματα μεγάλα· 15 αλλ’ ευρέθη εν αυτή άνθρωπος πτωχός και σοφός, και αυτός διά της σοφίας αυτού ηλευθέρωσε την πόλιν· πλήν ουδείς ενεθυμήθη τον πτωχόν εκείνον άνθρωπον.

ΙΕΡ 2:5  Ούτω λέγει Κύριος· Ποίαν αδικίαν εύρηκαν εν εμοί οι πατέρες σας, ώστε απεμακρύνθησαν απ’ εμού, και περιεπάτησαν οπίσω της ματαιότητος, και εματαιώθησαν; 6 και δεν είπον, Πού είναι ο Κύριος· ο αναβιβάσας ημάς εκ γής Αιγύπτου, ο οδηγήσας ημάς διά της ερήμου, διά τόπου ερημίας και χασμάτων, ….

ΡΩΜ 1:21  Γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν· αλλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία.

Β’ΚΟΡ 12:15  Εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλως θέλω δαπανηθή υπέρ των ψυχών σας, άν και, ενώ σας αγαπώ περισσότερον, αγαπώμαι ολιγώτερον.

ΚΟΛ 3: 15  Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύη εν ταις καρδίαις υμών, εις  την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεσθε ευγνώμονες.

Β’ΤΙΜ 3: 2  διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι  φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς  εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι,

Παραδείγματα

ΓΕΝ 31:6  Λάβαν

ΓΕΝ 40:23  Αρχιοινοχόος

ΕΞΟΔ 17:4  Ισραήλ

ΔΕΥΤ 32:18  Ισραήλ

Α’ΣΑΜ 15:17-19  Σαούλ

Α’ΣΑΜ 23:5,12  Άνδρες της Κοιλά

Α’ΣΑΜ 24:17  Σαούλ

Α’ΣΑΜ 25:5-11  Νάβαλ

Β’ΣΑΜ 12:7-9  Δαβίδ

Β’ΣΑΜ 15:6  Αβεσσαλώμ

Β’ΧΡΟ 24:22  Ιωάς

ΔΑΝ 5:18-21  Ναβουχοδονόσορ

ΛΟΥΚ 17:17-18  Εννέα λεπροί

44 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

コメント


bottom of page