Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

ΔΕΥΤ ς:5 Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου.

ΙΩΒ κγ:12 διετήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαίαν μου τροφήν.

ΠΑΡ ις:3 Αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριον, και αι βουλαί σου θέλουσι στερεωθή.

ΜΑΤΘ ς:24 Ουδείς δύναται δύο Κυρίους να δουλεύει· διότι ή τον ένα θέλει μισήσει, και τον άλλον θέλει αγαπήσει· ή εις τον ένα θέλει προσκολληθή, και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύνασθε να δουλέυητε Θεόν και Μαμμωνά

ΜΑΡΚ η:34 Όστις θέλει να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολουθή…

ΜΑΡΚ ι:28 Και ήρχισεν ο Πέτρος να λέγη προς αυτόν, Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα, και σε ηκολουθήσαμεν.

ΛΟΥΚ θ:61 Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Ουδείς βαλών την χείραν αυτού επί άροτρον, και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος διά την βασιλείαν του Θεού.

ΑΠΟΚ γ:16 ούτως, επειδή είσαι χλιαρός, και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου

Παραδείγματα:

  1. Ι. ΝΑΥΙ δ:15 Ιησούς του Ναυί

  2. ΜΑΤΘ δ:20 Πέτρος – Ανδρέας – Ιάκωβος – Ιωάννης

  3. ΛΟΥΚ η:3 Ιωάννα κλπ,

  4. ΦΙΛΙΠ α:21 Παύλος

  5. ΦΙΛΙΠ β:19 Τιμόθεος

  6. ΦΙΛΙΠ β:30 Επαφρόδιτος

4 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΙΕΡ 9:13 Και είπε Κύριος, Διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιπάτησαν εν αυτώ∙ 14 αλλά περιεπάτησαν οπίσω της ορέξεως τ