top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Γενικά

ΓΕΝ γ:1 Ο δε όφις ήτο το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός· και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Τω όντι είπεν ο Θεός, Μη φάγητε από παντός δένδρου του παραδείσου; …..  4 Και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει· 5 αλλ’ εξεύρει ο Θεός, ότι καθ’ ήν ημέραν φάγητε απ’ αυτού θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας, και θέλετε είσθαι ως Θεοί, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν.

ΓΕΝ γ:14 Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφιν, Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να ήσαι μεταξύ πάντων των κτηνών, και πάντων των ζώων του αγρού· επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατεί, και χώμα θέλεις τρώγει, πάσας τας ημέρας της ζωής σου· και έχθραν θέλω στήσει ανάμεσον σού και της γυναικός, και ανάμεσον του σπέρματός σου, και του σπέρματος αυτής· αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού.

ΙΩΒ α:6 Ημέραν δε τινά, ήλθον οι υιοί {«άγγελοι» μετ. των Ο’} του Θεού διά να παρασταθώσιν ενώπιον του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς. 7 Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, Πόθεν έρχεσαι; Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριον, και είπε, Περιελθών την γήν, και εμπεριπατήσας εν αυτή, πάρειμι. {εν συνεχεία, ο Σατανάς διαβάλει τον δούλο του Κυρίου, τον Ιώβ}

ΗΣΑ ιδ:12 πώς έπεσες εκ του ουρανού Εωσφόρε, υιέ της αυγής! Συνετρίφθης κατά γής, συ ο καταπατών τα έθνη! 13 Συ δε έλεγες εν τη καρδία σου, «Θέλω αναβή εις τον ουρανόν, θέλω υψώσει τον θρόνον μου υπεράνω των άστρων του Θεού· και θέλω καθήσει επί το όρος της συνάξεως, προς τα μέρη του βορρά· 14 θέλω αναβή επί τα ύψη των νεφελών· θέλω είσθαι όμοιος του Υψίστού.» 15 Εις τον άδην όμως θέλεις καταβή, εις τα βάθη του λάκκου.

ΜΑΤΘ δ:1 Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον, διά να πειρασθή υπό του διαβόλου. {ακολουθούν οι «πειρασμοί» του Κυρίου}

ΜΑΤΘ ιγ:19 Παντός ακούοντος τον λόγον της βασιλείας, και μη νοούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν τη καρδία·

ΜΑΤΘ κε:41 Τότε θέλει ειπεί και προς τους εξ αριστερών, Υπάγετε απ’ εμού, οι κατηραμένοι, εις το πύρ το αιώνιον, το ητοιμασμένον διά τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού.

ΛΟΥΚ ι:18 Είπε δε προς αυτούς, Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα.

ΛΟΥΚ κβ:3 Εισήλθεν δε ο Σατανάς εις τον Ιούδαν τον επωνομαζόμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των δώδεκα.

ΛΟΥΚ κβ:31 Είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού, ο Σατανάς σας εζήτησε, διά να σας κοσκινίσει ως τον σίτον.

ΙΩΑΝ η:44 Σείς είσθε εκ πατρός του διαβόλου, και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ’ αρχής ανθρωποκτόνος, και δεν μένει εν τη αληθεία· διότι δεν υπάρχει αλήθεια εν αυτώ. Όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί· διότι είναι ψεύστης, και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. ….. 49 Εγώ δαιμόνιον δεν έχω, αλλά τιμώ τον Πατέρα μου, και σείς με ατιμάζετε.

ΙΩΑΝ ι:20 Και έλεγον πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει, και είναι μαινόμενος· τι ακούετε αυτόν; 21 Άλλοι έλεγον, Ούτοι οι λόγοι δεν είναι δαιμονιζομένου· μήπως δύναται δαιμόνιον να ανοίγη οφθαλμούς τυφλών;

ΙΩΑΝ ιβ:31 Τώρα είναι κρίσις του κόσμου τούτου· τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θέλει εκβληθή έξω·

ΡΩΜ ις:20 Ο δε Θεός της ειρήνης ταχέως θέλει συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας σας.

Β’ ΚΟΡ β:10 … διά να μη υπερισχύση καθ’ ημών ο Σατανάς· 11 διότι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού.

Β’ ΚΟΡ δ:4 των οποίων, απίστων όντων, ο θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νούν, διά να μη επιλάμψη εις αυτούς ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού.

Β’ ΚΟΡ ια:14 Και ουδέν θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. 15 Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζωνται εις διακόνους δικαιοσύνης· των οποίων το τέλος θέλει είσθαι κατά τα έργα αυτών.

ΕΦΕΣ β:2 …κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας.

ΕΦΕΣ δ:27  … μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον…

ΕΦΕΣ ς:11 ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου· 12 διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις.

ΚΟΛ β:15 και απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρρησία, θριαμβεύσας κατ’ αυτών επ’ αυτού.

Α’ ΘΕΣ β:18 Διά τούτο ηθελήσαμεν να έλθωμεν προς εσάς (εγώ μάλιστα ο Παύλος) και άπαξ και δίς, και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς.

Α’ ΘΕΣ γ:5 …μήπως σας επείρασεν ο πειράζων…

Β’ ΘΕΣ β:9 …όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάσει δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους…

Α’ ΤΙΜ δ:1 …και εις διδασκαλίες δαιμονίων…

ΕΒΡ β:14 …διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστιν τον διάβολον…

ΙΑΚ δ:7 …αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σάς.

Α’ ΠΕΤ ε:8 Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέων ωρυόμενος, περιέρχεται, ζητών τίνα να καταπίη. 9 Εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, …

Α’ ΙΩΑ γ:8 Όστις πράττει την αμαρτίαν, είναι εκ του διαβόλου· διότι απ’ αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, διά να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου.

Α’ ΙΩΑ δ:4 διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν, παρά όστις είναι εν τω κόσμω.

ΑΠΟΚ ιβ:9 Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος, και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γήν· και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ’ αυτού. ….. διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα. ….. Ουαί εις τους κατοικούντας την γήν και την θάλασσαν, διότι κατέβη ο Διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει.

ΑΠΟΚ κ:1 ΚΑΙ είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είχε το κλειδίον της αβύσσου, και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρί αυτού. 2 Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν τον αρχαίον, όστις είναι Διάβολος και Σατανάς· και έδεσεν αυτόν χίλια έτη. 3 Και έρριψεν αυτόν εις την άβυσσον, και έκλεισεν επάνω αυτού, δια να μη πλανήση τα έθνη πλέον, εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη· και μετά ταύτα πρέπει να λυθή ολίγον καιρόν. ….. 7 Και όταν πληρωθώσι τα χίλια έτη, θέλει λυθή ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού. 8 Και θέλει εξέλθει δια να πλανήση τα έθνη τα εις τας τέσσαρας γωνίας της γής, τον Γώγ και τον Μαγώγ, διά να συνάξη αυτούς εις πόλεμον, των οποίων ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. ….. 10 Και ο Διάβολος ο πλανών αυτούς ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης· και θέλουσι βασανίζεσθαι ημέραν και νύκτα, εις τους αιώνας των αιώνων.

Επιτίμησις

ΖΑΧ γ:2 Και είπε Κύριος προς τον διάβολον, Θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε· ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος όστις έκλεξε την Ιερουσαλήμ·

ΜΑΤΘ ιβ:24 Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπον, Ούτος δεν εκβάλλει τα δαιμόνια, ειμή διά του Βεελζεβούλ του άρχοντος των δαιμονίων. 25 Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς, Πάσα βασιλεία διαιρεθείσα καθ’ εαυτής, ερημούται· και πάσα πόλις ή οικία διαιρεθείσα καθ’ εαυτής, δεν θέλει σταθή. 26 Και αν ο Σατανάς τον Σατανάν εκβάλλη, διηρέθη καθ’ εαυτού· πώς λοιπόν θέλει σταθή η βασιλεία αυτού; 27 Και αν εγώ δια του Βεελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, οι υιοί σας διά τίνος εκβάλλουσι;

ΛΟΥΚ δ:33 Και εν τη συναγωγή ήτο άνθρωπος έχων πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου, και ανέκραξε μετά φωνής μεγάλης, 34 λέγων, Φεύ! Τι είναι μεταξύ ημών και σού, Ιησού Ναζαρηνέ; ήλθες να απολέσης ημάς; σε γνωρίζω τις είσαι· ο Άγιος του Θεού. 35 Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς, λέγων, Σιώπα, και έξελθε εξ αυτού. Και το δαιμόνιον έρριψεν αυτόν εις το μέσον και εξήλθεν απ’ αυτού, χωρίς να βλάψη αυτόν παντελώς.

ΛΟΥΚ η:27 Και κατέπλευσαν εις την χώραν των Γαδαρηνών, ήτις είναι αντιπέραν της Γαλιλαίας. 27 Και καθώς εξήλθεν επί την γήν, υπήντησεν αυτόν άνθρωπος τις εκ της πόλεως, όστις είχε δαιμόνια από χρόνων πολλών, και ιμάτιον δεν ενεδύετο, και εν οικία δεν έμενεν, αλλ’ εν τοις μνήμασιν. 28 Ιδών δε τον Ιησούν, ανέκραξε και προσέπεσεν εις αυτόν, και μετά φωνής μεγάλης είπε, Τι είναι μεταξύ εμού και σού, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου; δέομαί σου, μη με βασανίσης. 29 Διότι προσέταξεν εις το πνεύμα το ακάθαρτον να εξέλθη από του ανθρώπου· επειδή προ πολλών χρόνων είχε συναρπάσει αυτόν, και εδεσμεύετο με αλύσεις, και εφυλάττετο με ποδόδεσμα· και διασπών τα δεσμά εφέρετο υπό του δαίμονος εις τας ερήμους. 30 Και ηρώτησεν αυτόν ο Ιησούς, λέγων, Τι είναι το όνομά σου; Ο δε είπε, Λεγεών· διότι δαιμόνια πολλά εισήλθον εις αυτόν. 31 Και παρεκάλουν αυτόν να μη προστάξει αυτά να απέλθωσιν εις την άβυσσον. 32 Ήτο δε εκεί αγέλη χοίρων πολλών βοσκομένων εν τω όρει· και παρεκάλουν αυτόν να επιτρέψη εις αυτά να εισέλθωσιν εις εκείνους· και επέτρεψεν εις αυτά. 33 Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήλθον εις τους χοίρους· και ώρμησεν η αγέλη κατά του κρημνού εις την λίμνην, και απεπνίγη. ( ΜΑΤΘ η’28, ΜΑΡΚ ε’1)

ΛΟΥΚ θ:38 Και ιδού, άνθρωπός τις εκ του όχλου ανέκραξε, λέγων, διδάσκαλε, δέομαί σου, επίβλεψον επί το υιόν μου, διότι μονογενής μου είναι. 39 Και ιδού, δαιμόνιον πιάνει αυτόν, και εξαίφνης κράζει, και σπαράττει αυτόν μετά αφρού, και μόλις αναχωρεί απ’ αυτού, συντρίβον αυτόν. 40 Και παρεκάλεσα τους μαθητάς σου να εκβάλωσιν αυτό, και δεν ηδυνήθησαν.  41 Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, Ώ γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είσθαι μεθ’ υμών, και θέλω υπομένει υμάς; Φέρε τον υιόν σου εδώ.  42 Και ενώ αυτός έτι προσήρχετο, έρριψεν αυτόν κάτω το δαιμόνιον, και κατεσπάραξεν. Ο δε Ιησούς επετίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον, και απέδωκεν αυτό εις τον πατέρα αυτού. (ΜΑΤΘ ιζ’14, ΜΑΡΚ θ’14,17)

ΙΟΥΔ 9 Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με τον διάβολον εφιλονείκει περί του σώματος του Μωυσέως, δεν ετόλμησεν να επιφέρη εναντίον αυτού κατηγορίαν βλάσφημον, αλλ’ είπεν, ο Κύριος να σε επιτιμήση.

33 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

bottom of page