Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΕΙΡΗΝΗ

ΜΑΤΘ ε:9 Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί Θεού.

ΜΑΤΘ ι:34 Μη νομίσετε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γήν, δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν. {ΛΟΥΚ .ιβ:51}

ΜΑΡΚ θ:50 Έχετε άλας εν εαυτοίς, και ειρηνεύετε εν αλλήλοις. {Β’ ΚΟΡ ιγ:11 – Α’ ΘΕΣ ε:13 – ΤΙΜ β:22}

ΛΟΥΚ β:14 Και επί γής ειρήνη.

ΛΟΥΚ ι:5 Εις ήντινα δε οικίαν εισέρχησθε, πρώτον λέγετε, ειρήνη εις τον οίκον τούτον. {ΜΑΤΘ  ι:13 – ΙΩΑΝ κ:19}

ΙΩΑΝ ιδ:27 Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς, ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράττηται η καρδία σας, μηδέ ας δειλιά.

ΠΡΑΞ θ:31 Αι μέν λοιπόν εκκλησίαι καθ’ όλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρειαν είχον ειρήνην, οικοδομούμεναι και περιπατούσαι εν τω φόβω του Κυρίου, και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο.

ΡΩΜ α:7 Πρός πάντας τους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους αγίους, χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών, και Κυρίου Ιησού Χριστού.

ΡΩΜ β:10 δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα τον εργαζόμενον το αγαθόν…

ΡΩΜ γ:17 Και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν…

ΡΩΜ ε:1 Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην πρός τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, … {ΠΡΑΞ .ι:36 – ΕΦΕΣ β:15-17}

ΡΩΜ ι:15 Πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην. {ΙΑΚ γ:18}

ΡΩΜ ιβ:18 Εί δυνατόν όσον το αφ’ υμών, ειρηνεύετε μετά πάντων ανθρώπων. {ΡΩΜ ιδ:19 –ΕΒΡ ιβ:14}

Α’ ΚΟΡ ιδ:33 Ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. {Β’ ΘΕΣ γ:16 – ΕΒΡ ιγ:20}

ΓΑΛ ε:22 Ο δε καρπός του πνεύματος είναι….Ειρήνη.

ΕΦΕΣ β:14 Αυτός είναι η ειρήνη ημών, όστις έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσότοιχον του φραγμού. {ΜΑΡΚ ε:34}

ΕΦΕΣ δ:3 Σπουδάζοντες να διατηρήτε των ενότητα του πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης.

ΦΙΛΙΠ δ:7 Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νούν, Θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματα σας.

ΚΟΛ α:20 Ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού,….είτε τα επί της γής, είτε τα εν τοις ουρανοίς.

Α’ ΘΕΣ ε:3 Όταν λέγωσιν, ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται απ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος.

ΑΠΟΚ ς:4 Να σηκώση την ειρήνην από της γής, και να σφάξωσιν αλλήλους.

{àΡΩΜ ιε:13,33 – Α’ ΚΟΡ α:3 – Β’ ΚΟΡ α:2 – ΓΑΛ α:3,ς:16 – ΕΦΕΣ α:27,ς6:23 – ΦΙΛΙΠ α:2 – ΚΟΛ α:2 – Α’ ΘΕΣ α:1 – Β’ ΘΕΣ α:2 – Α’ ΤΙΜ α:2 – Β’ ΤΙΜ α:2 – ΤΙΤ α:4 ΦΙΛΗΜ 3 – Α’ ΠΕΤ α:2,ε:14 – Β’ ΠΕΤ α:2 – Β’ ΙΩΑ 3 – Γ’ ΙΩΑ 15 – Ιούδα 2}

10 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται