Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΑΝΑΜΑΡΤΗΣΙΑ

Έγινε ενημέρωση: 17 Ιαν

Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος

ΠΑΡ 20:9 Τις δύναται να είπη, Εκαθάρισα την καρδίαν μου, είμαι καθαρός από των αμαρτιών μου;

ΕΚΚΛ 7:20 διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γής, όστις να πράττη το καλόν, και να μη αμαρτάνη.

ΙΑΚ 2:10 Όστις φυλάξη όλον τον νόμον, και πταίση εις έν, έγεινεν ένοχος πάντων.

ΙΑΚ 3:2 διότι εις πολλά πταίομεν άπαντες.

Α’ ΙΩΑ 1:8 Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν, και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν.

Αναμάρτητος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός

ΗΣΑ 53:9 διότι δεν έκαμεν ανομίαν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού.

ΛΟΥΚ 23:41 και ημείς μεν δικαίως· διότι άξια των όσα επράξαμεν απολαμβάνομεν· ούτος όμως ουδέν άτοπον έπραξε.

Β’ ΚΟΡ 5:21 Διότι τον μή γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι’ αυτού.

ΕΒΡ 4:15 αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας

ΕΒΡ 7:26 Διότι τοιούτος αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών…

ΕΒΡ 9:28 …θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν.

Α’ ΠΕΤ 2:22 όστις αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού.

Α’ ΙΩΑ 3:5  …και αμαρτία εν αυτώ δέν υπάρχει.

12 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται