Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΑΛΗΘΕΙΑ

Έγινε ενημέρωση: 13 Φεβ 2021

ΨΑΛΜ ιε:1 ΚΥΡΙΕ, τις θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου; τις θέλει κατοικήσει εν τω όρει τω αγίω σου; 2 Ο περιπατών εν ακεραιότητι, και εργαζόμενος δικαιοσύνην, και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού·

ΨΑΛΜ λς:5 Κύριε, έως του ουρανού φθάνει το έλεός σου, η αλήθειά σου έως των νεφελών.

ΨΑΛΜ ρα:4 …η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπίς.

ΨΑΛΜ ριζ: 2 διότι το έλεος αυτού είναι μέγα εφ’ ημάς· και η αλήθεια του Κυρίου, μένει εις τον αιώνα…

ΠΑΡ ιβ:17 Ο λαλών αλήθειαν, αναγγέλλει το δίκαιον· ο δε ψευδομάρτυς δόλον.

ΠΑΡ κγ:23 αγόραζε την αλήθειαν, και μή πώλει…

ΙΕΡ ς:16 Ούτω λέγει Κύριος· Στήτε επί τας οδούς, και ιδέτε, και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας.

ΖΑΧ η:16 Ούτοι είναι οι λόγοι τους οποίους θέλετε κάμει· Λαλείτε έκαστος την αλήθειαν προς τον πλησίον αυτού· αλήθειαν και κρίσιν ειρήνης κρίνετε εν ταις πύλαις σας.

ΜΑΡΚ ε:33 Η δε γυνή, φοβηθείσα και τρέμουσα, επειδή ήξευρε τι έγεινεν επ’ αυτήν, ήλθε και προσέπεσεν εις αυτόν, και είπε προς αυτόν όλην την αλήθειαν.

ΙΩΑΝ α:9 Ήτο το φώς το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.

ΙΩΑΝ α:17 Διότι και ο νόμος εδόθη διά του  Μωυσέως· η δε χάρις και η αλήθεια έγεινε διά Ιησού Χριστού.

ΙΩΑΝ η:31(β) Εάν σείς μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου· 32 και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει.

ΙΩΑΝ ιδ:6 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός, και η αλήθεια, και η ζωή·

ΙΩΑΝ ις:13 όταν δε έλθει Εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν·

ΙΩΑΝ ιζ:17 Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια.

ΙΩΑΝ ιη:37(β) Πάς όστις είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνήν μου. 38 Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, Τί είναι αλήθεια;

ΠΡΑΞ κς:25 Ο δε, δεν μαίνομαι, είπε, κράτιστε Φήστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιαίνοντος.

ΡΩΜ α:18 Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία…

ΡΩΜ α:25 Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν.

ΡΩΜ β:20 παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχων τον τύπον της γνώσεως και της αληθείας εν τω νόμω.

ΓΑΛ γ:1 Ω ΑΝΟΗΤΟΙ Γαλάται, τις σας εβάσκανεν, ώστε να μή πείθησθε εις την αλήθειαν σείς …

ΕΦΕΣ ς:14 Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι τη οσφύν σας με αλήθειαν, και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης, …

Α’ ΤΙΜ γ:15 … εν τω οίκω του Θεού, όστις είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας.

ΑΠΟΚ κα:5(β) Και λέγει προς εμέ, Γράψον, διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί.

10 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται