Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Εξουσίες, αρχές, κυβέρνηση

Β’ ΣΑΜ κγ:3 Ο εξουσιάζων επί ανθρώπους, ας είναι δίκαιος, εξουσιάζων μετά φόβου Θεού, 4 και θέλει είσθαι ώς το φώς της πρωίας, ....

ΠΑΡ ιη:33 Ο κλήρος ρίπτεται εις την κάλπην∙ όλη όμως η κρίσις αυτού είναι παρά Κυρίου.

ΔΑΝ δ:17 ο Ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων, και εις όντινα θέλη δίδει αυτήν, και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ’ αυτήν.

ΙΩΑΝ ιθ:11 Απεκρίθη ο Ιησούς, Δεν είχες ουδεμίαν εξουσίαν κατ’ εμού, εάν δεν σοι ήτο δεδομένη άνωθεν.

ΡΩΜ ιγ:1 ΠΑΣΑ ψυχή ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας∙ διότι δεν υπάρχει εξουσία ειμή από Θεού∙ αι δε ούσαι εξουσίαι, υπό του Θεού είναι τεταγμέναι. 2 Ώστε ο εναντιούμενος εις την εξουσίαν, εναντιούται εις την διαταγήν του Θεού∙ οι δε εναντιούμενοι θέλουσι λάβει εις εαυτούς καταδίκην. 3 Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Θέλεις δε να μη φοβείσαι την εξουσίαν; πράττε το καλόν, και θέλεις έχει έπαινον παρ’ αυτής∙ 4 επειδή ο άρχων είναι του Θεού υπηρέτης εις εσέ προς το καλόν. Εάν όμως πράττης το κακόν, φοβού∙ διότι δεν φορεί ματαίως την μάχαιραν∙ επειδή του Θεού υπηρέτης είναι, εκδικητής δια να εκτελή την οργήν κατά του πράττοντος το κακόν. 5 Διά τούτο είναι ανάγκη να υποτάσσησθε, ουχί μόνον δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδησην. 6 Επειδή δια τούτο πληρώνετε και φόρους∙ διότι του Θεού υπηρέται είναι, εις αυτό τούτο ενασχολούμενοι. Απόδοτε λοιπόν εις πάντας τα οφειλόμενα∙ εις όντινα οφείλετε τον φόρον, τον φόρον∙ εις όντινα τον δασμόν, τον δασμόν∙ εις όντινα τον φόβον, τον φόβον∙ εις όντινα την τιμήν, την τιμήν.

Α’ ΤΙΜ β:1 Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνητε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων, 2 υπέρ βασιλέων, και πάντων των όντων εν αξιώμασι, διά να διάγωμεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάσι ευσεβεία και σεμνότητι.

ΤΙΤ γ:1 Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσι, να είναι έτοιμοι εις πάν έργον αγαθόν, ...

Α’ ΠΕΤ β:13 Υποτάχθητε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνην διάταξιν διά τον Κύριον∙ είτε εις βασιλέα, ως υπερέχοντα, 14 είτε εις ηγεμόνας, ως δι’ αυτού πεμπομένους εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών∙


8 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ (αυτοικανοποίηση)

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πράξεις που οδηγούν στον αυνανισμό είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμα λ

ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται