top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΕΛΠΙΔΑ

ΨΑΛΜ θ:10 και θέλουσιν ελπίσει επι σε οι γνωρίζοντες το όνομα σου διότι δεν εγκατέλειπες τους εκζητούντας σε Κύριε

ΨΑΛΜ ις:9 δια τούτο ευφράνθη η καρδία μου και ηγαλλίασεν η γλώσσα μου έτι δε και η σαρξ μου θέλει αναπαυθή επ ελπίδι

ΨΑΛΜ ιη:2 ο Κύριος είναι πέτρα μου, και φρούριον μου, και ελευθερωτής μου Θεός μου, βράχος μου επ’ αυτόν θέλω ελπίζει η ασπίς μου και το κέρας της σωτηρίας μου υψηλός πύργος μου

ΨΑΛΜ κα:7 διότι ο βασιλεύς ελπίζει επι τον Κύριον και δια του ελέους του Υψίστου δεν θέλει σαλευθή

ΨΑΛΜ κζ:3 και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθή και αν πόλεμος σηκωθή επ εμέ, και τότε θέλω ελπίζει

ΨΑΛΜ λα:24 Ανδρίζεσθε, και ας κραταιωθή η καρδία σας πάντες οι ελπίζοντες επι Κύριον

ΨΑΛΜ λγ:18 ιδού ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επι τους φοβουμένους αυτόν επι τους ελπίζοντας επι το έλεος αυτού

ΨΑΛΜ λς:7 πόσον πολύτιμον είναι το έλεος σου Θεέ· δια τούτο οι υιοί των ανθρώπων ελπίζουσιν επι την σκιάν των πτερύγων σου

ΨΑΛΜ λζ:3 έλπιζε επι Κύριον και πράττε το αγαθόν κατοίκει την γήν και νέμου την αλήθειαν … 5 ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει

ΨΑΛΜ μθ:7 Οίτινες ελπίζουσιν εις τα αγαθά αυτών, και καυχώνται εις το πλήθος του πλούτου αυτών. Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράση αδελφόν, μηδέ να δώση εις τον Θεόν λύτρον δι’ αυτόν

ΨΑΛΜ νς:3 καθ ην ημέραν φοβηθώ, επι σε θέλω ελπίζει

ΨΑΛΜ ξβ:10 μη ελπίζετε επι αδικίαν και επι αρπαγήν μη ματαιόνεσθε· πλούτος εάν ρέη μη προσηλόνετε την καρδίαν σας

ΠΑΡ γ:5 έλπιζε επι Κύριον εξ όλης σου της καρδιάς, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσιν σου

ΠΑΡ ιγ:12 η ελπίς αναβαλλομένη ατονίζει την καρδίαν∙ το δε ποθούμενον όταν έρχηται είναι δένδρον ζωής.

ΙΕΡ ιζ:5 ούτω λέγει Κύριος∙ επικατάρατος ο άνθρωπος όστις ελπίζει επι άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου … 7 ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επι Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίς

ΠΡΑΞ β:26 Δια τούτο ευφράνθη η καρδία μου, και ηγαλλίασεν η γλώσσά μου  έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθή επ’ ελπίδι.

ΡΩΜ ε:3 Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμεθα εις τας θλίψεις γινώσκοντες  ότι η θλίψις εργάζεται υπομονήν, 4 η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, 5 η δε ελπίς δεν καταισχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκκεχυμένη εν ταις καρδίαις ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς.

ΡΩΜ η:24,25 Διότι με την ελπίδα εσώθημεν, ελπίς δε ήτις βλέπεται, δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο, το οποίο βλέπει τις, δια τί και ελπίζει; Εάν δε ελπίζωμεν εκείνο, το οποίον δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό.

ΡΩΜ ιβ:12 Εις την ελπίδα χαίροντες.

ΡΩΜ ιε:13 Ο δε Θεός της ελπίδος είθε να σας εμπλήση πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύητε εις την ελπίδα δια της δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου.

Α’ ΚΟΡ θ:10 Ο αροτριών, με ελπίδα πρέπει να αροτριά, και ο αλωνίζων, με ελπίδα να μετέχη της ελπίδος αυτού.

Α’ ΚΟΡ ιγ:7 Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. … 13 Τώρα δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μεγαλητέρα  δε τούτων είναι η αγάπη.

Α’ ΚΟΡ ιε:19 Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων.

Β’ ΚΟΡ α:10 όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ τοσούτου μεγάλου θανάτου, και ελευθερόνει· εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτι θέλει ελευθερώσει.

Β’ ΚΟΡ γ:12 Έχοντες λοιπόν τοιαύτην ελπίδα, πολλήν παρρησίαν μεταχειριζόμεθα

ΕΦΕΣ α:18 ώστε να φωτισθώσιν οι οφθαλμοί του νοός σας, εις το να γνωρίσητε  ποία είναι η ελπίς της προσκλήσεως της κληρονομίας αυτού εις τους  αγίους

ΦΙΛ α:20 κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω αισχυνθή  εις ουδέν, …

ΚΟΛ α:23 Και μή μετακινούμενοι από της ελπίδος του ευαγγελίου.

Α’ ΘΕΣ δ:13 Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφή, περί των κεκοιμημένων, διά να μην λυπήσθε, καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα.

Α’ ΘΕΣ ε:8 Και περικεφαλαίαν την ελπίδα της σωτηρίας.

Α’ ΤΙΜ δ:10 Επειδή δια τούτο και εκοπιάζομεν  και ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις τον ζώντα Θεόν, όστις είναι  ο Σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών.

ΤΙΤ β:13 Προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα, και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

ΤΙΤ γ:7 ίνα δικαιωθέντες δια της χάριτος  εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής.

ΕΒΡ γ:6 Εάν κρατήσωμεν μέχρι τέλους βεβαίαν την παρρησίαν και το καύχημα της ελπίδος.

ΕΒΡ ς:18 Να έχωμεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσωμεν την προκειμένην ελπίδα, την οποίαν έχομεν, ως άγκυρα της ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν.

ΕΒΡ ζ:19 (επειδή ο νόμος ουδέν έφερεν εις  το τέλειον,) έγεινε δε επεισαγωγή ελπίδος καλητέρας, δια της οποίας  πλησιάζομεν εις τον Θεόν.

ΕΒΡ ι:23 Ας κρατώμεν την ομολογίαν της ελπίδος ασάλευτον.

Α’ ΠΕΤ α:3 Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών,

Α’ ΠΕΤ α:13 Δια τούτο αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε, και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς όταν αποκαλυφθή ο Ιησούς Χριστός

Α’ ΙΩΑ γ:3 Πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ’ αυτόν, καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός.

19 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page