Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ

ΨΑΛΜ ρδ: 34 η εις αυτόν μελέτη μου θέλει είσθαι γλυκεία· εγώ θέλω ευφραίνεσθαι εις τον Κύριον

ΨΑΛΜ ριθ:103 Πόσον γλυκείς είναι οι λόγοι σου εις τον ουρανίσκον μου! είναι υπέρ μέλι εις το στόμα μου.

ΠΑΡ γ:24 … μάλιστα θέλεις πλαγιάζει, και ο ύπνος σου θέλει είσθαι γλυκύς

ΠΑΡ ιε: 1 η γλυκεία απόκρισις καταπραΰνει θυμόν· αλλ ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργήν

ΠΑΡ ις:21 Ο σοφός την καρδία θέλει ονομάζεσθαι φρόνιμος· και η γλυκύτης των χειλέων προσθέτει μάθησιν. … 24 Κηρύθρα μέλιτος οι ευάρεστοι λόγοι· γλυκύτης εις την ψυχήν, και ίασις εις τα οστά.

ΠΑΡ κε: 15 δι υπομονής πείθεται ο ηγεμών και η γλυκεία γλώσσα συντρίβει οστά

ΠΑΡ κζ:9 Τα μύρα και τα θυμιάματα ευφραίνουσι την καρδίαν, και η γλυκύτης του φίλου διά της εγκαρδίας συμβουλής.

ΕΚΚΛ η:1 Τίς είναι ώς ο σοφός; και τις γνωρίζει την λύσιν των πραγμάτων; η σοφία του ανθρώπου φαιδρύνει το πρόσωπον αυτού, …

ΕΚΚΛ ι:4 διότι η γλυκύτης καταπαύει αμαρτίας μεγάλας.

ΑΣΜΑ β: 3 Άθως η μηλέα μεταξύ των δένδρων του δάσους, ούτως είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των νεανίσκων· επεθύμησα την σκιάν αυτου και εκάθησα υπ αυτήν και ο καρπός αυτου ήτο γλυκύς εις τον ουρανίσκον μου … 14 ω περιστερά μου ήτις είσαι εν ταις σχισμαίς του βράχου, εν τοις αποκρύφοις των κρημνών, δείξον μοι την όψιν σου κάμε με να ακούσω την φωνήν σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκεία και η όψις σου ωραία

Α’ ΘΕΣ β:7 αλλ’ εστάθημεν γλυκείς εν τω μέσω υμών· καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα

8 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται