Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Εξουσίες, αρχές, κυβέρνηση

Β’ ΣΑΜ κγ:3 Ο εξουσιάζων επί ανθρώπους, ας είναι δίκαιος, εξουσιάζων μετά φόβου Θεού, 4 και θέλει είσθαι ώς το φώς της πρωίας, ....

ΠΑΡ ιη:33 Ο κλήρος ρίπτεται εις την κάλπην∙ όλη όμως η κρίσις αυτού είναι παρά Κυρίου.

ΔΑΝ δ:17 ο Ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων, και εις όντινα θέλη δίδει αυτήν, και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ’ αυτήν.

ΙΩΑΝ ιθ:11 Απεκρίθη ο Ιησούς, Δεν είχες ουδεμίαν εξουσίαν κατ’ εμού, εάν δεν σοι ήτο δεδομένη άνωθεν.

ΡΩΜ ιγ:1 ΠΑΣΑ ψυχή ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας∙ διότι δεν υπάρχει εξουσία ειμή από Θεού∙ αι δε ούσαι εξουσίαι, υπό του Θεού είναι τεταγμέναι. 2 Ώστε ο εναντιούμενος εις την εξουσίαν, εναντιούται εις την διαταγήν του Θεού∙ οι δε εναντιούμενοι θέλουσι λάβει εις εαυτούς καταδίκην. 3 Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Θέλεις δε να μη φοβείσαι την εξουσίαν; πράττε το καλόν, και θέλεις έχει έπαινον παρ’ αυτής∙ 4 επειδή ο άρχων είναι του Θεού υπηρέτης εις εσέ προς το καλόν. Εάν όμως πράττης το κακόν, φοβού∙ διότι δεν φορεί ματαίως την μάχαιραν∙ επειδή του Θεού υπηρέτης είναι, εκδικητής δια να εκτελή την οργήν κατά του πράττοντος το κακόν. 5 Διά τούτο είναι ανάγκη να υποτάσσησθε, ουχί μόνον δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδησην. 6 Επειδή δια τούτο πληρώνετε και φόρους∙ διότι του Θεού υπηρέται είναι, εις αυτό τούτο ενασχολούμενοι. Απόδοτε λοιπόν εις πάντας τα οφειλόμενα∙ εις όντινα οφείλετε τον φόρον, τον φόρον∙ εις όντινα τον δασμόν, τον δασμόν∙ εις όντινα τον φόβον, τον φόβον∙ εις όντινα την τιμήν, την τιμήν.

Α’ ΤΙΜ β:1 Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνητε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων, 2 υπέρ βασιλέων, και πάντων των όντων εν αξιώμασι, διά να διάγωμεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάσι ευσεβεία και σεμνότητι.

ΤΙΤ γ:1 Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσι, να είναι έτοιμοι εις πάν έργον αγαθόν, ...

Α’ ΠΕΤ β:13 Υποτάχθητε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνην διάταξιν διά τον Κύριον∙ είτε εις βασιλέα, ως υπερέχοντα, 14 είτε εις ηγεμόνας, ως δι’ αυτού πεμπομένους εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών∙


7 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΙΕΡ 9:13 Και είπε Κύριος, Διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιπάτησαν εν αυτώ∙ 14 αλλά περιεπάτησαν οπίσω της ορέξεως τ