top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Εορτές

Στην Παλαιά Διαθήκη


1.- Του Σαββάτου: ΛΕΥ κγ.32

2.- Πάσχα, ή εορτή των αζύμων. (14 Νισάν ή Απριλίου) ΛΕΥ κγ.5

3.- Θερισμού, εβδομάδων, πεντηκοστής (6 Σιβάν ή Ιουνίου) ΛΕΥ κγ.9

4.- Σκηνοπηγίας. (15-21 Ελούλ - Σεπτεμβρίου) ΛΕΥ κγ.33

5.- Των σαλπίγγων (ΑΡΙΘ κθ.1) (1&2 Ελούλ) ΛΕΥ κγ.24

6.- Του εξιλασμού (10 Ελούλ) ΛΕΥ κγ.26

7.- Φουρείμ (14 & 15 Αδάρ ή Μαρτίου) ΕΣΘ θ.26


ΑΡΙΘ κη:9 ΚΑΙ την ημέραν του Σαββάτου θέλεις προσφέρει δύο αρνία ενιαύσια άμωμα, και δύο δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον διά προσφοράν εξ αλφίτων, και την σπονδήν αυτής. ... 11 Και εις τας νεομηνίας σας θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριον, δύο μόσχους, και ένα κριόν, επτά αρνία ενιαύσια, άμωμα∙ ...

ΑΡΙΘ κη:39 Ταύτα θέλετε κάμνει προς τον Κύριον εις τας διατεταγμένας εορτάς σας, εκτός των ευχών σας, και των αυτοπροαιρέτων προσφορών σας, ...

ΗΣΑ α:13 Μη φέρετε πλέον ματαίας προσφοράς∙ το θυμίαμα είναι βδέλυγμα εις εμέ∙ τας νεομηνίας και τα Σάββατα, την συγκάλεσιν των συνάξεων, δεν δύναμαι να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξιν. 14 Τας νεομηνίας σας και τας διατεταγμένας εορτάς σας μισεί η ψυχή μου∙ είναι φορτίον εις εμέ∙ εβαρύνθην να υποφέρω.

ΙΩΗΛ α:14 Αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξιν επίσημον, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, πάντας τους κατοίκους του τόπου, εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σας∙ και βοήσατε προς τον Κύριον...

ΑΜΩΣ ε:21 Εμίσησα, απεστράφην τας εορτάς σας, και δεν θέλω οσφρανθή εν ταις πανηγύρεσιν υμών.


Στην Καινή Διαθήκη


ΡΩΜ ιδ:5 Άλλος μεν κρίνει μίαν ημέραν αγιωτέραν παρά άλλην ημέραν, άλλος δε κρίνει ίσην πάσαν ημέραν. Ας είναι έκαστος πεπληροφορημένος εις τον ίδιον αυτού νούν. 6 Ο παρατηρών την ημέραν παρατηρεί αυτήν δια τον Κύριον, και ο μη παρατηρών την ημέραν, δια τον Κύριον δεν παρατηρεί αυτήν.

Α’ ΚΟΡ ε:7 ... διότι το πάσχα ημών εθυσιάσθη υπέρ ημών, ο Χριστός. 8 Ώστε, ας εορτάζωμεν, ουχί με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινείας, και αληθείας.

Α’ ΚΟΡ ια:23 (Πάσχα της Καινής Διαθήκης) Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς, εν τη νυκτί καθ’ ή παρεδίδετο, έλαβεν άρτον, και ευχαριστήσας έκοψε, και είπε, Λάβετε, φάγετε∙ τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ πολλών κλώμενον∙ τούτο κάμνετε εις την ανάμνησίν μου.

25 Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε, λέγων, Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου∙ τούτο κάμνετε, οσάκις πίνητε, εις την ανάμνησίν μου.

26 Διότι οσάκις αν τρώγητε τον άρτον τούτον, και πίνητε το ποτήριον τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, μέχρι της ελεύσεως αυτού.

ΚΟΛ β:16 Ας μη σας κρίνη λοιπόν μηδείς διά φαγητόν ή δια ποτόν, ή δια λόγον εορτής ή νεομηνίας ή σαββάτων∙ 17 τα οποία είναι σκιά των μελλόντων, ...


11 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Commentaires


bottom of page