Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Ερμηνεία

ΓΕΝ μ:8 Οι δε είπον προς αυτόν, Ενυπνιάσθημεν ενύπνιον, και δεν είναι ουδείς όστις να εξηγήση αυτό. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, Δεν ανήκουσιν εις τον Θεόν αι εξηγήσεις; διηγήθητέ μοι, παρακαλώ.

ΝΕΕΜ η:8 Και ανέγνωσαν εν τω βιβλίω του νόμου του Θεού ευκρινώς, και έδωκαν την έννοιαν, και εξήγησαν τα αναγινωσκόμενα.

ΙΩΒ λγ:23 εάν είναι μηνυτής μετ’ αυτού, ή ερμηνευτής.

ΔΑΝ ε:7 να μοι δείξη την ερμηνείαν αυτής. ... 8 δέν ηδύνοντο ....

ΜΑΡΚ δ:34 Χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς∙ κατ’ ιδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού.

ΛΟΥΚ κδ:32 Και είπον προς αλλήλους, Δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθ’ οδόν, και μας εξήγει τας γραφάς;

ΙΩΑΝ α:38

το οποίον ερμηνευόμενον λέγεται διδάσκαλε.


1 προβολή0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΙΕΡ 9:13 Και είπε Κύριος, Διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιπάτησαν εν αυτώ∙ 14 αλλά περιεπάτησαν οπίσω της ορέξεως τ