Αναζήτηση
 • EAEP CORFU

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ενημερώθηκε: Ιαν 31


Περιεχόμενα

 1. Η Πεντηκοστή

 2. Η υπόσχεση είναι για όλους

 3. Οι γλώσσες ως σημείο του βαπτίσματος εν Πνεύματι Αγίω

 4. Ήταν μόνο για τότε;

 5. Δεν είναι για να να κηρύτουμε το Λόγο Του Θεού σε άλλες γλώσσες

 6. Αναγέννηση και Βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα: Δυο ξεχωριστά γεγονότα

 7. Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος

 8. Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος

 9. Άρθρο από την εφημερίδα Χριστιανισμός (Δ. Μάστορης)

 10. Σχετικά Πατερικά κείμεναΤι γίνεται όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί μέσα στο Πνεύμα το Άγιο; Ο Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα του εν δυνάμει, η δύναμη του Θεού απελευθερώνεται μέσα του, για να μπορεί να νικάει τη σάρκα, τον εχθρό της ψυχής, και να είναι αποτελεσματικός μάρτυρας του Ιησού Χριστού μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας.Η Πεντηκοστή (back)


Η Πεντηκοστή ήταν μια γιορτή των Ιουδαίων χρονικά πενήντα μέρες μετά τη γιορτή του Πάσχα


ΠΡΑΞ β:1 Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω. 2 Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι. 3 Και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. 4 Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν…. 15 Διότι ούτοι δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς σείς νομίζετε· διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας· 16 αλλά ούτο είναι το ρηθέν διά του προφήτου Ιωήλ· 17 «Και εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθεί ενύπνια· 18 Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει·
Η υπόσχεση είναι για όλους (back)


Στην Παλαιά Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα το έδινε ο Θεός μόνο στους ιερείς, στους προφήτες και στους βασιλείς. Στην ίδια όμως την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός δια των προφητών του, υποσχέθηκε ότι θα ερχόταν η μέρα που κάθε πιστός θα ελάμβανε το Άγιο Πνεύμα.


Ιωήλ 2:28 ΚΑΙ μετά ταύτα θέλω εκχέει το Πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας, και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθεί ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. 29 Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμα μου.


Ο Ιωάννης ο βαπτιστής, είχε την αποκάλυψη ότι η προφητεία του Ιωήλ θα εκπληρωνόταν με την έλευση του Μεσσία και είχε και την αποκάλυψη ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας και τον συστήνει ως μεγαλύτερό του και ως προ"ϋπαρχοντα του, παρόλο που ο Ιησούς ήτνα έξι μήνες πιο νέος.


Ματθ 3:11 Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα· αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί.


Ο ίδιος ο Κύριος είπε πολλές φορές στους μαθητές του ότι όταν θα έφευγε για τον ουρανό, θα τους έστελνε το Άγιο Πνεύμα, δια μέσω του οπίου θα είχαν από τότε κοινωνία με τον Θεό.


Λουκ 24:49 Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’ υμάς· σείς δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους.


Ιωα 7:38 όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού, 20 (Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον· επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.)


Ιωα 14:16 Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, διά να μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα· το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό·


Πραξ 1:4 και συνερχόμενος μετ’ αυτών παρήγγειλε να μή απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε παρ’ εμού 5 Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σείς όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω, ουχί μετά παλλάς ταύτας ημέρας. …. 8 αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς…..


Εσύ λοιπόν που διαβάζεις αυτά τα λόγια έχεις γευτεί την χαρά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου; Αν όχι μην χάνεις καιρό. Η επαγγελία του Πατρός είναι και για εσένα. Ζήτησε τον Ιησού Χριστό στην ζωή σου και δές ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να σου δώσει αιώνια ζωή.Οι γλώσσες ως σημείο του βαπτίσματος εν Πνεύματι Αγίω (back)


Βλέπουμε πως την ημέρα της Πεντηκοστής οι απόστολοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο και μίλησαν ξένες γλώσσες. Πολλοί από το πλήθος που τους άκουσαν είπαν ότι είναι μεθυσμένοι.Ήταν μόνο για τότε; (back)


Πραξ 2:38 Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος· 39 διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας, και προς πάντας τους εις μακράν, όσους άν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.


Ακούμε πολλούς να λένε πως το Πνεύμα το Άγιο δινόταν μόνο τότε, κάτι το οποίο είναι λάθος. Ο απόστολος Πέτρος όμως στο κήρυγμά του αναφέρει πως η επαγγελία είναι για τα τέκνα σας αλλά και προς ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν ήταν μόνο για τότε αλλά είναι για όσους θα πιστέψουν στο Θεό. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να λάβει το Πνεύμα το Άγιο καθώς είναι η επαγγελία του Πατρός. Πολλοί επίσης δυσκολεύονται να καταλάβουν πως γίνεται οι άνθρωποι που λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο να γλωσσολαλούν.Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο Λόγος Του Θεού.Δεν είναι για να να κηρύτουμε το Λόγο Του Θεού σε άλλες γλώσσες (back)


Το Πνεύμα το Άγιο το έλαβαν οι Απόστολοι όχι για να μπορούν να μιλήσουν διάφορες διαλέκτους για να κηρύξουν το Λόγο Του Θεού, αλλά για να πάρουν δύναμη και να μπορούν να γίνουν μάρτυρες όσων είδαν και να πιστέψουν και άλλοι άνθρωποι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο απόστολος Πέτρος. Πριν έρθει η επαγγελία Του Πατρός τον βλέπουμε να αρνείται τον Χριστό. Αφού όμως έλαβε το Πνεύμα το Άγιο τον βλέπουμε να είναι ένας δυνατός κήρυκας και απόστολος του Ιησού Χριστού, που αν και ψαράς στο επάγγελμα έχει σοφία στο Λόγο του και μέσω αυτού ο Θεός σώζει πολλές ψυχές.Αναγέννηση και Βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα: Δυο ξεχωριστά γεγονότα (back)


Ο λόγος του Θεού, διαχωρίζει την αναγέννηση και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ως δύο ξεχωριστά και διακριτά γεγονότα στη ζωή του πιστού. Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί: Δεν αρκεί μόνο η αναγέννηση; Δεν αρκεί μόνο η σωτηρία; Χρειάζεται και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο; Η απάντηση είναι ναι χρειάζεται... Για να μπορέσουμε να περπατήσουμε στον κόσμο αυτό μαζί με το Χριστό. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Είναι δύσκολο χωρίς την δύναμη του Πνεύματος Του Αγίου να σταθούμε και να μείνουμε μακριά από όλα αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Μακριά από την αμαρτία. Αυτός που βαπτίζει το πιστό μέσα στο Πνεύμα το Άγιο είναι ο Αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός (Ματθαίος 3:11, Ιωάννης 1:33, Πράξεις 2:33).


Πραξ 8:12 Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, εβαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. 13 Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε, και βαπτισθείς έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου, και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήττετο. 14 Ακούσαντες δε οι απόστολοι οι εν Ιεροσολύμοις ότι η Σαμάρεια εδέχθη τον λόγον του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην· 15 Οίτινες καταβάντες προσηυχήθησαν περί αυτών διά να λάβωσι Πνεύμα Άγιον· 16 διότι δεν είχεν έτι επιπέσει επ’ ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. 17 Τότε επέθετον τας χείρας επ’ αυτούς, και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον.


Ο Φίλιππος στη Σαμάρεια, αφού κήρυξε το λόγο και αρκετοί πίστεψαν, τους βάπτισε στο νερό εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για το Χριστιανικό βάπτισμα που για να γίνει, ο άνθρωπος έπρεπε να έχει πιστέψει, να έχει αναγεννηθεί και να έχει δώσει τη καρδιά του στον Χριστό. Άνδρες λοιπόν και γυναίκες ερχόταν στη πίστη και βαπτίζονταν. Όταν οι Απόστολοι άκουσαν ότι στη Σαμάρεια υπήρχε λαός που πίστεψε στο Χριστό, έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη «για να λάβουν Πνεύμα Άγιον» διότι παρόλο που είχαν αναγεννηθεί και είχαν βαπτιστεί, δεν είχαν λάβει Άγιο Πνεύμα. Πράγματι οι απόστολοι επέθεταν τα χέρια τους πάνω στους πιστούς και ελάμβαναν Άγιο Πνεύμα.


Η παραπάνω περικοπή μας διδάσκει ότι μπορεί κάποιος να είναι αναγεννημένος αλλά να μην έχει λάβει Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα το ένα γεγονός από το άλλο, μπορεί να συμβεί ταυτόχρονα, αλλά όπως εδώ, να υπάρχει διαφορά αρκετών ημερών, μέχρι να τρέξουν τα νέα και να έλθουν οι απόστολοι από την Ιερουσαλήμ στη Σαμάρεια.


Πραξ 2:37 Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί; 38 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. 39 Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών


Στη περικοπή αυτή, ο Πέτρος μιλά στους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι αγγίχτηκαν από το κήρυγμα αμέσως μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνοι αφού πίστεψαν στο λόγο, ρωτούν τώρα «τι πρέπει να κάνουν». Ζητούν οδηγία για τις επόμενες κινήσεις τους. Ο Πέτρος τους παρήγγειλε να μετανοήσουν από τις αμαρτίες τους και κατόπιν να βαπτιστούν στο νερό. Ακόμα τους υποσχέθηκε ότι μετά το βάπτισμα αυτό, μελλοντικά θα ελάμβαναν και το Άγιο Πνεύμα (και θέλετε λάβει). Και εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με δυο διακριτά, ξεχωριστά γεγονότα. Το βάπτισμα εν ύδατι που είναι στην εξουσία του πιστού να το κάνει εφόσον αποφασίσει να δώσει τη καρδιά του στον Χριστό και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα που είναι υπόσχεση του Θεού αλλά είναι στην εξουσία Του πότε θα το δώσει στον πιστό.Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (back)


ΨΑΛΜ ξη:18 Ανέβης εις ύψος· ηχμαλώτευσας αιχμαλωσίαν· έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους· έτι δε και διά τους απειθείς, διά να κατοικής μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ.

ΡΩΜ ια:29 Διότι ανεπίδεκτα μεταμελείας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκλησις του Θεού.

Α’ ΚΟΡ ζ:7 … αλλ’ έκαστος έχει ιδιαίτερον χάρισμα εκ Θεού, άλλος μεν ούτως, άλλος δε ούτως.

Α’ ΚΟΡ ιβ:4 Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό· 5 είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός· 6 είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι. 7 Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον. 8 Διότι εις άλλον μεν δίδεται διά του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως, κατά το αυτό Πνεύμα· 9 εις άλλον δε πίστις, διά του αυτού Πνεύματος· εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων, διά του αυτού Πνεύματος· 10 εις άλλον δε ενέργειαι θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών· 11 πάντα δε ταύτα ενεργεί το έν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει.

Α’ ΚΟΡ ιγ:1 Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μή έχω, έγεινα χαλκός ηχών, ή κύμβαλον αλαλάζον. 2 Και εάν έχω προφητείαν, και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μή έχω, είμαι ουδέν.

Α’ ΚΟΡ ιγ:8 Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει· τα άλλα όμως, είτε προφητείαι είναι, θέλουσι καταργηθή· είτε γλώσσαι, θέλουσι παύσει· είτε γνώσις, θέλει καταργηθή· 9 Διότι κατά μέρος γινώσκομεν, και κατά μέρος προφητεύομεν· 10 όταν όμως έλθη το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθή.

ΕΦΕΣ ε:18 Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος…

Α’ ΤΙΜ δ:14 Μη αμέλει το χάρισμα το οποίον είναι εν σοί, το οποίον εδόθη εις σέ διά προφητείας, μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου.

Β’ ΤΙΜ α:6 Διά την οποίαν αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπυρής το χάρισμα του Θεού, το οποίον είναι εν σοί διά της επιθέσεως των χειρών μου. 7 Διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού.


(1) Λόγος σοφίας

Α’ ΒΑΣ γ:12 ιδού, έκαμα κατά τους λόγους σου· ιδού, έδωκα εις σε καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρότερόν σου όμοιός σου, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθή όμοιός σου.

Β’ ΣΑΜ κγ:2 Πνεύμα Κυρίου ελάλησε δι’ εμού, και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου.

ΜΑΤΘ ι:20 Επειδή σείς δεν είσθε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός σας το οποίον λαλεί εν υμίν.

ΠΡΑΞ δ:31 Μετά δε την δέησιν αυτών, εσείσθη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι· και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ελάλουν τον λόγον του Θεού μετά παρρησίας.