Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΑΠΛΟΤΗΤΑ

ΓΕΝ κε:27  Ο δε Ιακώβ, άνθρωπος απλούς, κατοικών εν σκηναίς…

ΨΑΛΜ ιθ:7 …η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν…

ΨΑΛΜ ρις:6 Ο Κύριος φυλάττει τους απλούς…

ΨΑΛΜ ριθ:130 Η φανέρωσις των λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τους απλούς.

ΠΑΡ α:4 δια να δώση νόησιν εις τους απλούς, και εις τον νέον μάθησιν και διάγνωσιν.

ΠΑΡ ιθ: 25 εάν μαστιγώσης τον χλευαστήν ο απλούς θέλει γείνει προσεκτικός·  και εάν ελέγξης τον φρόνιμον θέλει εννοήσει γνώσιν

ΠΑΡ κα:11 Όταν ο χλευαστής τιμωρήται, ο απλούς γίνεται σοφώτερος· και ο σοφός διδασκόμενος λαμβάνει γνώσιν.

ΜΑΤΘ ι: 16 Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων·  γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις, και απλοί ως  αι περιστεραί.

ΠΡΑΞ β:46 …μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητι καρδίας.

ΡΩΜ ιβ:8 ο μεταδίδων, ας μεταδίδη εν απλότητι…

ΡΩΜ ις:19 Θέλω δε να είσθε σοφοί μεν εις το αγαθόν, απλοί δε εις το κακόν.

Β’ ΚΟΡ α:12 Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητι και ειλικρινεία Θεού, ουχί εν σοφία σαρκική, αλλ’ εν χάριτι Θεού, επολιτεύθημεν εν τω κόσμω.

Β’ ΚΟΡ ια:3 Φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο όφις εξηπάτησε την Εύαν διά της πανουργίας αυτού, διαφθαρή ούτως ο νούς σας εκπεσών από της απλότητος της εις τον Χριστόν.

ΕΦΕΣ ς:5 Οι δούλοι υπακούετε εις τους κατά σάρκα κυρίους σας μετά φόβου και τρόμου, εν απλότητι της καρδίας σας, ως εις τον Χριστόν… (βλ. και  ΚΟΛ. γ’22)

8 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ (αυτοικανοποίηση)

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πράξεις που οδηγούν στον αυνανισμό είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμα λ

ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται