Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Ερμηνεία

ΓΕΝ μ:8 Οι δε είπον προς αυτόν, Ενυπνιάσθημεν ενύπνιον, και δεν είναι ουδείς όστις να εξηγήση αυτό. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, Δεν ανήκουσιν εις τον Θεόν αι εξηγήσεις; διηγήθητέ μοι, παρακαλώ.

ΝΕΕΜ η:8 Και ανέγνωσαν εν τω βιβλίω του νόμου του Θεού ευκρινώς, και έδωκαν την έννοιαν, και εξήγησαν τα αναγινωσκόμενα.

ΙΩΒ λγ:23 εάν είναι μηνυτής μετ’ αυτού, ή ερμηνευτής.

ΔΑΝ ε:7 να μοι δείξη την ερμηνείαν αυτής. ... 8 δέν ηδύνοντο ....

ΜΑΡΚ δ:34 Χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς∙ κατ’ ιδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού.

ΛΟΥΚ κδ:32 Και είπον προς αλλήλους, Δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθ’ οδόν, και μας εξήγει τας γραφάς;

ΙΩΑΝ α:38

το οποίον ερμηνευόμενον λέγεται διδάσκαλε.


1 Προβολή0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται