top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΙΑ

Έγινε ενημέρωση: 23 Δεκ 2023

Α’ ΣΑΜ 2:12-17 (Οι υιοί του Ηλεί εκμεταλλεύονται τις θυσίες του λαού)

Β’ ΒΑΣ 5:15  και επέστρεψε προς τον άνθρωπον του θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού· και ήλθε και εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν, ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι θεός εν πάση τη γη, ειμή εν τω Ισραήλ· όθεν τώρα δέχθητι παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου·16 ο δε είπε ζη Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμαι, δεν θέλω δεχθή· ο δε εβίαζεν αυτόν να δεχθή, αλλά δεν έστερξε … 26 Και είπε προς αυτόν, Δεν υπήγεν η καρδία μου μετά σου, ότε ο άνθρωπος επέστρεψεν από της αμάξης αυτού εις συνάντησίν σου; είναι καιρός να λάβης αργύριον και να λάβης ιμάτια και ελαιώνας και αμπελώνας και πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας; 27 διά τούτο η λέπρα του Νεεμάν θέλει κολληθή εις σε και εις το σπέρμα σου εις τον αιώνα. Και εξήλθεν απ’ έμπροσθεν αυτού λελεπρωμένος ως χιών.

 (Ο Ελισαιέ δεν δέχεται αλλά ο Γιεζί λαμβάνει δόλια τα δώρα του Νεεμάν του Σύρου)

ΨΑΛΜ 10:3 Διότι ο ασεβής καυχάται εις τας επιθυμίας της ψυχής αυτού, και ο πλεονέκτης μακαρίζει εαυτόν· καταφρονεί τον Κύριον.

ΠΑΡ 1:19 Τοιαύται είναι αι οδοί παντός πλεονέκτου· η πλεονεξία αφαιρεί την ζωήν των κυριευομένων υπ’ αυτής.

ΠΑΡ 13:22  Ο αγαθός αφίνει κληρονομίαν εις υιούς υιών· ο πλούτος δε του αμαρτωλού θησαυρίζεται διά τον δίκαιον. 

ΠΑΡ 16:8  Καλήτερον ολίγον μετά δικαιοσύνης, παρά εισοδήματα μεγάλα μετά αδικίας.

ΠΑΡ 21:6  Το αποκτάν θησαυρούς διά ψευδούς γλώσσης είναι ματαιότης άστατος των ζητούντων θάνατον.

ΠΑΡ 22:16  Όστις καταθλίβει τον πτωχόν διά να αυξήση τα πλούτη αυτού, και όστις δίδει εις τον πλούσιον, θέλει ελθεί βεβαίως εις ένδειαν. 

   ΠΑΡ 28:8 Ο αυξάνων την περιουσίαν αυτού διά τόκου και πλεονεξίας συνάγει αυτήν διά τον ελεούντα τους πτωχούς.

ΠΑΡ 28:15  Λέων βρυχώμενος και άρκτος πεινώσα είναι διοικητής ασεβής επί λαόν πενιχρόν. 16  Ο ηγεμών ο στερούμενος συνέσεως πληθύνει τας καταδυναστείας· ο δε μισών την αρπαγήν θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού. 

ΗΣΑ 1:23 Οι άρχοντές σου είναι απειθείς, και σύντροφοι κλεπτών· πάντες αγαπώσι δώρα,  και  κυνηγούσιν αντιπληρωμάς·  δεν κρίνουσι τον ορφανόν, ουδέ έρχεται η δίκη της χήρας προς αυτούς

ΗΣΑ 57: 17 δια την ανομίαν της αισχροκερδείας αυτου ωργίσθην και επάταξα αυτόν·έκρυψα το πρόσωπον μου και ωργίσθην· αλλά αυτός ηκολούθησε πεισματωδώς την οδόν της καρδίας αυτού.

ΙΕΡ 6:13 Διότι από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών πάς τις εδόθη εις την πλεονεξίαν·

ΙΕΡ 17:11  Καθώς η πέρδιξ η επωάζουσα και μη νεοσσεύουσα, ούτως ο αποκτών πλούτη αδίκως θέλει αφήσει αυτά εις το ήμισυ των ημερών αυτού και εις τα έσχατα αυτού θέλει είσθαι άφρων. 

ΙΕΖ 22:13 ιδού δια τούτο εκρότησα τας χείρας μου επί τη αισχροκέρδεια σου την οποίαν έπραξας και επί τω αίματι σου το οποίον ήτο εν μέσω σου … 27 οι άρχοντες αυτής είναι εν μέσω αυτής ως λύκοι αρπάζοντες το θήραμα δια να εκχέωσιν αίμα, δια να αφανίζωσι ψυχάς, δια να αισχροκερδήσωσιν αισχροκέρδειαν

ΜΙΧ 3:5 και εάν τις δεν βάλλη τι εις το στόμα αυτών, κηρύττουσιν εναντίον αυτού πόλεμον. … 11 Οι άρχοντες αυτής κρίνουσι με δώρα και οι ιερείς αυτής διδάσκουσιν επί μισθώ και οι προφήται αυτής μαντεύουσιν επί αργυρίω και επαναπαύονται επί τον Κύριον, λέγοντες, Δεν είναι ο Κύριος εν μέσω ημών; κακόν δεν θέλει ελθεί εφ’ ημάς.

ΑΒΒ 2:9  Ουαί εις τον πλεονεκτούντα πλεονεξίαν κακήν διά τον οίκον αυτού, διά να θέση την φωλεάν αυτού υψηλά, διά να ελευθερωθή εκ χειρός του κακού. 

ΜΑΤΘ 24:14 Ουαί εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί· διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών, και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς· Διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλητέραν καταδίκην.

ΜΑΤΘ 23:16 Ουαί εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες, Όστις ομόσει εν τω ναώ είναι ουδέν·όστις όμως ομόσει εν τω χρυσώ του ναού υποχρεούται

ΡΩΜ 16:18 διότι οι τοιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτών κοιλίαν·

Α’ ΤΙΜ 3: 3 ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί  αισχροκερδής· αλλ’ επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος … 8 Οι διάκονοι ωσαύτως πρέπει να ήναι  σεμνοί, ουχί δίγλωσσοι, ουχί δεδομένοι εις οίνον πολύν, ουχί αισχροκερδείς,

Α’ ΤΙΜ 6:5 μάταιαι συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων τον νούν, και αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβειαν ότι είναι πλουτισμός.

ΤΙΤ 1:7 Διότι πρέπει ο επίσκοπος να ήναι  ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού μη αυθάδης, μη οργίλος, μη μέθυσος,  μη πλήκτης, μη αισχροκερδής.  …. 11  οίτινες ανατρέπουσιν ολόκληρους οίκους, διδάσκοντες όσα δεν πρέπει χάριν αισχρού κέρδους.

ΙΑΚ 5:1  Έλθετε τώρα οι πλούσιοι, κλαύσατε ολολύζοντες διά τας επερχομένας ταλαιπωρίας σας. 

Jas 5:2  Ο πλούτος σας εσάπη και τα ιμάτιά σας έγειναν σκωληκόβρωτα, 3  ο χρυσός σας και ο άργυρος εσκωρίασε, και η σκωρία αυτών θέλει είσθαι εις μαρτυρίαν εναντίον σας και θέλει φάγει τας σάρκας σας ως πυρ. Εθησαυρίσατε διά τας εσχάτας ημέρας. 4  Ιδού, ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, τον οποίον εστερήθησαν από σας, κράζει, και αι κραυγαί των θερισάντων εισήλθον εις τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ. 5  Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τας καρδίας σας ως εν ημέρα σφαγής. 6  Κατεδικάσατε, εφονεύσατε τον δίκαιον· δεν σας αντιστέκεται. 

Α’ ΠΕΤ 5: 2 ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικώς, αλλ’ εκουσίως· μηδέ αισχροκερδώς,  αλλά προθύμως·

Β’ ΠΕΤ 2:3 Και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους·

ΙΟΥΔ 1:11 Ουαί εις αυτούς·διότι περιεπάτησαν εν τη οδώ του Κάϊν, και χάριν μισθού εξεχύθησαν εις την πλάνην του Βαλαάμ, και απωλέσθησαν εις την αντιλογίαν του Κορέ.

ΙΟΥΔ 1:16 Ούτοι είναι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, περιπατούντες κατά τας επιθυμίας αυτών·και το στόμα αυτών λαλεί υπερήφανα, και κολακεύουσι πρόσωπα χάριν ωφελείας.

ΑΠΟΚ 18:13 ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΥΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ…

14 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page