top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Β’ ΧΡΟ β:5 Και ο οίκος τον οποίον οικοδομώ είναι μέγας· διότι μέγας είναι ο Θεός ημών υπέρ πάντας τους θεούς. 6 Αλλά τις δύναται να οικοδομήση εις αυτόν οίκον, ενώ ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να χωρέσωσιν αυτόν; Τις δε είμαι εγώ, ώστε να οικοδομήσω οίκον εις αυτόν; ειμή μόνον δια να θυσιάζω ενώπιον αυτού;


Β’ ΧΡΟ ς:18 Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός μετά ανθρώπου επί της γής; Ιδού, ο ουρανός, και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσωσι· πόσον ολιγώτερον ο οίκος ούτος, τον οποίον ωκοδόμησα; {Α’ ΒΑΣ  η:27}


ΨΑΛΜ κβ:22 Θέλω διηγείσθαι το όνομά σου προς τους αδελφούς μου· εν μέσω συνάξεως θέλω σε επαινεί.

ΨΑΛΜ κβ:25 Από σού θέλει αρχίζει η αίνεσίς μου εν εκκλησία μεγάλη· θέλω αποδώσει τας ευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων αυτόν.

ΨΑΛΜ κς:8 Κύριε, ηγάπησα την κατοίκησιν του οίκου σου, και τον τόπον της σκηνής της δόξης σου.

ΨΑΛΜ κζ:4 Έν εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εκζητεί· το να κατοικώ εν τω οίκω του Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου, και να επισκέπτωμαι τον ναόν αυτού.

ΨΑΛΜ ν:2  Εκ της Σιών, ήτις είναι η εντέλεια της ώραιότητος, έλαμψεν ο Θεός.

ΨΑΛΜ πδ:1  Πόσον αγαπηταί είναι αι σκηναί σου, Κύριε των δυνάμεων! 2 Επιποθεί, και μάλιστα λειποθυμεί η ψυχή μου δια τας αυλάς του Κυρίου· η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλλιώνται δια τον Θεόν τον ζώντα. 3 Ναι, το στρουθίον εύρηκε κατοικίαν, και η τρυγών φωλεάν εις εαυτήν, όπου θέτει τους νεοσσούς αυτής· τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου, και Θεέ μου.  4 Μακάριοι οι κατοικούντες εν τω οίκω σου· πάντοτε θέλουσι σε αινεί. …. 10 Διότι καλήτερα είναι μία ημέρα εν ταις αυλαίς σου υπέρ χιλιάδας· ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν τω οίκω του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν ταις σκηναίς της πονηρίας.

ΨΑΛΜ ξη: 26 εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν· ευλογείτε τον Κύριον οι εκ της πηγής του Ισραήλ

ΨΑΛΜ ρκβ:1 Ευφράνθην ότε μοι είπον, Ας υπάγωμεν εις τον οίκον του Κυρίου. 2 Οι πόδες ημών θέλουσιν ίστασθαι εν ταις πύλαις σου, Ιερουσαλήμ· 3 Ιερουσαλήμ, η ωκοδομημένη ως πόλις συνηρμοσμένη ομού. 4 Εκεί αναβαίνουσιν αι φυλαί, αι φυλαί του Κυρίου, κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ, δια να δοξολογήσωσι το όνομα του Κυρίου. 5 Διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι δια κρίσιν, οι θρόνοι του οίκου του Δαβίδ. 6 Ζητείτε την ειρήνην της Ιερουσαλήμ· ας ευτυχώσιν οι αγαπώντες σε. 7 Ας είναι ειρήνη εις τα τείχη σου, αφθονία εις τα παλάτιά σου. 8 Ένεκεν των αδελφών μου, και των πλησίον μου, θέλω λέγει τώρα ειρήνη εις σε! 9 Ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητεί το καλόν σου.

ΗΣΑ β:2 Εν ταις εσχάταις ημέραις, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων, και υψωθή υπεράνω των βουνών· και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό, 3 και πολλοί λαοί θέλουσιν υπάγει, και ειπεί, Έλθετε, και ας αναβώμεν εις το όρος του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ· και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς αυτού, και θέλωμεν περιπατήσει εν ταις τρίβοις αυτού.

ΗΣΑ ε:1 Ο ηγαπημένος μου είχεν αμπελώνα επί λόφου παχυτάτου. 2 Και περιέφραξεν αυτόν, και συνήθροισεν εξ αυτού τους λίθους, και εφύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλήματα, και έκτισε πύργον εν τω μέσω αυτού, και κατεσκεύασεν έτι ληνόν εν αυτώ· και περιέμενε να κάμη σταφύλια, αλλ’ έκαμεν αγριοστάφυλα.

ΗΣΑ μθ:17 Τα τέκνα σου θέλουσι ελθεί μετά σπουδής· οι δε καταστρέφοντές σε και ερημόνοντές σε, θέλουσιν εξέλθει από σου. 18 Ύψωσον κύκλω τους οφθαλμού σου, και ιδέ· πάντες ούτοι συναθροίζονται ομού, έρχονται προς σε. Ζώ εγώ, λέγει Κύριος, ότι συ θέλεις ενδυθή πάντας τούτους ως κόσμημα, και ως νύμφη θέλεις στολισθή αυτούς. 19 Διότι οι ηφανισμένοι σου και οι ηρημωμένοι σου τόποι, και η γή σου η κατεφθαρμένη, θέλουσιν είσθαι τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενοί δια τους κατοίκους σου· εκείνοι δε, οίτινες σε κατέτρωγον, θέλουσι μακρυνθή από σου. 20 Τα τέκνα, τα οποία θέλεις αποκτήσει μετά την ατεκνία σου, θέλουσιν ειπεί προσέτι εις τα ώτα σου, Στενός είναι ο τόπος δι εμέ· κάμε εις εμέ τόπον δια να κατοικίσω. 21 Τότε θέλεις ειπεί εν τη καρδία σου, Τις εγέννησεν εις εμέ ταύτα, ενώ εγώ ήμην ητεκνωμένη, και έρημος, αιχμάλωτος, και μεταφερομένη; ταύτα δε τις έθρεψεν; ιδού, εγώ είχον εγκαταλειφθή μόνη· ταύτα πού ήσαν;

ΗΣΑ νδ:1 Ευφράνθητι, στείρα, η μη τίκτουσα· αναβόησον εν αγαλλιάσει, και τέρπου η μη ωδίνουσα· διότι πλειότερα είναι τα τέκνα της ηρημωμένης παρά τα τέκνα της εχούσης τον άνδρα, λέγει Κύριος. 2 Πλάτυνον τον τόπον της σκηνής σου, και ας εκτείνωσι τα παραπετάσματα των κατοικιών σου, και στερέωσον τους πασσάλους σου. 3 Διότι θέλεις εκτανθή εις τα δεξιά και εις τα αριστερά· …

ΗΣΑ ξς:1 Ούτω λέγει Κύριος· Ο ουρανός είναι θρόνος μου, και η γή υποπόδιον των ποδών μου· ποίος είναι ο οίκος τον οποίον ηθέλετε οικοδομήσει δι εμέ; και ποίος ο τόπος της αναπαύσεώς μου;

ΜΑΤΘ ις:18 Και εγώ δε σοι λέγω, Ότι σύ είσαι Πέτρος· και επι ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου· και πύλαι άδου δε θέλουσιν  ισχύσει κατ’ αυτής.

ΜΑΤΘ ιη:17 Και εάν παρακούση αυτών, ειπέ τούτο πρός την εκκλησίαν· αλλ’ εάν και της εκκλησίας παρακούση, ας είναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης.  … 20 Διότι όπου είναι δύο ή τρείς συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών.

 ΜΑΤΘ κζ:50 Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω· {έτσι, όλοι πλέον έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα άγια των αγίων, και όχι μόνον οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης}

ΛΟΥΚ β:46 Και μετά τρείς ημέρας εύρον αυτόν εν τω ιερώ, καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούωντα αυτούς και ερωτώντα αυτούς. 47 Εξίσταντο δε πάντες οι ακούωντες αυτόν, δια την σύνεσιν και τας αποκρίσεις αυτού.

ΛΟΥΚ ιθ:45 Και εισελθών εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλλη τους πωλούντας εν αυτώ και αγοράζοντας, 46 λέγων προς αυτούς, Είναι γεγραμμένον, «ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής·» σείς δε εκάμετε αυτόν «σπήλαιον ληστών».

ΙΩΑΝ ι:16 Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης· και εκείνα πρέπει να συνάξω· και θέλουσιν ακούσει την φωνήν μου· και θέλει γείνει μία ποίμνη, είς ποιμήν.

ΠΡΑΞ α:13 Και ότε εισήλθον, ανέβησαν εις το ανώγεον, όπου είχον κατάλυμα ο Πέτρος και Ιάκωβος, και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμων ο Ζηλωτής, και Ιούδας Ιακώβου. 14 Ούτοι πάντες ενέμενον ομοθυμαδόν εις την προσευχήν και την δέησιν, μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού, και μετά των αδελφών αυτού.

ΠΡΑΞ β:46 Και καθ’ ημέραν εμμένοντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ, και κόπτοντες τον άρτον κατ’ οίκους· μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητι καρδίας, 47 δοξολογούντες τον Θεόν, και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθετε καθ’ ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους.

ΠΡΑΞ δ:32 Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήτο μία· και ουδέ είς έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλ’ είχον τα πάντα κοινά. 33 Και μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι απόστολοι την μαρτυρίαν της αναστάσεως του Κυρίου Ιησού· και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας.

ΠΡΑΞ ε:11 Και επέπεσε φόβος μέγας εφ’ όλην την εκκλησίαν, και επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. 12 Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν τω λαώ δια των χειρών των αποστόλων· και ήσαν ομοθυμαδόν άπαντες εν τη στοά του Σολομώντος. 13 Εκ δε των λοιπών ουδείς ετόλμα να προσκολληθή εις αυτούς· και ο λαός εμεγάλυνεν αυτούς. 14 Και προσετίθετο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον, πλήθη ανδρών τε και γυναικών. …. 42 Και πάσαν ημέραν εν τω ιερώ και κατ’ οίκον δεν έπαυον διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι τον Ιησούν Χριστόν.

ΠΡΑΞ ς:7 Και ο λόγος του Θεού ηύξανε, και επληθύνετο ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα· και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστιν.

ΠΡΑΞ ζ:47 Ο Σολομών δε ωκοδόμησε εις αυτόν οίκον. 48 Αλλ’ ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποιήτοις ναοίς, καθώς ο προφήτης λέγει, 49 «Ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γή υποπόδιον των ποδών μου· ποίον οίκον θέλετε οικοδομήσει δι’ εμέ; λέγει Κύριος· ή ποίος ο τόπος της αναπαύσεώς μου; 50 η χείρ μου δεν έκαμε πάντα ταύτα;»

ΠΡΑΞ θ:31 Αι μεν λοιπόν εκκλησίαι καθ’ όλην την Γαλιλαίαν και Σαμάρειαν είχον ειρήνην, οικοδομούμεναι και περιπατούσαι εν τω φόβω του Κυρίου, και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο.

ΠΡΑΞ ια:26 Και συνελθόντες εις την εκκλησίαν έν ολόκληρον έτος, εδίδαξαν πλήθος ικανόν, και πρώτον εν Αντιοχεία, ωνομάσθησαν οι μαθηταί Χριστιανοί.

ΠΡΑΞ ις:5 Αι μεν λοιπόν εκκλησίαι εστερεούντο εις την πίστιν, και ηυξάνοντο τον αριθμόν καθ’ ημέραν.

ΠΡΑΞ ιζ:24 Ο Θεός όστις έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ, ούτος Κύριος ών του ουρανού και της γής, δεν κατοικεί εν χειροποιήτοις ναοίς, …

ΠΡΑΞ κ:28 Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς, και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, δια να ποιμαίνητε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος.

ΡΩΜ ιβ:4 Διότι καθώς έχομεν εν ενί σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουσι το αυτό έργον· 5 ούτω και ημείς οι πολλοί έν σώμα είμεθα εν Χριστώ, ο δε καθείς μέλη αλλήλων.

Α’ ΚΟΡ α:2 προς την εκκλησίαν του Θεού την ούσαν εν Κορίνθω, τους ηγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους αγίους,….

Α’ ΚΟΡ γ:16 Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού, και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν;

Α΄ ΚΟΡ ιβ:12 Διότι καθώς το σώμα είναι έν, και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα, είναι έν σώμα· ούτω και ο Χριστός· 13 Διότι ημείς πάντες δια του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι· και πάντες εις έν Πνεύμα εποτίσθημεν. 14 Διότι το σώμα δεν είναι έν μέλος, αλλά πολλά. 15 Εάν είπη ο πούς, Επειδή δεν είμαι χείρ, δεν είμαι εκ του σώματος· δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος; 16 Και εάν είπη το ωτίον, Επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος· δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος; 17 Εάν όλον το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή; Εάν όλον ακοή, πού η όσφρησις; 18 Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη έν έκαστον αυτών εις το σώμα, καθώς ηθέλησεν. 19 Εάν όμως πάντα ήσαν έν μέλος, πού το σώμα; 20 Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, έν όμως σώμα. 21 Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπη προς την χείρα, Δεν έχω χρείαν σού· ή πάλιν η κεφαλή προς τους πόδας, Δεν έχω χρείαν ημών. 22 Αλλά πολύ περισσότερον τα μέλη του σώματος τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία· 23και εκείνα τα οποία νομίζομεν ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις ταύτα αποδίδομεν τιμήν περισσοτέραν· και τα άσχημα ημών έχουσι περισσοτέραν ευσχημοσύνην. 24 Τα δε ευσχήμονα ημών δεν έχουσι χρείαν. Αλλ’ ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, δόσας περισσοτέραν τιμήν εις το ευτελέστερον, 25 δια να μη ήναι σχίσμα εν τω σώματι, αλλά να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπέρ αλλήλων. 26 Και είτε πάσχει έν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν· είτε τιμάται έν μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσι.

Β’ ΚΟΡ ς:16 Τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα;

ΕΦΕΣ α:22 και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού· και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν, 23 ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος.

ΕΦΕΣ β:19 Άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι, αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού, 20 επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού· 21 εν τω οποίω πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν άγιον εν Κυρίω· 22 εν τω οποίω και σείς συνοικοδομείσθε εις κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύματος.

ΚΟΛ α:24 … υπέρ του σώματος αυτού {του Χριστού}, το οποίον είναι η εκκλησία

Α’ ΤΙΜ γ:15 αλλ’ εάν βραδύνω, δια να εξεύρεις πως πρέπει να πολιτεύησαι εν τω οίκω του Θεού, όστις είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας.

ΕΒΡ η:1 …λειτουργός των αγίων, και της σκηνής της αληθινής,

ΕΒΡ θ:1 Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας, και το άγιον το κοσμικόν· 2 διότι κατεσκευάσθη σκηνή η πρώτη, εις την οποίαν ήτο και η λυχνία, και η τράπεζα, και η πρόθεσις των άρτων, ήτις λέγεται Άγια. 3 Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα ήτο σκηνή η λεγομένη Άγια αγίων, 4 έχουσα χρυσούν θυμιατήριον, και την κιβωτόν της διαθήκης πανταχόθεν περικεκαλυμμένην με χρυσίον, εν ή ήτο στάμνος χρυσή έχουσα το μάννα, και η ράβδος του Ααρών η βλαστήσασα, και αι πλάκες της διαθήκης· υπεράνω δε αυτής ήσαν Χερουβείμ δόξης κατασκιάζοντα το ιλαστήριον·

ΕΒΡ ι:25 μη αφίνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τινάς, αλλά προτρέποντες αλλήλους· και τοσούτω μάλλον, όσον βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν.

ΕΒΡ ιβ:22 αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών, και εις πόλιν Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέλλων, 23 εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν τοις ουρανοίς.

Α’ ΠΕΤ β:5 και σείς ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, δια να προσφέρητε πνευματικάς θυσίας, ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. …. 9 Σείς όμως είθε “γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον,” λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, δια να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς· οι ποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού· οι ποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες.

ΑΠΟΚ κα:2 Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής. …. {εδ. 10 – 26 περιγραφή της Νέας Ιερουσαλήμ}

3 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page