Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΙΩΑΝ α:3,10 Πάντα δι’ αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν…Ο κόσμος έγεινε δι’ αυτού.

ΠΡΑΞ δ:24 Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, όστις έκαμες τον ουρανόν και την γήν και την θάλασσαν, και πάντα τα εν αυτοίς. (ΠΡΑΞ ιδ:15 + ιζ:24)

Α’ ΚΟΡ ια:12 Τα πάντα δε εκ του Θεού. (Α’ ΚΟΡ ιε:28 – Β’ ΚΟΡ ε:18)

ΕΦΕΣ γ:9 Όστις έκτισε τα πάντα διά του Ιησού Χριστού.

ΚΟΛ α:16,17 Δι’ αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γής, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίαι, τα πάντα δι’ αυτού και εις αυτόν εκτίσθησαν… Και τα πάντα συντηρούνται δι’ αυτού. (ΡΩΜ α:19,20)

ΕΒΡ γ:4 Πάς οίκος κατασκευάζεται υπό τινός, ο δε κατασκευάσας τα πάντα, είναι ο Θεός.

ΕΒΡ ια:3 Οι αιώνες εκτίσθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων.

Β’ ΠΕΤ γ:5 Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγειναν έκπαλαι, και η γή συνεστώσα εξ ύδατος και δι’ ύδατος.

ΑΠΟΚ δ:11  Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι σύ έκτισας τα πάντα, και δια το θέλημα σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν.

4 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΙΕΡ 9:13 Και είπε Κύριος, Διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιπάτησαν εν αυτώ∙ 14 αλλά περιεπάτησαν οπίσω της ορέξεως τ