top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ

ΕΞΟΔ λγ:11 Και ελάλει ο Κύριος προς τον Μωϋσήν πρόσωπον προς πρόσωπον, καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον φίλον αυτού.

ΑΡΙΘ ιβ:8 Εάν είναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος δι’ οπτασίας θέλω γνωρισθεί εις αυτόν· καθ’ ύπνον θέλω λαλήσει προς αυτόν· 7 δεν είναι ούτως περί του θεράποντός μου Μωϋσέως· εν όλω τω οίκω μου ούτος είναι πιστός· 8 στόμα προς στόμα θέλω λαλεί προς αυτόν, και φανερώς, και ουχί δι αινιγμάτων, και το πρόσωπον του Κυρίου θέλει βλέπει·

ΠΑΡ ια:14 Όπου δεν είναι κυβέρνησις, ο λαός πίπτει· εκ του πλήθους δε των συμβούλων προέρχεται σωτηρία.

ΗΣΑ μ:9 Συ ο φέρων εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν· συ, ο φέρων αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρώς την φωνήν σου· ύψωσον· μη φοβού· ειπέ προς τας πόλεις του Ιούδα, Ιδού ο Θεός υμών!

ΗΣΑ ξβ:6 Επί των τοιχών σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακας, οίτινες ποτέ δεν θέλουσι σιωπά, ούτε ημέραν, ούτε νύκτα·

ΜΑΤΘ θ:37 Ο μεν θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι· 38 παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού, δι να αποστείλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού.

ΜΑΤΘ ι:1 Και προσκαλέσας τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλλωσιν αυτά, και να θεραπεύωσι πάσαν ασθένειαν. … 7 Και υπάγοντες κηρύττετε λέγοντες, Ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. 8 Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. … 19 Όταν δε σας παραδίδωσι, μη μεριμνήσετε πώς, ή τι θέλετε λαλήσει· διότι θέλει σας δοθή εν εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσητε.

ΜΑΤΘ κδ:45 Τις λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδη εις αυτούς την τροφήν εν καιρώ; 46 Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον, όταν έλθη ο κύριος αυτού, θέλει ευρεί πράττοντα ούτως. 47 Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού.

ΜΑΤΘ κη:19 Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

ΜΑΡΚ ς:7 Και προσκαλέσας τους δώδεκα, ήρχισε να αποστέλλη αυτούς δύο δύο· …

ΜΑΡΚ ις:20 Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου, και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων.

ΛΟΥΚ ι:1 Μετά δε ταύτα διώρισεν ο Κύριος και άλλους εβδομήκοντα, και απέστειλεν αυτούς ανά δύο έμπροσθεν αυτού, εις πάσαν πόλιν και τόπον, όπου έμελλεν αυτός να υπάγη. 2 Έλεγε δε προς αυτούς, Ο μεν θερισμός είναι πολύς, οι δε εργάται ολίγοι· παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού να αποστείλη εργάτες εις τον θερισμόν αυτού. 3 Υπάγετε· ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως αρνία εν μέσω λύκων. … 16 Όστις ακούει εσάς, εμέ ακούει· και όστις αθετεί εσάς, εμέ αθετεί· ο δε αθετών εμέ, αθετεί τον πέμψαντά με. … 19 Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατήτε επάνω όφεων και σκορπίων, και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού· και ουδέν θέλει σας βλάψει.

ΙΩΑΝ ι:11 Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων12 ο δε μισθωτός και μη ων ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ιδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίνει τα πρόβατα και φεύγει· και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα.13 Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων.

ΙΩΑΝ κα:17 Λέγει προς αυτόν την τρίτην φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με; Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτην φοράν, Αγαπάς με; και είπε προς αυτόν, Κύριε, συ εξεύρεις τα πάντα· συ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου…

ΠΡΑΞ α:26 Και έδωκαν τους κλήρους αυτών· και έπεσεν ο κλήρος εις τον Ματθίαν, και συγκατεψηφήσθη μετά των ένδεκα αποστόλων.

ΠΡΑΞ δ:13 Θεωρούντες δε την παρρησίαν του Πέτρου και του Ιωάννου, και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώται, εθαύμαζον, και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού.

ΠΡΑΞ δ:29 Και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών, και δός εις τους δούλους σου να λαλώσι τον λόγον σου μετά πάσης παρρησίας, 30 εκτείνων την χείραν σου εις θεραπείαν, και γινομένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του αγίου παιδός σου Ιησού.

ΠΡΑΞ ς:2 Τότε οι δώδεκα προσκαλέσαντες το πλήθος των μαθητών, είπον, Δεν είναι πρέπον ν’ αφήσωμεν ημείς τον λόγον του Θεού, και να διακονώμεν εις τραπέζας. 3 Σκέφθητε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξητε εξ υμών επτά άνδρες μαρτυρουμένους, πλήρεις Πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσωμεν επί της χρείας ταύτης. 4 Ημείς δε θέλομεν εμμένει εν τη προσευχή και τη διακονία του λόγου. 5 Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους· και εξέλεξαν … {τους 7 διακόνους}

ΠΡΑΞ θ:1-18 {Η επιστροφή του Παύλου}

ΠΡΑΞ ιγ:1 Ήσαν δε εν Αντιοχεία εν τη υπαρχούση εκκλησία προφήται τινές και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Συμεών ο καλούμενος Νίγερ, κι Λούκιος ο Κυρηναίος, και Μαναήν ο συνανατραφείς μετά του Ηρώδου του τετράρχου, και ο Σαύλος. 2 Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενήστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, Χωρήσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον δια το έργον εις το οποίον προσεκάλεσα αυτούς. 3 Τότε αφού ενήστευσαν και προσευχήθησαν, και επέθεσαν τας χείρας επ’ αυτούς, απέστειλαν.

ΠΡΑΞ ιδ:23 αι αφού εχειροτόνησαν πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησίαν, προσευχηθέντες με νηστείας, αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχον πιστεύσει.

ΠΡΑΞ ιε:6 Και συνήχθησαν οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι δια να σκεφθώσι περί του πράγματος τούτου. {1η Αποστολική Σύνοδος}

ΠΡΑΞ ιε:39 Συνέβη λοιπόν ερεθισμός, ώστε απεχωρίσθσαν απ’ αλλήλων· και ο μεν Βαρνάβας παραλαβών τον Μάρκον, εξέπλευσεν εις Κύπρον. 40 Ο δε Παύλος εκλέξας τον Σίλαν, εξήλθε, παραδοθείς υπό των αδελφών εις την χάριν του Θεού. 41 Και διήρχετο την Συρίαν και Κιλικίαν, επιστηρίζων τας εκκλησίας.

ΠΡΑΞ ιη:24 ο Απολλώς στην ακριβεστέραν οδόν του θεού (Ακύλας – Πρίσκιλλα)

ΠΡΑΞ κ:28 Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς, και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, δια να ποιμένητε την εκκλησίαν του θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος.

ΡΩΜ α:1 Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος απόστολος, κεχωρισμένος δια το ευαγγέλιον του Θεού.

ΡΩΜ α:14 Χρεώστης είμαι προς Έλληνάς τε και Βαρβάρους, σοφούς τε και ασόφους· 15 ούτω πρόθυμος είμαι το κατ’ εμέ, να κηρύξω το ευαγγέλιον και προς πάντας τους εν Ρώμη.

ΡΩΜ ι:14 Πώς λοιπόν θέλουσιν επικαλεσθή εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν; και πώς θέλουσι πιστεύσει εις εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν; και πως θέλουσι ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων; 15 Και πως θέλουσι κηρύξει, εάν δεν αποσταλώσι; Καθώς είναι γεγραμμένον, «Πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά!»

ΡΩΜ ιβ:7 είτε διακονίαν, ας καταγινώμεθα εις την διακονίαν· είτε διδάσκει τις, ας καταγίνεται εις την διδασκαλίαν· 8 είτε προτρέπει τις, εις την προτροπήν· ο μεταδίδων, ας μεταδίδει εν απλότητι·ο προϊστάμενος, ας προΐσταται μετ’ επιμελείας·

Α’ ΚΟΡ γ:7 Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλ’ ο Θεός ο αυξάνων. 8 Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι έν· και έκαστος θέλει λάβει τον μισθόν κατά τον κόπον αυτού 9 Διότι του Θεού είμεθα συνεργοί· σείς είσθε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή.

Α’ ΚΟΡ γ:13 Εκάστου το έργον θέλει φανερωθή· διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό· επειδή δια πυρός ανακαλύπτεται· το πύρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου οποίον είναι…

Α’ ΚΟΡ δ:1 Ούτως ας μας θεωρή πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού, και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. 2 Το δε επίλοιπον, ζητείται μεταξύ των οικονόμων να ευρεθή έκαστος πιστός.

Α’ ΚΟΡ θ:1 Δεν είμαι απόστολος; Δεν είμαι ελεύθερος; Δεν είδον τον ΄Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών; Δεν είσθε σείς το έργον μου εν Κυρίω; 2 Αν δεν ήμαι εις άλλους απόστολος, αλλ’ εις εσάς τουλάχιστον είμαι·διότι η σφραγίς της αποστολής μου σεις είσθε εν Κυρίω.

Α’ ΚΟΡ ιβ:28 Και άλλους μεν έθεσεν εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών.

ΕΦΕΣ γ:7 του οποίου έγεινα υπηρέτης κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού, την δοθείσαν εις εμέ κατά την ενέργειαν της δυνάμεως αυτού. 8 Εις εμέ τον πλέον ελάχιστον πάντων των αγίων εδόθη η χάρις αύτη, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού, 9 και να φωτίσω πάντας, ποία είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκρυμμένου από των αιώνων εν τω Θεώ, όστις έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού·

ΕΦΕΣ δ:11 Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίησιν των αγίων, δια το έργον της διακονίας, δια την οικοδομήν του σώματος του Χριστού·

ΦΙΛΙΠ α:1 Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντας τους αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίπποις, μετά των επισκόπων και διακόνων·

Α’ ΘΕΣ α:5 διότι το ευαγγέλιον ημών δεν έγεινεν εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει, και εν Πνεύματι Αγίω, και εν πληροφορία πολλή, καθώς εξεύρετε οποίοι υπήρξαμεν μεταξύ σας.

Α’ ΘΕΣ β:1 Διότι σεις εξεύρετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, ότι δεν έγεινε ματαία· 2 αλλά και προπαθόντες και υβρισθέντες, καθώς εξεύρετε, εν Φιλίπποις, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών να λαλήσωμεν προς εσάς το ευαγγέλιον του Θεού με πολύν αγώνα. 3 Διότι η προτροπή ημών δεν ήτο εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε μετά δόλου· 4 αλλά καθώς εδοκιμάσθημεν υπό του Θεού δια να εμπιστευθώμεν το ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν, ουχί ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλ’ εις τον Θεόν τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. 5 Διότι ούτε λόγον κολακείας μετεχερείσθημεν ποτέ, καθώς εξεύρετε, ούτε πρόφασιν πλεονεξίας· μάρτυς ο Θεός. 6 Ούτε εζητήσαμεν δόξαν εξ ανθρώπων, ούτε αφ’ υμών, ούτε απ’ άλλων, καίτοι δυνάμενοι να δίδωμεν βάρος, ως απόστολοι Χριστού· 7 αλλ’ εστάθημεν γλυκείς εν τω μέσω υμών· καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα· …. 9 Διότι ενθυμείσθε αδελφοί τον κόπον ημών και τον μόχθον· επειδή νύκτα και ημέραν εργαζόμενοι, διά να μή επιβαρύνομεν τινά εξ υμίν, εκηρύξαμεν εις εσάς το ευαγγέλιον του Θεού.

Α’ ΘΕΣ ε:12 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να γνωρίζητε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας, και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετώσι· 13και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού διά το έργον αυτών.

Β’ ΘΕΣ γ:7 Επειδή σείς εξεύρετε πως πρέπει να μιμείσθε ημάς· διότι δεν εφέρθημεν ατάκτως μεταξύ σας, 8 ουδέ εφάγομεν δωρεάν άρτον παρά τινός, αλλά μετά κόπου και μόχθου, νύκτα και ημέραν εργαζόμενοι, δια να μη επιβαρύνομεν μηδένα υμών. 9 Ουχί διότι δεν έχομεν εξουσίαν, αλλά δια να σας δώσωμεν εαυτούς τύπον εις το να μιμήσθε ημάς.

Α’ ΤΙΜ γ:1 Πιστός ο λόγος· Εάν τις ορέγηται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. 2 Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιάς γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός· 3 ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί αιχροκερδής· αλλ’ επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος· 4 κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μετά πάσης σεμνότητος· 5 (διότι εάν τις δεν εξεύρη να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πως θέλει επιμεληθή την εκκλησίαν του Θεού;) 6 να μη ήναι νεοκατήχητος (νεόφυτος στο κείμενο), δια να μη υπερηφανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου. 7 Πρέπει δε αυτός να έχη και παρά των έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, διά να μη πέση εις ονειδισμόν και παγίδα διαβόλου. 8 Οι διάκονοι ωσαύτως πρέπει να είναι σεμνοί, ουχί δίγλωσσοι, ουχί δεδομένοι εις οίνον πολύν, ουχί αισχροκερδείς, 9 έχοντες το μυστήριον της πίστεως μετά καθαράς συνειδήσεως· 10 και ούτοι δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. …. 12 Οι διάκονοι ας ήναι μιάς γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. 13 Διότι οι καλώς διακονήσαντες, αποκτώσιν εις εαυτούς βαθμόν καλόν, και πολλήν παρρησίαν εις την πίστιν την εις τον Ιησούν Χριστόν.

Α’ ΤΙΜ δ:12 Μηδείς ας μή καταφρονή την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγον, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστιν, εις καθαρότητα. 13 Έως να έλθω, καταγίνου εις την ανάγνωσιν, εις την προτροπήν, εις την διδασκαλίαν. … 15 Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, δια να ήναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. 16 Πρόσεχε εις σεαυτόν και εις την διδασκαλίαν· επίμενε εις αυτά. Διότι τούτο πράττων, και σεαυτόν θέλεις σώσει και τους ακούωντάς σε.

A’ ΤΙΜε:1 Πρεσβύτερον μή επιπλήξης, αλλά πρότρεπε ως πατέρα·

Α’ ΤΙΜ ε:17 Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής· μάλιστα όσοι κοπιάζουσιν εις λόγον και διδασκαλίαν. 18 Διότι λέγει η γραφή, ‘Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος· και ‘Άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού.’ 19 Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου, εκτός δια στόματος δύο ή τριών μαρτύρων.

Β’ ΤΙΜ β:1 ΣΥ λοιπόν τέκνον μου, ενδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού· 2 και όσα ήκουσας παρ’ εμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, οίτινες θέλουσιν είσθαι ικανοί και άλλους να διδάξωσι. 3 Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. 4 Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, δια να αρέση εις τον στρατολογήσαντα. …. 15 Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας.

Α’ ΤΙΜ ε:17 Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιόνωνται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσιν εις λόγον και διδασκαλίαν· 18 διότι λέγει η γραφή· Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος· και, Άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. 19 Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου, εκτός διά στόματος δύο ή τριών μαρτύρων.

Β’ ΤΙΜ δ:5 Σύ δε αγρύπνει εις πάντα, κακοπάθησον, εργάσθητι έργον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου κάμε πλήρη.

ΤΙΤ ε:5 Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, δια να διορθώσης τα ελλείποντα, και να καταστήσης εν πάση πόλει πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα· 6 Όστις ήναι ανέγκλητος, μιάς γυναικός ανήρ, έχων τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα, ή ανυπότακτα. 7 Διότι πρέπει ο επίσκοπος να ήναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού· μη αυθάδης, μη οργίλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη αισχροκερδής· 8 αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σώφρων, δίκαιος, όσιος, εγκρατής· 9 προσκεκολλημένος εις τον πιστόν λόγον της διδασκαλίας, δια να ήναι δυνατός και να προτρέπη δια της υγιαινούσης διδασκαλίας, και να εξελέγχη τους αντιλέγοντας.

ΕΒΡ ιγ:7 Ενθυμείσθε τους προεστώτας σας, οίτινες σας ελάλησαν τον λόγον του Θεού· των οποίων μιμείσθε την πίστιν, έχοντες προ οφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. …. 17 Πείθεσθε εις τους προεστώτας σας, και υπακούετε· διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσωσι λόγον· δια να κάμνωσι τούτο μετά χαράς, και μη στενάζοντες· διότι τούτο δεν σας ωφελεί.

Α’ ΠΕΤ δ:11 Εάν τις λαλή, ας λαλή ως λαλών λόγια Θεού· εάν τις υπηρετή, ας υπηρετή ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός, …

Α’ ΠΕΤ ε:1 Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτυς των παθημάτων τον Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης, ήτις μέλλει να αποκαλυφθή, 2 ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικώς αλλ’ εκουσίως, μηδέ αισχροκερδώς αλλά προθύμως, 3 μηδέ ως κατακυριεύοντες την κληρονομίαν του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου.4 Και όταν φανερωθή ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον της δόξης.

ΙΑΚ ε:14 Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ’ αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. 15 Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν· και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι συγχωρηθή εις αυτόν.

43 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page