top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΑΝΔΡΕΣ

Έγινε ενημέρωση: 18 Ιαν 2022

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Α’ ΚΟΡ ια:3 “Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. … 9 επειδή δεν εκτίσθη ο ανήρ διά την γυναίκα, αλλ’ η γυνή διά τον άνδρα. …. 11 Πλην ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός ούτε η γυνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. 12 Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτω και ο ανήρ είναι διά της γυναικός, τα πάντα δε εκ του Θεού.”

Ο Θεός δεν μας έχει αφήσει απληροφόρητους σε κανένα τομέα της ζωής μας. Υπάρχει λοιπόν η πυξίδα, ο Λόγος του Θεού, που δίνει συγκεκριμένες οδηγίες του Πνεύματος του Θεού προς τους άνδρες. Αν οι άνδρες θέλουν να έχουν την εύνοια του Θεού στη ζωή τους, αν θέλουν ο Θεός να είναι συνοδοιπόρος και σ’ αυτή τη περιπέτεια ζωής που λέγεται γάμος, θα πρέπει να τιμήσουν τον Θεό με την υπακοή τους στο Λόγο Του.

Στο παραπάνω εδάφιο, ο Θεός θέτει τον άντρα κεφαλή της γυναίκας. Έτσι ως «καπετάνιο» του σπιτιού, ο Λόγος του Θεού αποδίδει στον άντρα το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης για τη πνευματική καρποφορία της οικογένειας, όπως ο Στρατηγός ευθύνεται για την νίκη αλλά και για την ήττα του στρατεύματος που διοικεί. Ο άντρας, οφείλει να εννοήσει πλήρως το ρόλο που του δίνει ο Χριστός και να τον αποδεχτεί με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που απαιτεί κάθε ηγετική θέση. Θα πρέπει να εργαστεί σκληρά για να κάνει την οικογένειά του ευτυχισμένη και καρποφόρα μέσα στο θέλημα του Θεού και ως ποιμένας της οικογενείας του, να είναι άγρυπνος για τις ψυχές της συζύγου του και των παιδιών του.


ΕΦΕΣ ε:25 “Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, 26 διά να αγιάση αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου, 27 διά να παραστήση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσαν κηλίδα ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, αλλά διά να ήναι αγία και άμωμος. 28 Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσι τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών σώματα. Όστις αγαπά την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά· 29 διότι ουδείς εμίσησέ ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλ’ εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την εκκλησίαν· 30 επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. 31 Διά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν. … 32 Το μυστήριον τούτο είναι μέγα, εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και περί της εκκλησίας. 33 Πλην και σεις οι καθ’ ένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως ας αγαπά ως εαυτόν, η δε γυνή ας σέβηται τον άνδρα.”

Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας: Το πρώτο πράγμα που ο Θεός ζητά από τον άντρα, είναι να αγαπά χωρίς όρους τη γυναίκα του. Μάλιστα το μέτρο σύγκρισης δεν μπορεί ποτέ να είναι ο πατέρας του, ή ο τάδε ή ο δείνα, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί ο άντρας να δείχνει την αγάπη του όπως θέλει εκείνος, αλλά όπως ο Χριστός έδειξε την αγάπη Του για την εκκλησία και θυσιάστηκε γι αυτήν. Έτσι πρέπει και ο άντρας να δείχνει αγάπη και θυσιαστική διάθεση προς τη γυναίκα του. Υπάρχουν κάποιοι που κακοποιούν, βρίζουν, αποστερούν, απατούν τις γυναίκες τους και ύστερα λένε «εγώ έχω δικό μου τρόπο να αγαπώ τη γυναίκα μου».

διά να αγιάση αυτήν: Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένος στόχος για τον άντρα. Μέσα από την αγάπη του, την καλή συμπεριφορά του και την ευθύνη του ως κεφαλή της οικογένειας να φροντίζει ώστε να διατηρείται η παρουσία του Θεού στο σπίτι του, και έτσι να αγιάζεται όλη η οικογένεια του.

να παραστήση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον: Η γυνή είναι δόξα του ανδρός. (Α’ ΚΟΡ ια:7). Ο άντρας δοξάζεται όταν η γυναίκα του στέκεται ενώπιον του Θεού αγία και άμωμος.

αλλ’ εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άντρας είναι υπεύθυνος να τρέφει τη γυναίκα του, αλλά και να την περιθάλπει. Περιθάλπω = περιποιούμαι, συχνότερα προσφέροντας ιατρική βοήθεια σε ασθενή. Και ο Λόγος του Θεού προτρέπει τους άντρες να έχουν φρόνηση και να αποδίδουν τιμή στις γυναίκες τους, ως «σκεύος ασθενέστερον»


Α’ ΠΕΤ γ:7 “Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκάς σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εις σκεύος ασθενέστερον, και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, διά να μη εμποδίζωνται αι προσευχαί σας.”

Η αποτυχία του άντρα στο τομέα αυτό, θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία εντάσεων, τσακωμών και ακαταστασιών που θα χαλάσουν το κλίμα μέσα στην οικογένεια, ώστε δεν θα μπορεί να υπάρχει πια οικογενειακή προσευχή που είναι η βάση της επιτυχίας του οικογενειακού γάμου. Η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο σωματικά αλλά και πολλές φορές συναισθηματικά. Έτσι πληγώνεται εύκολα από τις δυσκολίες της έγγαμης ζωής και ο Θεός δίνει την ευθύνη της περίθαλψης στον άντρα. Ο άντρας λοιπόν θα παραστήσει τη χαρά και την ευτυχία της γυναίκας του ενώπιον του Κυρίου και αν δεν τα καταφέρει, θα δώσει λόγο στον Κύριο.

Η συμπεριφορά του άντρα προς τη γυναίκα λοιπόν, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, με τιμή, με σεβασμό, με προσοχή, με περίθαλψη. Πρέπει να μπορεί να την καταλαβαίνει, να την ψυχολογεί και να προλαβαίνει να την στηρίζει, να την περιθάλπει και να την φροντίζει. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ο άντρας στη δουλειά και η γυναίκα από το σπίτι τον παίρνει στο τηλέφωνο. Ο άντρας πρέπει να δίνει εκείνη τη στιγμή τη πρέπουσα σημασία σε αυτό που έχει να του πει η γυναίκα του. Όση πίεση κι αν έχει εκείνη τη στιγμή λόγω της δουλειάς του, τη πρώτη θέση στο νου του εκείνη τη στιγμή, ανήκει στη γυναίκα του. Δεν πρέπει να της δίνει να καταλαβαίνει ότι είναι βάρος, να της μιλά με αδιαφορία, ενοχλημένος ή με πικρία.


ΚΟΛ γ:19 “Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας και μη ήσθε πικροί προς αυτάς.”

Μερικές φορές οι άντρες, νομίζουν ότι δικαιούνται λόγω του ότι δουλεύουν όλη μέρα και κουράζονται, να φέρονται και λιγάκι σκληρά, όπως λέει και το λαϊκό τραγούδι, να λένε και μια κουβέντα παραπάνω. Μέγα σφάλμα! Κάθε φορά που ο άντρας γίνεται πικρός προς τη γυναίκα του, βάζει ένα ακόμη λιθαράκι προς ένα γάμο δυστυχισμένο και γεμάτο συμβιβασμούς. Η χαρά και η ευφροσύνη της γυναίκας είναι υπόθεση του άντρα, και αυτό θα γυρίσει πίσω ως καρπός μιας ευλογημένης σχέσης με ειρήνη και ευλογία μέσα στο σπίτι.

Οι σύζυγοι πρέπει να επιβεβαιώνουν την αγάπη τους ο ένας στον άλλον όσο πιο συχνά μπορούν.

Τέλος, υπάρχουν ορισμένοι άντρες οι οποίοι χρησιμοποιούν με δόλο το λόγο του Θεού. Δεν χάνουν ευκαιρία να λένε στη γυναίκα τους ότι πρέπει να υποτάσσεται επειδή «είναι γυναίκα». Παρόλο που αυτό είναι σωστό, δεν είναι πλήρες. Ο σεβασμός και η υποταγή δεν επιβάλλονται με κανένα τρόπο, αλλά μάλλον εμπνέονται και κερδίζονται με το χρόνο, εφόσον ο άντρας με τη σοφία που του παρέχει ο Θεός, αποδεικνύει ότι είναι ικανός να λαμβάνει ορθές αποφάσεις και να οδηγεί το καράβι της οικογενείας του με ασφάλεια. Τέτοιου τύπου απαιτήσεις από τους άνδρες πρέπει να λείψουν με κάθε θυσία.

38 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

תגובות


bottom of page