top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΔΑΝ η:19 Και είπεν, Ιδού εγώ θέλω σε κάμει να γνωρίσεις τι θέλει συμβεί εν τοις εσχάτοις της οργής· διότι εν τω ορισμένω καιρώ θέλει είσθαι το τέλος.

ΙΩΗΛ β:4 Η θέα αυτών είναι ως θέα ίππων· και, ως ιππείς, ούτω θέλουσι τρέχει. 5 Ως κρότος αμαξών θέλουσι πηδά επί τας κορυφάς των ορέων, ως ήχος φλογός πυρός, ήτις κατατρώγει την καλάμην· ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην. 6 Ενώπιον αυτού οι λαοί θέλουσι κατατρομάξει· πάντα τα πρόσωπα θέλουσιν αποσβολωθή. 7 Θέλουσι τρέξει ως μαχηταί· ως άνδρες πολεμισταί θέλουσιν αναβή το τείχος· και θέλουσιν υπάγει έκαστος εις την οδόν αυτού, και δεν θέλουσι χαλάσει τας τάξεις αυτών. 8 Και δεν θέλουσι σπρώξει ο είς τον άλλον· θέλουσι περιπατεί έκαστος την οδόν αυτού· και πίπτοντες επί τα βέλη, δεν θέλουσι πληγωθή. 9 Θέλουσι περιτρέχει εν τη πόλει· θέλουσι δράμει επί το τείχος, θέλουσιν αναβαίνει επί τας οικίας· θέλουσιν εμβαίνει διά των θυρίδων ως κλέπτης. 10 Η γή θέλει σεισθή έμπροσθεν αυτών· οι ουρανοί θέλουσιν τρέμει· ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει, και τα άστρα θέλουσι σύρει οπίσω το φέγγος αυτών. 11 Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού· διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα· διότι ο εκτελών τον λόγον αυτού είναι ισχυρός· διότι η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα, και τις δύναται να υποφέρει αυτήν; 

ZAX ιδ: 4 Και οι πόδες αυτού θέλουσι σταθή κατά την ημέραν εκείνην επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών· και το όρος των ελαιών θέλει σχισθή κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δυσμάς, και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα· και το ήμισυ του όρους θέλει συρθεί προς βορράν, και το ήμισυ αυτού προς νότον. …. και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί, και μετά σού πάντες οι άγιοι. 6 Και εν εκείνη τη ημέρα, το φώς δεν θέλει είσθαι λαμπρόν, ουδέ συνεσκοτασμένον· 7 αλλά θέλει είσθαι μία ημέρα, ήτις είναι γνωστή εις τον Κύριον, ούτε ημέρα, ούτε νύξ· και προς την εσπέραν θέλει είσθαι φώς. 8 Και εν τη ημέρα εκείνη ύδατα ζώντα θέλουσιν εξέλθει εξ Ιερουσαλήμ· το ήμισυ αυτών προς την θάλασσαν την ανατολικήν, και το ήμισυ αυτών προς την θάλασσαν την δυτικήν· εν θέρει και εν χειμώνι θέλει είσθαι ούτω. 9 Και ο Κύριος θέλει είσθαι βασιλεύς εφ’ όλην την γήν· εν τη ημέρα εκείνη θέλει είσθαι Κύριος είς, και το όνομα αυτού έν. … 11 Και θέλουσι κατοικήσει εν αυτή, και δεν θέλει είσθαι πλέον αφανισμός· και η Ιερουσαλήμ θέλει κάθησθαι εν ασφαλεία.

ΜΑΤΘ ις:27 Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού·

ΜΑΤΘ κδ:30 Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ· και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γής, και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.

ΜΑΤΘ κε:31 Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού.

ΠΡΑΞ α:10 Και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις τον ουρανόν, ότε αυτός ανέβαινεν, ιδού, άνδρες δύο με ιμάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών· 11 οίτινες και είπον, Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη εφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω, καθ’ όν τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν.

ΚΟΛ γ:4 Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών φανερωθή, τότε και σείς θέλετε φανερωθή εν δόξη.

Α’ ΘΕΣ γ:13 … εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων των αγίων αυτού.

Β’ ΘΕΣ α:7 εις εσάς δε τους θλιβομένους άνεσιν μεθ’ ημών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ’ ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού. ….. 10 όταν έλθη να ενδοξασθή εν τοις αγίοις αυτού, και να θαυμασθή εν πάσι τοις πιστεύουσιν, (επειδή σείς επιστεύσατε εις την μαρτυρίαν ημών,) εν τη ημέρα εκείνη.

ΤΙΤ β:13 προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα, και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

ΕΒΡ θ:28 ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν.

ΕΒΡ ι:36 Διότι έτι ολίγον καιρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει·

ΑΠΟΚ α:7 Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πάς οφθαλμός, και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν· και θέλουσι θρηνήσει επ’  αυτόν πάσαι αι φυλαί της γής· ναι, αμήν.

ΑΠΟΚ ιθ:14 Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ’ ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν. …

19 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page