top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος είναι ένα ευαίσθητο θέμα, πολλές φορές παρεξηγημένο και παρεξηγήσιμο μεταξύ χριστιανικών κύκλων. Σίγουρα πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή και έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση να γίνεται με κίνητρο την αγάπη.

ΙΩΑΝ ις:7 Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ’ αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς· και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως· Το Πνεύμα του Θεού που έχει έρθει στον κόσμο, έχει το ρόλο, εκτός των άλλων, να ελέγχει τον κόσμο για την αμαρτία του και για τη στάση του προς το Χριστό και προς τις δυνάμεις του σκότους.

ΕΦΕΣ ε:11  Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε· 12  διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ’ αυτών αισχρόν έστι και λέγειν· 13  τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά· επειδή παν το φανερούμενον φως είναι. 14  Διά τούτο λέγει· Σηκώθητι ο κοιμώμενος και ανάστηθι εκ των νεκρών, και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Οι χριστιανοί δεν συμμετέχουν στα πονηρά έργα που γίνονται στον κόσμο κρυφά και στο σκοτάδι, αλλά ως φορείς του Πνεύματος του Θεού τα ελέγχουν και τα φέρνουν στο φως. Βέβαια για να μπορεί να ελέγξει κάποιος τα έργα τρίτων, πρέπει ο ίδιος πρώτα να περπατάει εν Πνεύματι, να περπατάει στο φως. 

ΙΩΑ η:46 Τις από σας με ελέγχει περί αμαρτίας; εάν δε αλήθειαν λέγω, διά τι σεις δεν με πιστεύετε; Στον Ιησού Χριστό δεν μπορούσε κανένας να καταλογίσει τίποτα, καθώς ήταν ο μόνος αναμάρτητος. Παρ’όλα αυτά ακόμα κι αυτός δεν ήταν πάντα αποδεκτός από όλους.

Α’ ΚΟΡ δ:4 Διότι η συνείδησίς μου δεν με ελέγχει εις ουδέν· πλην με τούτο δεν είμαι δεδικαιωμένος· αλλ’ ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ο απόστολος Παύλος επίσης είχε καθαρή συνείδηση, που δεν ελεγχόταν καθώς ηξερε το θέλημα του Θεού και προσπαθούσε να καθοδηγείται απ’Αυτόν σε κάθε  περίπτωση. Παρ’όλα αυτά δεν αυτοδικαιωνόταν, αλλά θεωρούσε ότι ήταν υπό τον έλεγχο και την εξουσία του Κύριου.

ΡΩΜ γ:9-10 Τι λοιπόν; υπερέχομεν των εθνικών; Ουχί βεβαίως· διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας, ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις. Ο απόστολος Παύλος είχε αναγνωρίσει ότι όλοι οι άνθρωποι πλην του Χριστού ήταν αμαρτωλοί , είτε ήταν Ιουδαίοι που είχαν και γνώριζαν τον νόμο, είτε εθνικοί που δεν τον είχαν.

ΙΩΑΝ η:9 Εκείνοι δε ακούσαντες, και υπό της συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από των πρεσβυτέρων έως των εσχάτων· και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυνή ισταμένη εν τω μέσω. Ο λόγος του Ιησού διήγειρε τη συνείδηση των Ιουδαίων που ελέγχθηκαν για τη γυναίκα που είχαν πιασει επ’αυτοφώρω να διαπράττει μοιχεία και σκόπευαν να τη φονεύσουν σύμφωνα με το νόμο του Μωυσή.

Β’ ΤΙΜ γ:16  Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, Η γραφή περιέχει αλήθειες εμπνευσμένες από το Θεό, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο, είτε αυτοέλεγχο είτε και έλεγχο τρίτων.

ΜΑΤΘ ιη:15 Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου· Μπορεί κάποιος αδερφός να ελέγξει κάποιον άλλον αδερφό για κάποια διαφορά που προέκυψε μεταξύ τους. Τις μεταξύ τους διαφορές όμως οι χριστιανοί πρέπει να τις λύνουν κατ’ιδίαν κατ’αρχήν. Κι αν αυτό δεν πιάσει, μόνο τότε μπορεί να καταφεύγει σε τρίτους και να γίνεται ο έλεγχος ενώπιον άλλων μαρτύρων ή και ενώπιον όλης της εκκλησίας.

Α’ ΤΙΜ ε:20 Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων, διά να έχωσι φόβον και οι λοιποί. Ως προς τους εργάτες του ευαγγελίου που αμαρτάνουν όμως, οι οποίοι έχουν το ρόλο να δίνουν το καλό παράδειγμα και να είναι τύπος του ποιμνίου, ο απόστολος Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο να τους ελέγχει μπροστά σε όλους, έτσι ώστε και το υπόλοιπο ποίμνιο να μην ξεκλίνει ακολουθώντας το κακό παράδειγμα.

Β’ ΤΙΜ δ:2 κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. 3 Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν, Ο Παύλος παραγγέλει στον Τιμόθεο να κηρύττει τον λόγο του Θεού σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας ακόμα και έλεγχο και επίπληξη παρ’όλο που το έργο του και η κύρια διακονία του ήταν ευαγγελιστής όπως φαίνεται στα παρακάτω!

Β’ ΤΙΜ δ:5 Συ δε αγρύπνει εις πάντα, κακοπάθησον, εργάσθητι έργον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου κάμε πλήρη. Κι αυτό γιατί προβλέπει ότι θα έρθει κάποια εποχή που δεν θα υποφερουν οι άνθρωποι να ακούν τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα αναδείξουν άλλους διδασκάλους που θα διδάσκουν όσα τους συμφέρουν.

ΤΙΤ α:9 προσκεκολλημένος εις τον πιστόν λόγον της διδασκαλίας, διά να ήναι δυνατός και να προτρέπη διά της υγιαινούσης διδασκαλίας και να εξελέγχη τους αντιλέγοντας. Ο απόστολος Παύλος προτρέπει τον Τίτο που είναι εργάτης του ευαγγελίου στην Κρήτη να βρει και να θέσει πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη στην Κρήτη, οι οποίοι θα έχουν την ικανότητα εκτός των άλλων να ελέγχουν τους αντιφρονούντες.

ΤΙΤ α:13 Η μαρτυρία αύτη είναι αληθινή. Διά την οποίαν αιτίαν έλεγχε αυτούς αποτόμως, διά να υγιαίνωσιν εν τη πίστει,

ΤΙΤ β:15 Ταύτα λάλει και πρότρεπε και έλεγχε μετά πάσης εξουσίας· ας μη σε περιφρονή μηδείς. Επίσης παραγγέλει και στον ίδιο να μεταχειρίζεται την εξουσία που έχει και να ελέγχει κι αυτός με παρρησία σε όσες περιπτώσεις παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα, ώστε οι ανθρωποι να ελέγχονται και να διορθώνονται.

ΛΟΥΚ γ:19-20 Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ’ αυτού περί της Ηρωδιάδος, της γυναικός Φιλίππου του αδελφού αυτού, και περί πάντων των κακών όσα έπραξεν ο Ηρώδης, προσέθεσε και τούτο επί πάσι και κατέκλεισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Οι άνθρωποι του Θεού, όπως ο Ιωάννης, ελέγχουν με τον καυστικό και πύρινο λόγο τους την αμαρτία, ακόμα και ανθρώπων με κοσμική ή θρησκευτική εξουσία. Γι’αυτό πολλές φορές καταλήγουν να διώκονται και να υποφέρουν.

ΠΡΑΞ ιη:28 διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους, δημοσία αποδεικνύων διά των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ομοίως ο Απολλώς, χρησιμοποιούσε τις γραφές με παρρησία για να ελέγχει και να αποδεικνύει δημόσια ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός.

ΙΑΚ β:9 εάν όμως προσωποληπτήτε, κάμνετε αμαρτίαν και ελέγχεσθε υπό του νόμου ως παραβάται. Ο Ιάκωβος ακόμα φανερώνει σε όσους προσωποληπτούν μεταξύ πλουσίων και φτωχών ότι διαπράττουν αμαρτία, κάτι που ελέγχεται από το νόμο.

ΙΩΑΝ γ:20 Επειδή πας, όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη ελεγχθώσι τα έργα αυτού· όστις όμως πράττει την αλήθειαν, έρχεται εις το φως, διά να φανερωθώσι τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεόν. (Οι άνθρωποι που είναι στο σκοτάδι και πράττουν φαύλα μισούν το φως και αποφεύγουν τον έλεγχο. Ενώ όσοι πράττουν ορθά, δεν φοβούνται το φως ούτε αποφεύγουν να φανερώσουν τα έργα τους καθώς εκτελέστηκαν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου.

ΕΒΡ ιβ:5 και ελησμονήσατε την νουθεσίαν, ήτις λαλεί προς εσάς ως προς υιούς, λέγουσα· Υιέ μου, μη καταφρονής την παιδείαν του Κυρίου, μηδέ αθυμής ελεγχόμενος υπ’ αυτού. Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να μην δυσανασχετούμε όταν ακούμε τον έλεγχο του Θεού καθώς ο Θεός μας νουθετεί και μας φέρεται ως παιδιά του.

ΑΠΟΚ γ:19 Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω· γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ο έλεγχος που είναι παρά Κυρίου γίνεται με αγάπη, με σκοπό να μας επαναφέρει στη σωστή οδό.

Α’ ΚΟΡ ιδ:24-25 Αλλ’ εάν πάντες προφητεύωσιν, εισέλθη δε τις άπιστος η ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά· και ούτω πεσών κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν, κηρύττων ότι ο Θεός είναι τωόντι εν μέσω υμών. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει και μέσω των πνευματικών χαρισμάτων της προφητείας, που ελέγχουν και φανερώνουν τις καρδιές κατά τη λειτουργία της εκκλησίας.

Β’ ΠΕΤ β:16 ηλέγχθη όμως διά την ιδίαν αυτού παρανομίαν, άφωνον υποζύγιον με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν ημπόδισε την παραφροσύνην του προφήτου.  Ακόμα, ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει κι άλλους, παράξενους τρόπους για να μας ελέγξει και με απώτερο σκοπό να καταφέρει να μας φέρει εις μετάνοια και τελικά για την ωφέλειά μας να μας επαναφέρει στο θέλημά Του απ΄όπου έχουμε ξεκλίνει. Για παράδειγμα, χρησιμοποίησε ακόμα κι ένα γάιδαρο που κανονικά δε μιλάει, για να ελέγξει τον προφήτη Βαλαάμ, που ξέκλινε από το θέλημά Του.

ΙΟΥΔ α:14-15 Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενώχ, έβδομος από Αδάμ, λέγων, “Ιδού, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού, δια να κάμη κρίσιν κατά πάντων, και να ελέγξη πάντας τους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβείας αυτών, τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατ’ αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. Τέλος, ο Θεός με τον ερχομό του Ιησού Χριστού θα κάνει κρίση ενάντια σε όσους τελικά δεν μετανόησαν και θα ελέγξει τον κόσμο για την ασέβειά του, την απείθειά του και κάθε έργο ανομίας.

(Βασισμένο σε μελέτη του John Violidakis)

4 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page