Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΑΠΛΟΤΗΤΑ

ΓΕΝ κε:27  Ο δε Ιακώβ, άνθρωπος απλούς, κατοικών εν σκηναίς…

ΨΑΛΜ ιθ:7 …η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν…

ΨΑΛΜ ρις:6 Ο Κύριος φυλάττει τους απλούς…

ΨΑΛΜ ριθ:130 Η φανέρωσις των λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τους απλούς.

ΠΑΡ α:4 δια να δώση νόησιν εις τους απλούς, και εις τον νέον μάθησιν και διάγνωσιν.

ΠΑΡ ιθ: 25 εάν μαστιγώσης τον χλευαστήν ο απλούς θέλει γείνει προσεκτικός·  και εάν ελέγξης τον φρόνιμον θέλει εννοήσει γνώσιν

ΠΑΡ κα:11 Όταν ο χλευαστής τιμωρήται, ο απλούς γίνεται σοφώτερος· και ο σοφός διδασκόμενος λαμβάνει γνώσιν.

ΜΑΤΘ ι: 16 Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων·  γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις, και απλοί ως  αι περιστεραί.

ΠΡΑΞ β:46 …μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητι καρδίας.

ΡΩΜ ιβ:8 ο μεταδίδων, ας μεταδίδη εν απλότητι…

ΡΩΜ ις:19 Θέλω δε να είσθε σοφοί μεν εις το αγαθόν, απλοί δε εις το κακόν.

Β’ ΚΟΡ α:12 Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητι και ειλικρινεία Θεού, ουχί εν σοφία σαρκική, αλλ’ εν χάριτι Θεού, επολιτεύθημεν εν τω κόσμω.

Β’ ΚΟΡ ια:3 Φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο όφις εξηπάτησε την Εύαν διά της πανουργίας αυτού, διαφθαρή ούτως ο νούς σας εκπεσών από της απλότητος της εις τον Χριστόν.

ΕΦΕΣ ς:5 Οι δούλοι υπακούετε εις τους κατά σάρκα κυρίους σας μετά φόβου και τρόμου, εν απλότητι της καρδίας σας, ως εις τον Χριστόν… (βλ. και  ΚΟΛ. γ’22)

7 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΙΕΡ 9:13 Και είπε Κύριος, Διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιπάτησαν εν αυτώ∙ 14 αλλά περιεπάτησαν οπίσω της ορέξεως τ