top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Α.1       Η υπόσχεση του Ιησού για την αρπαγή της εκκλησίας και για τη Β΄ έλευσή Του

Η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού στη Γη, είναι θεμελιώδης διδασκαλία όλων των Χριστιανικών εκκλησιών, ανεξαρτήτως δόγματος ή ομολογίας. Πρόκειται για γεγονός το οποίο είναι γνωστό σε όλους τους Χριστιανούς, με τη διαφορά ότι οι περισσότεροι όχι μόνο δεν πιστεύουν ότι πρόκειται για γεγονός που πρόκειται πραγματικά να συμβεί, αλλά αντιθέτως το χλευάζουν ή στη καλύτερη περίπτωση, αδιαφορούν. Όπως συνήθως συμβαίνει σε μια συζήτηση με θέμα τον Θεό και τη μέλλουσα αιώνια ζωή, όλα είναι καλά, μέχρι που οι συνομιλητές καταλάβουν ότι αυτά που λέει ο πιστός, τα εννοεί. Τότε, οι δρόμοι μοιραία χωρίζουν.

Αν κάποιος λέει ότι είναι Χριστιανός αλλά δεν πιστεύει στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, η Αγία Γραφή τον μέμφεται: (Α’ ΚΟΡ ιε:19) Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων.

Στη Παλαιά Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού, μιλά ξεκάθαρα για τα γεγονότα που θα συμβούν στους έσχατους καιρούς. Η υπόσχεσή του μάλιστα περί της αναστάσεως των δικαίων και της επιστροφής του Κυρίου, κάνει την εμφάνισή της ακόμη και από την Παλιά Διαθήκη. (ΗΣΑ μ:31) αλλ’ οι προσμένοντες τον Κύριον θέλουσιν ανανεώσει την δύναμιν αυτών· θέλουσιν αναβή με πτέρυγας ως αετοί· θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει· θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονήσει.

Αν και το εδάφιο αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με διαφόρους τρόπους, υπάρχει μια σύνδεση με το εδάφιο (ΛΟΥΚ ιζ: 36) δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται. 37 Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν· Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς· Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί.

Ο Μωσαϊκός Νόμος, διαπραγματευόταν θέματα που είχαν να κάνουν με τη ζωή επί της γής. Ακόμη, οι επαγγελίες (υποσχέσεις) της Παλαιάς Διαθήκης, αφορούσαν ευλογία επί της γής. Αλλού θα βρούμε την υπόσχεση για την είσοδο του λαού Ισραήλ στη γη της επαγγελίας και αλλού υπόσχεση για υλικά αγαθά, προκοπή, ευημερία και υγεία εφόσον ο λαός υπάκουε στο Νόμο και τον εκτελούσε. Στη Καινή Διαθήκη βεβαίως γνωρίζουμε καλά ότι ο Νόμος δόθηκε σαν παιδαγωγός για τον τέλειο Νόμο της ελευθερίας που θα έφερνε ο Ιησούς στη γη με τη Σταυρική Του Θυσία. Παρόλα αυτά, το παρακάτω εδάφιο, μιλά ρητά για την προσδοκώμενη ανάσταση. (ΗΣΑ κς:19) Οι νεκροί σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσιν αναστηθή· εξεγέρθητε και ψάλλετε, σεις οι κατοικούντες εν τω χώματι· διότι η δρόσος σου είναι ως η δρόσος των χόρτων, και η γη θέλει εκρίψει τους νεκρούς.

Ένα ακόμη εδάφιο που μιλά ξεκάθαρα για την ανάσταση των νεκρών. Μάλιστα μιλά με γλαφυρότητα για την ανάσταση του σώματος μετά τη φθορά του τάφου.  (ΙΩΒ ιθ:25)  Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γής· 26 και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρή, πάλιν με την σάρκα μου θέλω ιδή τον Θεόν· 27 τον οποίον αυτός εγώ θέλω ιδεί, και θέλουσι θεωρήσει οι οφθαλμοί μου, και ουχί άλλος· οι νεφροί μου κατατήκονται εν τω κόλπω μου.

Στο επόμενο εδάφιο, έχουμε ίσως τη πιο ξεκάθαρη υπόσχεση για την ανάσταση των δικαίων για να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή, αλλά και των ασεβών οι οποίοι θα αναστηθούν για να κριθούν και να πάνε στην αιώνια κόλαση. (ΔΑΝ ιβ:2) Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν τω χώματι της γης θέλουσιν εξεγερθή, οι μεν εις αιώνιον ζωήν, οι δε εις ονειδισμόν και εις καταισχύνην αιώνιον.

Η Καινή Διαθήκη όπως είναι φυσιολογικό, είναι γεμάτη από την υπόσχεση του Θεού περί της αρπαγής της Εκκλησίας και της δευτέρας Έλευσης του Ιησού Χριστού.

(ΙΩΑΝ ιδ:3) και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ. 

(ΠΡΑΞ α:11) οίτινες και είπον· Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν.

(ΕΒΡ θ:28) ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν.

(Α’ ΙΩΑ γ:2) Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι. 3 Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ’ αυτόν καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός.

Είναι σαφές ότι όλος ο συνειδητός Χριστιανικός κόσμος, πρέπει να περιμένει τη Δευτέρα έλευση του Ιησού Χριστού.

Η εκκλησία στην Αγία Γραφή, παρομοιάζεται με νύμφη. Μια νύμφη λοιπόν που αγαπά τον αρραβωνιαστικό της, όσο βρίσκεται μακριά του, επιποθεί να τον ξαναδεί. Αν ο λαός του Θεού δεν ποθεί την έλευση του Κυρίου, κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του με τον Θεό. Η αγάπη του για τον Κύριο έχει κρυώσει. (ΑΠΟΚ κβ:17) Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής.

Πριν τη Δευτέρα Έλευση του Ιησού Χριστού, θα προηγηθούν διάφορα σημεία, τα οποία η Γραφή ονομάζει «σημεία των καιρών». Ο λόγος του Θεού μας καθιστά υπευθύνους ώστε να διακρίνουμε τα σημεία και να παραμένουμε άγρυπνοι στη προσμονή της ημέρας εκείνης. (ΜΑΤΘ κδ:32) Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν· Όταν ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός και εκβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος· 33 ούτω και σεις, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας. 

Για λεπτομέρειες στο θέμα των σημείων των καιρών, δείτε στο κεφάλαιο (Β), παρακάτω.

8 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Κεφ. 07)

Περιεχόμενα 1. Ανθρώπινες παραδόσεις και θεϊκές εντολές (7:1) 2. Τι κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο (7:14) 3. Η Συροφοίνισσα (7:24) 4. Ο κωφός μογιλάλος (7:31) 1. Ανθρώπινες παραδόσεις και θεϊκές εντολές

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ (κεφ. 02)

Η σπουδαιότητα της σωτηρίας Εβρ 2:1 Διά τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, διά να μη εκπέσωμέν ποτέ. 2 Διότι εάν ο λόγος ο λαληθείς δι' αγγέλων έγεινε βέβαιος, και πάσα

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Kεφ. 05)

Περιεχόμενα 1. Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών (5:1) 2. Η είσοδος των δαιμονίων στους χοίρους (5:11) 3. Ο Ιάειρος (5:22) 4. Η αιμορροούσα γυναίκα (5:25) 5. Η ανάσταση της θυγατέρας του Ιάει

Comments


bottom of page