top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Αποκατάσταση

Έγινε ενημέρωση: 5 Δεκ 2022

Oι σχέσεις είναι σαν κήπους, που πρέπει να καλλιεργούνται. Μια διαλυμένη σχέση είναι δύσκολο να αποκατασταθεί. Όσο δύσκολο κι αν είναι όμως, η Αγία Γραφή έχει τη λύση για αυτό, όπως και για κάθε άλλο θέμα.


Αποκατάσταση σημαίνει να τακτοποιούνται τα πράγματα σωστά. Η δικαιοσύνη που συστήνει η Αγία γραφή, πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους πιστούς. Ακόμα και από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Νόμος του Μωυσή προσέφερε διάφορους κανόνες στους Ιουδαίους για να κάνουν μεταξύ τους αποκατάσταση στις αδικίες.

ΕΞΟΔ 22:9  Περί παντός είδους αδικήματος, περί βοός, περί όνου, περί προβάτου, περί ενδύματος, περί παντός πράγματος χαμένου, το οποίον άλλος ήθελε διαφιλονεικεί ότι είναι αυτού, η κρίσις αμφοτέρων θέλει ελθεί έμπροσθεν των κριτών· και όντινα καταδικάσωσιν οι κριταί, εκείνος θέλει αποδώσει το διπλούν εις τον πλησίον αυτού. 


Αν εξαπατούμε με οποιονδήποτε τρόπο τους συνανθρώπους μας, αμαρτάνουμε απέναντι στο Θεό και η μετάνοια μας δεν μπορεί να είναι ειλικρινής αν δεν συνοδεύεται με αποκατάσταση.

ΛΕΥ 6:2  Εάν τις αμαρτήση και πράξη παρανομίαν κατά του Κυρίου και ψευσθή προς τον πλησίον αυτού διά παρακαταθήκην ή διά πράγμά τι εμπεπιστευμένον εις τας χείρας αυτού, ή διά αρπαγήν, ή ηπάτησε τον πλησίον αυτού, 3  ή εύρε πράγμα χαμένον και ψεύδεται περί αυτού, ή ομόση ψευδώς περί τινός εκ πάντων όσα πράττει ο άνθρωπος, ώστε να αμαρτήση εις αυτά· 4  όταν αμαρτήση και ήναι ένοχος, θέλει αποδώσει το άρπαγμα το οποίον ήρπασεν, ή το πράγμα το οποίον έλαβε δι' απάτης, ή την παρακαταθήκην την εμπιστευθείσαν εις αυτόν, ή το χαμένον πράγμα το οποίον εύρεν, 5  ή παν εκείνο περί του οποίου ώμοσε ψευδώς· θέλει αποδώσει το κεφάλαιον αυτού, και θέλει προσθέσει το πέμπτον επ' αυτό· εις όντινα ανήκει, εις τούτον θέλει αποδώσει αυτό την ημέραν καθ' ην φανερωθή ένοχος. 


Ο Θεός απαιτεί ομολογία καθώς επίσης και αποκατάσταση για τα λάθη μας.

ΑΡΙΘ 5:6 Ειπέ προς τους υιούς Ισραήλ, Όταν ανήρ ή γυνή κάμη τι εκ των αμαρτημάτων των ανθρωπίνων, πράττων παράβασιν εις τον Κύριον, και αμαρτήση η ψυχή εκείνη, 7  τότε θέλει εξομολογηθή την αμαρτίαν αυτού, την οποίαν έπραξε, και θέλει αποδώσει το αδίκημα αυτού μετά του κεφαλαίου τούτου και εις αυτό θέλει προσθέσει το πέμπτον αυτού και θέλει δώσει αυτό εις όντινα ηδίκησεν. 


Οι διαφορές μεταξύ αδελφών δεν μπορεί να λύνεται στα κοσμικά διακστήρια.

Α' ΚΟΡ 6:1  Τολμά τις από σας, όταν έχη διαφοράν προς τον άλλον, να κρίνηται ενώπιον των αδίκων και ουχί ενώπιον των αγίων; 2  Δεν εξεύρετε ότι οι άγιοι θέλουσι κρίνει τον κόσμον; και εάν ο κόσμος κρίνηται από σας, ανάξιοι είσθε να κρίνητε ελάχιστα πράγματα; 3  Δεν εξεύρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει; πόσω μάλλον βιωτικά; 4  Βιωτικάς λοιπόν κρίσεις εάν έχητε, τους εξουθενημένους εν τη εκκλησία τούτους καθίζετε κριτάς. 5  Προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Ούτω δεν υπάρχει μεταξύ σας ουδέ εις σοφός, όστις θέλει δυνηθή να κρίνη ανά μέσον του αδελφού αυτού, 6  αλλά αδελφός κρίνεται με αδελφόν, και τούτο ενώπιον απίστων; 7  Τώρα λοιπόν είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας. Διά τι μάλλον δεν αδικείσθε; διά τι μάλλον δεν αποστερείσθε;


Αν πράγματι θέλουμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού μέσα μας, δεν είναι δυνατόν να αδιαφορούμε γνωρίζοντας ότι έχουμε κάποια διαφορά με κάποιον, ή κάποιος μαζί μας. Όταν χρονίζουν οι διαφορές και οι έριδες με δική μας υπαιτιότητα, η ποινή είναι για εμάς μια πνευματική φυλακή, δηλαδή θλίψη πνεύματος.

ΜΑΤΘ 5:23  Εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, 24  άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου. 25  Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχέως, ενόσω είσαι καθ' οδόν μετ' αυτού, μήποτε σε παραδώση ο αντίδικος εις τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώση εις τον υπηρέτην, και ριφθής εις φυλακήν· 26  αληθώς σοι λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, εωσού αποδώσης το έσχατον λεπτόν. 

ΡΩΜ 12:17  Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού· προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων· 18  ει δυνατόν, όσον το αφ' υμών ειρηνεύετε μετά πάντων ανθρώπων. 


Η μέθοδος για την αποκατάσταση μεταξύ αδελφών, απαιτεί ευθεία και ειλικρινή συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων και όχι κρυφές καταλαλιές. Δυστυχώς μερικές φορές, παρατηρείται το φαινόμενο κάποιος αδελφός που θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο, να συζητά το πρόβλημα με πολλά τρίτα πρόσωπα, εκτός με εκείνον που εμπλέκεται άμεσα με το ζήτημα. Έτσι, από αδικημένος ο άνθρωπος αυτός καταλήγει να γίνεται ο ίδιος παραβάτης του Λόγου του Θεού.

ΜΑΤΘ 18:15  Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου· 16  εάν όμως δεν ακούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, διά να βεβαιωθή πας λόγος επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών. 17  Και εάν παρακούση αυτών, ειπέ τούτο προς την εκκλησίαν· αλλ' εάν και της εκκλησίας παρακούση, ας είναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης. 


 

33 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

bottom of page