top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΕΙΔΩΛΑ

ΕΞΟΔ κ:4 Μη κάμεις εις εαυτόν είδωλον, μηδέ ομοίωμα τινός, όσα είναι εν τω ουρανώ άνω, ή όσα εν τη γή κάτω, ή όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γής· μή προσκυνήσεις αυτά, μηδέ λατρεύσης αυτά· διότι είμαι Θεός ζυλότυπος…

ΔΕΥΤ δ:15 Φυλάττετε λοιπόν καλώς τας ψυχάς σας, (διότι δεν είδετε ουδέν ομοίωμα, εν τη ημέρα καθ· ήν ο Κύριος ελάλησε προς εσάς εν Χωρήβ εκ μέσου του πυρός) 16 μήπως διαφθαρήτε, και κάμητε εις εαυτούς είδωλον, εικόνα τινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού.

ΔΕΥΤ δ:23 Προσέχητε εις εαυτούς, μήποτε λησμονήσητε την διαθήκην Κυρίου του Θεού σας, την οποίαν έκαμε προς εσάς, και κάμητε εις εαυτούς είδωλον, εικόνα τινός, το οποίον απηγόρευσε Κύριος ο Θεός σου. 24 Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πύρ καταναλίσκον, Θεός ζυλότυπος

ΨΑΛΜ ριε:4 Τα είδωλα αυτών είναι αργύριον και χρυσίον, έργα χειρών ανθρώπων· 5 στόμα έχουσι, και δεν λαλούσι· οφθαλμούς έχουσι, και δεν βλέπουσιν· 6 ώτα έχουσι, και δεν ακούουσι· μυκτήρας έχουσι, και δεν οσφραίνονται· 7 χείρας έχουσι, και δεν ψηλαφώσι· πόδας έχουσι και δεν περιπατούσιν· ουδέ ομιλούσι δια του λάρυγγος αυτών. 8 Όμοιοι αυτών ας γείνωσιν οι ποιούντες αυτά, πάς ο ελπίζων επ· αυτά. {ΨΑΛΜ ρλε:15-19}

ΗΣΑ μ:18 Με τίνα λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεόν; ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει εις αυτόν; 19 Ο τεχνίτης χωνεύει εικόνα γλυπτήν, και ο χρυσοχόος εκτείνει χρυσόν επ· αυτήν, και χύνει αργυράς αλύσεις. 20 Ο πτωχός, κάμνων προσφοράν, εκλέγει ξύλον άσηπτον· και ζητεί εις εαυτόν επιδέξιον τεχνίτην, δια να κατασκευάση εικόνα γλυπτήν μη σαλευομένην.

ΗΣΑ μδ:9 Όσοι κατασκευάζουσιν είδωλα, πάντες είναι ματαιότης· και τα πολυέραστα αυτών είδωλα δεν ωφελούσι· και αυτοί είναι μάρτυρες αυτών ότι δεν βλέπουσιν, ουδέ νοούσι, δια να καταισχυνθώσι. 10 Τις έπλασεν θεόν, ή έχυσεν είδωλον, το οποίον ουδέν ωφελεί; 11 Ιδού πάντες οι σύντροφοι αυτού θέλουσιν αισχυνθή· και οι τεχνίται, αυτοί είναι εξ ανθρώπων· ας συναχθώσι πάντες ομού· ας παρασταθώσι· θέλουσι φοβηθή, θέλουσιν εντραπή πάντες ομού. 12 Ο χαλκεύς κόπτει σίδηρον, και εργάζηται εις τους άνθρακας, και με τα σφυρία μορφώνει αυτό, και κατασκευάζει αυτό με την δύναμιν των βραχιόνων αυτού· μάλιστα πεινά, και η δύναμις αυτού αποκάμνει· ύδωρ δεν πίνει, και ατονίζει. 13 Ο ξυλουργός εξαπλώνει τον κανόνα, σημειώνει αυτό με στάθμην, ομαλίζει αυτό με ρυκάνια, και σημειόνει αυτό δια του διαβήτου, και κάμνει αυτό κατά την ανθρωπίνην μορφήν, κατά ανθρωπίνην ωραιότητα, δια να κατοική εν τη οικία. 14 Κόπτει εις εαυτόν κέδρους, και λαμβάνει την κυπάρισσον και την δρύν, τα οποία εκλέγει εις εαυτόν μεταξύ των δένδρων του δάσους· φυτεύει πεύκην, και η βροχή αυξάνει αυτήν. 15 Και θέλει είσθαι χρήσιμον εις τον άνθρωπον δια καύσιμον· εξ αυτού λαμβάνει και θερμαίνεται· προσέτι καίει αυτό, και ψήνει άρτον· προσέτι κάμνει αυτό θεόν, και προσκυνεί αυτό· κάμνει αυτό είδωλον, και γονατίζει έμπροσθεν αυτού. 16 Το ήμισυ αυτού καίει εν πυρί· με το άλλο ήμισυ τρώγει το κρέας· ψήνει το ψητόν, και χορταίνει· και θερμαίνεται, λέγων, Ω! εθερμάνθην, είδον το πύρ· και το εναπολειφθέν αυτού κάμνει θεόν, το γλυπτόν αυτού· γονατίζει έμπροσθεν αυτού, και προσκυνεί αυτό, και προσεύχεται εις αυτό, και λέγει, λύτρωσον με, διότι είσαι ο θεός μου.

18 Δεν καταλαμβάνουσιν, ουδέ νοούσι· διότι έκλεισε τους οφθαλμούς αυτών δια να μη βλέπωσι, και τας καρδίας αυτών δια να μη νοώσι. 19 Και ουδείς συλλογίζεται εν τη καρδία αυτού, ουδέ είναι γνώσις εν αυτώ, ουδέ νόησις, ώστε να είπη, ‘Το ήμισυ αυτού έκαυσα εν πυρί· έτι έψησα άρτον επί των ανθράκων αυτού· έψησα κρέας, και έφαγον· έπειτα θέλω κάμει το υπόλοιπον αυτού βδέλυγμα; θέλω προσκυνήσει δένδρου κορμόν;·

ΗΣΑ μς:5 Με τίνα θέλετε με εξομοιώσει, και θέλετε με εξισώσει και με συγκρίνει, και θέλομεν είσθαι όμοιοι; 6 Χύνουσι χρυσόν εκ του βαλαντίου, και ζυγίσουσιν αργύριον δια του στατήρος, και μισθώνουσι χρυσοχόον, και κατασκευάζει αυτό Θεόν· έπειτα προσπίπτουσι, και προσκυνούσι· 7 σηκώνουσιν αυτόν επ· ώμου· φέρουσιν αυτόν, και θέτουσιν αυτόν εις τον τόπον αυτού, και ίσταται· δεν θέλει μετασαλεύσει εκ του τόπου αυτού· προσέτι βοώσι προς αυτόν, αλλά δεν δύναται να αποκριθή, ουδέ να σώση αυτούς από της συμφοράς αυτών.

 ΙΕΡ ι:3 Διότι τα νόμιμα των λαών είναι μάταια· διότι κόπτουσι ξύλον εκ του δάσους έργον χειρών τέκτονος με τον πέλεκυν. 4 Καλλωπίζουσιν αυτό με άργυρον και χρυσόν· στερεώνουσιν αυτό με καρφία και με σφύρας, δια να μη κινήται. 5 Είναι όρθια ως φοίνιξ, αλλά δεν λαλούσιν· έχουσι χρείαν να βαστάζωνται, διότι δεν δύνανται να περιπατήσωσι. Μη φοβείσθε αυτά· διότι δεν δύνανται να κακοποιήσωσιν, ουδέ είναι δυνατόν εις αυτά να αγαθοποιήσωσι.

ΙΕΖ η:12 Και είπε προς εμέ, Υιέ ανθρώπου, είδες τι κάμνουσιν εν τω σκότει οι πρεσβύτεροι του οίκου Ισραήλ, έκαστος εν τω κρυπτώ οικίματι των εικόνων αυτού;

ΩΣΗΕ δ:12 Ο λαός μου ερωτά τα ξύλα αυτού, και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτόν· διότι το πνεύμα της πορνείας επλάνησεν αυτούς, και επόρνευσαν εκκλίνοντες από του Θεού αυτών.

ΠΡΑΞ ιζ:16 Ενώ δε περιέμενεν αυτούς ο Παύλος εν ταις Αθήναις, το πνεύμα αυτού παρωξύνετο εν αυτώ, επειδή έβλεπε την πόλιν γέμουσαν ειδώλων.

ΠΡΑΞ ιζ:29 Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομεν τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον, κεχαραγμένα δια τέχνης και επινοίας ανθρώπου.

ΠΡΑΞ ιθ:24 διότι αργυροκόπος τις ονόματι Δημήτριος, κατασκευάζων ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, επροξένει εις τους τεχνίτας ούκ ολίγον κέρδος· 25 τους οποίους συναθροίσας, και τους εργαζομένους τα τοιαύτα, είπεν, Άνδρες, εξεύρετε ότι εκ ταύτης της εργασίας προέρχεται η ευπορία ημών· 26 και θεωρείτε και ακούετε, ότι πολύν λαόν ού μόνον της Εφέσου, αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας ο Παύλος ούτος έπεισε και μετέβαλε, λέγων ότι δεν είναι θεοί οι διά χειρών κατασκευαζόμενοι. 27 Και ού μόνον η τέχνη ημών αύτη κινδυνεύει να εξουδενωθή, αλλά και το ιερόν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να λογισθή εις ουδέν, και μέλλει μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότης αυτής, την οποίαν όλη η Ασία και η οικουμένη σέβεται. 28 Ακούσαντες δε, και εμπλισθέντες θυμού, έκραζον λέγοντες, Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. 29 Και η πόλις όλη επλήσθη ταραχής·

ΡΩΜ α:23 Και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος, φθαρτού ανθρώπου, και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. …. 25 Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας, Αμήν.

Α· ΚΟΡ ι:14 Δια τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας. 15 Λέγω ως προς φρονίμους· κρίνατε σείς τούτο το οποίον λέγω.

Β· ΚΟΡ ς:15 Τίνα δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ; 16 Τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα; …. Διά τούτο, ‘εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε.· λέγει Κύριος, ‘και μη εγγίσετε ακάθαρτον·

Α· ΙΩΑ ε:21 Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων. Αμήν.

ΑΠΟΚ ιγ:14 Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γής, δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γής να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας, και έζησε. 15 Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε να λαλήσει η εικών του θηρίου, και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.

ΑΠΟΚ ιδ:9 Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς, λέγων μετά φωνής μεγάλης, Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, 10 και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού …. 11 Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων· και δεν έχουσιν ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού, και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού.

ΕΞΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

“Η άμεσος των αγίων λατρεία επεσκίασε το προς το Υπέρτατον Ον αίσθημα επί τοσούτον, ώστε επί τέλους αυταί καθ΄εαυτάς αι των αγίων εικόνες ετιμήθησαν πολλάκις ως θαυματουργοί· οι άνθρωποι ησπάζοντο αυτάς, επέθετον επί της κεφαλής, προσήγον εις τα όμματα και το στήθος, εποίουν ενώπιον αυτών το σημείον του σταυρού, εγονάτιζον, προσεκύνουν και εν γένει απέδιδον εις αυτάς όλα τα δείγματα της αμέσου λατρείας, εξ ου οι Ιουδαίοι και Μωαμεθανοί κατήντησαν να ονομάζωσι τους Χριστιανούς ειδωλολάτρας,” (Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος)

37 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page