Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ενημερώθηκε: Ιαν 29

Αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στη βασιλεία του Θεού


935 Ιωα 3:3 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού. 4 Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή; 5 Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. 6 Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. 7 Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν. 8 Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος.


Η αιώνια ζωή ξεκινά τη στιγμή της πνευματικής αναγέννησης.


936 Ιωα 3:36 Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον· όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ' η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού.


939 Ιωα 5:24 Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.


H αναγέννηση θανατώνει το παλιό μας «εγώ»


998 Ρωμ 7:4 Λοιπόν, αδελφοί μου, και σεις εθανατώθητε ως προς τον νόμον διά του σώματος του Χριστού, διά να συζευχθήτε με άλλον, τον αναστάντα εκ νεκρών, διά να καρποφορήσωμεν εις τον Θεόν.


1029 Γαλ 2:20 Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί· καθ' ο δε τώρα ζω εν σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού, όστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού.


Η πνευματική αναγέννηση διώχνει την αμαρτία από τη ζωή μας


Α’ Ιωα 3:9 Πας όστις εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτώ· και δεν δύναται να αμαρτάνη, διότι εγεννήθη εκ του Θεού.
ΟΡΙΣΜΟΣ


Με την αναγέννηση μας, ανοίγει μια νέα και πρωτόγνωρη επικοινωνία με τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνει κάποιος παιδί το Θεού, παρά μόνο εάν γεννηθεί “άνωθεν”. Η αναγέννηση δεν είναι ένα φυσικό βήμα προόδου στην ανάπτυξη του ανθρώπου, είναι μια υπερφυσική ενέργεια του Θεού. Δεν αποτελεί κάποια εξέλιξη, είναι η μετάδοση νέας ζωής, μία ολοκληρωτική μεταβολή, μία αλλαγή κατεύθυνσης που απορρέει απο αυτή τη νέα ζωή.


Η πνευματική ζωοποίηση, η νέα γέννηση: Η αναγέννηση είναι η μετάδοση νέας και Θείας ζωής, μία νέα δημιουργία, η γέννηση ενός νέου πνεύματος μέσα μας. Είναι το Γεν.α:26 πάλι απ’ την αρχή. Δεν είναι η παλιά φύση που έχει αλλάξει ή βελτιωθεί, αλλά μία καινούρια γέννηση “άνωθεν”. Από τη φύση του ο άνθρωπος είναι ένα νεκρό πνεύμα κι η καινούρια αυτή γέννηση του μεταδίδει ζωή, τη ζωή του Θεού, έτσι ώστε από κει και μετά είναι όπως αυτοί που αναστήθηκαν απ’ τους νεκρούς, γιατί έχει περάσει από το θάνατο στη ζωή.


(Ιωάν.γ:3-7, Ιωάν.ε:21, Εφεσ.β:10).

Η μετάδοση της καινούριας φύσης: Με την ενέργεια της αναγέννησης ο Θεός μεταδίδει στο παιδί Του μία καινούρια φύση. Έτσι ο άνθρωπος αποκτά μία εντελώς καινούρια προσωπικότητα.

(Β’ Πέτρ.α:2, Εφεσ.δ:24, Κολ.γ:10, Γαλ.β:20, Α’ Ιωάν.γ:6-9).

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ


Ιωα 3:3 Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.


Η ανάγκη αυτή είναι παγκόσμια για όλο το ανθρώπινο γένος, γιατί όλοι έχουμε υποπέσει σε λάθη. Δεν υπάρχει ηλικία, φύλο, θέση ή κατάσταση που να εξαιρείται απ’ αυτή την ανάγκη. Αν δεν έχεις αναγεννηθεί είναι τελείως αδύνατο να μπεις μέσα στην βασιλεία του Θεού.

Ιωα 3:6 Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ


Η αγιότητα του Θεού το απαιτεί: Αφού χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει τον Κύριο (Εβρ.ιβ:14) κι αφού ο αγιασμός δεν μπορεί να επιτευχθεί με καμία φυσική εξέλιξη ή ανθρώπινη προσπάθεια, τότε η αναγέννηση της φύσης μας είναι απολύτως απαραίτητη.


ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΝΗΣΗ


Ο Ιησούς συνέκρινε την αναγέννηση με τη φυσική γέννηση όταν είπε στον Νικόδημο ότι πρέπει να ξαναγεννηθεί. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε τις εκφράσεις “γέννηση εξ ύδατος” και “γέννηση εκ Πνεύματος”. Στις επιστολές συναντάμε εδάφια που αναφέρονται στη “γέννηση διά του λόγου”.


Ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακριβώς την Νέα Γέννηση είναι να την συγκρίνουμε με τη φυσική, όπως έκανε κι ο Ιησούς. Τα στάδια στη φυσική γέννηση είναι τρία, πρόκειται, όμως, για μία γέννηση:


1. Σύλληψη - η σπορά του Λόγου

2. Φυσική γέννηση - γέννηση εξ ύδατος

3. Το νεογέννητο μωρό αρχίζει ν’ αναπνέει - γέννηση εκ Πνεύματος

Αυτό ισχύει σύμφωνα με τη Γραφή: γέννηση διά του Λόγου, γέννηση εξ ύδατος, γέννηση εκ Πνεύματος - πρόκειται, ωστόσο, για την ίδια γέννηση.


ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ


1. Η Θεία ενέργεια


Ιωα 1:13 Οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ’ εκ Θεού εγεννήθησαν.


Ιωάν 3:5 ...Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος.


Ιάκ 1:18 Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς.


Τιτ 3:5 ...Διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος.


Όλα αυτά τα εδάφια φανερώνουν ότι η αναγέννηση είναι έργο του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.


2. Το μέρος του ανθρώπου


Ιωα 1:12 Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν...


Πρέπει να υπάρξει προσωπική αποδοχή του Ιησού Χριστού. Ένας νεκρός δεν μπορεί να συνεργήσει στην ανάστασή του, αλλά μπορεί να υπακούσει στην διαταγή του Χριστού, “Βγες έξω”.


3. Γέννηση εξ ύδατος (δια του Λόγου)


Α’ ΠΕΤ α:23 επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα...


Η γέννηση εξ ύδατος αναφέρεται παραβολικά και στον Λόγο του Θεού, ο οποίος παρομοιάζεται με άφθαρτο σπέρμα που με την ακοή μπαίνη στη "γη" της καρδιάς μας και δια του Αγίου Πνεύματος ζωοποιείται σε μια νέα γέννηση, αν το έδαφος είναι καλό κι οι συνθήκες κατάλληλες. Αυτό ταιριάζει με το Ιάκ.α:18, “διά του λόγου της αληθείας.”


4. Γέννηση εκ Πνεύματος


Ρωμ 8:16 Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών, ότι είμεθα τέκνα Θεού.


Α’ Κορ 6:19 Το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν.


Α’ Κορ 12:13 Διότι ημείς πάντες διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα...και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν.


Η γέννηση εκ Πνεύματος είναι το Βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μόνο η μετάδοση αιώνιας και θείας ζωής στον πιστό αλλά και η πλήρωση της καρδιάς και της ζωής του με το Άγιο Πνεύμα. Είναι η υιοθεσία του πιστού απ’ το Θεό, και το σφράγισμά του για τη μέρα της απολύτρωσης.


Γενικές Αρχές της αναγέννησης:

+ Η αναγέννηση είναι πνευματική (ΙΩΑΝ γ:6)

+ Όταν αναγεννιόμαστε ξεντυνόμαστε τον παλιό άνθρωπο δεν τον επιδιορθώνουμε.

+ Η αναγέννηση δεν είναι η αναμόρφωση του παλαιού ανθρώπου αλλά η εγκατάσταση ενός νέου ανθρώπου. (ΕΦΕΣ δ:22, ΚΟΛ γ:9)

+ Η μετάνοια είναι το έργο του ανθρώπου ενώ η αναγέννηση είναι το έργο του Θεού (ΙΑΚ α:18, Α’ ΠΕΤ α:3, Α’ ΠΕΤ α:2)

+ Η αναγέννηση δεν είναι κληρονομική

+ Η αναγέννηση δεν έρχεται επειδή προσκολλώμαι στην εκκλησία. Είναι ενέργεια μυστηριώδης. Για παράδειγμα τον ηλεκτρισμό δεν τον βλέπουμε αλλά βλέπουμε τα αποτελέσματά του που είναι φως μέσα στο σπίτι.


Ένας δρόμος για όλους:

+Η αναγέννηση είναι απαραίτητη για όλους ανεξάρτητα του πόσο είναι αμαρτωλοί (ΕΦΕΣ β:1-3)

+Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για την αναγέννηση (ΠΡΑΞ δ:12)Ο παλιός άνθρωπος:

+ Δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό (Α ΚΟΡ β:14)

+ Δεν μπορεί να υπακούσει και να υποταχθεί στο Θεό (ΡΩΜ η:7)

+ Είναι διεφθαρμένος (ΗΣΑ α:6)

+ Δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία (ΙΩΑΝ γ:7)

+ Δεν μπορεί να κάνει εκείνα τα οποία θέλει (ΓΑΛ ε:17)

+ Δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό (ΡΩΜ η:8)


Αποτελέσματα της Αναγέννησης:

+ Πνευματική γνώση και αντίληψη (Β’ ΚΟΡ 4:6)

+ Επανάσταση στην καρδιά (ΙΕΖ 36:26, ΙΕΡ 31:33)

+ Επιθυμία για υποταγή στο θέλημα του Θεού (Α΄ΙΩΑΝ 2:3)

+ Έλεγχος στην αμαρτία (Α' Ιωα 3:9)

+ Αποχωρισμός από το πνεύμα του κόσμου (Α’ ΙΩΑΝ 2:15)

+ Αγάπη για τους αδελφούς (Α’ ΙΩΑΝ 3:14)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΑΦΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΗ


ΔΕΥΤ λ:6 Και θέλει περιτέμει Κύριος ο Θεός σου την καρδίαν σου, και την καρδίαν του σπέρματός σου, διά να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, διά να ζής.


ΙΕΡ λα:33 αλλ' αύτη θέλει είσθαι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ· μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμον μου εις τα ενδόμυχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν ταις καρδίαις αυτών· και θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου.


ΙΕΖ ια:19 Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν και πνεύμα νέον θέλω βάλει εν υμίν· και αποσπάσας την λιθίνην καρδίαν από της σαρκός αυτών θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν σαρκίνην, 20 διά να περιπατώσιν εν τοις διατάγμασί μου και να φυλάττωσι τας κρίσεις μου και να εκτελώσιν αυτάς· και θέλουσιν είσθαι λαός μου και εγώ θέλω είσθαι Θεός αυτών.


ΙΩΑΝ α:13 οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ’ εκ Θεού εγεννήθησαν.


ΙΩΑΝ γ:3 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού. 4 Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή; 5 Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. 6 Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. 7 Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν. 8 Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος.


ΡΩΜ β:28 Διότι Ιουδαίος δεν είναι ο εν τω φανερώ Ιουδαίος, ουδέ περιτομή η εν τω φανερώ η γινομένη εν σαρκί, 29 αλλ' Ιουδαίος είναι ο εν τω κρυπτώ Ιουδαίος, και περιτομή η της καρδίας κατά πνεύμα, ουχί κατά γράμμα, του οποίου ο έπαινος είναι ουχί εξ ανθρώπων, αλλ' εκ του Θεού.


ΡΩΜ ς:4 Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δι