Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ (αυτοικανοποίηση)

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πράξεις που οδηγούν στον αυνανισμό είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμα λάγνων σκέψεων, σεξουαλικής διέγερσης και / ή πορνογραφικών εικόνων. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν οι αμαρτίες της λαγνείας, των ανήθικων σκέψεων και της πορνογραφίας έχουν εγκαταλειφθεί και ξεπεραστεί, ο αυνανισμός δεν θα είναι πια ζήτημα. Πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται με ένοχα συναισθήματα σχετικά με τον αυνανισμό, όταν στην πραγματικότητα τα πράγματα που οδηγούν στην πράξη αυτή, είναι πολύ πιο άξια μετάνοιας.

Η περικοπή της Γραφής που αναφέρεται πιο συχνά σε σχέση με τον αυνανισμό, είναι η ιστορία του Αυνάν.

ΓΕΝ 38: 8-10 Είπε δε ο Ιούδας προς τον Αυνάν· είσελθε προς την γυναίκα του αδελφού σου, και νυμφεύθητι αυτήν, και ανάστησον σπέρμα εις τον αδελφόν σου. 9 Αλλ' ο Αυνάν ήξευρεν, ότι το σπέρμα δεν ήθελεν είσθαι ιδικόν του· διά τούτο, ότε εισήρχετο προς την γυναίκα του αδελφού αυτού, εξέχυνεν επί την γην, διά να μη δώση σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού.μ10 Και τούτο το οποίον έπραττεν εφάνη κακόν έμπροσθεν του Κυρίου· όθεν εθανάτωσε και τούτον.

Κάποιοι ερμηνεύουν αυτό το απόσπασμα λέγοντας ότι "η διάχυση του σπέρματος" στο έδαφος είναι αμαρτία. Ωστόσο το απόσπασμα δεν λέει αυτό ακριβώς. Ο Θεός καταδίκασε τον Αυνάν όχι επειδή "εξέχυνεν επί την γην" αλλά επειδή αρνήθηκε να εκπληρώσει το καθήκον του “ανδραδέλφου» και να παράσχει κληρονόμο στον αδελφό του που είχε πεθάνει, σύμφωνα με τον Νόμο (ΔΕΥΤ 25:5-6). Η περικοπή δεν αφορά στον αυνανισμό, αλλά στην εκπλήρωση οικογενειακού καθήκοντος.

Ένα απόσπασμα που χρησιμοποιείται μερικές φορές ως απόδειξη ότι η αυνανισμός είναι αμαρτία είναι το (ΜΑΤΘ 5:27-30).

ΜΑΤΘ 5:27  Ηκούσατε ότι ερρέθη εις τους αρχαίους, μη μοιχεύσης. 28  Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο βλέπων γυναίκα διά να επιθυμήση αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού. 29  Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζη, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σού· διότι σε συμφέρει να χαθή εν των μελών σου και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέενναν. 30  Και εάν η δεξιά σου χειρ σε σκανδαλίζη, έκκοψον αυτήν και ρίψον από σού· διότι σε συμφέρει να χαθή εν των μελών σου, και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέενναν. 

Ο Ιησούς μιλάει ενάντια στις ηδονικές σκέψεις και στη συνέχεια λέει: "Εάν το δεξί σας χέρι σας κάνει να αμαρτάνετε, κόψτε το και πετάξτε το." Ενώ ούτε εδώ αναφέρεται ρητά, χωρίς αμφοβολία, υπάρχουν παραλληλίες μεταξύ αυτού του χωρίου και του αυνανισμού.


Υπάρχουν μερικές βιβλικές αρχές που μπορούν να εφαρμοστούν στο ζήτημα του αυνανισμού. ΕΦΕΣ 5:3 Πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία (σεξουαλική ανηθικότητα) ή πλεονεξία μηδέ ας ονομάζηται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις αγίους, Είναι δύσκολο να δούμε πώς ο αυνανισμός μπορεί να περάσει τη συγκεκριμένη δοκιμή. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει: "Έτσι, είτε τρώτε είτε πίνετε είτε ό, τι κάνετε, κάνετε όλα για τη δόξα του Θεού" (1 Κορινθίους 10:31). Αν δεν μπορείτε να δώσετε δόξα στον Θεό για κάτι, δεν πρέπει να το κάνετε. Εάν ένα άτομο δεν είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι μια δραστηριότητα είναι ευχάριστη για τον Θεό, τότε είναι αμαρτία:

ΡΩΜ 14:23 ...και παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως, είναι αμαρτία. 

Επιπλέον, πρέπει να θυμόμαστε ότι τα σώματά μας έχουν εξαργυρωθεί και ανήκουν στον Θεό. Α’ ΚΟΡ 6:15 Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού; να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάμω αυτά μέλη πόρνης; Μη γένοιτο. 16 Η δεν εξεύρετε ότι ο προσκολλώμενος με την πόρνην είναι εν σώμα; διότι θέλουσιν είσθαι, λέγει, οι δύο εις σάρκα μίαν· 17 όστις όμως προσκολλάται με τον Κύριον είναι εν πνεύμα. 18 Φεύγετε την πορνείαν. Παν αμάρτημα, το οποίον ήθελε πράξει ο άνθρωπος, είναι εκτός του σώματος· ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιον αυτού σώμα. 19 Η δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών; 20 Διότι ηγοράσθητε διά τιμής· δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός σας και διά του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Αυτή η μεγάλη αλήθεια θα πρέπει να έχει πραγματικό αντίκτυπο σε αυτό που κάνουμε με το σώμα μας.

Υπό το πρίσμα αυτών των αρχών, το συμπέρασμα ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, είναι βιβλική. Σαφώς, ο αυνανισμός δεν δοξάζει τον Θεό καθώς εμπεριέχει ανηθικότητα ενώ δεν ανταποκρίνεται στη ρητή αξίωση της Γραφής ότι ο Θεός έχει κυριότητα πάνω στο σώμα μας.


13 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται