top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Έγινε ενημέρωση: 9 Μαρ 2022

ΜΑΤΘ γ:2 Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών (Ιωάννης).

ΜΑΤΘ δ:17 Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών (Χριστός).

ΜΑΤΘ ι:7 Και υπάγοντες κηρύττετε λέγοντες, ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών (οι δώδεκα απόστολοι).

ΜΑΡΚ δ:26 Ούτως είναι η βασιλεία του θεού, ώς εάν άνθρωπος ρίψη τον σπόρον επί της γής, και κοιμάται και σηκόνηται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνη, και αυξάνη, καθώς αυτός δεν εξεύρει.

ΜΑΡΚ θ:1 Είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι την βασιλείαν του Θεού ελθούσαν μετά δυνάμεως. {ΜΑΤΘ. ς :10}.

ΜΑΡΚ ι:15 Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ώς παιδίον, δεν θέλει εισέλθη εις αυτήν.

ΛΟΥΚ ζ:28 Μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών ουδείς προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του βαπτιστού, πλήν ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, είναι μεγαλύτερος αυτού.

ΛΟΥΚ η:10 Εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού.

ΛΟΥΚ θ:60 Άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς· σύ δε απελθών, κήρυττε την βασιλείαν του Θεού. … Ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άροτρον, και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια την βασιλείαν του Θεού.

ΛΟΥΚ ιγ:29 Και θέλουσιν έλθει από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. {ΜΑΤΘ. η:11}.

ΛΟΥΚ ιζ:20 Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, απεκρίθη πρός αυτούς και είπε, Δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως, ώστε να παρατηρείται, ουδέ θέλουσιν ειπεί, ιδού, εδώ είναι, ή ιδού εκεί, διότι ιδού, η βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών.

ΛΟΥΚ ιη:29 Δεν είναι ουδείς όστις αφήκεν οικίαν, ή γονείς, ή αδελφούς, ή γυναίκα, ή τέκνα, ένεκεν της βασιλείας του Θεού, όστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν τω καιρώ τούτω, και εν τω ερχομένω αιώνι ζωήν αιώνιον.

ΙΩΑΝ γ:3 Εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ιδή την βασιλείαν του Θεού.

ΠΡΑΞ ιδ:22 Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθωμεν εις τη βασιλείαν του Θεού.

ΡΩΜ ιδ:17 Η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. {ΛΟΥΚ. ιβ:31 – ΙΩΑΝ. ιη:36 – Α’ ΚΟΡ θ: ιε:50 – ΕΒΡ  ιβ:28}.

Α’ ΚΟΡ δ:20 Η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλ’ εν δυνάμει.

ΚΟΛ α:13 Όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού.


Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ της Βασιλεία του Θεού και της Βασιλείας των Ουρανών;

Ενώ μερικοί πιστεύουν ότι η βασιλεία του Θεού και η βασιλεία των Ουρανών αναφέρονται σε διαφορετικά πράγματα, είναι σαφές ότι και οι δύο φράσεις έχουν την ίδια σημασία. Η φράση «βασιλεία του Θεού» συναντάται 68 φορές σε 10 διαφορετικά βιβλία της Καινής Διαθήκης, ενώ η φράση «βασιλεία των ουρανών» συναντάται μόνο 32 φορές, και μόνο στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο. Με βάση την αποκλειστική χρήση της φράσης και την ιουδαϊκή φύση του ευαγγελίου, κάποιοι ερμηνευτές έχουν συμπεράνει ότι ο Ματθαίος έγραφε σχετικά με τη χιλιετή βασιλεία ενώ οι άλλοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αναφέρονταν στην παγκόσμια βασιλεία. Μια προσεκτική μελέτη, όμως, της χρήσης της φράσης, αποκαλύπτει πως η ερμηνεία αυτή είναι εσφαλμένη.

Για παράδειγμα, όταν ο Χριστός συζητάει με τον πλούσιο, νεαρό άρχοντα, χρησιμοποιεί εναλλακτικά τις φράσεις «βασιλεία των ουρανών» και «βασιλεία του Θεού». Ο Ιησούς λοιπόν δεν κάνει διάκριση μεταξύ των δύο όρων αλλά τους θεωρεί συνώνυμους.

Mat 19:23  Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλως θέλει εισέλθει πλούσιος εις την βασιλείαν των ουρανών. 24  Και πάλιν σας λέγω, Ευκολώτερον είναι να περάση κάμηλος διά τρυπήματος βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. 

Ο Μάρκος και ο Λουκάς χρησιμοποίησαν τη φράση «βασιλεία του Θεού» εκεί που ο Ματθαίος χρησιμοποίησε τη φράση «βασιλεία των ουρανών», συχνά σε παράλληλες αφηγήσεις της ίδιας παραβολής.

Συγκρίνουμε τα παρακάτω εδάφια:

Ματθαίος 11:11-12 με Λουκάς 7:28

Ματθαίος 13:11 με Μάρκος 4:11 και Λουκάς 8:10

Ματθαίος 13:24 με Μάρκος 4:26

Ματθαίος 13:31 με Μάρκος 4:30 και Λουκάς 13:18

Ματθαίος 13:33 με Λουκάς 13:20

Ματθαίος 18:3 με Μάρκος 10:14 και Λουκάς 18:16

Ματθαίος 22:2 με Λουκάς 13:29

Σε κάθε περιστατικό, ο Ματθαίος χρησιμοποίησε τη φράση «βασιλεία των ουρανών» ενώ ο Μάρκος και/ή ο Λουκάς χρησιμοποίησαν τη φράση «η βασιλεία του Θεού». Είναι σαφές πως οι δύο φράσεις αναφέρονται στο ίδιο πράγμα.


55 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page