top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΔΙΚΑΙΩΣΗ (κατά χάριν σωτηρία)

Έγινε ενημέρωση: 7 Ιαν 20221. Όλοι έχουμε αμαρτήσει

Όλοι έχουμε αμαρτήσει και στερούμαστε τη δόξα του Θεού. Η πόρνη, ο δολοφόνος και ο κλέφτης στερούνται τη δόξα του Θεού, όπως ακριβώς και κάποιος που μπορεί να είναι ένας καθώς πρέπει αλλά υπερήφανος άνθρωπος, ή ένας αξιοπρεπής επιχειρηματίας που είναι μπλεγμένος στα γρανάζια της αισχροκέρδειας και της φιλοδοξίας. Μπορεί κάποιοι να έχουν μεγαλύτερες αμαρτίες από άλλους, αλλά όλοι κατά τον ίδιο τρόπο αδυνατούν να αγγίξουν τη δόξα του Θεού, ιδίως μάλιστα εκείνοι που θεωρούν ότι είναι «καλοί άνθρωποι».

ΡΩΜ 3:23 επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού...

ΡΩΜ 5:12 Διά τούτο καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον και διά της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον·


2. Δικαίωση και δικαιοσύνη

Η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι ένας νομικός όρος. Το αντίθετο της είναι η καταδίκη. Και οι δύο αποφάσεις αυτές ανακοινώνονται από κάποιου είδους δικαστήριο.

Η δικαίωση που δίνει ο Θεός όμως, δεν είναι δικαστικού τύπου απόδοση δικαιοσύνης "σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο", αλλά μας δωρίζεται "κατά χάριν" χωρίς να το αξιζουμε και χωρίς να κάνουμε οποιοδήποτε έργο για αυτό! Όταν ο άνθρωπος αποδέχεται τη πρόσκληση του Θεού στη σωτηρία, ο Θεός δικαιώνει τον αμαρτωλό και φέρνει στο παρόν την κρίση που ανήκει στο μέλλον. Έτσι ο πιστός δεν χρειάζεται πια να ζει με την αγωνία και την αβεβαιότητα της κρίσης. Ελευθερωμένος από τις ενοχές του χθες και την αγωνία του αύριο, ζει για τον Χριστό και απολαμβάνει την αγαλλίαση της σωτηρίας του.

Η δικαίωση δεν κάνει τον άνθρωπο τέλειο ηθικά, δεν τον κάνει αναμάρτητο, αλλά εκεί ακριβώς, στη κατά χάρη και δια της πίστεως σωτηρία, ξεκινά το υπέροχο ταξίδι της πίστης με τον Χριστό, που σηματοδοτεί και τη διαδικασία ενός συνεχούς και προοδευτικού αγιασμού.

Α' ΙΩΑ 2:1 Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον· 2 και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου.

Πως μπορεί όμως ένας δίκαιος Θεός να δικαιώσει τον ασεβή άνθρωπο παραβιάζοντας ίδιος την απόδοση δικαιοσύνης? Στη ΠΔ, ο Θεός απαγόρευε τη δικαίωση του ασεβούς:

ΠΑΡ 17:15 Ο δικαιόνων τον ασεβή και ο καταδικάζων τον δίκαιον, αμφότεροι είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον.

ΕΞ 23:7 Άπεχε από αδίκου υποθέσεως· και μη γείνης αιτία να θανατωθή ο αθώος και ο δίκαιος· διότι εγώ δεν θέλω δικαιώσει τον ασεβή.

Πως μπορεί λοιπόν τώρα ο Θεός να κάνει κάτι που έχει απαγορεύσει στους άλλους να κάνουν? Η απάντηση στην δύσκολη αυτή ερώτηση είναι η πίστη στη Σταυρική θυσία του Χριστού. Ο Αβραάμ ο πατέρας της πίστης, ονομάστηκε φίλος του Θεού και διαβάζουμε πως η πίστη του, λογίστηκε από τον Θεό σαν δικαιοσύνη.

ΡΩΜ 4:2 Διότι εάν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλλ' ουχί ενώπιον του Θεού. 3 Επειδή τι λέγει η γραφή; Και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν, και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. 4 Εις δε τον εργαζόμενον ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλ' ως χρέος· 5 εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστις αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην, 6 καθώς και ο Δαβίδ λέγει τον μακαρισμόν του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην, χωρίς έργων· 7 Μακάριοι εκείνοι, των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι· 8 μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν. 9 Ούτος λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται διά τους περιτετμημένους ή και διά τους απεριτμήτους; διότι λέγομεν ότι η πίστις ελογίσθη εις τον Αβραάμ εις δικαιοσύνην. 10 Πως λοιπόν ελογίσθη; ότε ήτο εν περιτομή ή εν ακροβυστία; Ουχί εν περιτομή αλλ' εν ακροβυστία· ... 22 Διά τούτο και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. 23 Δεν εγράφη δε δι' αυτόν μόνον, ότι ελογίσθη εις αυτόν, 24 αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλλει να λογισθή, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν τον Κύριον ημών, 25 όστις παρεδόθη διά τας αμαρτίας ημών και ανέστη διά την δικαίωσιν ημών.

Ο Παύλος ερμηνεύοντας τις Γραφές, λέει ότι ναι μεν ο Αβραάμ δικαιώθηκε απο τη πίστη του, αλλά ο λόγος αυτός δεν γράφτηκε μόνο για εκείνον, αλλά και για όλους όσους στο μέλλον επρόκειτο να πιστέψουν στο Χριστό.


3. Ο Χριστός δικολογεί για εμάς

O Ησαΐας προφητεύει για τις μέρες του Χριστού και τη κατά χάρη σωτηρία που επρόκειτο να έλθει στον άνθρωπο. Ο Κύριος θα αντικαθιστούσε τον καθένα από εμάς που ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας μας, στο σταυρό της τιμωρίας. Εκείνος πέθανε για εμάς. Εκείνος δικολόγησε για λογαριασμό μας, υπερασπίστηκε κάθε αμαρτωλό στον Άδη και αναστήθηκε για τη δικαίωση μας όπως διαβάσαμε παραπάνω.

ΗΣΑ 49:24 Δύναται το λάφυρον να αφαιρεθή από του ισχυρού ή να ελευθερωθώσιν οι δικαίως αιχμαλωτισθέντες; 25 Αλλ' ο Κύριος ούτω λέγει· Και οι αιχμάλωτοι του ισχυρού θέλουσιν αφαιρεθή και το λάφυρον του τρομερού θέλει αποσπασθή· διότι εγώ θέλω δικολογήσει προς τους δικολογούντας κατά σου και εγώ θέλω σώσει τα τέκνα σου.

Στον ουρανό, στήνεται μέρα νύχτα ένα δικαστήριο. Ο κατήγορος μας, ο διάβολος, μας διαβάλλει και μας κατηγορεί στον Πατέρα Θεό φανερώνοντας τις αδυναμίες και τις αμαρτίες μας.

ΑΠΟΚ 12:10 Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ· Τώρα έγεινεν η σωτηρία και δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία τον Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα.

Εκεί όμως, δόξα στον Κύριο, δεν είμαστε μόνοι, έχουμε τον συνήγορό μας, τον Ιησού Χριστό, τον μέγα Αρχιερέα μας.

ΡΩΜ 8:32 Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα; 33 Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών· 34 τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών.

ΗΣΑ 54:17 Ουδέν όπλον κατασκευασθέν εναντίον σου θέλει ευοδωθή· και πάσαν γλώσσαν, ήτις ήθελε κινηθή κατά σου, θέλεις νικήσει εν τη κρίσει. Αύτη είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου· και η δικαιοσύνη αυτών είναι εξ εμού, λέγει ο Κύριος.


4. Ο Χριστός δικαιώνει τον αμαρτωλό (κατά χάριν)

Μπορεί πράγματι να μην καταφέραμε να εκτελέσουμε το Νόμο του Θεού για να δικαιωθούμε, αλλά ο Ιησούς φάνηκε αρκετά δίκαιος και άξιος για όλους μας. Δια της δικής του δικαιοσύνης πάνω στη γη και δια της θυσίας του στο σταυρό, "ήλθε σε όλους του ανθρώπους δικαίωση".

ΡΩΜ 5:17 Διότι αν και διά το αμάρτημα του ενός ο θάνατος εβασίλευσε διά του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αφθονίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλουσι βασιλεύσει εν ζωή διά του ενός Ιησού Χριστού. 18 Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισις εις πάντας ανθρώπους, ούτω και διά μιας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσις εις ζωήν. 19 Διότι καθώς διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και διά της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθή δίκαιοι. 20 Παρεισήλθε δε ο νόμος διά να περισσεύση το αμάρτημα. Και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις, 21 ίνα καθώς εβασίλευσεν η αμαρτία διά του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύση διά της δικαιοσύνης εις ζωήν αιώνιον διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.

Ο Θεός θέλει να εννοήσουμε βαθειά και πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως πιθανότητα να μπορέσουμε να σωθούμε από τη δική μας υπακοή ή από τα δικά μας έργα. Αυτό είναι κλειδί για τη κατανόηση της χάρης του Θεού, την αποδοχή της θυσίας και την αιώνια ευγνωμοσύνη του πραγματικού πιστού, η οποία θα τον κρατά μακριά απο την αμαρτία.

ΕΦΕ 2:8 Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· 9 ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.

Όπως είπαμε και στην αρχή, όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί και στερούμαστε τη δόξα του Θεού. Παρόλα αυτά, ο Θεός βλέποντας τη δίψα μας και ξεπερνώντας την αδυναμία μας, αλλά πάντα μετά από τη δική μας αποδοχή, μας δίνει τη χάρη, τη δωρεά της απολυτρώσεως από την αμαρτία, δια του αίματός του που είναι το μέσον του εξιλασμού, όπως ήταν το αίμα των αρνιού στη θυσία του εξιλασμού της Παλαιάς Διαθήκης. Στο σταυρό, φανερώνεται η μέχρι τέλους δικαιοσύνη του καθώς μας λέει η Γραφή ότι αγάπησε τους δικούς του μέχρι τέλους. Έγινε αυτός δίκαιος για λογαριασμό μας, ώστε να δικαιώσει κάθε αμαρτωλό που απλά θα πιστέψει, χωρίς να προλάβει να κάνει κάνενα έργο. Τρανό παράδειγμα ο ληστής στο σταυρό δίπλα στον Ιησού, ο οποίος εξ αιτίας της πίστης του, υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στον παράδεισο με τον Χριστό.

ΡΩΜ 3:23 επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, 24 δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, 25 τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων διά της μακροθυμίας του Θεού, 26 προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν.


5. Το δικό μας «έργο» είναι η πίστη στο Χριστό

Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι που πρέπει να κάνω εγώ για να λάβω τη σωτηρία μου?

ΙΩΑ 6:28 Είπον λοιπόν προς αυτόν· Τι να κάμωμεν, διά να εργαζώμεθα τα έργα του Θεού; 29 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς· Τούτο είναι το έργον του Θεού, να πιστεύσητε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλε.

ΙΩΑ 5:24 Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.

ΠΡΑΞ 16:30  και εκβαλών αυτούς έξω, είπε· Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ; 31  Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, συ και ο οίκός σου. 

Ας πάμε όλοι στο σταυρό του Γολγοθά, εκεί που ο Εσταυρωμένος Χριστός μας δέχεται στην ανοιχτή του αγκαλιά και στα ματωμένα του χέρια. Θα μας πλύνει από την αμαρτία μας με το αίμα Του και θα μας δώσει τη χάρη και τη δύναμη να περπατήσουμε σε μια νέα και αγία ζωή. Η αμαρτία δεν θα μας κυριεύσει ποτέ ξανά. Ας μην πετάξουμε στα σκουπίδια τη πρόσκληση του Χριστού, ας μην αθετήσουμε τη χάρη του Θεού μας.

Γαλ 2:21 Δεν αθετώ την χάριν του Θεού· διότι αν η δικαίωσις γίνηται διά του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτην απέθανε.
135 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page