top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΕΙΡΗΝΗ

Έγινε ενημέρωση: 3 Μαΐ 2023

Η ειρήνη έρχεται ως δώρο Θεού

ΙΩΑ 14:27  Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς· ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράττηται η καρδία σας μηδέ ας δειλιά. 

ΕΦΕΣ 2:14 Αυτός είναι η ειρήνη ημών, όστις έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσότοιχον του φραγμού.

ΡΩΜ 1:7 Πρός πάντας τους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους αγίους, χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών, και Κυρίου Ιησού Χριστού.

ΓΑΛ 5:22 Ο δε καρπός του πνεύματος είναι….Ειρήνη.

ΑΡΙΘ 6:26  Ο Κύριος να υψώση το πρόσωπον αυτού επί σε και να σοι δώση ειρήνην· 

ΗΣΑ 57:19  Εγώ δημιουργώ τον καρπόν των χειλέων· ειρήνην, ειρήνην, εις τον μακράν και εις τον πλησίον, λέγει Κύριος· και θέλω ιατρεύσει αυτόν. 20  Οι δε ασεβείς είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα, όταν δεν δύναται να ησυχάση· και τα κύματα αυτής εκρίπτουσι καταπάτημα και πηλόν. 21  Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέγει ο Θεός μου. 

Β' ΚΟΡ 13:11  Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιείσθε, παραμυθείσθε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε· και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ' υμών. 


Η ειρήνη, μας συμφιλιώνει με το Θεό.

ΡΩΜ 5:1  Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 2  διά του οποίου ελάβομεν και την είσοδον διά της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχώμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. 


Η ειρήνη έρχεται από την υπακοή στον νόμο του Θεού.

ΨΑΛΜ 119:165  Ειρήνην πολλήν έχουσιν οι αγαπώντες τον νόμον σου· και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομμα. 

ΠΡΑΞ 9:31 Αι μέν λοιπόν εκκλησίαι καθ’ όλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρειαν είχον ειρήνην, οικοδομούμεναι και περιπατούσαι εν τω φόβω του Κυρίου, και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο.

ΦΙΛ 4:6  Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. 7  Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού. 


Πώς μπορούμε να βρούμε ειρήνη;

ΙΩΒ 22:21 Οικειώθητι λοιπόν μετ' αυτού και έσο εν ειρήνη· ούτω θέλει ελθεί καλόν εις σε. 


Η ειρήνη είναι ένας σημαντικός στόχος, που απαιτεί κόπο

ΡΩΜ 14:19  Άρα λοιπόν ας ζητώμεν τα προς την ειρήνην και τα προς την οικοδομήν αλλήλων. 

ΕΦΕΣ 4:3 Σπουδάζοντες να διατηρήτε των ενότητα του πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης.

ΡΩΜ 12:18 Εί δυνατόν όσον το αφ’ υμών, ειρηνεύετε μετά

πάντων ανθρώπων.

ΜΑΡΚ 9:50 Έχετε άλας εν εαυτοίς, και ειρηνεύετε εν αλλήλοις.

ΜΑΤΘ 5:9 Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί Θεού.

ΗΣΑ 26:3  Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρρεί. 4  Θαρρείτε επί τον Κύριον πάντοτε· διότι εν Κυρίω τω Θεώ είναι αιώνιος δύναμις. 


Η ειρήνη είναι ασφάλεια.

ΨΑΛΜ 122:6  Ζητείτε την ειρήνην της Ιερουσαλήμ· ας ευτυχώσιν οι αγαπώντές σε. 7  Ας ήναι ειρήνη εις τα τείχη σου, αφθονία εις τα παλάτιά σου. 8  Ένεκεν των αδελφών μου και των πλησίον μου, θέλω λέγει τώρα, Ειρήνη εις σέ· 

ΦΙΛΙΠ 4:7 Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νούν, Θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματα σας.


Χωρίς Χριστό, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη

Α’ ΘΕΣ 5:3 Όταν λέγωσιν, ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται απ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος.

ΑΠΟΚ 6:4 Και εξήλθεν άλλος ίππος κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώση την ειρήνην από της γης, και να σφάξωσιν αλλήλους, και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη. 

ΗΣΑ 48:22  Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέγει Κύριος. 


21 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

留言


bottom of page