top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Επίγνωση

Εισαγωγή

Με τον όρο επίγνωση, η Αγία Γραφή προφανώς εννοεί κάτι βαθύτερο από την απλή γνώση. Είναι η συνειδητοποίηση ότι η γνώση που έχουμε, αν εφαρμοστεί στη πράξη μπορεί να επηρεάσει θετικά τη ζωή μας. Υπάρχουν δύο βασικά είδη επίγνωσης.


Επίγνωση του εαυτού μας

Η πρώτη αφορά τον εαυτό μας, δηλαδή να έχουμε επίγνωση του ποιοί ακριβώς είμαστε, να μπορούμε να εξετάζουμε τον εαυτό μας με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα.

Β’ Κορ 13:5 Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε αδόκιμοι κατά τι.

Θρην 3:40 Ας ερευνήσωμεν τας οδούς ημών και ας εξετάσωμεν και ας επιστρέψωμεν εις τον Κύριον.

Α’ Κορ 11:28 Ας δοκιμάζη δε εαυτόν ο άνθρωπος, και ούτως ας τρώγη εκ του άρτου και ας πίνη εκ του ποτηρίου· … 31 Διότι εάν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν ηθέλομεν κρίνεσθαι·

Ψαλμ 15:1 «Ψαλμός του Δαβίδ.» Κύριε, τις θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου; τις θέλει κατοικήσει εν τω όρει τω αγίω σου; 2 Ο περιπατών εν ακεραιότητι και εργαζόμενος δικαιοσύνην, και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού·


Επίγνωση του θελήματος του Θεού

Πολλοί άνθρωποι σήμερα διαβάζουν τον Λόγο του Θεού. Άλλοι μάλιστα, τον μελετούν και τον αναλύουν με επιστημονική σχολαστικότητα, προσέχοντας την έννοια και της πιο μικρής και ασήμαντης λέξης. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι μένουν ακαρποφόρητοι, με κλειστές διάνοιες και αντιλαμβάνονται τον Λόγο του Θεού μέσα από ένα πρίσμα θρησκευτικού και φανατικού πνεύματος, χωρίς να έρχονται σε επίγνωση της γνώσης που αποκτούν.

Ρωμ 10:2 διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσι ζήλον Θεού, αλλ' ουχί κατ' επίγνωσιν.

Παρ 9:10 Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου· και επίγνωσις αγίων φρόνησις.


Αποτελέσματα της επιγνωσης

Η επίγνωση του θελήματος του Θεού, έχει αποτελέσματα στη πνευματική μας ζωή. Για παράδειγμα, η Γραφή λέει ότι με επίγνωση του θελήματος του Θεού, περπατάμε αξίως του Κυρίου.

1042 Κολ 1:9 Διά τούτο και ημείς, αφ' ης ημέρας ηκούσαμεν, δεν παύομεν προσευχόμενοι διά σας και δεόμενοι να εμπλησθήτε από της επιγνώσεως του θελήματος αυτού μετά πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως, 10 διά να περιπατήσητε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργον αγαθόν και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν του Θεού,

Εφεσ 4:13 εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού,

Παρ 2:5 τότε θέλεις εννοήσει τον φόβον του Κυρίου και θέλεις ευρεί την επίγνωσιν του Θεού.

Β' Πετ 1:2 χάρις και ειρήνη πληθυνθείη εις εσάς διά της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. 3 Καθώς η θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής,

Β' Πετ 1:8 Διότι, εάν ταύτα υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας καθιστώσιν ουχί αργούς ουδέ ακάρπους εις την επίγνωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού·


Η έλλειψη επίγνωσης

Η αμέλεια στην εκζήτηση της επίγνωσης, έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τον πιστό:

Ησα 5:13 Διά τούτο ο λαός μου εφέρθη εις αιχμαλωσίαν, διότι δεν έχει επίγνωσιν και οι έντιμοι αυτών λιμοκτονούσι, και το πλήθος αυτών κατεξηράνθη υπό δίψης.

Ωσηε 6:6 Διότι έλεος θέλω και ουχί θυσίαν· και επίγνωσιν Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα.

Ρωμ 1:28 Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα,


Η επίγνωση έρχεται ανωθεν

Εφεσ 1:15 Διά τούτο και εγώ, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστιν σας και την εις πάντας τους αγίους αγάπην, 16 δεν παύομαι ευχαριστών τον Θεόν υπέρ υμών, μνημονεύων υμάς εν ταις προσευχαίς μου, 17 διά να σας δώση ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού,

Α' Τιμ 2:4 όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας.

Φιλπ 1:9 Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύση η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν,

Κολ 3:10 και ενεδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν,
74 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page