Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

ΔΕΥΤ ς:5 Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου.

ΙΩΒ κγ:12 διετήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαίαν μου τροφήν.

ΠΑΡ ις:3 Αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριον, και αι βουλαί σου θέλουσι στερεωθή.

ΜΑΤΘ ς:24 Ουδείς δύναται δύο Κυρίους να δουλεύει· διότι ή τον ένα θέλει μισήσει, και τον άλλον θέλει αγαπήσει· ή εις τον ένα θέλει προσκολληθή, και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύνασθε να δουλέυητε Θεόν και Μαμμωνά

ΜΑΡΚ η:34 Όστις θέλει να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολουθή…

ΜΑΡΚ ι:28 Και ήρχισεν ο Πέτρος να λέγη προς αυτόν, Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα, και σε ηκολουθήσαμεν.

ΛΟΥΚ θ:61 Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Ουδείς βαλών την χείραν αυτού επί άροτρον, και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος διά την βασιλείαν του Θεού.

ΑΠΟΚ γ:16 ούτως, επειδή είσαι χλιαρός, και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου

Παραδείγματα:

  1. Ι. ΝΑΥΙ δ:15 Ιησούς του Ναυί

  2. ΜΑΤΘ δ:20 Πέτρος – Ανδρέας – Ιάκωβος – Ιωάννης

  3. ΛΟΥΚ η:3 Ιωάννα κλπ,

  4. ΦΙΛΙΠ α:21 Παύλος

  5. ΦΙΛΙΠ β:19 Τιμόθεος

  6. ΦΙΛΙΠ β:30 Επαφρόδιτος

7 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται