top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΣΚΕΨΕΙΣ

Διαλογισμοί των ασεβών

ΓΕΝ 6:5 και είδεν ο κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επι της γης, και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας.

ΨΑΛΜ 10:4 ο ασεβής δια την αλαζονείαν του προσώπου αυτού δεν θέλει εκζητήσει τον Κύριον· πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός.

ΨΑΛΜ 39:11 ο εσωτερικός λογισμός αυτών είναι ότι οι οίκοι αυτών θέλουσιν υπάρχει εις τον αιώνα· αι κατοικίαι αυτών εις γενεάν και γενεάν· ονομάζουσι τα υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα

ΨΑΛΜ 33:10 ο Κύριος ματαιώνει την βουλήν των εθνών· ανατρέπει τους διαλογισμούς των λαών

ΨΑΛΜ 146:4 το πνεύμα αυτού εξέρχεται· αυτός επιστρέφει εις την γην αυτού· εν εκείνη τη ημέρα οι διαλογισμοί αυτού αφανίζονται *(δηλ. δεν μπορούν πια να εκπληρωθούν)

ΠΑΡ 6:16 ταύτα τα εξ μισεί ο Κύριος· επτά μάλιστα βδελύττεται η ψυχή αυτού· …. 18 καρδίαν μηχανευομένην λογισμούς κακούς, πόδας τρέχοντας ταχέως εις το κακοποιείν

ΗΣΑ 13:8 Και θέλουσι τρομάξει· πόνοι και θλίψεις θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς· θέλουσιν είσθαι εν πόνω, ως τίκτουσα· θέλουσι μείνει εκστατικοί ο εις προς τον άλλον· τα πρόσωπα αυτών θέλουσιν είσθαι πεφλογισμένα.

ΗΣΑ 59:7 Οι πόδες αυτών τρέχουσι προς το κακόν και σπεύδουσι να χύσωσιν αίμα αθώον· οι διαλογισμοί αυτών είναι διαλογισμοί ανομίας· ερήμωσις και καταστροφή είναι εν ταις οδοίς αυτών.

ΙΕΡ 4:14 Ιερουσαλήμ, απόπλυνον την καρδίαν σου από κακίας, διά να σωθής· έως πότε θέλουσι κατοικεί εν σοι οι μάταιοι διαλογισμοί σου;

ΔΑΝ 5:6 τότε η όψις του βασιλέως ηλλοιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάραττον αυτόν, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφύος αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο

ΜΑΤΘ 15:19 Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλπ…

ΛΟΥΚ 9:46 Εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός, τις τάχα εξ αυτών ήτο μεγαλήτερος.

ΡΩΜ 1:21 Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν  αλλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος  αυτών καρδία.

Α’ ΚΟΡ 3:20 Και πάλιν, Ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών  ότι είναι μάταιοι.

Α’ ΚΟΡ 13:5 … δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται  το κακόν

ΕΦΕΣ 2:3 μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τας  επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και  των διαλογισμών και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί.

Εκπλήρωση των διαλογισμών (σπορά – θερισμός)

ΠΑΡ 21:5 Οι λογισμοί του επιμελούς φέρουσι βεβαίως εις αφθονίαν.

ΙΕΡ 4:14 Ιερουσαλήμ απόπλυνον την καρδίαν σου από κακίας δια να σωθής· έως πότε θέλουσι κατοικεί εν σοι οι μάταιοι διαλογισμοί σου;

ΙΕΡ 6:19 άκουε, γη· ιδού εγώ θέλω φέρει κακόν επι τον λαόν τούτον τον καρπόν των διαλογισμών αυτών· διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου, και εις τον νόμον μου, αλλ’ απέρριψαν αυτόν.

ΠΑΡ 4:23 μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής

ΕΦΕΣ 2:3 μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τας  επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και  των διαλογισμών και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί.

Προτροπή για καλούς διαλογισμούς και αποφυγή κακών

ΡΩΜ 2:15 Οίτινες δεικνύουσιν το έργον του νόμου γεγραμμένον εν ταίς καρδίαις  αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδησιν αυτών, και τους λογισμούς  κατηγορούντας, ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων

ΦΙΛΙΠ 4:8 Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα  καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή, και εάν τις  έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε.

Α’ ΧΡΟ 28:9 Και σύ, Σολομών υιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου, και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση· διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας, και εξεύρει πάντας τους λογισμούς των διανοιών·

Α’ ΧΡΟ 29:18 Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, των πατέρων ημών, φύλαττε τούτο διά παντός εις τους διαλογισμούς της καρδίας του λαού σου, και κατεύθυνε την καρδίαν αυτών προς σέ.

ΨΑΛΜ 4:4 Οργίζεσθε και μή αμαρτάνετε· λαλείτε εν ταις καρδίαις ημών επί της κλίνης ημών και ησυχάζετε.

ΨΑΛΜ 77:2 Εν ημέρα θλίψεώς μου εξεζήτησα τον Κύριον· εξέτεινον την νύκτα τας χείρας μου, και δεν έπαυον× η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθή. 3 Ενεθυμήθην τον Θεόν, και εταράχθην· διελογίσθην, και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. 4 Εκράτησας τους οφθαλμούς μου εν αγρυπνία· εταράχθην, και δεν ηδυνάμην να λαλήσω. 5 Διελογίσθην τας αρχαίας ημέρας, τα έτη των αιώνων. 6 Ανακαλώ εις την μνήμην την ωδήν μου· την νύκτα διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου, και το πνεύμα μου διερευνά· 7 μήποτε ο Θεός με αποβάλει αιωνίως, και δεν θέλει είσθαι ευμενής πλέον; 8 ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού; έπαυσεν ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν; 9 μήποτε ελησμόνησε να ελεή ο Θεός; μήποτε εν τη οργή αυτού θέλει κλείσει τους οικτιρμούς αυτού; 10 Τότε είπα, Αδυναμία μου είναι τούτο× αλλοιούται η δεξιά του Υψίστου; 11 θέλω μνημονεύει τα έργα του Κυρίου· ναι, θέλω μνημονεύει τα απ’ αρχής θαυμάσιά σου· 12 και θέλω μελετά εις πάντα τα έργα σου, και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεσθαι.

ΨΑΛΜ 139:1 Κύριε, εδοκίμασάς με και με εγνώρισας.  2 Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσίν μου· νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν.  3 Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσας τας οδούς μου γνωρίζεις.  4 Διότι και πριν έλθη ο λόγος εις την γλώσσαν μου, ιδού, Κύριε, γνωρίζεις το παν.  5 Με περικυκλόνεις όπισθεν και έμπροσθεν, και έθεσας επ’ εμέ την χείρα σου.  6 Η γνώσις αύτη είναι υπερθαύμαστος εις εμέ· είναι υψηλή· δεν δύναμαι να φθάσω εις αυτήν.

ΡΩΜ 2:15 οίτινες δεικνύουσιν το έργον του νόμου γεγραμμένον εν ταις καρδίαις  αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδησιν αυτών, και τους λογισμούς  κατηγορούντας, ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων)

ΡΩΜ 14:1 Τον δε ασθενούντα κατά την πίστιν προσδέχεσθε, ουχί εις φιλονεικίας διαλογισμών.

ΕΦΕΣ 2:3 μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τας  επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί.

Μπορούμε να ελέγχουμε τους διαλογισμούς μας

Β’ ΚΟΡ 10:3 διότι άν και περιπατούμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα· 4 διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· 5 επειδή καθαιρούμεν λογισμούς, και πάν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν πάν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού·

ΕΦΕΣ 6:10 Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. 11 Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· 12 διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. 13 Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. 14 Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης 15 και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· 16 επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· 17 και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού,

ΕΒΡ 4:12 Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός, και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας.

Ο Σατανάς δεν γνωρίζει τους διαλογισμούς μας, μόνο ο Θεός

ΜΑΤΘ 9:5 Και ιδών ο Ιησούς τους διαλογισμούς  αυτών, είπε, Δια τι σείς διαλογίζεσθε πονηρά εν ταίς καρδίαις σας;

ΜΑΤΘ 12:25 Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς  αυτών, είπε πρός αυτούς, Πάσα βασιλεία διαιρεθείσα καθ’ εαυτής,  ερημούται και πάσα πόλις η οικία διαιρεθείσα καθ’ εαυτής, δεν θέλει  σταθή.

ΛΟΥΚ 11:17 Πλην αυτός νοήσας τους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς,  Πάσα βασιλεία διαιρεθείσα καθ’ εαυτής, ερημούται και οίκος διαιρεθείς  καθ’ εαυτού, πίπτει.

ΛΟΥΚ 9:47 Ο δε ίησούς ιδών τον διαλογισμόν της καρδίας αυτών, επίασε παιδίον, και έστησεν αυτό πλησίον εαυτού

ΛΟΥΚ 6:8 Αυτός όμως εγνώριζε τους διαλογισμούς αυτών και είπε προς τον  άνθρωπον τον έχοντα ξηράν την χείρα, Σηκώθητι, και στήθι εις το  μέσον. Και εκείνος σηκωθείς, εστάθη.

ΛΟΥΚ 5:22 Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, απεκρίθη και είπε  προς αυτούς, Τι διαλογίζεσθε εν ταις καρδίαις σας ;

Προέλευση των διαλογισμών

Γνωρίζουμε πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι ο Σατανάς έχει πρόσβαση και εξουσία πάνω στους ασεβείς και απίστους ανθρώπους:

Β’ ΚΟΡ 4:4 των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νούν, διά να μη επιλάμψη εις αυτούς ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού.

ΜΑΤΘ 13:19 Παντός ακούοντος τον λόγον της βασιλείας και μη νοούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν τη καρδία αυτού· ούτος είναι ο σπαρθείς παρά την οδόν.

ΕΦΕΣ 2:2 εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας·

Ξέρουμε όμως και ότι οποίος έχει αναγεννηθεί δεν μπορεί να παραμένει μέσα στην αμαρτία και ο διάβολος δεν μπορεί να τον αγγίξει:

Α’ ΙΩΑ 5:18 Εξεύρομεν ότι πας ο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλ’ όστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάττει εαυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν.

Εφόσον λοιπόν ο διάβολος δεν μπορεί να με αγγίξει, μπορεί άραγε να μου ψιθυρίσει μια σκέψη απιστίας για να με πειράξει;

Οι διαλογισμοί μπορεί να είναι από τη καρδιά του ανθρώπου

ΙΑΚ α:14 Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος.

ΜΑΤΘ 15:19Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.

ΜΑΡΚ 7:21   Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί  οι κακοί,, πορνείαι, φόνοι,

ΛΟΥΚ 24:38   Και είπε προς αυτούς, Δια τι είσθε τεταραγμένοι; και δια τι αναβαίνουσιν  εις τας καρδίας σας διαλογισμοί;

ΙΑΚ 4:7   Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν. Αντιστάθητε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από σάς·

Οι διαλογισμοί μπορεί να είναι από τον σατανά:

ΛΟΥΚ 9:46   Εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός, τις τάχα εξ αυτών ήτο μεγαλήτερος. Όταν ο λόγος του Θεού μιλά για λογισμούς που προέρχονται από τη σάρκα μας «τη καρδιά μας» δηλαδή, μιλά για λογισμούς που ανεβαίνουν ή εξέρχονται. Εδώ μας μιλά για κάποιο διαλογισμό που εισήλθε από κάπου, στο μυαλό  μας. Από που μπορεί να προέρχεται μια σκέψη που οδηγεί ένα παιδί του Θεού στην υπερηφανία αν όχι από αυτόν τον πατέρα της υπερηφάνειας;;

Πρέπει πάντως να θυμόμαστε ότι ακόμη και αυτού του είδους οι διαλογισμοί που έρχονται από τη πεσμένη μας Αδαμιαία φύση, έχουν ως αρχική αφετηρία τον Σατανά ο οποίος πλάνησε τους πρωτόπλαστους.

ΕΦΕΣ 6:10   Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. 11 Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· 12 διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. 13 Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. 14 Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης 15 και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· 16 επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· 17 και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού,… Τα βέλη του εχθρού που αναφέρονται εδώ, είναι γενικά παραδεκτό οτι εφόσον η πάλη μας είναι εναντίον στα πονηρά πνεύματα του ουρανού, περιλαμβάνουν και τους διαλογισμούς.

Εδώ πρέπει μάθουμε ότι ανεξάρτητα από το από που πηγάζει μια σκέψη απιστίας η αμαρτίας, η αντιμετώπιση είναι πάντα η ίδια. Η ένδυση της πανοπλίας του Θεού και η ένα γενεί αντίσταση του πιστού στον διάβολο που μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο πιστοί είναι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού. Ο πιστός μπορεί να ενδυναμωθεί μόνο εν Κυρίω!

Β’ ΚΟΡ 2:11 διά να μη υπερισχύση καθ’ ημών ο Σατανάς· διότι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού.

Ο πόλεμος που διεξάγουμε δεν είναι σαρκικός αλλά πνευματικός. Οι λογισμοί που καθαιρούμε και τα νοήματα (σκέψεις) που αιχμαλωτίζουμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι σαρκικά αλλά πνευματικά, δηλαδή από τονΣατανά. Άρα προφανώς ο Θεός επιτρέπει στον διαβολο να μας πειράζει με δικές του σκέψεις τις οποίες μπορεί να μας ψιθυρίσει:

Β’ ΚΟΡ ι:3Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα· 4διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· 5επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού

Α’ ΙΩΑ δ:1Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εν ήναι εκ του Θεού· Αν ο λόγος μας προτρέπει να δοκιμάζουμε τα πνεύματα, ποιο είναι το πεδίο στο οποίο μπορεί να γίνει αυτή η δοκιμή αν όχι στο πνευματικό και το διανοητικό; Παρακάτω μας λέει ότι κάθε πνεύμα που «λέει»… Το πνεύμα βεβαίως μπορεί να μιλήσει μέσω ενός ανταποκριτού του, όπως ο Θεός μιλά μέσα από τους προφήτες και τους κήρυκες. Ακόμη όπως ο Θεός μιλά μέσω της Βίβλου, έτσι και το πονηρό πνεύμα μιλά μέσω διαφόρων συγγραμμάτων και βιβλίων. Και όπως ο Θεός μιλά στη διάνοια μας, έτσι και ο διάβολοςαφου ο Θεός το επιτρέψει, μπορεί να μας πειράξει στη διάνοια προς δοκιμασία.

ΠΡΑΞ ε:3Είπε δε ο Πέτρος· Ανανία, διά τι εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ώστε να ψευσθής εις το Πνεύμα το Άγιον…Βλέπουμε λοιπόν με το πλέον κατηγορηματικό τρόποοτι ο σατανάς μπορεί ο σατανάς να γεμίσει τη καρδιά του ανθρώπου με σκέψεις που αν υιοθετηθούν και γίνουν πράξεις, φέρνουν τον θάνατο στον άνθρωπο!

37 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page