top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΑΛΗΘΕΙΑ

Έγινε ενημέρωση: 14 Φεβ 2021

ΨΑΛΜ ιε:1 ΚΥΡΙΕ, τις θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου; τις θέλει κατοικήσει εν τω όρει τω αγίω σου; 2 Ο περιπατών εν ακεραιότητι, και εργαζόμενος δικαιοσύνην, και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού·

ΨΑΛΜ λς:5 Κύριε, έως του ουρανού φθάνει το έλεός σου, η αλήθειά σου έως των νεφελών.

ΨΑΛΜ ρα:4 …η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπίς.

ΨΑΛΜ ριζ: 2 διότι το έλεος αυτού είναι μέγα εφ’ ημάς· και η αλήθεια του Κυρίου, μένει εις τον αιώνα…

ΠΑΡ ιβ:17 Ο λαλών αλήθειαν, αναγγέλλει το δίκαιον· ο δε ψευδομάρτυς δόλον.

ΠΑΡ κγ:23 αγόραζε την αλήθειαν, και μή πώλει…

ΙΕΡ ς:16 Ούτω λέγει Κύριος· Στήτε επί τας οδούς, και ιδέτε, και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας.

ΖΑΧ η:16 Ούτοι είναι οι λόγοι τους οποίους θέλετε κάμει· Λαλείτε έκαστος την αλήθειαν προς τον πλησίον αυτού· αλήθειαν και κρίσιν ειρήνης κρίνετε εν ταις πύλαις σας.

ΜΑΡΚ ε:33 Η δε γυνή, φοβηθείσα και τρέμουσα, επειδή ήξευρε τι έγεινεν επ’ αυτήν, ήλθε και προσέπεσεν εις αυτόν, και είπε προς αυτόν όλην την αλήθειαν.

ΙΩΑΝ α:9 Ήτο το φώς το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.

ΙΩΑΝ α:17 Διότι και ο νόμος εδόθη διά του  Μωυσέως· η δε χάρις και η αλήθεια έγεινε διά Ιησού Χριστού.

ΙΩΑΝ η:31(β) Εάν σείς μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου· 32 και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει.

ΙΩΑΝ ιδ:6 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός, και η αλήθεια, και η ζωή·

ΙΩΑΝ ις:13 όταν δε έλθει Εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν·

ΙΩΑΝ ιζ:17 Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια.

ΙΩΑΝ ιη:37(β) Πάς όστις είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνήν μου. 38 Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, Τί είναι αλήθεια;

ΠΡΑΞ κς:25 Ο δε, δεν μαίνομαι, είπε, κράτιστε Φήστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιαίνοντος.

ΡΩΜ α:18 Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία…

ΡΩΜ α:25 Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν.

ΡΩΜ β:20 παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχων τον τύπον της γνώσεως και της αληθείας εν τω νόμω.

ΓΑΛ γ:1 Ω ΑΝΟΗΤΟΙ Γαλάται, τις σας εβάσκανεν, ώστε να μή πείθησθε εις την αλήθειαν σείς …

ΕΦΕΣ ς:14 Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι τη οσφύν σας με αλήθειαν, και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης, …

Α’ ΤΙΜ γ:15 … εν τω οίκω του Θεού, όστις είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας.

ΑΠΟΚ κα:5(β) Και λέγει προς εμέ, Γράψον, διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί.

36 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page