top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΔΙΩΓΜΟΙ

ΗΣΑ να:7 Ακούσατέ μου, σεις οι γνωρίζοντες δικαιοσύνην· λαέ, εν τη καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου· μη φοβείσθε τον ονειδισμόν των ανθρώπων, μηδέ ταράττεσθε εις τας ύβρεις αυτών. ΖΑΧ β:8 διότι όστις εγγίζει εσάς, εγγίζει την κόρην του οφθαλμού αυτού. ΜΑΤΘ ε:10 Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης· διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. 11 Μακάριοι είσθε όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι, και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι, ένεκεν εμού. 12 Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς· διότι ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους πρό υμών. ΜΑΤΘ ι:16 Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων· γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις, και απλοί ως αι περιστεραί. 17 Προσέχετε δε από των ανθρώπων· διότι θέλουσι σας παραδώσει εις συνέδρια, και εν ταις συναγωγαίς αυτών θέλουσι σας μαστιγώσι· 18 και ενώπιον έτι ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθή ένεκεν εμού, προς μαρτυρίαν εις αυτούς, και εις τα έθνη. ΜΑΤΘ ι:34 Μη νομίσητε ότι ήλθον να βάλλω ειρήνην επί την γήν( δεν ήλθον να βάλλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν. 35 Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού, και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής. 36 Και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είσθαι οι οικιακοί αυτού. 37 Όστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού( και όστις αγαπά υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. 38 Και όστις δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού, και ακολουθεί οπίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. 39 Όστις εύρη την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν( και όστις απολέση την ζωήν αυτού δι εμέ, θέλει ευρεί αυτήν. ΜΑΤΘ κδ:9 Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν, και θέλουσι σας θανατώσει( και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. 10 Και τότε θέλουσι σκανδαλισθεί πολλοί· και θέλουσι παραδώσει αλλήλους, κι θέλουσι μισήσει αλλήλους. … 13 Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή. ΜΑΡΚ ιγ:12 Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφόν εις θάνατον, και πατήρ τέκνον· και θέλουσιν επαναστή τέκνα επί γονείς, και θέλουσι θανατώσει αυτούς· 13 Και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου· ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή. ΛΟΥΚ κβ:31 Είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού, ο Σατανάς σας εζήτησε, δια να σας κοσκινίση ως τον σίτον. ΙΩΑΝ ιε:20 …Εάν εμέ εδίωξαν, και σάς θέλουσι διώξει· ΙΩΑΝ ις:2 Θέλουσι σας κάμει αποσυναγώγους( μάλιστα έρχεται ώρα, καθ’ ήν πάς όστις σας θανατώση θέλει νομίσει ότι προσφέρει λατρείαν εις τον Θεόν. ΠΡΑΞ ε:17 Και σηκωθείς ο Αρχιερεύς και πάντες οι μετ’ αυτού, οίτινες ήσαν η αίρεσις των Σαδδουκαίων, επλήσθησαν ζήλου( 18 και επέβαλον τας χείρας αυτών επί τους αποστόλους, και έβαλον αυτούς εις δημοσίαν φυλακήν. …. 40 Εκείνοι λοιπόν ανεχώρουν από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες, ότι υπέρ του ονόματος αυτού ηξιώθησαν να ατιμασθώσι. ΠΡΑΞ ζ:57 Τότε φωνάξαντες μετά φωνής μεγάλης, έφραξαν τα ώτα αυτών, και ώρμησαν ομοθυμαδόν επ’ αυτόν. 58 Και εκβαλόντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τινός ονομαζομένου Σαύλου. 59 Και ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα, Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύμα μου. 60 Και γονατίσας εφώναξε μετά φωνής μεγάλης, Κύριε, Μη λογαριάσης εις αυτούς την αμαρτίαν ταύτην( και τούτο ειπόν, εκοιμήθη. ΠΡΑΞ ιβ:1 Κατ’ εκείνον τον καιρόν επχείρησεν ο Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήση τινάς από της εκκλησίας. 2 Εφόνευσε δε δια μαχαίρας Ιάκωβον τον αδελφόν του Ιωάννου. ΠΡΑΞ ις:22 Και συνεφώρμησεν ο όχλος κατ’ αυτών, {Παύλο και Σίλα} και οι στρατηγοί διασχίσαντες αυτών τα ιμάτια, προσέταττον να ραβδίζωσιν αυτούς. 23 Και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες τον δεσμοφύλακα να φυλάττη αυτούς ασφαλώς· ΠΡΑΞ ιζ:6 Μη ευρόντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα και τινάς αδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες, Ότι οι αναστατώσαντες την οικουμένην, ούτοι ήλθον και εδώ… ΡΩΜ η:18 Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς. …. 28 Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. …. 31 Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών; …. 35 Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις, ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα; 36 (Καθώς είναι γεγραμμένον, ‘Ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν( ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής.·) 37 Αλλ’ εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. 38 Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, 39 ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη τις κτίσις θέλει δυνηθή να χωρίση ημάς από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών. Α’ ΚΟΡ δ:11 Έως της παρούσης ώρας και πεινώμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν, και ραπιζόμεθα, και περιπλανώμεθα, 12 και κοπιώμεν εργαζόμενοι με τας ιδίας ημών χείρας· λοιδορούμενοι, ευλογούμεν· 13 βλασφημούμενοι, παρακαλούμεν· ως περικαθάρματα του κόσμου εγείναμεν, σκύβαλον πάντων έως της σήμερον. ΦΙΛΙΠ α:29 διότι εις εσάς εχαρίσθη το υπέρ του Χριστού, ού μόνον το να πιστεύητε εις αυτόν αλλά και το να πάσχητε υπέρ αυτού· Β’ ΤΙΜ γ:12 Και πάντες οι θέλοντες να ζώσιν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθή. ΕΒΡ ι:32 Αναφέρετε δε εις την μνήμην σας τα προτέρας ημέρας, εν αίς αφού εφωτίσθητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων( 33 ποτέ μεν, θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις( ποτέ δε, γινόμενοι κοινωνοί των τα τοιαύτα παθόντων. 34 Διότι εδείξατε συμπάθειαν εις τα δεσμά μου, και εδέχθητε μετά χαράς την αρπαγήν των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις εαυτούς περιουσίαν εν ουρανοίς καλητέραν και διαμένουσαν. ΕΒΡ ια:36 άλλοι δε εδοκίμασαν εμπαιγμούς και μάστιγας, έτι δε και δεσμά και φυλακήν· 37 ελιθοβολίσθησαν, επριονίσθησαν, επειράσθησαν, με σφαγήν μαχαίρας απέθανον, περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα αιγών· υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. … ΕΒΡ ιβ:4 Δεν αντεστάθητε έτι μέχρις αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας·  Α’ ΠΕΤ δ:12 Αγαπητοί, μη παραξενεύεσθε διά τον βασανισμόν τον γινόμενον εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόν τι· 13 αλλά καθότι είσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ίνα και όταν η δόξα αυτού φανερωθή, χαρήτε αγαλλιώμενοι. 14 Εάν ονειδίζεσθε δια το όνομα του Χριστού, είσθε μακάριοι· Α’ ΠΕΤ δ:19 Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύωνται τας εαυτών ψυχάς εις αυτόν ως εις πιστόν δημιουργόν εν αγαθοποιία. Α’ ΠΕΤ ε:8 Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε( διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέων ωρυόμενος, περιέρχεται, ζητών τίνα να καταπίη. 9 Εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τω κόσμω.

0 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page