top of page
Αναζήτηση

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ (2)

Έγινε ενημέρωση: 14 Μαΐ 2022

ΜΕΡΟΣ Β:

Από την εμφάνιση του αντιχρίστου μέχρι τη τελική κρίση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δ.1. Ο αντίχριστος θα φανερωθεί αφού φύγει η Εκκλησία

Δ.1.1. Το παράδειγμα του Νώε και του Λωτ

Δ.1.2. Ο κωλύων

Δ.1.3. Ο Κύριος θα φυλάξει το λαό Του από τη μεγάλη θλί

Δ.1.4. Ποιόν περιμένουμε, τον Χριστό, ή τον αντίχριστο;


Δ.2. Η ΘΛΙΨΗ (τα πρώτα τρεισήμισι χρόνια)

Δ.2.1. Η βασιλεία του αντιχρίστου θα διαρκέσει επτά έτη

Δ.2.2. Θα ξεκινήσει με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων

Δ.2.3. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο άνομος

Δ.2.4. Θα έρθει κατ’ ενέργειαν του Σατανά

Δ.2.5. Τα τέσσερα θηρία στο ενύπνιο του Δανιήλ

Δ.2.6. Το ενύπνιο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ

Δ.2.7. Η καταγωγή του αντιχρίστου

Δ.2.8. Το θηρίο που θα αναδείξει τον αντίχριστο

Δ.2.9. Η θανατηφόρος πληγή μίας από τις επτά κεφαλές

Δ.2.10. Θα κυριαρχήσει με ειρηνικές, αλλά πονηρές μεθόδους

Δ.2.11. Θα διαμοιράζει πλούτη για να κερδίσει τους ανθρώπους

Δ.2.12. Θα βλαστημάει και θα πολεμήσει του αγίους

Δ.2.13. Οι ασεβείς θα τον προσκυνήσουν και θα τον επευφημούν

Δ.2.14. Το δεύτερο θηρίο (ο ψευδοπροφήτης)

Δ.2.15. Πνεύμα πλάνης θα πλανά τους ανθρώπους

Δ.2.16. Οι 144.000 Ιουδαίοι


Δ.3. Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ (Τα δεύτερα τρεισήμισι χρόνια της θλίψης)

Δ.3.1. Θα καταργήσει τις θρησκείες

Δ.3.2. Το βδέλυγμα της ερημώσεως

Δ.3.3. Ψευδοπροφήτες θα κάνουν σπουδαία σημεία και θαύματα

Δ.3.4. Το χάραγμα και η σφαγή αναρίθμητου πλήθους πιστών

Δ.3.5. Άγγελοι θα κηρύττουν

Δ.3.6. Οι δύο μάρτυρες

Δ.3.7. Ο διωγμός όλων των πιστών

Δ.3.8. Ο διωγμός των Ιουδαίων

Δ.3.9. Η σωτηρία του Ισραήλ ως έθνος

Δ.3.10. Πολλοί άνθρωποι θα σωθούν εκείνη τη περίοδο

Δ.3.11. Αγωνία και βάσανα για τους ασεβείς - θα ζητούν τον θάνατο

Δ.3.12. Η πτώση και η τιμωρία της Βαβυλώνος


Ε.1. Θα γίνει στο τέλος της επταετίας του αντιχρίστου

Ε.2. Προαναγγέλθηκε με σαφήνεια

Ε.3. Ο Ζαχαρίας προφήτευσε ότι θα επιστρέψει στο όρος των ελαιών

Ε.4. Θα τον δει κάθε οφθαλμός και θα θρηνήσουν

Ε.5. Η μάχη του Αρμαγεδώνος


ΣΤ.1. Η χιλιετής βασιλεία του Ιησού στη γη μετά πάντων των αγίων

ΣΤ.2. Το λύσιμο του Σατανά μετά τα χίλια έτη


Ζ.1. Η τελική κρίση

Ζ.2. O άνθρωπος στην αιώνια ζωή

Ζ.2.1. Νέος ουρανός και νέα γη

Ζ.2.2. Οι άγιοι θα έχουν ένδοξο, αιώνιο και άφθαρτο σώμα

Ζ.2.3. Οι άγιοι θα έχουν το σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα τους

Ζ.2.4. Δεν θα υπάρχουν πια συζηγικές σχέσεις

Ζ.2.5. Οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης θα είναι στον ουρανό

Δ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

Δ.1. Ο αντίχριστος θα φανερωθεί αφού φύγει η Εκκλησία ⏮

Η επταετία του Αντιχρίστου, θα είναι μια περίοδος κατά την οποία θα φανερωθεί η οργή και το μίσος του διαβόλου εναντίον όλων όσων δεν θα υποταχτούν εις αυτόν, προσκυνώντας την εικόνα του και λαμβάνοντας το χάραγμα του αντιχρίστου. Είναι ακόμη η περίοδος κατά την οποία θα γίνει τέτοια θλίψη επί της γης που παρόμοια δεν έχει υπάρξει ούτε πρόκειται να υπάρξει αργότερα. Το μεγάλο γεγονός που θα χαρακτηρίσει τη περίοδο αυτή, θα είναι ο διωγμός εναντίον των πιστών που θα έχουν απομείνει στη γη μετά την αρπαγή της εκκλησίας.


Δ.1.1. Το παράδειγμα του Νώε και του Λωτ

Είναι ακόμη η περίοδος κατά την οποία θα φανερωθεί και η οργή του Θεού κατά των ασεβών με όλες τις πληγές που θα συμβούν όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Ο Θεός όμως, πάντοτε πριν κάνει τη κρίση και πριν φανερώσει την οργή του επί της γης, έβγαζε τους δικούς του από εκεί για να του φυλάξει. Αυτό το βλέπουμε και στη περίπτωση του Λωτ στα Σόδομα και στα Γόμορρα, αλλά και στη περίπτωση του κατακλυσμού του Νώε.

Λουκ 17:26 Και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέραις του Υιού του ανθρώπου· 27 έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας. 28 Ομοίως και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Λώτ· έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν· 29 καθ' ην δε ημέραν εξήλθεν ο Λωτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απώλεσεν άπαντας. 30 Ωσαύτως θέλει είσθαι καθ' ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή. 31 Κατ' εκείνην την ημέραν όστις ευρεθή επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβή διά να λάβη αυτά, και όστις εν τω αγρώ ομοίως ας μη επιστρέψη εις τα οπίσω. 32 Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λωτ. 33 Όστις ζητήση να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όστις απολέση αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. 34 Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται· 35 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται· 36 δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται. 37 Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν· Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς· Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί.


Δ.1.2. Ο κωλύων

Ο Λόγος του Θεού που γράφτηκε στη πλούσια Ελληνική γλώσσα, είναι πλήρως ικανός να περιγράψει με ακρίβεια ότι χρειάζεται να μας αποκαλυφθεί από τον Θεό. Έτσι, τα παρακάτω εδάφια μας λένε ότι ο αντίχριστος εμποδίζεται (κωλύεται) από κάποιον ώστε να φανερωθεί «εν τω εαυτού καιρόν».

Β’ Θεσ 2:6 Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· 7 διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· 8 και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·

Αυτό σημαίνει ότι θα ήθελε να έρθει πιο πρώτα, αλλά κάποιος τον εμποδίζει. Το θέμα λοιπόν, είναι να εννοήσουμε ποιος είναι αυτός που ο λόγος του Θεού αποκαλεί «κωλύων». Ο λόγος ακόμη μας φανερώνει ότι αυτός ο κωλύων, πρόκειται να «εκβληθεί εκ μέσου», πρόκειται δηλαδή, να φύγει. Η μόνη ερμηνεία που μπορούμε να δεχτούμε, είναι ότι πρόκειται για την Εκκλησία του Χριστού. Όσο η Εκκλησία βρίσκεται στη γη και κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Αντίχριστος δεν θα είναι ελεύθερος να ξεδιπλώσει το σχέδιο του. Ποιός είναι ο τρόπος με τον οποίο μια παγκόσμια εκκλησία διασπαρμένη σε όλο το πρόσωπο της γης μπορεί να «εκβληθεί», ώστε να εμφανιστεί ο Αντίχριστος; Πρόκειται προφανώς για την αρπαγή της Εκκλησίας, κατά την οποία όλος ο λαός του Θεού που θα είναι ζωντανός εις το Πνεύμα, θα αρπαχθεί εν νεφέλαις. Έτσι το τοπίο θα ελευθερωθεί ώστε ο αντίχριστος να εφαρμόσει το σκοτεινό του σχέδιό για παγκόσμια κυριαρχία.

Η λέξη "εκφύγητε" είναι κομβικής σημασίας στην ερμηνεία του παραπάνω εδαφίου. Με τη χρήση της λέξης αυτής, ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι δεν πρόκειται να διαφύγουμε ‘’πάντα ταύτα’’ (δηλαδή να περάσουμε μέσ από τη μεγάλη θλίψη), αλλά να εκφύγουμε, δηλαδή να μη περάσουμε καθόλου μέσα από την επικείμενη μεγάλη θλίψη.

Αποκ 3:10 Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης. 11 Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου.

Το εδάφιο αυτό παρομοίως δεν λέει ότι ο Θεός πρόκειται να φυλάξει το λαό Του "την ώρα του πειρασμού", δηλαδή όσο θα περνά και θα δοκιμάζεται μέσα στη Μεγάλη Θλίψη, αλλά ‘’εκ της ώρας του πειρασμού’’ δηλαδή από την ώρα της μεγάλης θλίψης, την οποία ο λαός του Θεού δεν θα γνωρίσει, διότι "θα εκβληθεί εκ μέσου".

Ματ 24:29 Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. 30 Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.

Στη παραβολή των δέκα παρθένων, βλέπουμε ότι κατά τον ερχομό του νυμφίου που είναι εικόνα του ερχομού του Χριστού, πιάστηκαν όλες εξαπίνης. Αυτό δείχνει ότι οι πιστοί δεν θα είναι στη γη κατά τη μεγάλη θλίψη διότι διαφορετικά, θα είχαν όλα τα σημεία που χρειάζονται για να γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο της έλευσης του Χριστού, που θα είναι 7 χρόνια από την φανέρωση του αντιχρίστου.

Λουκ 17:34 Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται· 35 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται· 36 δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται.

Αν υποθέσουμε ότι η εκκλησία βρίσκεται στη γη κατά την μεγάλη θλίψη, τα παραπάνω εδάφια μας δυσκολεύουν πολύ, διότι όποιος αρπαχθεί, εννοείται ότι δεν θα έχει λάβει το χάραγμα του αντιχρίστου. Εδώ όμως έχουμε δύο από τις τρεις κατηγορίες οι οποίες αποκλείονται χωρίς χάραγμα. Που βρήκε η γυναίκα το αλεύρι ώστε να μπορεί να πάει στο μύλο να αλέσει; Πως θα πληρώσει τα αλεστικά; Πώς μπόρεσε ο εργάτης να εργάζεται στον αγρό χωρίς χάραγμα; Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εκκλησία δεν θα βρίσκεται στη γη κατά τη μεγάλη θλίψη.

Αποκ 4:1 Μετά ταύτα είδον, και ιδού, θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ, και η φωνή η πρώτη, την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ' εμού, έλεγεν· Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα.

Μέχρι το εδάφιο αυτό, βλέπουμε ότι η εκκλησία βρίσκεται τη γη και μάλιστα λαμβάνει οδηγίες πως να πολιτευτεί στη συνέχεια. Από αυτό το εδάφιο δεν έχουμε ενδείξεις ότι η εκκλησία βρίσκεται στη γη. Η φράση “Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα” μοιάζει να προεικονίζει την αρπαγή της εκκλησίας, η οποία δεν θα δει από τη γη όλα τα κακά που πρόκειται να συμβούν στη γη.

Δεν μπορεί να γίνεται κήρυγμα του ευαγγελίου και να υπάρχει ο αντίχριστος στην γη. Εκείνη την εποχή θα κηρύττει άγγελος εξ ουρανού οπως λεει η αποκάλυψη.

Η αρπαγή πραγματοποιείται ενόσω στη γη υπάρχει εμπόριο, σχετική ευημερία, γίνονται γάμοι, πανηγύρια κ.α. (Ματθ κδ’ 38-42, Λουκ ιζ’ 26-37)

Λουκ κα’ 34-35 Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη·διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης


Τη στιγμή που θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας φαίνεται ότι θα κινδυνεύει ο άνθρωπος από τη μέριμνα, την ακολασία και γενικότερα την καλή ζωή και τις ασχολίες αυτού του κόσμου. Αυτό είναι τελείως ασύμβατο με τα γεγονότα που θα διαδραματίζονται λίγο πριν από τη δεύτερη έλευση του Χριστού, όπου θα έχει γίνει πυρηνικός πόλεμος, θα έχει πεθάνει το 1/3 των ανθρώπων, τα νερά θα έχουν μετατραπεί σε αίμα, το εμπόριο θα έχει ολοσχερώς καταστραφεί και οι άνθρωποι θα φωνάζουν στα όρη να πέσουν και να τους πλακώσουν.


Δ.1.3. Ο Κύριος θα φυλάξει το λαό Του από τη μεγάλη θλίψη

Λουκ 21:36 Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.

Α’ Θεσ 1:10 και να προσμένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, όστις ελευθερόνει ημάς από της μελλούσης οργής.

Α’ Θεσ 5:9 διότι ο Θεός δεν προσδιώρισεν ημάς εις οργήν, αλλ' εις απόλαυσιν σωτηρίας διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Ο Κύριος υπόσχεται ρητά και προς τους μαθητές του αλλά και προς την εκκλησία της Φιλαδέλφειας (που θεωρείται από πολλούς σχολιαστές η ορθοτομημένη και ορθοποδούσα εκκλησία των εσχάτων ημερών) ότι θα μας φυλάξει από τη μεγάλη θλίψη που θα έρθει πάνω σε όλο τον κόσμο. Επίσης το ρήμα «εκφύγητε» που χρησιμοποιείται στο ευαγγέλιο του Λουκά μεταφράζεται στα αγγλικά ως escape και σημαίνει φυγή, βγάζω από τη μέση, δραπετεύω. Δεν έχει την έννοια ότι ο Κύριος θα μας φυλάξει μέσα στη μεγάλη θλίψη αλλά ότι θα μας βγάλει μέσα από τη θλίψη αυτή που ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν αντίκρισε. Στα παραπάνω εδάφια, η Γραφή μας τονίζει ότι ο Θεός δεν έχει προσδιορίσει την εκκλησία Του να γευτεί την οργή Του Θεού αλλά να απολαύσει την αιώνια σωτηρία Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν η Εκκλησία κατά την περίοδο του αντιχρίστου διωκόταν ή θανατώνοταν πιστοί, τότε ο Κύριος θα ήταν σαν να αναιρεί την υπόσχεσή Του, ότι θα μας φυλάξει από την ώρα του πειρασμού.

Αποκ 3:10 Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.


Δ.1.4. Ποιόν περιμένουμε, τον Χριστό, ή τον αντίχριστο;

Τέλος, όσοι έχουν αμφιβολία, πρέπει να ξεκαθαρίσουν στη καρδιά τους αυτή την ερώτηση: Ποιον περιμένουμε, τον Χριστό να μας παραλάβει, ή τον αντίχριστο να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του; Στη δεύτερη περίπτωση, ο Χριστός δεν μπορεί να έρθει σήμερα, η το βράδυ που θα κοιμόμαστε. Η νύμφη δεν μπορεί να λέει «ελθέ Κύριε», ούτε η αρπαγή θα μπορεί να γίνει ξαφνικά, αφού όταν δούμε τον αντίχριστο θα ξέρουμε ανάλογα με τη διδασκαλία μας ότι σε 3,5 ή σε 7 έτη θα έρθει ο Κύριος. Το πρόβλημα είναι ότι η Γραφή μας λέει ότι κανένας δεν ξέρει την ώρα εκείνη.

Αποκ 22:17  Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. 


Δ.2. Η ΘΛΙΨΗ (τα πρώτα τρεισήμισι χρόνια)

Από τα προηγούμενα κεφάλαια που μελετήσαμε, γνωρίζουμε ότι ο αντίχριστος θα μπορέσει να φανερωθεί, αφού πρώτα εκείνος που τον εμποδίζει, βγει από τη μέση. Ο Λαός του Θεού λοιπόν, θα απαλλαγεί από αυτή τη περίοδο της ταλαιπωριας και της μεγάλης θλίψης. Την εποχή εκείνη είδαμε ότι θα έχει ενισχυθεί το μυστήριο της ανομίας και θα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη αποστασία ενάντια στη πίστη. Τότε, θα εμφανιστεί ο άνομος και θα ξεκινήσει μια αρχική περίοδος, κατά την οποία ο αντίχριστος θα εγκαθιδρύσει τη κυριαρχία του. Τα χρόνια αυτά θα βρουν το κόσμο μεγάλα κακά, αλλά δεν θα συγκρίνονται με τη μεγάλη θλίψη των τελευταιων τρεισήμισι χρόνων.

Οι παρακάτω ενότητες αφορούν τη πρώτη περίοδο της κυριαρχίας του αντιχρίστου, αλλά τα γεγονότα δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν σε ακριβή χρονολογική σειρά.


Δ.2.1. Η βασιλεία του αντιχρίστου θα διαρκέσει επτά έτη

Δαν 9:24 Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γείνη εξιλέωσις περί της ανομίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγισθή όρασις και προφητεία και να χρισθή ο Άγιος των αγίων. 25 Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο· θέλει οικοδομηθή πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιροίς στενοχωρίας. 26 Και μετά τας εξήκοντα δύο εβδομάδας θέλει εκκοπή ο Χριστός, πλην ουχί δι' εαυτόν· και ο λαός του ηγουμένου, όστις θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλιν και το αγιαστήριον· και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και έως του τέλους του πολέμου είναι διωρισμένοι αφανισμοί.

Ο Θεός αποκάλυψε στον Δανιήλ ότι οι 69 εβδομάδες δηλαδή 483 χρόνια θα μεσολαβούσαν μεταξύ της περιόδου του διατάγματος για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του ερχομού του Μεσσία, του Χριστού. Το 538 προ Χριστού ο Κύρος εξέδωσε ένα διάταγμα για να ανοικοδομηθεί ο ναός όχι όλη η πόλη. Το πιθανότερο είναι ότι οι εβδομάδες ξεκίνησαν το 457 π.Χ. όταν με διαταγή του βασιλιά Δαρείου επιτράπηκε η συνέχιση της οικοδομής του ναού και της πόλης. Τα 483 χρόνια λοιπόν ολοκληρώθηκαν το 27 μ.Χ. Γνωρίζουμε ότι η γέννηση του Χριστού δεν έγινε το 0, αλλά το 4 μ.Χ. πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η προφητεία του Ζαχαρία μας παραπέμπει ακριβώς στο έτος κατά το οποίο ο Ιησούς ξεκίνησε την επίγεια διακονία του. Στο 26 εδάφιο διαβάζουμε ότι μετά από αυτό το 62 εβδομάδες θα κοπεί ο Χριστός, ο οποίος δεν θα πέθαινε για τον εαυτό του, αλλά για τους υπόλοιπους ανθρώπους και μετά κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, θα εμφανιστεί ο ηγούμενος, ο αντίχριστος δηλαδή ο οποίος θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο.

Δαν 9:27 Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.

Η φράση “θα στερεώσει τη Διαθήκη σε πολλούς σε μία εβδομάδα”, μας παραπέμπει στη διάρκεια της κυριαρχίας του αντιχρίστου, που θα είναι επτά έτη. Στην αρχή της επταετίας αυτής, στη σύναψη μιας δεσμευτικής ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στον “ηγούμενο” που είναι ο αντίχριστος, το λαό Ισραήλ και τους λαούς της περιοχής πού χρόνια τώρα μάχονται μεταξύ τους. Αυτό θα γίνει στη διάρκεια της επταετίας του αντιχρίστου. Όπως θα δούμε και παρακάτω, στα τρεισήμισι χρόνια, ο Αντίχριστος θα αθετήσει τη συμφωνία του με το Ισραήλ. Στη συνέχεια θα απαγορεύσει τη λατρεία του Αληθινού Θεού, θα αυτοανακηρυχθεί ο ίδιος θεός, και θα απαιτήσει όλοι να τον προσκυνήσουν.


Δ.2.2. Θα ξεκινήσει με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων

Αποκ 6:1 Και είδον, ότε ήνοιξε το Αρνίον μίαν εκ των σφραγίδων, και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής· Έρχου και βλέπε.

Με την εμφάνιση του αντιχρίστου, θα αρχίσει να ξετυλίγεται σταδιακά το σατανικό σχέδιο για τον εκφοβισμό του ανθρώπου και για την ανάγκη ύπαρξης μιας παγκόσμιας κυριαρχίας η οποία θα υποσχεθεί ότι θα διαφυλάξει τον κόσμο από όλα αυτά τα κακά. Αυτό το σφραγισμένο βιβλίο που βλέπει ο Ιωάννης, μόνο ο Χριστός, το Αρνίο έχει την ικανότητα να το ανοίξει.

Με το άνοιγμα της 1ης σφραγίδας, φανερώνεται ένα λευκό άλογο πάνω στο οποίο κάθεται ο Χριστός και μας δίνεται η αιώνια υπόσχεση ότι ο Χριστός εξήλθε για να νικήσει και θα νικήσει. Ότι και να γίνει, στο τέλος θα νικήσει ο Χριστός.

Με το άνοιγμα των υπόλοιπων σφραγίδων ξεκινούν μεγάλα κακά στον κόσμο. Όλα αυτά εγκαινιάστηκαν στις αρχές του αιώνα, εξελίχθηκαν ως σημεία των καιρών και θα κορυφωθούν στις ημέρες του αντιχρίστου. Βλέπουμε λοιπόν εμφύλιους, επαναστάσεις, ταραχές, Παγκόσμιους πολέμους. Βλέπουμε έλλειψη τροφής σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού της γης, εκμετάλλευση και μαύρη αγορά. Βλέπουμε μαζικούς θανάτους από διάφορες αιτίες όπως η πείνα, οι λοιμοί, οι σεισμοί κλπ.


Δ.2.3. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο άνομος

Β’ Θεσ 2:3 Ας μη σας εξαπατήση τις κατ' ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, 4 ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. ……. 8 και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·...

Ο αντίχριστος αποκαλείται ώς ο άνθρωπος της αμαρτίας και υιός της απώλειας. Βλέπουμε ότι θα αντιστέκεται και θα αντιτίθεται σε όλες τις υπάρχουσες θρησκείες και όταν έρθει η ώρα, θα υψώσει τον εαυτό του και θα απαιτήσει από τον κόσμο να τον λατρέψει ως θεό. Μάλιστα θα επιχειρήσει να αποδείξει με διάφορα σημεία ότι είναι πράγματι Θεός. Πολλοί θα πλανηθούν και θα τον πιστέψουν. Το τέλος του όμως θα έρθει όταν ο Χριστός δεν θα χρειαστεί καν να πολεμήσει μαζί του. Με το λόγο του Χριστού και με την Παντοδύναμη του ενέργεια θα τον εξαφανίσει.

Δαν 7:25 Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους· και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεος καιρού. 26 Κριτήριον όμως θέλει καθήσει, και θέλει αφαιρεθή η εξουσία αυτού, διά να φθαρή και να αφανισθή έως τέλους.


Δ.2.4. Θα έρθει κατ’ ενέργειαν του Σατανά

Β’ Θεσ 2:9 όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους, 10 και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι·

Η δύναμη του αντίχριστου δεν θα είναι δική του αλλά θα προέλθει κατευθείαν από τον σατανά, ο οποίος θα του παραχωρήσει τη δύναμή του και θα τον εξουσιοδοτήσει να κυριαρχήσει στον κόσμο χρησιμοποιώντας πονηριές, απάτες και οι αδικίες μεταξύ των χαμένων που δεν δέχτηκαν την αγάπη του Θεού.


Δ.2.5. Τα τέσσερα θηρία στο ενύπνιο του Δανιήλ

Ο Δανιήλ είδε τέσσερα ζώα, που έμοιαζαν το πρώτο σαν λεοντάρι, το δεύτερο σαν αρκούδα, το τρίτο σαν λεοπάρδαλη και το τέταρτο ήταν ένα παράξενο θηρίο με δέκα κέρατα και σιδερένια δόντια.

Δαν 7:1 Εν τω πρώτω έτει του Βαλτάσαρ βασιλέως της Βαβυλώνος ο Δανιήλ είδεν ενύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού· τότε έγραψε το ενύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων. 2 Ο Δανιήλ ελάλησε και είπεν, Εγώ εθεώρουν εν τω οράματί μου την νύκτα και ιδού οι τέσσαρες άνεμοι του ουρανού συνεφώρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην. 3 Και τέσσαρα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης, διαφέροντα απ' αλλήλων. 4 Το πρώτον ήτο ως λέων και είχε πτέρυγας αετού· εθεώρουν εωσού απεσπάσθησαν αι πτέρυγες αυτού, και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος, και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό. 5 Και ιδού, έπειτα θηρίον δεύτερον όμοιον με άρκτον, και εσηκώθη κατά το εν πλάγιον, και είχε τρεις πλευράς εν τω στόματι αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού· και έλεγον ούτω προς αυτό· Σηκώθητι, κατάφαγε σάρκας πολλάς. 6 Μετά τούτο εθεώρουν και ιδού, έτερον ως λεοπάρδαλις, έχον επί τα νώτα αυτού τέσσαρας πτέρυγας πτηνού· το θηρίον είχεν έτι τέσσαρας κεφαλάς· και εδόθη εξουσία εις αυτό. 7 Μετά τούτο είδον εν τοις οράμασι της νυκτός και ιδού, θηρίον τέταρτον, τρομερόν και καταπληκτικόν και ισχυρόν σφόδρα· και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας· κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού· και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προ αυτού· και είχε δέκα κέρατα. 8 Παρετήρουν τα κέρατα και ιδού, έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου τρία εκ των πρώτων κεράτων εξερριζώθησαν· και ιδού, εν τω κέρατι τούτω ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα.


Η εξήγηση του ενυπνίου του Δανιήλ

Δαν 7:19 Τότε ήθελον να μάθω την αλήθειαν περί του τετάρτου θηρίου, το οποίον ήτο διάφορον από πάντων των άλλων, καθ' υπερβολήν τρομερόν, του οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι· κατέτρωγε, κατεσύντριβε και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού· 20 και περί των δέκα κεράτων, τα οποία ήσαν εν τη κεφαλή αυτού και περί του άλλου, το οποίον ανέβη και έμπροσθεν του οποίου έπεσον τρία· περί του κέρατος λέγω εκείνου, το οποίον είχεν οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου η όψις ήτο ρωμαλεωτέρα παρά των συντρόφων αυτού. 21 Εθεώρουν, και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά των αγίων και υπερίσχυε κατ' αυτών· 22 εωσού ήλθεν ο Παλαιός των ημερών και εδόθη η κρίσις εις τους αγίους του Υψίστου· και ο καιρός έφθασε και οι άγιοι έλαβον την βασιλείαν. 23 Και εκείνος είπε, το θηρίον το τέταρτον θέλει είσθαι η τετάρτη βασιλεία επί της γης, ήτις θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσαν την γην και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. 24 Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθή εκ της βασιλείας ταύτης· και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθή· και αυτός θέλει διαφέρει των πρώτων και θέλει υποτάξει τρεις βασιλείς. 25 Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους· και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεος καιρού. 26 Κριτήριον όμως θέλει καθήσει, και θέλει αφαιρεθή η εξουσία αυτού, διά να φθαρή και να αφανισθή έως τέλους.


Δ.2.6. Το ενύπνιο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ

Δαν 2:31 Συ, βασιλεύ, εθεώρεις και ιδού, εικών μεγάλη· εξαίσιος ήτο εκείνη η εικών και υπέροχος η λάμψις αυτής, ισταμένης ενώπιόν σου, και η μορφή αυτής φοβερά. 32 Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ήτο εκ χρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής εξ αργύρου, η κοιλία αυτής και οι μηροί αυτής εκ χαλκού, 33 αι κνήμαι αυτής εκ σιδήρου, οι πόδες αυτής μέρος μεν εκ σιδήρου, μέρος δε εκ πηλού. 34 Εθεώρεις εωσού απεκόπη λίθος άνευ χειρών, και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής τους εκ σιδήρου και πηλού και κατεσύντριψεν αυτούς. 35 Τότε ο σίδηρος, ο πηλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγειναν ως λεπτόν άχυρον αλωνίου θερινού· και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά και ουδείς τόπος ευρέθη αυτών· ο δε λίθος ο κτυπήσας την εικόνα έγεινεν όρος μέγα και εγέμισεν όλην την γην. 36 Τούτο είναι το ενύπνιον· και την ερμηνείαν αυτού θέλομεν ειπεί ενώπιον του βασιλέως. 37 Συ, βασιλεύ, είσαι βασιλεύς βασιλέων· διότι ο Θεός του ουρανού έδωκεν εις σε βασιλείαν, δύναμιν και ισχύν και δόξαν. 38 Και πάντα τόπον, όπου κατοικούσιν οι υιοί των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, έδωκεν εις την χείρα σου και σε κατέστησε κύριον επί πάντων τούτων· συ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή. 39 Και μετά σε θέλει αναστηθή άλλη βασιλεία κατωτέρα σου και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού, ήτις θέλει κυριεύσει επί πάσης της γης. 40 Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως ο σίδηρος· καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα· μάλιστα καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. 41 Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ πηλού κεραμέως, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είσθαι βασιλεία διηρημένη· πλην θέλει μένει τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά αργιλλώδους πηλού. 42 Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εκ σιδήρου και μέρος εκ πηλού, ούτως η βασιλεία θέλει είσθαι κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. 43 Και καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά του αργιλλώδους πηλού, ούτω θέλουσιν αναμιχθή διά σπέρματος ανθρώπων· πλην δεν θέλουσιν είσθαι κεκολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μιγνύεται μετά του πηλού. 44 Και εν ταις ημέραις των βασιλέων εκείνων, θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρή· και η βασιλεία αύτη δεν θέλει περάσει εις άλλον λαόν· θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας τας βασιλείας, αυτή δε θέλει διαμένει εις τους αιώνας, 45 καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους άνευ χειρών και κατεσύντριψε τον σίδηρον, τον χαλκόν, τον πηλόν, τον άργυρον και τον χρυσόν· ο Θεός ο μέγας έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ό,τι θέλει γείνει μετά ταύτα· και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού.

Ο Θεός έδωσε στον Δανιήλ και το ενύπνιο και την εξήγηση του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, πράγμα το οποίο κανένας από τους δικούς του μάγους και επαοιδούς δεν κατάφερε να κάνει.

Η χρυσή κεφαλή και το λεοντάρι, συμβόλιζαν την Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Το στήθος και οι βραχίονες που ήταν από ασήμι και η αρκούδα, συμβόλιζαν την Μηδοπερσική αυτοκρατορία που διαδέχθηκε τη Βαβυλωνιακή. Η κοιλιά και οι μηροί που ήταν από χαλκό και η λεοπάρδαλη, συμβόλιζαν την Ελληνική αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου. Οι κνήμες που ήταν από σίδερο και το θηρίο με τα δέκα κέρατα συμβόλιζαν τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Το σώμα του θηρίου θα έχει την εμφάνιση της Ελληνικής αυτοκρατορίας. Τα πόδια του θα μοιάζουν με εκείνα της Βαβυλωνικής αυτοκρατορίας, το στόμα του θα είναι σαν της Μηδοπερσικής αυτοκρατορίας και η όλη εμφάνιση θα είναι όπως ήταν της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Το θηρίο της Αποκάλυψης είναι ένα κράτος ή ομοσπονδία κρατών, που θα δημιουργηθεί στις έσχατες ημέρες και θα είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι περισσότεροι αναλυτές, συγκλίνουν ότι το κράτος αυτό είναι η Ευρωπαϊκή ένωση. Το κράτος αυτό, θα είναι πανίσχυρο και τα κέρατα, που είναι δέκα ηγέτες, θα φορέσουν διαδήματα και θα πάρουν εξουσία για να κυβερνήσουν τη μεγάλη αυτή αυτοκρατορία. Το κράτος αυτό θα σκέπτεται και θα βγάζει συνέχεια διατάγματα και κανόνες, εναντίον της αληθείας του Ευαγγελίου.

Αυτό το κράτος το οποίο θα αποτελείται μέρος από σίδερο και μέρος από πηλό, θα αποπειραθεί να ενωθεί με γάμους που θα γίνονται από διαφορετικά έθνη, αλλά και γενικά με την προσπάθεια ένωσης διαφορετικών κρατών, λαών, πεποιθήσεων, θρησκευτικών δογμάτων και διαφορετικών κουλτουρών. Η απόπειρα αυτή, δεν πρόκειται να πετύχει καθώς το σίδερο με τον πηλό δεν μπορούν να ενωθούν.

Τα κράτη μπορεί να γίνουν δεκαεπτά (επτά κεφαλές και δέκα κέρατα) και ακόμη περισσότερα, αλλά οι ηγέτες που θα ασκούν ουσιαστική εξουσία, θα είναι δέκα.

Αποκ 17:12 Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. 13 Ούτοι έχουσι μίαν γνώμην και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών.

Την δύναμη και την εξουσία ο Αντίχριστος θα την πάρει από τον δράκοντα, που είναι ο Σατανάς. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει το γεγονός αυτό: (Β' Θεσ 2:9-11)

Στο τέλος όμως, ο Θεός να υπερισχύσει και θα συντριφτεί ο αντίχριστος. Η βασιλεία του κόσμου θα περάσει στα χέρια του Αγίου λαού του Θεού κατά την εποχή της χιλιετούς Βασιλείας.


Δ.2.7. Η καταγωγή του αντιχρίστου

Δαν 8:1 Εν τω τρίτω έτει της βασιλείας του βασιλέως Βαλτάσαρ όρασις εφάνη εις εμέ, εις εμέ τον Δανιήλ, μετά την εις εμέ φανείσαν πρότερον. 2 Και είδον εν τη οράσει· και ότε είδον, ήμην εν Σούσοις τη βασιλευούση τη εν τη επαρχία Ελάμ· και είδον εν τη οράσει και εγώ ήμην πλησίον του ποταμού Ουλαΐ. 3 Και εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ιδού, ίστατο έμπροσθεν του ποταμού κριός εις έχων κέρατα· και τα κέρατα ήσαν υψηλά, το εν όμως υψηλότερον του άλλου· και το υψηλότερον εξεφύτρωσεν ύστερον. 4 Είδον τον κριόν κερατίζοντα προς δύσιν και προς βορράν και προς νότον· και ουδέν θηρίον ηδύνατο να σταθή έμπροσθεν αυτού και δεν υπήρχεν ο ελευθερών εκ της χειρός αυτού· αλλ' έκαμνε κατά την θέλησιν αυτού και εμεγαλύνθη. 5 Ενώ δε εγώ εσκεπτόμην, ιδού, τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της γης και δεν ήγγιζε το έδαφος· και ο τράγος είχε κέρας περίβλεπτον μεταξύ των οφθαλμών αυτού. 6 Και ήλθεν έως του κριού του έχοντος τα δύο κέρατα, τον οποίον είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού, και έδραμε προς αυτόν εν τη ορμή της δυνάμεως αυτού. 7 Και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις τον κριόν και εξηγριώθη κατ' αυτού και εκτύπησε τον κριόν και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού· και δεν ήτο δύναμις εν τω κριώ να σταθή έμπροσθεν αυτού, αλλ' έρριψεν αυτόν κατά γης και κατεπάτησεν αυτόν· και δεν υπήρχεν ο ελευθερών τον κριόν εκ της χειρός αυτού. 8 Διά τούτο ο τράγος εμεγαλύνθη σφόδρα· και ότε ενεδυναμώθη, συνετρίβη το κέρας το μέγα· και αντ' αυτού ανέβησαν τέσσαρα άλλα περίβλεπτα προς τους τέσσαρας ανέμους του ουρανού. 9 Και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθεν εν κέρας μικρόν, το οποίον εμεγαλύνθη καθ' υπερβολήν προς τον νότον και προς την ανατολήν και προς την γην της δόξης· 10 και εμεγαλύνθη έως του στρατεύματος του ουρανού· και έρριψεν εις την γην μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησεν αυτά· 11 μάλιστα εμεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος· και αφήρεσεν απ' αυτού την παντοτεινήν θυσίαν, και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθη·

Δαν 8:20 Ο κριός, τον οποίον είδες, ο έχων τα δύο κέρατα, είναι οι βασιλείς της Μηδίας και της Περσίας. 21 Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος· και το κέρας το μέγα, το μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. 22 Το δε ότι συνετρίβη και ανέβησαν τέσσαρα αντ' αυτού, δηλοί ότι τέσσαρα βασίλεια θέλουσιν εγερθή εκ του έθνους τούτου· πλην ουχί κατά την δύναμιν αυτού. 23 Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας.

Η Αγία Γραφή μας δίνει την αδιαμφισβήτητη ερμηνεία της οράσεως του Δανιήλ. O Ο Κριός με τα δύο κέρατα είναι η Μηδο Περσική αυτοκρατορία. Ο τράγος, είναι το βασίλειο της Ελλάδας, που θα την συντρίψει. Το μεγάλο κέρατο που είχε ανάμεσα στα μάτια του ο τράγος αυτός, είναι ο πρώτος βασιλιάς που κατάφερε για πρώτη φορά να ενώσει όλη την Ελλάδα και να κατακτήσει τον κόσμο στην εποχή του. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος.

Η Αγία Γραφή προβλέπει αυτό που θα γινόταν αρκετούς αιώνες αργότερα, οτι δηλαδή το βασίλειο του Μέγα Αλέξανδρου θα χωριζόταν σε τέσσερα άλλα βασίλεια και ότι κανένα από αυτά δεν θα είχαν τη δική του δύναμη.

Το μοναδικό “κέρας” που πληροί τις προϋποθέσεις (α) να ανήκει στην Ενωμένη Ευρώπη και (β) να έχει ”μικράν δύναμιν”, είναι η Ελλάδα. Όπως σε όλα τα εσχατολογικά θέματα, είναι λίγο παρακινδυνευμένο να ισχυριστούμε ότι ο αντίχριστος θα είναι κάποιος Έλληνας ηγέτης, αλλά το όραμα του Δανιήλ, συνηγορεί προς αυτή τη θέση. Επειδή όμως ο αντίχριστος θα γίνει δεκτός από τον λαό Ισραήλ ως ο Μεσσίας τους, μάλλον θα έχει και Εβραϊκές ρίζες.


Δ.2.8. Το θηρίο που θα αναδείξει τον αντίχριστο

Αποκ 13:1 Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης· και είδον θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης, το οποίον είχε κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού όνομα βλασφημίας. 2 Και το θηρίον, το οποίον είδον, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και οι πόδες αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος· και έδωκεν εις αυτό ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην.

Ο Ιωάννης είδε το κόκκινο θηρίο που θα κυριαρχήσει στις έσχατες ημέρες και θα αναδείξει τον παγκόσμιο ηγέτη, που θα κυβερνήσει όλα τα έθνη. Αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Το θηρίο αυτό είναι ένα κράτος που θα ανεβεί από τη θάλασσα. Ενα νέο κράτος που θα εμφανισθεί μέσα από τη θάλασσα του κόσμου των εθνών και θα είναι πανίσχυρο και πολύ εντυπωσιακό στην εμφάνιση. Θα έχει επτά κεφαλές και δέκα κέρατα και θα μοιάζει με λεοπάρδαλη όλο το σώμα του, ενώ τα πόδια του θα είναι σαν της αρκούδας και το στόμα του, σαν του λεονταριού. Η λεοπάρδαλις δεν αναφέρεται πρώτη φορά στην Αποκάλυψη, ούτε η αρκούδα, ούτε το λεοντάρι σαν συμβολικά ζώα.


Δ.2.9. Η θανατηφόρος πληγή μίας από τις επτά κεφαλές

Αποκ 13:3 Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρως· και η θαναφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη, και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου, 4 και προσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες· Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό; … 12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή.

Κάποιοι αναλυτές λένε ότι η Γερμανία, που μετά την ήττα της στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε χωρισθεί σε δύο κράτη, τη Δυτική και την Ανατολική Γερμανία, είναι η κεφαλή που ήταν "πεπληγωμένη θανατηφόρος", και στις ημέρες μας θεραπεύτηκε. Θεωρούμε αυτή τη γνώμη ως την επικρατέστερη, αλλά επειδή αυτά ανήκουν στο μέλλον και δεν είναι δυνατόν να προειπωθούν με πλήρη ακρίβεια, αυτό στο οποίο μπορούμε να μείνουμε είναι ότι ο αντίχριστος θα κάνει ψευτο-θαύματα και όπως βλέπουμε στο εδάφιο 12, με αυτά τα θαύματα θα πείσει τους ανθρώπους να του προσφέρουν προσκύνηση και θα τα καταφέρει.


Δ.2.10. Θα κυριαρχήσει με ειρηνικές, αλλά πονηρές μεθόδους

Δαν 8:23 Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. 24 Και η δύναμις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ ιδίας αυτού δυνάμεως· και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαόν τον άγιον. 25 Και διά της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευοδούται η απάτη εν τη χειρί αυτού· και θέλει μεγαλυνθή εν τη καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς· και θέλει σηκωθή κατά του Άρχοντος των αρχόντων· πλην θέλει συντριφθή άνευ χειρός.

Δαν 11:21 Και αντ' αυτού θέλει σηκωθή εξουθενημένος τις, εις τον οποίον δεν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν· αλλά θέλει ελθεί ειρηνικώς και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακείαις. 22 Και οι βραχίονες του κατακλύζοντος θέλουσι κατακλυσθή έμπροσθεν αυτού και θέλουσι συντριφθή, και αυτός έτι ο άρχων της διαθήκης. 23 Και μετά την συμμαχίαν την μετ' αυτού θέλει φέρεσθαι δολίως· ...


Δ.2.11. Θα διαμοιράζει πλούτη για να κερδίσει τους ανθρώπους

Δαν 11:23 Και μετά την συμμαχίαν την μετ' αυτού θέλει φέρεσθαι δολίως· διότι θέλει αναβή και υπερισχύσει μετά ολίγον λαού. 24 Θέλει ελθεί μάλιστα ειρηνικώς επί τους παχυτέρους τόπους της επαρχίας, και θέλει κάμει ό,τι δεν έκαμον οι πατέρες αυτού ουδέ οι πατέρες των πατέρων αυτού· θέλει διαμοιράσει μεταξύ αυτών διάρπαγμα και λάφυρα και πλούτη, και θέλει μηχανευθή τας μηχανάς αυτού κατά των οχυρωμάτων και τούτο μέχρι καιρού.

Θα υπάρξει μία μεγάλη χρονική περίοδος, πριν την φανέρωση του αντιχρίστου, που ο σατανάς θα αρπάζει τον πλούτο από όλο τον κόσμο και θα τον συσσωρεύει, ώστε να τον δώσει ως εργαλείο στα χέρια του αντιχρίστου όταν φανερωθεί. Αυτό που η Γερμανία δεν κατάφερε να κάνει με δύο παγκόσμιους πολέμους (ό,τι δεν έκαμον οι πατέρες αυτού ουδέ οι πατέρες των πατέρων αυτού), δηλαδή την ένωση της Ευρώπης κάτω από έναν ηγέτη, θα το καταφέρει χωρίς πόλεμο ο αντίχριστος, που σε στιγμές οικονομικής κρίσης θα προσφέρει διέξοδο μοιράζοντας τα λάφυρα που θα του έχει δώσει ο σατανάς.

Δαν 11:39 Ούτω θέλει κάμει εις τα οχυρώματα Μαουζείμ μετά θεού αλλοτρίου· όσοι γνωρίσωσιν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύνει δόξαν και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσωσιν επί πολλών, και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμήν.

Εδώ βλέπουμε ότι ο αντίχριστος θα διαμοιράζει τη γη, δηλαδή τον πλούτο σε όσους τον δεχτούν και τον αναγνωρίζουν.


Δ.2.12. Θα βλαστημάει και θα πολεμήσει του αγίους

Αποκ 13:5 και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλαφημίας· και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας. 6 Και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον του Θεού, να βλαφημήση το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν τω ουρανώ. 7 Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος.

Το στόμα του θηρίου θα αναγγείλει μεγαλεπίβολα σχέδια και θα είναι γεμάτο βλάσφημες δηλώσεις εναντίον του Θεού, εναντίον της εκκλησίας που θα είναι ήδη στον ουρανό, των αρχαγγέλων, των αγγέλων, των Χερουβείμ, των Σεραφείμ και όλων των αγίων. Οι προφήτες και οι απόστολοι προφητεύουν ότι ο αντίχριστος θα είναι ασεβής και μεγαλορρήμων απέναντι στο Θεό.

Δαν 11:36 Και θέλει υψωθή και μεγαλυνθή υπεράνω παντός θεού και θέλει μεγαλορρημονήσει κατά του Θεού των θεών.

Ο τελικός σκοπός του αντιχρίστου θα είναι να καταργήσει τον αληθινό Θεό και να συστήσει τον εαυτό του για Θεό και το σύστημά του για θρησκεία. Θα απαιτήσει μάλιστα να προσκυνούν και την εικόνα του, στην οποία ο Σατανάς θα δώσει ιδιαίτερες "θαυματουργικές ικανότητες". Τότε θα στραφεί εναντίον των πιστών ανθρώπων, οι οποίοι θα εκδηλώνουν την αντίρρησή τους για τις διαβολικές του μεθόδους, τους οποίους ο Κύριος ονομάζει αγίους. Ο Αντίχριστος θα κάνει πόλεμο εναντίον των αγίων, θα τους νικήσει και θα κυριαρχήσει.

Δαν 7:25 Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους· και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεος καιρού.


Δ.2.13. Οι ασεβείς θα τον προσκυνήσουν και θα τον επευφημούν

Αποκ 13:4 και προσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες· Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό; … … 8 Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. 9 Όστις έχει ωτίον, ας ακούση. 10 Όστις φέρει εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. Όστις φονεύση με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων. … … 12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή.

Οι άνθρωποι που δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό και την αλήθεια του Ευαγγελίου, θα δεχθούν τον Αντίχριστο και όλες τις θεωρίες του, με τα σημεία και τα τέρατα ψεύδους που θα τους κάνει. Αυτοί είναι που θα προσκυνήσουν τον δράκοντα και το θηρίο, θα θαυμάζουν τον Αντίχριστο και θα δεχτούν να προσκυνήσουν την εικόνα του και να βάλουν το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο.

Οι άγιοι άνθρωποι που θα αντιστέκονται στον αντίχριστο, θα χρειαστούν εκείνη την εποχή ιδιαίτερη υπομονή και πίστη, ώστε να μην συμβιβαστούν και να μη λάβουν το χάραγμα.


Δ.2.14. Το δεύτερο θηρίο (ο ψευδοπροφήτης)

Αποκ 13:11 Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων. 12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. 13 Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. 14 Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία, τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε.

Το δεύτερο θηρίο που θα εμφανισθεί, είναι ένα άλλο κράτος που θα υποκρίνεται ότι είναι χριστιανικό, διότι όπως διαβάζουμε είχε δύο κέρατα όμοια με αρνίου, αλλά θα διακηρύττει τις θεωρίες του Δράκοντα, δηλαδή του Σατανά και θα υποστηρίζει αμέριστα το θηρίο με τα επτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα, δηλαδή το Ευρωπαϊκό κράτος και τον Αντίχριστο. Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα ποιό θα είναι αυτό το κράτος, το οποίο όμως δεν θα ανήκει στην Ευρωπαϊκη Ένωση, θα είναι χριστιανικό και θα αποτελείται από δύο ομοσπονδίες ή δ΄θοπ ισχυρές συμμαχίες. Το κράτος αυτό θα ωθήσει όλους τους ανθρώπους να δεχτούν και να προσκυνήσουν τον αντίχριστο που θα διευθύνει την Ευρώπη και μάλιστα, θα έχει σαν επιχείρημα ότι θεραπεύτηκε η θανατηφόρος πληγή του.

Το κράτος αυτό θα το διευθύνει ένας πλάνος, που η αποκάλυψη τον σημειώνει ως ψευδοπροφήτη. Και θα είναι ψευδοπροφήτης, αφού η αποστολή του θα είναι να πλανήσει όλους τους ανθρώπους και να τους πείσει να γίνουν οπαδοί του αντιχρίστου, εκτελώντας διάφορα "θαυματουργικά σημεία". Θα κάνει και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων ανθρώπων, για να μπορέσει να τους πλανήσει και να τους πείσει να δώσουν την ψυχή τους στον Αντίχριστο.


Δ.2.15. Πνεύμα πλάνης θα πλανά τους ανθρώπους

Β’ Θεσ 2:9 όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους 10 και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· 11 και διά τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, 12 διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ' ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν.

Μερικοί πιστοί που είχαν την ευκαιρία να πιστέψουν στον Ιησού πριν από την αρπαγή, πιστεύουν ότι θα έχουν και άλλη ευκαιρία να μετανοήσουν, την εποχή του αντιχρίστου. Είναι αλήθεια ότι πολύς λαός θα σωθεί εκείνη την εποχή, αλλά αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο. Αν σήμερα, που έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσουμε κοντά στο Χριστό σε μία αγία ζωή, προτιμήσουμε να ζήσουμε στην αμαρτία, τότε την εποχή εκείνη, που θα ενεργεί ένα πνεύμα πλάνης ώστε οι άνθρωποι να πιστεύουν στα ψέματα, πως έχουμε την απαίτηση να σωθούμε;


Δ.2.16. Οι 144.000 Ιουδαίοι

Αποκ 7:1 Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον. 2 Και είδον άλλον άγγελον ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης προς τους τέσσαρας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν, 3 λέγων· Μη βλάψητε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών. 4 Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων· εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ· 5 εκ φυλής Ιούδα δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ρουβήν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Γαδ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· 6 εκ φυλής Ασήρ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·εκ φυλής Νεφθαλείμ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Μανασσή δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι. 7 εκ φυλής Συμεών δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Λευΐ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ισσάχαρ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· 8 εκ φυλής Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ιωσήφ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Βενιαμίν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·

Πριν γίνει κάποια μεγάλη καταστροφή, πάντα ο Θεός σφράγιζε τους δικούς του. Έτσι έκανε τη νύχτα στην Αίγυπτο που ο Άγγελος εξολοθρευτής θα θανάτωνε όλα τα πρωτότοκα της γης. Τους διέταξε να “σφραγίσουν” τα σπίτια τους με το αίμα του αρνιού. Έτσι έγινε και κατά την περίοδο των μεγάλων βδελυγμάτων που ο λαός είχε πέσει στην ειδωλολατρεία (Ιεζ 9:1-4). Έτσι και σήμερα, ο Θεός σφραγίζει τους δικούς του με το Άγιο Πνεύμα για την ημέρα της απολυτρώσεως (Εφεσ 4:30).

Πριν το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας, άγγελοι του Θεού σφραγίζουν στο μέτωπο τους, 144.000 Ιουδαίους, 12.000 από κάθε μια από τις 12 φυλές του Ισραήλ.

Αποκ 14:1 Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών. 2 Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης· και ήκουσα φωνήν κιθαρωδών οίτινες εκιθάριζον με τας κιθάρας αυτών. 3 Και έψαλλον ως ωδήν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων· και ουδείς ηδύνατο να μάθη την ωδήν, ειμή αι εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οι ηγορασμένοι από της γης. 4 Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον· 5 και εν τω στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου Θεού,

Εδώ βλέπουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων εαυτών, οι οποίοι οι οποίοι, είναι παρθένοι, δεν έχουν αγγίξει γυναίκα, ακολουθούν οι εντελώς τον Χριστό, στο στόμα τους δεν έχει βρεθεί δόλος και είναι άμωμοι μπροστά στον Θεό. Αυτοί είναι οι πρώτοι Ιουδαίοι που θα δεχτούν τον Χριστό σαν μεσσία. Αργότερα οι Ιουδαίοι θα δεχτούν τον Χριστό μαζικά και θα αποκατασταθούν ως έθνος. (βλ. Δ.2.8.)


Δ.3. Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ (Τα δεύτερα τρεισήμισι χρόνια της θλίψης)

Στη μέση της βασιλείας του, ο αντίχριστος θα φανερώσει το πραγματικό του πρόσωπο. Ο Σατανάς θα κάνει τεράστια σημεία για να πλανά τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν τον αντιχριστο και να λαμβάνουν το χάραγμα. Τότε θα κορυφωθεί η δαιμονικη δραστηριότητα και η Σατανολατρεία. Η ένταση και το μέγεθος της θλίψης εκείνων των ημερών δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν, ούτε θα υπάρξει στο μέλλον. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που αποκαλεί την περίοδο που θα ακολουθήσει την εμφάνιση του βδελύγματος της ερήμωσης, “Μεγάλη Θλίψη”.

Ματθ 24:21 Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει.

Δαν 12:1 ... και θέλει είσθαι καιρός θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγεινεν αφού υπήρξεν έθνος, μέχρις εκείνου του καιρού· …

Οι πληροφορίες που έχουμε για το β’ μισό της περιόδου το αντιχρίστου, είναι κυρίως από τον προφήτη Δανιήλ και την Αποκάλυψη.


Δ.3.1. Θα καταργήσει τις θρησκείες

Δαν 11:37 Και δεν θέλει φροντίζει περί των θεών των πατέρων αυτού ουδέ περί επιθυμίας γυναικών ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός θεού, διότι θέλει μεγαλυνθή υπεράνω πάντων. 38 Τον δε θεόν Μαουζείμ θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού· και θεόν, τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. 39 Ούτω θέλει κάμει εις τα οχυρώματα Μαουζείμ μετά θεού αλλοτρίου· όσοι γνωρίσωσιν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύνει δόξαν και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσωσιν επί πολλών, και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμήν.

Ο αντίχριστος θα προέρχεται από ένα χριστιανικό έθνος. Θα εγκαταλείψει όμως τη θρησκεία του και θα λατρεύει τον Θεό Μαουζείμ ο οποίος ταυτίζεται με τον σατανά. Ο στίχος 37, αφήνει να εννοηθεί ότι ο αντίχριστος ίσως να είναι ομοφυλόφιλος, μια μόδα που έχει κυριαρχήσει τις τελευταίες δεκαετίες.


Δ.3.2. Το βδέλυγμα της ερημώσεως

Μόλις εμφανιστεί ο αντίχριστος θα ξαναχτιστεί ο Ναός του Σολομώντος και θα καθιερωθούν εκ νέου οι ιερείς. Αμέσως θα αρχίσει ξανά να προσφέρεται η θυσία των δύο αρνιών, το ένα το πρωί και το άλλο το βράδυ που διέταξε ο Θεός (Εξοδ 29:38-46) ως παντοτεινή θυσία. Κατόπιν. Στα τρεισήμισι χρόνια (εν τω ημίσει της εβδομάδος), αυτή η θυσία θα παύσει με τη βία και θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως.

Β’ Θεσ 2:4 ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.

Αποκ 13:15 Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.

Δαν 9:27 Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.

Δαν 12:11 Και από του καιρού, καθ' ον η παντοτεινή θυσία αφαιρεθή και το βδέλυγμα της ερημώσεως στηθή, θέλουσιν είσθαι ημέραι χίλιαι διακόσιαι και ενενήκοντα. 12 Μακάριος όστις υπομείνη και φθάση εις ημέρας χιλίας τριακοσίας και τριάκοντα πέντε.

Ματθ 24:15 Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω -ο αναγινώσκων ας εννοή- 16 τότε οι εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν επί τα όρη·

Αποκ 11:1 Και μοι εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον, και ο άγγελος ίστατο λέγων· Σηκώθητι και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτώ. 2 Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσης αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη, και την πόλιν την αγίαν θέλουσι πατήσει τεσσαράκοντα δύο μήνας. 3 Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους.


Δ.3.3. Ψευδοπροφήτες θα κάνουν σπουδαία σημεία και θαύματα

Ματθ 24:23 Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· 24 διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. 25 Ιδού, προείπα προς υμάς. 26 Εάν λοιπόν είπωσι προς υμάς, Ιδού, εν τη ερήμω είναι, μη εξέλθητε, Ιδού, εν τοις ταμείοις, μη πιστεύσητε·

Β’ Θεσ 2:9 όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους

Αποκ 16:13 Και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου· 14 διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, διά να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος.

Αποκ 19:20 Και επιάσθη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, όστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού· ζώντες ερρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός, την καιομένην με το θείον.


Δ.3.4. Το χάραγμα και η σφαγή αναρίθμητου πλήθους πιστών

Ο αντίχριστος θα υποχρεώσει τους ανθρώπους να βάλουν το χάραγμα με τον αριθμό του (666), στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο. Ο άνθρωπος θα γίνει ένας αριθμός με ένα τεράστιο ηλεκτρονικό φάκελο τον οποίο θα μπορεί να ελέγχει ο Αντίχριστος δεσμεύοντας από τον άνθρωπο αυτό που ο Θεός του έδωσε, δηλαδή την απόλυτη ελευθερία του.

Αποκ 13:15 Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι. 16 Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, 17 και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού.

Κατά καιρούς οι κυβερνήσεις με διάφορες δικαιολογίες και για διάφορες αιτίες, έχουν καταφέρει να χειραγωγήσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό ώστε να τον υποτάξουν και να έχουν πάνω του πλήρη έλεγχο. Τις περισσότερες φορές δεν τα κατάφεραν, αλλά υπήρξαν κάποια ολοκληρωτικά καθεστώτα που έφτασαν κοντά. Στις μέρες μας όμως, το 2020, για πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας, βλέπουμε να επιτυγχάνεται έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού με αιτία την Πανδημία του Κοροναϊού. αυτή η μέθοδος θα βρει κορύφωση στα χρόνια του αντιχρίστου. Οι άνθρωποι μαζικά και συνολικά θα απειληθούν ότι δεν θα μπορούν να επιβιώσουν εάν δεν βάλουν το χάραγμα με το όνομα του και το αριθμό του. ο αντίχριστος και το σύστημα του θα χρησιμοποιήσει και ψευδοθαύματα όπως η εικόνα του θηρίου που θα μίλα αλλά και θανατώνει αυτούς που δεν προσκυνούν την εικόνα του.

Αποκ 16:2 Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού επί την γήν· και έγεινεν έλκος κακόν και πονηρόν εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού.

Η οργή του θεού θα πέσει πάνω στους ανθρώπους που θα λαμβάνουν το χάραγμα και που θα προσκυνήσουν την εικόνα του αντίχριστου.


Δ.3.5. Άγγελοι θα κηρύττουν

Αποκ 7:1 Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον. 2 Και είδον άλλον άγγελον ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης προς τους τέσσαρας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν, 3 λέγων· Μη βλάψητε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών.

Αποκ 14:6 Και είδον άλλον άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας επί της γης και εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν, 7 και έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων. 8 Και άλλος άγγελος ηκολούθησε, λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η πόλις η μεγάλη, διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη. 9 Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς, λέγων μετά φωνής μεγάλης· Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, 10 και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού, και θέλει βασανισθή με πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. 11 Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων, και δεν έχουσιν ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. 12 Εδώ είναι η υπομονή των αγίων, εδώ οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστιν του Ιησού. 13 Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν προς εμέ· Γράψον, Μακάριοι οι νεκροί, οίτινες αποθνήσκουσιν εν Κυρίω από του νυν. Ναι, λέγει το Πνεύμα, διά να αναπαυθώσιν από των κόπων αυτών, και τα έργα αυτών ακολουθούσι με αυτούς.


Δ.3.6. Οι δύο μάρτυρες

Αποκ 11:3 Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους. 4 Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού της γης. 5 Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών· και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθή. 6 Ούτοι έχουσιν εξουσίαν να κλείσωσι τον ουρανόν, διά να μη βρέχη βροχή εν ταις ημέραις της προφητείας αυτών, και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν, οσάκις εάν θελήσωσι. 7 Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. 8 Και τα πτώματα αυτών θέλουσι κείσθαι επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη. 9 Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ, και δεν θέλουσιν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσιν εις μνήματα. 10 Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρή δι' αυτούς και ευφρανθή και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. 11 Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. 12 Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς· Ανάβητε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών.


Δ.3.7. Ο διωγμός όλων των πιστών

Δαν 12:10 Πολλοί θέλουσι καθαρισθή και λευκανθή και δοκιμασθή· και οι ασεβείς θέλουσιν ασεβεί· και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει· αλλ' οι συνετοί θέλουσι νοήσει.

Αποκ 13:7 Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος.


Δ.3.8. Ο διωγμός των Ιουδαίων

Ρωσία, Τουρκία, Ιράν, Συρία. Όλοι απειλούν σήμερα το Ισραήλ. Αλλά οι απειλές τους δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα αντιμετωπίσει ο εβραϊκός λαός με τον Αντίχριστο. Οι τρομακτικές εικόνες του Ολοκαυτώματος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου εξακολουθούν να προκαλούν σοκ στους ανθρώπους ακόμα και σήμερα. Μετά από 75 χρόνια, όλοι θυμόμαστε ακόμα τις αδυσώπητες και βάρβαρες προσπάθειες του Σατανά να εξαλείψει τον εβραϊκό κόσμο.

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, φανατικοί γεμάτοι διαβολικό μίσος άνθρωποι όπως ο Αμάν, ο Ρωμαίος Τίτος και ο Αδόλφος Χίτλερ, προσπάθησαν να εξοντώσουν τον εβραϊκό λαό.

Σήμερα, οι αντισημίτες με πρώτους τους Άραβες, έχουν ορκιστεί να αφαιρέσουν κάθε απομεινάρι των Εβραίων από την ιστορία. Μάλιστα οι Μουσουλμάνοι λένε ότι δεν πρόκειται να έλθει η ανάσταση, αν πρώτα δεν εξαφανιστεί το μισητό έθνος των Εβραίων. Το πρώτο πράγμα που διδάσκουν τα παιδιά τους, είναι ότι το αιώνιο χρέος τους είναι να εξοντώσουν όσους περισσότερους Εβραίους μπορούν, ώστε να εξασφαλίσουν μια θέση στην αιώνια ζωή.

Οι Εβραίοι αναπολούν την ιστορία τους εντυπωσιασμένοι, σοκαρισμένοι και μπερδεμένοι από την ατελείωτη βία που έχουν βιώσει και δυσκολεύονται να το πιστέψουν. Γιατί; αναρωτιούνται. Γιατί τόσο μίσος εναντίον μας?

Μόνο η Βίβλος μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση.

Ματθ 27: 24 Και ιδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ύδωρ ένιψε τας χείρας αυτού έμπροσθεν του όχλου, λέγων· Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου· υμείς όψεσθε. 25 Και αποκριθείς πας ο λαός είπε· το αίμα αυτού ας ήναι εφ' ημάς και επί τα τέκνα ημών.

Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του αντιχρίστου, θα γίνει η χειρότερη απόπειρα γενοκτονίας του εβραϊκού λαού. Είναι γνωστή ως "καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ":

Ιερ 30:7 Ουαί· διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη· ομοία αυτής δεν υπήρξε και είναι καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ· πλην θέλει σωθή εξ αυτής.

Αντίθετα με τον Ιησού, τον αληθινό Χριστό που είναι αγάπη, ο αντίχριστος θα είναι καθαρό και απόλυτο μίσος θα προσπαθήσει να εξοντώσει τον εβραϊκό λαό μια για πάντα. Αλλά θα αποτύχει.

Ο Αντίχριστος θα είναι ένα απλό πιόνι στο χέρι του Σατανά για να εκτελέσει το σχέδιο του, σχέδιο που ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν.

Πολύ πριν υπάρξει το Ισραήλ, η Γραφή προείπε ότι ο Σατανάς θα έχει αγεφύρωτο μίσος για τη «γυναίκα» (Ισραήλ) και το «Σπέρμα» της (Μεσσίας, Γεν. 3:15). Ο Σατανάς προσπάθησε να αποτρέψει τον ερχομό του Μεσσία με διάφορους τρόπους, αλλά ο Χριστός (δηλαδή, ο «Μεσσίας») νίκησε τον Σατανά μέσω της σταυρικής θυσίας του:

Εβρ. 2:14 Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον…

Ο Σατανάς γνωρίζει ότι πριν ο Κύριος μπορέσει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της Βασιλείας του, το Ισραήλ πρέπει να μετανοήσει από την αμαρτία και να συμφιλιωθεί με το Μεσσία του. Εάν ο Σατανάς μπορούσε να καταστρέψει το Ισραήλ, θα μπορούσε να εμποδίσει την θεοκρατική βασιλεία του Θεού να εκπληρωθεί.

Ο προφήτης Δανιήλ προφήτεψε για τη σχέση του Αντιχρίστου με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επταετούς Θλίψης:

Δαν 9:27 Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.

Η υπογραφή της διαθήκης θα ξεκινήσει την επταετή περίοδο. Κατά τα πρώτα τρεισήμισι χρόνια, το Ισραήλ θα συνεχίσει να λατρεύει σε έναν ξανακτισμένο ναό, ενώ ο Αντίχριστος τον προστατεύει από επιθετικούς εισβολείς. Την ίδια στιγμή, ο Θεός θα σηκώσει δύο μάρτυρες, ντυμένους με σακί, που θα προφητεύουν για 1.260 ημέρες (Αποκ. 11: 3). Η Αποκάλυψη τα περιγράφει ως "δύο ελιές" και "δύο λάμπες που στέκονται μπροστά στον Θεό της γης" (εδ. 4). Ο Θεός θα τους δώσει ένα προφητικό μήνυμα μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, θα τους δώσει την δύναμη να κάνουν θαύματα και θα τους προστατεύσει από το θάνατο έως ότου ολοκληρωθεί η δουλειά τους. Ο θυμός του Σατανά θα ενταθεί καθώς αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να καταστρέψει το Ισραήλ. Τότε ο Αντίχριστος θα δείξει το αληθινό του πρόσωπο και το μίσος του για το Ισραήλ με το να σκοτώσει τους δύο προφήτες. Αλλά αφού θα κείτονται νεκροί στο δρόμο για τρεισήμισι μέρες, οι μάρτυρες θα αναστηθούν με θαυμασμό και θα ανέβουν στον ουρανό, ενώ οι εχθροί τους θα παρακολουθήσουν (βλ. 5-12). Αυτό το γεγονός θα λάβει χώρα στο μέσο της Θλίψης. Ο Αντίχριστος θα σταματήσει το σύστημα θυσίας και θα ξεκινήσει τον άγριο διωγμό του εβραϊκού λαού:

Ματθ 24:9 Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει, και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου.

Ματθ 24:15 Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω -ο αναγινώσκων ας εννοή- 16 τότε οι εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν επί τα όρη· 17 όστις ευρεθή επί του δώματος, ας μη καταβή διά να λάβη τι εκ της οικίας αυτού· 18 και όστις ευρεθή εν τω αγρώ, ας μη επιστρέψη οπίσω διά να λάβη τα ιμάτια αυτού. 19 Ουαί δε εις τας εγκυμονούσας και τας θηλαζούσας εν εκείναις ταις ημέραις. 20 Προσεύχεσθε δε διά να μη γείνη η φυγή υμών εν χειμώνι μηδέ εν σαββάτω. 21 Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει. 22 Και αν δεν συνετέμνοντο αι ημέραι εκείναι, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ· διά τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθή αι ημέραι εκείναι.

Ο Ιησούς είπε επίσης ότι το βδέλυγμα της ερήμωσης θα είναι ένα σημάδι για τους Εβραίους να εγκαταλείψουν την κυριαρχία του αντίχριστου στην Ιερουσαλήμ. Έδωσε εντολή στους Ιουδαίους να φύγουν στα βουνά και είπε ότι εκείνοι που βρίσκονται στα σπίτια τους και στα χωράφια δεν πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Προειδοποίησε για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι έγκυες και θηλάζουσες μητέρες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τους έδωσε οδηγίες να προσευχηθούν ότι η φυγή τους δεν θα είναι το Σάββατο ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τον χειμώνα στο Ισραήλ, οι βροχές και οι πλημμύρες κάνουν τα ταξίδια εξαιρετικά δύσκολα. Το Σάββατο, η δημόσια συγκοινωνία δεν είναι διαθέσιμη, έτσι θα πρέπει να φύγουν με δικά τους μέσα, πράγμα επικίνδυνο.

Ο Θεός δεν επέτρεψε ο χρόνος του διωγμού να είναι μεγαλύτερος από τριάμισι χρόνια, γιατί αν διαρκούσε περισσότερο, ούτε οι εκλεκτοί Εβραίοι πιστοί δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν (εδ. 22).

Αποκ 12:1 Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα· 2 και έγκυος ούσα έκραζε κοιλοπονούσα και βασανιζομένη διά να γεννήση. 3 Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού, δράκων μέγας κόκκινος, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά, 4 και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έρριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκων εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελλούσης να γεννήση, διά να καταφάγη το τέκνον αυτής, όταν γεννήση. 5 Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. 6 Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ητοιμασμένον από του Θεού, διά να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. 7 Και έγεινε πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος· και ο Δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, 8 και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν τω ουρανώ. 9 Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ' αυτού. 10 Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ· Τώρα έγεινεν η σωτηρία και δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία τον Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα. 11 Και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίμα του Αρνίου και διά τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. 12 Διά τούτο ευφραίνεσθε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτοίς· ουαί εις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβη ο διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει. 13 Και ότε είδεν ο δράκων ότι ερρίφθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα, ήτις εγέννησε τον άρρενα. 14 Και εδόθησαν εις την γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, διά να πετά εις την έρημον εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρόν και καιρούς και ήμισυ καιρού από προσώπου του όφεως. 15 Και έρριψεν ο όφις οπίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού ύδωρ ως ποταμόν, διά να κάμη να σύρη αυτήν ο ποταμός. 16 Και εβοήθησεν την γυναίκα και ήνοιξεν η γη, το στόμα αυτής και κατέπιε τον ποταμόν, τον οποίον έρριψεν ο δράκων εκ του στόματος αυτού. 17 Και ωργίσθη ο δράκων κατά της γυναικός και υπήγε να κάμη πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού.

Τα στρατεύματα του αρχαγγέλου Μιχαήλ (εδ. 7) θα νικήσουν τον κόκκινο μεγάλο δράκοντα, τον διάβολο (εδ. 3) τον οποίο θα ρίξει από τον ουρανό στη γη, ώστε να μην έχει πια πρόσβαση στον ουρανό για να κατηγορεί τους αδελφούς (εδ. 10). Μόλις ριφθεί ο Σατανάς στη γη, θα αφιερώσει την πλήρη προσοχή του στην εξόντωση κάθε ίχνους της γυναίκας (Ισραήλ) που παρήγαγε το αρσενικό παιδί, δηλ. τον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Θεός θα βάλει το χέρι Του στο Ισραήλ, παρέχοντας κάποιο τρόπο προστασίας που παρομοιάζεται με δύο πτέρυγες μεγάλου αετού με τις οποίες θα πετάει για να αποφεύγει τον δράκοντα. Η Γραφή χρησιμοποιεί τον όρο πτέρυγες αετών για να περιγράψει την “πτήση” του αρχαίου Ισραήλ από την Αίγυπτο (Εξ. 19: 4). Η φράση δείχνει απλώς ότι η διέξοδος του Ισραήλ προς την ασφάλεια θα είναι γρήγορη και υπερφυσική.

Ο Σατανάς, στην τελευταία του προσπάθεια να εκμηδενίσει το Ισραήλ, θα εκπέμψει «νερό από το στόμα του» για να την καταστρέψει (15), αλλά ο Θεός θα ελευθερώσει το Ισραήλ στέλνοντας έναν σεισμό για να καταπιεί την πλημμύρα (εδ. 16). Ο θυμός του Σατανά θα ενταθεί καθώς συνειδητοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να καταστρέψει το Ισραήλ, αναγκάζοντάς τον «να πολεμήσει με τους υπόλοιπους απογόνους της...» (17). Αυτό το υπόλοιπο θα είναι οι 144.000 Εβραίοι που θα γίνουν πιστοί κατά τη διάρκεια της Θλίψης (Αποκ 7:4-8).

Αν και ο αντίχριστος δεν θα είναι σε θέση να εξοντώσει το Ισραήλ, τα δύο τρίτα του εβραϊκού πληθυσμού θα σκοτωθούν κατά τη διάρκεια της Θλίψης.

Ζαχ 13:7 Ρομφαία, εξύπνησον κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπισθή· θέλω όμως στρέψει την χείρα μου επί τους μικρούς. 8 Και εν πάση τη γη, λέγει Κύριος, δύο μέρη θέλουσιν εξολοθρευθή εν αυτή και εκλείψει, το δε τρίτον θέλει εναπολειφθή εν αυτή. 9 Και θέλω περάσει το τρίτον διά πυρός· και θέλω καθαρίσει αυτούς ως καθαρίζεται το αργύριον, και θέλω δοκιμάσει αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον· αυτοί θέλουσιν επικαλεσθή το όνομά μου και εγώ θέλω εισακούσει αυτούς· θέλω ειπεί, ούτος είναι λαός μου· και αυτοί θέλουσιν ειπεί, Ο Κύριος είναι ο Θεός μου.

Η τελική προσπάθεια του Σατανά να καταστρέψει το Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί στη Μάχη του Αρμαγεδδώνα στην Κοιλάδα του Μεγιδώ, όταν όλα τα έθνη του κόσμου θα έρθουν ενάντια στο Ισραήλ. Ο Εβραϊκός λαός θα βρεθεί στο χείλος του αφανισμού όταν ο Μεσσίας Ιησούς, σε όλη τη δόξα Του, θα κατέβει από τον ουρανό στη Δεύτερη Παρουσία του για να νικήσει τον Σατανά, να καταστρέψει τις δυνάμεις του και να σώσει το Ισραήλ (πρβλ. Ιωήλ 3: 9–16 + Αποκ. 16:14, 16 + 19: 11–19).

Ιωήλ 3:1 Διότι, ιδού, εν ταις ημέραις εκείναις και εν τω καιρώ εκείνω, όταν επιστρέψω τους αιχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, 2 θέλω συνάξει έτι πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, και θέλω κριθή μετ' αυτών εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπειραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράσθησαν την γην μου· … … 12 Ας εγερθώσι και ας αναβώσι τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ· διότι εκεί θέλω καθήσει διά να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλόθεν. 13 Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι ώριμος· έλθετε, κατάβητε· διότι ο ληνός είναι πλήρης, τα υπολήνια υπερεκχειλίζουσιν· επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη. 14 Πλήθη, πλήθη εις την κοιλάδα της δίκης· διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης. 15 Ο ήλιος και σελήνη θέλουσι συσκοτάσει και οι αστέρες θέλουσι σύρει οπίσω το φέγγος αυτών. 16 Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εκ Σιών και εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ· και οι ουρανοί και η γη θέλουσι σεισθή· αλλ' ο Κύριος θέλει είσθαι το καταφύγιον του λαού αυτού και η ισχύς των υιών Ισραήλ.

Ο Θεός θα επέμβει υπερφυσικά κατά τη διάρκεια της Θλίψης για να διατηρήσει ένα υπόλοιπο του ενός τρίτου του εβραϊκού πληθυσμού (Ιερ 30:7, 11 + 31:35–37 + Ματθ 24:22 + Αποκ 12:6). Όχι μόνο αυτοί οι άνθρωποι θα επιβιώσουν, αλλά θα έρθουν στη σωτηρία στον Μεσσία τους (Ζαχ. 12:10 · Ρωμ. 11: 26–31). Θα μπουν στη Χιλιετή Βασιλεία για να απολαύσουν τη ζωή με τον Ιησού, τον Υιό του Δαβίδ, ο οποίος θα καθίσει στο θρόνο του Βασιλιά Δαβίδ του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ για 1.000 χρόνια.

Σήμερα, η στρατηγική του Σατανά για την εξάπλωση του αντισημιτισμού είναι σαν μια πληγή που δεν θεραπεύεται ποτέ. Όπως και οι παλιοί προφήτες, πρέπει να προειδοποιήσουμε το Ισραήλ και τον κόσμο για την επικείμενη πορεία τους και να είμαστε αλληλέγγυοι προς τον Εβραϊκό λαό καθώς πλησιάζουν τις ωδίνες που θα γεννήσουν τη Μεγάλη Θλίψη. Και, όπως και οι παλιοί προφήτες, πρέπει να πούμε το παρηγορητικό μήνυμα ότι υπάρχει ελπίδα και νίκη στον Ιησού, τον Μεσσία που τους αγαπά.


Δ.3.9. Η σωτηρία του Ισραήλ ως έθνος

Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του αντιχρίστου, ο Λαός Ισραήλ ως έθνος, αφού πρώτα δει το βδέλυγμα της ερημώσεως και τον αντίχριστο να κάθεται στο θρόνο του Θεού, θα επιστρέψει στον αληθινό Θεό και θα δεχτεί τον Ιησού ως τον Μεσία που δεν αναγνώρισαν και τον θανάτωσαν.

Ρωμ 11:25 Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, διά να μη υψηλοφρονήτε, ότι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθη το πλήρωμα των εθνών, 26 και ούτω πας ο Ισραήλ θέλει σωθή, καθώς είναι γεγραμμένον· Θέλει ελθεί εκ Σιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τας ασεβείας από του Ιακώβ· 27 Και αύτη είναι η παρ' εμού διαθήκη προς αυτούς, Όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών.

Αποκ 12:1 Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα· 2 και έγκυος ούσα έκραζε κοιλοπονούσα και βασανιζομένη διά να γεννήση. 3 Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού, δράκων μέγας κόκκινος, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά, 4 και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έρριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκων εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελλούσης να γεννήση, διά να καταφάγη το τέκνον αυτής, όταν γεννήση. 5 Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. 6 Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ητοιμασμένον από του Θεού, διά να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα.

Μεγάλο σημείο θα φανεί στον ουρανό που θα σημάνει ότι κάποιο πολύ σοβαρό γεγονός θα λάβει χώρα. Το γεγονός αυτό είναι η γυναίκα που θα είναι ντυμένη τον ήλιο και θα πατάει επάνω στη Σελήνη και θα έχει στο κεφάλι της ένα στεφάνι από δώδεκα αστέρια και θα είναι έγκυος, έτοιμη να γεννήσει και θα κοιλοπονάει και θα βασανίζεται, έως ότου γεννήσει. Η γυναίκα αυτή δεν είναι η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως έχει γραφτεί από διάφορους συγγραφείς, γιατί η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι παρθένος, δεν είναι γυναίκα, όπως αφήνει εδώ να εννοηθεί. Ούτε η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι, διότι και η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι επίσης παρθένος. Ο απόστολος Παύλος γράφει: "Επειδή σας ηρραβώνισα με έναν άνδρα, διά να σας παραστήσω παρθένον αγνήν εις τον Χριστόν". (Β' Κορ ια:2).

Αυτή η γυναίκα είναι ο αποστατημένος λαός Ισραήλ που έχει ήδη απορρίψει τον Μεσσία, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ο Ιδιος ο Θεός τής λέει διά του Ιερεμία:

Ιερ 3:1 Λέγουσιν, Εάν τις αποβάλη την γυναίκα αυτού, και αναχωρήση από αυτού και γείνη άλλου ανδρός, θέλει επιστρέψει πάλιν εκείνος προς αυτήν; Η γη εκείνη δεν θέλει όλως μιανθή; Συ επόρνευσας μεν μετά πολλών εραστών· επίστρεψον δε πάλιν προς εμέ, λέγει Κύριος.

Αυτή λοιπόν η γυναίκα είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επταετίας του Αντίχριστου θα δεχθεί το Λόγο του Θεού και θα αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό, Μεσσία και Λυτρωτή. Το ότι ήταν ντυμένη τον ήλιο, σημαίνει ότι ο λαός Ισραήλ θα ντυθεί τον Ιησού Χριστό. Η σελήνη κάτω από τα πόδια της είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού, επάνω στην οποία θα στηριχθεί ο λαός Ισραήλ. Επάνω στη διδασκαλία της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης και στα έργα της, θα βασισθεί ο λαός Ισραήλ για να γνωρίσει την αλήθεια και να αναγεννηθεί. Γύρω από το κεφάλι της φοράει ένα στεφάνι από δώδεκα αστέρια, που είναι οι δώδεκα απόστολοι, που όλοι ήταν από το λαό Ισραήλ.

Οι δώδεκα απόστολοι είναι εκείνοι που παρακολούθησαν τη ζωή του Ιησού Χριστού από τη βάπτισή Του μέχρι την ανάληψή Του και δίδαξαν και εφάρμοσαν όλη τη διδασκαλία του Κυρίου Χριστού. Οι πρώτοι χριστιανοί "ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων" (Πράξ β:42). Το ότι ήταν έγκυος και κοιλοπονούσε για να γεννήσει τον Χριστό, σημαίνει ότι θα δεχθεί το Χριστό. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, που λέγεται αναγέννηση.

Ο άνθρωπος που ακούει το Λόγο του Θεού και τον δέχεται σαν σπόρο που πέφτει σε καρδιά καλή και αγαθή, συλλαμβάνει το Χριστό, ο οποίος γεννιέται στη ζωή του. Εως ότου όμως γεννηθεί ο Χριστός, ο άνθρωπος πραγματικά βασανίζεται και αισθάνεται ωδίνες. Τελικά όταν γεννηθεί ο Χριστός στη ζωή του, ο άνθρωπος ελευθερώνεται από όλα τα κακά συναισθήματα και όλα του τα πάθη και χαίρεται με χαρά ανεκλάλητη και πλήρης δόξης. Ετσι και στο λαό Ισραήλ θα γεννηθεί ο Χριστός σαν Σωτήρας και Λυτρωτής.

Η γυναίκα που κοιλοπονάει είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος θα συλλάβει τον Ιησού Χριστό μέσα του, όπως ένας αμαρτωλός δέχεται το Λόγο του Θεού στην καρδιά του και γεννιέται στη ζωή του ο Χριστός. Ετσι στο λαό Ισραήλ που συμβολίζεται από τη γυναίκα, που ήδη την βλέπουμε να κοιλοπονάει για να γεννήσει, θα γεννηθεί ο Χριστός. Ο δράκων θα προσπαθήσει να αρπάξει από τη γυναίκα το παιδί που θα γεννήσει. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο γεγονός. Ο Διάβολος προσπαθεί να καταφάει από τη ζωή κάθε ανθρώπου που αναγεννιέται τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός θα γεννηθεί στη ζωή του λαού Ισραήλ. Ο Χριστός που κάποια μέρα θα ποιμάνει όλα τα έθνη "εν ράβδω σιδηρά" (στην χιλιετή Βασιλεία).

Ο Διάβολος δεν θα μπορέσει να καταφάει και να αποστερήσει το λαό Ισραήλ από το μεγάλο Μεσσία και Σωτήρα Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός θα γίνει δεκτός από το λαό Ισραήλ ως Μεσσίας και Λυτρωτής και ο λαός Ισραήλ θα κλάψει πικρά, γιατί δεν Τον είχε δεχτεί και Τον σταύρωσε. Θα εκπληρωθεί η προφητεία του Ζαχαρία: ΖΑΧ 12:10 Και θέλω εκχέει επί τον οίκον Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ικεσιών· και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθεί τις διά τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθή δι' αυτόν, ως ο λυπούμενος διά τον πρωτότοκον αυτού.

Ο λαός Ισραήλ θα αλλάξει μορφή και τακτική. Θα εφαρμόσει το Ευαγγέλιο και θα πάρει τη θέση του στην έρημο διωγμένος και καταπιεσμένος, μακριά από κάθε άλλη θεωρία του κόσμου τούτου και θα μείνει 1260 ημέρες, δηλαδή, τριάμιση χρόνια, έως ότου έλθει ο Ιησούς Χριστός να κάνει την παρουσία Του. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν, θα σωθεί στη μέση της επταετίας του αντιχρίστου.


Δ.3.10. Πολλοί άνθρωποι θα σωθούν εκείνη τη περίοδο

Αποκ 7:9 Μετά ταύτα είδον, και ιδού, όχλος πολύς, τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου, ενδεδυμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών. 10 και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης έλεγον· Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου. 11 Και πάντες οι άγγελοι ίσταντο κύκλω του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκύνησαν τον Θεόν 12 λέγοντες· Αμήν· η ευλογία και δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς ανήκει εις τον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν. 13 Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων, λέγων προς εμέ· Ούτοι οι ενδεδυμένοι τας στολάς τας λευκάς τίνες είναι και πόθεν ήλθον; 14 Και είπα προς αυτόν· Κύριε, συ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ· Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου. 15 Διά τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύκτα εν τω ναώ αυτού, και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. 16 Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον ουδέ θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος ουδέ κανέν καύμα, 17 διότι το Αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών.


Δ.3.11. Αγωνία και βάσανα για τους ασεβείς - θα ζητούν τον θάνατο

Αποκ 6:15 και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων, 16 και λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας· Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του Αρνίου, 17 διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθή;

Αποκ 9:4 και ερρέθη προς αυτάς να μη βλάψωσι τον χόρτον της γης μηδέ κανέν χλωρόν μηδέ κανέν δένδρον, ειμή τους ανθρώπους μόνους, οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών. 5 Και εδόθη εις αυτάς να μη θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανισθώσι πέντε μήνας· και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου, όταν κτυπήση άνθρωπον. 6 Και εν ταις ημέραις εκείναις θέλουσι ζητήσει οι άνθρωποι τον θάνατον και δεν θέλουσιν ευρεί αυτόν, και θέλουσιν επιθυμήσει να αποθάνωσι, και ο θάνατος θέλει φύγει απ' αυτών.


Δ.3.12. Η πτώση και η τιμωρία της Βαβυλώνος

Αποκ 18:1 Και μετά ταύτα είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είχεν εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίσθη εκ της δόξης αυτού, 2 και έκραξε δυνατά μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και έγεινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μισητού· 3 διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μετ' αυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής. … … 9 Και θέλουσι κλαύσει αυτήν και πενθήσει δι' αυτήν οι βασιλείς της γης, οι πορνεύσαντες και κατατρυφήσαντες μετ' αυτής, όταν βλέπωσι τον καπνόν της πυρπολήσεως αυτής, 10 από μακρόθεν ιστάμενοι διά τον φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, διότι εν μιά ώρα ήλθεν η κρίσις σου. … … 21 Και εσήκωσεν εις άγγελος ισχυρός λίθον, ως μυλόπετραν μεγάλην, και έρριψεν εις την θάλασσαν, λέγων· Ούτω με ορμήν θέλει ριφθή η Βαβυλών η μεγάλη πόλις, και δεν θέλει ευρεθή πλέον.Ε. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ε.1. Θα γίνει στο τέλος της επταετίας του αντιχρίστου

Η δεύτερη έλευση του Χριστού θα γίνει στο τέλος της επταετίας του αντιχρίστου και μάλιστα ο αντίχριστος ο οποίος θα βρισκεται στο απόγειο της δόξας του, θα προσπαθήσει να την εμποδίσει, με 200.000.000 στρατό στη μάχη του Αρμαγεδώνος.

Ματ 24:29 Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. 30 Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.

Αποκ 19:11 Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. 12 Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός, 13 και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού. 14 Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ' ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν. 15 Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος· 16 και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων.


Ε.2. Προαναγγέλθηκε με σαφήνεια

Όταν ο Χριστός ανελήφθη μετά την ανάστασή του, φάνηκαν δύο άγγελοι και προανήγγειλαν ότι μια μέρα, θα ξαναέρθει, με τον ίδιο τρόπο που εκείνη την ώρα τον είδαν να φεύγει.

Πραξ 1:9 Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτών ανελήφθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλμών αυτών. 10 Και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις τον ουρανόν ότε αυτός ανέβαινεν, ιδού, άνδρες δύο με ιμάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, 11 οίτινες και είπον· Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν.


Ε.3. Ο Ζαχαρίας προφήτευσε ότι θα επιστρέψει στο όρος των ελαιών

Ζαχ 14:3 Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησεν εν τη ημέρα της μάχης. 4 Και οι πόδες αυτού θέλουσι σταθή κατά την ημέραν εκείνην επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών· και το όρος των ελαιών θέλει σχισθή κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δυσμάς και θέλει γείνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα· και το ήμισυ του όρους θέλει συρθή προς βορράν και το ήμισυ αυτού προς νότον. 5 Και θέλετε καταφύγει εις την κοιλάδα των ορέων μου· διότι η κοιλάς των ορέων θέλει φθάνει έως εις Ασάλ· και θέλετε φύγει, καθώς εφύγετε απ' έμπροσθεν του σεισμού εν ταις ημέραις Οζίου του βασιλέως του Ιούδα· και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι άγιοι. 6 Και εν εκείνη τη ημέρα το φως δεν θέλει είσθαι λαμπρόν ουδέ συνεσκοτασμένον· 7 αλλά θέλει είσθαι μία ημέρα, ήτις είναι γνωστή εις τον Κύριον, ούτε ημέρα ούτε νύξ· και προς την εσπέραν θέλει είσθαι φως.

Ο Ζαχαρίας προφητεύει ότι στο μέρος αυτό από όπου αναλήφθηκε ο Χριστός, δηλαδή στο Ορος των ελαιών, εκεί θα ξαναπατήσουν τα πόδια του


Ε.4. Θα τον δει κάθε οφθαλμός και θα θρηνήσουν

Αποκ 1:7 Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν.

Ο Ιωάννης αναγγέλλει διά του Αγίου Πνεύματος το τέλος του κόσμου με την δευτέρα παρουσία του Χριστού και λέει ότι θα Τον δουν όλοι, ακόμη κι αυτοί που Τον σταύρωσαν και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Αυτό σημαίνει ότι η Β’ παρουσία είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα από την αρπαγή που δεν θα τον δουν όλοι, παρά μόνο όσοι αρπαχθούν.

Ο αντίχριστος θα προσπαθήσει να ματαιώσει την έλευση του Χριστού με 200.000.000 στρατό, στη μάχη του Αρμαγεδώνος.

Αποκ 1:7 Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν.

Ματ 24:29 Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. 30 Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.

Αποκ 6:12 Και είδον, ότε ήνοιξε την σφραγίδα την έκτην, και ιδού, έγεινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγεινε μέλας ως σάκκος τρίχινος και η σελήνη έγεινεν ως αίμα, 13 και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, καθώς η συκή ρίπτει τα άωρα σύκα αυτής, σειομένη υπό μεγάλου ανέμου, 14 και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον τυλιγμένον, και παν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών· 15 και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων, 16 και λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας· Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του Αρνίου, 17 διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθή;

Οταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός άνοιξε την έκτη σφραγίδα, φανέρωσε στον Ιωάννη την εικόνα που θα παρουσιάσει ο ουρανός με το αστρικό του σύστημα και η γη με τους κατοίκους της, την ημέρα που ο Ιησούς Χριστός ένδοξος βασιλιάς και κριτής, θα κάνει την παρουσία Του.

Η εικόνα που θα παρουσιάσει ο κόσμος σ' ένα χρονικό διάστημα, πριν από την επιφάνεια του ένδοξου Ιησού Χριστού, θα είναι φοβερή. Πρώτα θα γίνει ένας μεγάλος παγκόσμιος σεισμός "οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλος σεισμός". Αποκάλυψη ιστ:18. Με τον σεισμό αυτό, θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών (Αποκάλυψη ιστ:19). Ο σεισμός αυτός θα είναι μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, αφού και τα σύγχρονα αντισεισμικά κτίρια θα πέσουν. Οι ουρανοξύστες των μεγαλουπόλεων και τα σπιτάκια των επαρχιακών πόλεων θα πέσουν εξίσου, όλα με μεγάλο πάταγο. Τα θύματα θα είναι χιλιάδες και ο πανικός των ανθρώπων θα δημιουργήσει μια κατάσταση αλλοφροσύνης.

Συγχρόνως ο ήλιος θα σκοτιστεί και θα μοιάζει σαν να είναι σάκκος τρίχινος, η σελήνη θα κοκκινίσει σαν αίμα και συγχρόνως θα αρχίσουν να πέφτουν σαν βροχή οι διάττοντες αστέρες από τον ουρανό, επάνω στη γη. Συγχρόνως θα ανοίξει ο ουρανός "ως βιβλίον τετυλιγμένον" και όλα τα όρη και τα νησιά θα μετακινηθούν από τη θέση τους σαν να είναι πλοία.

Η σύγχυση που θα επικρατήσει, θα είναι μεγάλη και ο πανικός των κατοίκων όλων των χωρών της γης, ακράτητος. Οι άνθρωποι αλλόφρονες θα τρέχουν στα βουνά και θα προσπαθούν να κρυφτούν μέσα σε σπηλιές και στις χαραμάδες της γης, όχι τόσο από το φόβο του σεισμού και των αστρικών φαινομένων, όσο από την επικείμενη παρουσία του Σωτήρα Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει σαν κριτής και ενώ δεν τον περίμεναν και πολλοί από αυτούς δεν τον πίστευαν και ίσως τον καταπολεμούσαν, τώρα είναι υποχρεωμένοι να τον αντιμετωπίσουν.

Οι βασιλιάδες, οι αξιωματούχοι, οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι στρατιωτικοί και οι δυνατοί και οι δούλοι και οι ελεύθεροι, θα τρέχουν στα βουνά και θα παρακαλάνε τις πέτρες να πέσουν και να τους κρύψουν για να αποφύγουν την οργή του παντοκράτορα Θεού και του Αρνίου, του Ιησού Χριστού.

Μέχρι την στιγμή αυτή το "Αρνίον" ο Ιησούς Χριστός, ήταν "ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου". Τώρα είναι μάρτυρας ο Ιησούς Χριστός, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν δέχτηκαν την θυσία Του για να σωθούν και όχι μόνο δεν δέχτηκαν, αλλά εναντιώθηκαν με πείσμα στο μεγάλο έργο της Σωτηρίας που έκανε. Δεν θα καταδικαστούν γιατί ήταν αμαρτωλοί, αλλά γιατί δεν δέχτηκαν την αγάπη του Χριστού για να σωθούν. Δεν βρήκαν καιρό να μετανοήσουν, γιατί ίσως δεν πίστευαν στον Χριστό και δεν περίμεναν ότι θα ξανάρθει στη γη να κρίνει ζώντας και νεκρούς.

Αποκ 19:11 Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. 12 Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός, 13 και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού. 14 Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ' ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν. 15 Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος· 16 και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων. 17 Και είδον ένα άγγελον ιστάμενον εν τω ηλίω, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα· Έλθετε και συνάγεσθε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού,


Ε.5. Η μάχη του Αρμαγεδώνος

Κατά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού θα γίνει μέγας θρήνος (Ματθ 24:30), διότι όπως μας λέει και η Αποκάλυψη στο 19 κεφάλαιο, ο αντίχριστος θα έχει συνάξει ένα μέγα στράτευμα 200.000.000 στρατιωτών, για να εμποδίσει την Β’ έλευση του Χριστού, που θα σημάνει το τέλος της βασιλείας του.

Αποκ 9:16 Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού ήτο δύο μυριάδες μυριάδων· και ήκουσα τον αριθμόν αυτών. 17 Και ούτως είδον τους ίππους εν τη οράσει και τους καθημένους επ' αυτών, ότι είχον θώρακας πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις· και αι κεφαλαί των ίππων ήσαν ως κεφαλαί λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. 18 Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων· εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών. 19 Διότι αι εξουσίαι αυτών είναι εν τω στόματι αυτών, επειδή αι ουραί αυτών είναι όμοιαι με όφεις, έχουσαι κεφαλάς, και με αυτάς βλάπτουσι.

Στο 17 εδάφιο περιγράφει, ότι τα άλογα αυτά, είχαν θώρακες "πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις." Δηλαδή ένα χρώμα που αρχίζει από το κόκκινο της φωτιάς, το πορτοκαλί του κεχριμπαριού (υακινθίνους) και το κίτρινο, που έχει η φωτιά που βγαίνει από τους πυραύλους. Θα έχουν κεφάλια λιονταριών και από το στόμα τους θα βγαίνει φωτιά, καπνός και θειάφι. Τα τρία αυτά στοιχεία είναι τα φονικά μέσα της πυρινικής βόμβας. Οπου πέσει πυρηνική βόμβα, γίνεται μια τεράστια φλόγα που καίει και διαλύει τα πάντα σε μια ακτίνα λίγων χιλιομέτρων. Στη συνέχεια ενεργεί "ο καπνός", που δεν είνα τίποτα άλλο, παρά η ακτινοβολία που εκπέμπει σε πολλά χιλιόμετρα η πυρηνική βόμβα και μπορεί να θανατώσει όλους τους ανθρώπους και τα ζώα που θα βρεθούν στην περιοχή της δράσεώς της. Το "θείον", είναι η ραδιενεργός τέφρα που μεταφέρεται χιλιάδες χιλιόμετρα και μεταφέρει ραδιενεργά σωματίδια που μπορούν να θανατώσουν ανθρώπους και ζώα και να μολύνουν τα δένδρα και τα χόρτα. Η Αποκάλυψη το λέει καθαρά. Από τα τρία αυτά στοιχεία " πύρ, καπνό και θείο," θα θανατωθούν το ένα τρίτο των ανθρώπων.

Ζαχ 14:12 Και αύτη θέλει είσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ· η σαρξ αυτών θέλει τήκεσθαι ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσι διαλυθή εν ταις οπαίς αυτών, και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθή εν τω στόματι αυτών. 13 Και εν τη ημέρα εκείνη ταραχή του Κυρίου μεγάλη θέλει είσθαι μεταξύ αυτών, και θέλουσι πιάνει έκαστος την χείρα του πλησίον αυτού και η χειρ αυτού θέλει εγείρεσθαι κατά της χειρός του πλησίον αυτού. 14 Και ο Ιούδας έτι θέλει πολεμήσει εν Ιερουσαλήμ· και ο πλούτος πάντων των εθνών κύκλω θέλει συναχθή, χρυσίον και αργύριον και ιμάτια, εις πλήθος μέγα. 15 Και η πληγή του ίππου, του ημιόνου, της καμήλου και του όνου και πάντων των κτηνών, τα οποία θέλουσιν είσθαι εν τοις στρατοπέδοις εκείνοις, τοιαύτη θέλει είσθαι ως η πληγή αύτη.

Αποκ 19:17 Και είδον ένα άγγελον ιστάμενον εν τω ηλίω, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα· Έλθετε και συνάγεσθε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού, 18 διά να φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. 19 Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα, διά να κάμωσι πόλεμον με τον καθήμενον επί του ίππου και με το στράτευμα αυτού. 20 Και επιάσθη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, όστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού· ζώντες ερρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός, την καιομένην με το θείον. 21 Και οι λοιποί εφονεύθησαν με την ρομφαίαν του καθημένου επί του ίππου, την εξερχομένην εκ του στόματος αυτού· και πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυτών.

Ιωήλ 2:1 Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, και αλαλάξατε εν τω όρει τω αγίω μου· ας τρομάξωσι πάντες οι κατοικούντες την γήν· διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς· 2 ημέρα σκότους και γνόφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης· ως αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολύς και ισχυρός· όμοιος αυτού δεν εστάθη απ' αιώνος ουδέ μετ' αυτόν θέλει σταθή πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. 3 Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού· η γη είναι ως ο παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού, και όπισθεν αυτού πεδιάς ηφανισμένη· και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει απ' αυτού ουδέν. 4 Η θέα αυτών είναι ως θέα ίππων, και ως ιππείς, ούτω θέλουσι τρέχει. 5 Ως κρότος αμαξών θέλουσι πηδά επί τας κορυφάς των ορέων, ως ήχος φλογός πυρός, ήτις κατατρώγει την καλάμην, ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην. 6 Ενώπιον αυτού οι λαοί θέλουσι κατατρομάξει· πάντα τα πρόσωπα θέλουσιν αποσβολωθή. 7 Θέλουσι τρέξει ως μαχηταί, ως άνδρες πολεμισταί θέλουσιν αναβή το τείχος, και θέλουσιν υπάγει έκαστος εις την οδόν αυτού και δεν θέλουσι χαλάσει τας τάξεις αυτών. 8 Και δεν θέλουσι σπρώξει ο εις τον άλλον· θέλουσι περιπατεί έκαστος εις την οδόν αυτού, και πίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουσι πληγωθή. 9 Θέλουσι περιτρέχει εν τη πόλει, θέλουσι δράμει επί το τείχος, θέλουσιν αναβαίνει επί τας οικίας, θέλουσιν εμβαίνει διά των θυρίδων ως κλέπτης. 10 Η γη θέλει σεισθή έμπροσθεν αυτών, οι ουρανοί θέλουσι τρέμει, ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει, και τα άστρα θέλουσι σύρει οπίσω το φέγγος αυτών. 11 Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού· διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών τον λόγον αυτού είναι ισχυρός, διότι η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα και τις δύναται να υποφέρη αυτήν;

Ιωήλ 3:2 θέλω συνάξει έτι πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, και θέλω κριθή μετ' αυτών εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπειραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράσθησαν την γην μου·

Ματθ 24:30 Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.

Αποκ 16:12 Και ο έκτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ποταμόν τον μέγαν τον Ευφράτην· και εξηράνθη το ύδωρ αυτού, διά να ετοιμασθή η οδός των βασιλέων των από ανατολών ηλίου. 13 Και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου· 14 διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, διά να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος. 15 Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού. 16 Και συνήθροισεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστί Αρμαγεδδών.ΣΤ. ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΣΤ.1. Η χιλιετής βασιλεία του Ιησού στη γη μετά πάντων των αγίων

Ο Σατανάς θα δεθεί και θα κλειδωθεί στην άβυσσο χίλια χρόνια. Ο Λόγος για τον οποίο θα κλειστεί ο Διάβολος στην άβυσσο, είναι για να μη μπορεί να πλανήσει τους ανθρώπους επι χίλια χρόνια, οπότε δε θα υπάρχει ούτε πόλεμος, ούτε ταραχές, ούτε ληστείες, ούτε γενικώς εγκλήματα κάθε μορφής. Με αυτό τον τρόπο θα φανερωθεί ότι ο Σατανάς είναι εκείνος που πλανάει τον κόσμο και τον ρίχνει στην αμαρτία, στο έγκλημα και την άρνηση του Χριστού. Δηλαδή η αμαρτία γενικώς και όλες οι βιαιότητες και κακίες που βλέπουμε στον κόσμο, οφείλονται σε πλάνη του Σατανά.

Αποκ 20:2 Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν τον αρχαίον, όστις είναι Διάβολος και Σατανάς, και έδεσεν αυτόν χίλια έτη, 3 και έρριψεν αυτόν εις την άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού, διά να μη πλανήση τα έθνη πλέον, εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη· και μετά ταύτα πρέπει να λυθή ολίγον καιρόν. 4 Και είδον θρόνους, και εκάθησαν επ' αυτών, και κρίσις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων διά την μαρτυρίαν του Ιησού και διά τον λόγον του Θεού, και οίτινες δεν προσεκύνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών· και έζησαν και εβασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη. 5 Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη. Αύτη είναι η ανάστασις η πρώτη. 6 Μακάριος και άγιος, όστις έχει μέρος εις την πρώτην ανάστασιν· επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είσθαι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετ' αυτού χίλια έτη.

Στη χιλιετή βασιλεία ο Χριστός θα κυβερνήσει τους λαούς "εν ράβδω σιδηρά" ενώ οι άγιοι θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση όλων των πόλεων τοπυ κόσμου για εκείνη τη περίοδο.

Αποκ β:26 Και όστις νικά και όστις φυλάττει μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει εις αυτόν εξουσίαν επί των εθνών, 27 και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά, θέλουσι συντριφθή ως τα σκεύη του κεραμέως, καθώς και εγώ έλαβον παρά του Πατρός μου.

Τότε οι πιστοί θα βασιλέψουν στις πόλεις των εθνών και θα ιερατεύσουν, που σημαίνει θα είναι οι μεσίτες μεταξύ των ανθρώπων των εθνών και του Ιησού Χριστού.

Προς τον άγγελον της εκκλησίας των Θυατείρων υπόσχεται ο Κύριος:

Αποκ 2:26 Και όστις νικά και όστις φυλάττει μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει εις αυτόν εξουσίαν επί των εθνών και θέλουσι ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά

Λουκ 22:29 όθεν εγώ ετοιμάζω εις εσάς βασιλείαν, ως ο Πατήρ μου ητοίμασεν εις εμέ, 30 διά να τρώγητε και να πίνητε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου, και να καθήσητε επί θρόνων, κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.

Συγχρόνως θα υπάρχουν και όλοι αυτοί που θα επιζήσουν και θα κατοικούν τη γη, χωρίς να αποτελούν μέλη της εκκλησίας του Χριστού με τα άφθαρτα και αθάνατα σώματα. Αντίθετα, αυτοί θα έχουν θνητά σώματα, τα οποία όμως θα ζουν εκατοντάδες χρόνια και παντού θα υπάρχει ειρήνη, αφού ο διάβολος θα είναι δεμένος. Γράφει ο Ησαϊας:

Ησα 11:6 Και ο λύκος θέλει συγκατοικεί μετά του αρνίου, και η λεοπάρδαλις θέλει αναπαύεσθαι μετά του εριφίου και ο μόσχος και ο σκύμνος και τα σιτευτά ομού, και μικρόν παιδίον θέλει οδηγεί αυτά. 7 Και η δάμαλις και η άρκτος θέλουσι συμβόσκεσθαι, τα τέκνα αυτών θέλουσιν αναπαύεσθαι ομού, και ο λέων θέλει τρώγει άχυρον καθώς ο βους. 8 Και θηλάζον παιδίον θέλει παίζει εις την τρύπαν της ασπίδος, και το απογεγαλακτισμένον παιδίον θέλει βάλλει την χείρα αυτού εις την φωλεάν του βασιλίσκου. 9 Δεν θέλουσι κακοποιεί, ουδέ φθείρει εν όλω τω αγίω μου όρει, διότι η γη θέλει είσθαι πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσαν.

Ο Ησαϊας προφητεύει μια κατάσταση επάνω στη γη, όπου θα υπάρχει γενική συμφιλίωση. Ο λύκος με το αρνί, η λεοπάρδαλη με το ερίφιο, η δάμαλη με την αρκούδα και τα παιδάκια στις φωλιές των φαρμακερών φιδιών και δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Αυτή η κατάσταση θα υπάρχει στην επίγεια χιλιετή βασιλεία που θα ιδρύσει ο Ιησούς Χριστός, όταν θα κάνει την παρουσία Του επάνω στη γη με πλήθος αγγέλων, όπως γράφει στο κε' κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκεί θα στηθούν οι θρόνοι που υποσχέθηκε ο Κύριος στους αποστόλους:

Ματθ 19:28 θέλετε καθίσει και σεις επί δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.

Εκεί θα είναι και αυτοί οι οποίοι σφάχθηκαν από τον Αντίχριστο, διότι μαρτύρησαν για τον Ιησού Χριστό και έμειναν στο Λόγο του Θεού και δεν δέχθηκαν να προσκυνήσουν το θηρίο ούτε την εικόνα του, ούτε να βάλουν το χάραγμα στο μέτωπο ή στο δεξί τους χέρι. Θα ζήσουν με το Χριστό χίλια χρόνια με το νέο τους σώμα, ενώ όλοι οι άλλοι που δεν ακολoύθησαν το Χριστό, δεν θα αναστηθούν.

Ευτυχισμένος και άγιος όποιος λάβει μέρος σ' αυτή την πρώτη ανάσταση. Πρώτη ανάσταση θα βιώσουν αυτοί που θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας. Δεν θα έχουν πια κανένα κίνδυνο από τον αιώνιο θάνατο, το δεύτερο θάνατο που είναι ταυτισμένος με τη λίμνη του πυρός (Αποκάλυψη κ:14). Αυτοί, στη χιλιετή βασιλεία, θα είναι βασιλείς και ιερείς του Θεού και του Χριστού. Σ' αυτούς που κέρδισαν εργαζόμενοι τα τάλαντα, ο Κύριος τους είπε:

Λουκ 19:17 Εύγε αγαθέ δούλε, επειδή εις το ελάχιστον εφάνης πιστός, έχε εξουσίαν επάνω δέκα πόλεων … 19 Και συ γενού εξουσιαστής επάνω πέντε πόλεων.

Αυτή η επαγγελία δεν βρίσκει πουθενά αλλού την εφαρμογή της, παρά μόνο στη χιλιετή βασιλεία.


ΣΤ.2. Το λύσιμο του Σατανά μετά τα χίλια έτη

Αποκ 20:7 Και όταν πληρωθώσι τα χίλια έτη, θέλει λυθή ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού, 8 και θέλει εξέλθει, διά να πλανήση τα έθνη τα εις τας τέσσαρας γωνίας της γης, τον Γωγ και τον Μαγώγ, διά να συνάξη αυτούς εις πόλεμον, των οποίων ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. 9 Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδον των αγίων και την πόλιν την ηγαπημένην· και κατέβη πυρ από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς· 11 και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεσθαι ημέραν και νύκτα εις τους αιώνας των αιώνων.

Μόλις ολοκληρωθούν τα χίλια έτη της επι της γης βασιλείας του Θεού και των αγίων, η Γραφή μας λέει ότι ο Σατανάς θα λυθεί και ξανά θα πλανήσει τα έθνη σε πόλεμο. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Σατανάς δεν μπορεί να μετανοήσει, ακόμα και αν του δοθεί η ευκαιρία.

Ο Γωγ και ο Μαγώγ αναφέρεται στον Ιεζεκιήλ στο λη' κεφάλαιο, 2 εδάφιο, μαζί με τον Ρως και είναι λαοί της Ανατολής. Ο Σατανάς λοιπόν θα τους παρασύρει να ξεσηκωθούν εναντίον του Χριστού, ο οποίος θα βασιλεύει στη γη μαζί με όλους τους πιστούς, "εν ράβδω σιδηρά", με κέντρο την Ιερουσαλήμ. Ετσι θα αποδειχθεί ότι φταίει, όχι μόνο ο Σατανάς για όλα τα κακά τα οποία συμβαίνουν, αλλά και οι άνθρωποι που τον υπακούουν, πλανώνται και παρασύρονται να ακολουθήσουν και να κάνουν τις πιο απονεννοημένες πράξεις. Μια τέτοια πράξη είναι να πάει ο άνθρωπος εναντίον του Χριστού με την πλανημένη αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να Τον εξουδετερώσει.

Θα περικυκλώσουν λοιπόν το στρατόπεδο των αγίων και την πόλη Ιερουσαλήμ με εκατομμύρια στρατό και σύγχρονα όπλα με την πεποίθηση ότι θα νικήσουν και θα εξοντώσουν το Χριστό και όλους τους αγίους. Δυστυχώς όμως γι αυτούς, η πλάνη τους θα αποδειχθεί πραγματική καταστροφή. Θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό και θα τους κατακεραυνώσει και δεν θα προλάβουν να μεταχειρισθούν τις δυνάμεις και να εκμεταλλευτούν το μεγάλο αριθμό των στρατευμάτων τους. Θα αποδειχθεί για τελευταία φορά ότι ο Χριστός δε νικιέται, διότι είναι παντοδύναμος και ότι ο Σατανάς πλανάει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πλανιέται.

Στη συνέχεια θα συλληφθεί ο διάβολος, που πλανάει τους ανθρώπους και τους πλάνησε και αυτή τη φορά που οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να δουν πόσο ωραία ζούσαν, όσο έλειπε από τη ζωή τους. Θα ριχτεί στη λίμνη του πυρός που είναι η αιώνια κόλαση, εκεί που ήδη θα έχει ριχτεί το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης και θα βασανίζονται νύχτα και ημέρα αιωνίως.


Ζ. Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Ζ.1. Η τελική κρίση

Αποκ 20:11 Και είδον θρόνον λευκόν μέγαν και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. 12 Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνοίχθησαν· και βιβλίον άλλο ηνοίχθη, το οποίον είναι της ζωής· και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών. 13 Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτή νεκρούς, και ο θάνατος και ο άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. 14 Και ο θάνατος και ο άδης ερρίφθησαν εις την λίμνην του πυρός· ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος. 15 Και όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν τω βιβλίω της ζωής, ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός.

Όταν φτάσει αυτή η ώρα, μετά το λύσιμο του Σατανά και τη προσπάθειά του να πλανήσει εκ νέου τα έθνη καλώντας τα σε πόλεμο κατά του Θεού, ο διάβολος θα ριχτεί στη λίμνη του πυρός και του θείου (αιώνια κόλαση) όπου ήδη βρίσκεται ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Σε αυτή τη στιγμή θα γίνει και η τελική κρίση των ασεβών. Όποιος δεν βρέθηκε στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στην ίδια λίμνη, όπου ο βασανισμός τους θα είναι εις τους αιώνας των αιώνων.

Μπροστά στο λευκό θρόνο θα παρασταθούν μικροί και μεγάλοι για να κριθούν κατά τα έργα τους. Η στιγμή θα είναι φοβερή όσο ποτέ άλλοτε. Αφού και σ' ένα απλό πταισματοδικείο ο άνθρωπος αισθάνεται πολύ άσχημα, πόσο μάλλον μπροστά στο λευκό θρόνο της κρίσεως, όταν μάλιστα γνωρίζει πόσο ένοχος είναι και συγχρόνως αμετανόητος.

Ο Θεός θα ανοίξει τα βιβλία τα οποία γράφουν τα έργα του κάθε ανθρώπου, για να κριθεί ο καθένας σύμφωνα με τα έργα του. Συγχρόνως θα ανοιχθεί το Βιβλίο της ζωής μέσα στο οποίο είναι γραμμένοι αυτοί που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και μετανόησαν και ακολούθησαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτοί έχουν ήδη ζωή αιώνιο. Γι αυτό ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε στους εβδομήκοντα, όταν ενθουσιασμένοι επέτρεψαν από την αποστολή τους:

Λουκ 10:20 Πλην εις τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον, ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν τοις ουρανοίς.


Ζ.2. Ο άνθρωπος στην αιώνια ζωή
Ζ.2.1. Νέος ουρανός και νέα γη

Αποκ 21:1 Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν· διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. 2 Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής. 3 Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ' αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός αυτών· 4 και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον. 5 Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου· Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ· Γράψον, διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί.

Ησα 65:17 Επειδή, ιδού, νέους ουρανούς κτίζω, και νέαν γην και δεν θέλει είσθαι μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλουσιν ελθεί εις τον νουν.

Β' Πετ 3:11 Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν, 12 προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθ' ην οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή; 13 Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί.

Καθαρά λοιπόν φανερώνει ο Κύριος ότι θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη. Αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο για το Θεό. Οπως διαβάζουμε στη Γένεση, ο Θεός "είπε και εγένετο". Στους νέους ουρανούς και στη νέα γη, ο άνθρωπος δε θα ζήσει με το σώμα που ζει στον παρόντα κόσμο, διότι:

Α' Κορ 15:50 sαρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αφθαρσίαν.

Ολοι μας εύκολα μπορούμε να εννοήσουμε ότι με το υλικό αυτό σώμα, δε μπορούμε να μπούμε μέσα στο σύμπαν. Χρειαζόμαστε ένα νέο σώμα, όπως οι αστροναύτες, για να ζήσουν στο διάστημα, πρέπει να φορέσουν τη φόρμα του αστροναύτη.


Ζ.2.2. Οι άγιοι θα έχουν ένδοξο, αιώνιο και άφθαρτο σώμα

Λουκ 24:36 Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς· Ειρήνη υμίν. 37 Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζον ότι έβλεπον πνεύμα. 38 Και είπε προς αυτούς· Διά τι είσθε τεταραγμένοι; και διά τι αναβαίνουσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί; 39 ίδετε τας χείρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι· ψηλαφήσατέ με και ίδετε, διότι πνεύμα σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. 40 Και τούτο ειπών, έδειξεν εις αυτούς τας χείρας και τους πόδας. 41 Ενώ δε αυτοί ηπίστουν έτι από της χαράς και εθαύμαζον, είπε προς αυτούς· Έχετε τι φαγώσιμον ενταύθα; 42 Οι δε έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ιχθύος και από κηρήθραν μέλιτος. 43 Και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν.

Ιωα 20:19 Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης της εβδομάδος, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, όπου οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον, και λέγει προς αυτούς· Ειρήνη υμίν.

Γνωρίζουμε ότι καθώς φορέσαμε το σώμα το σαρκικό (την εικόνα του Αδάμ), έτσι θα φορέσουμε και το σώμα το πνευματικό (την εικόνα του εσχάτου Αδάμ, δηλ. του Ιησού). Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του αναστημένου σώματος του Ιησού, θα είναι παρόμοια με αυτά των αναστημένων ανθρώπων.

Α’ Ιωα 3:2 Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι.

Έτσι, καθώς ο Κύριος μπήκε μέσα από τις κλειστές πόρτες στην αίθουσα όπου βρισκόταν οι μαθητές, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα αναστημένα σώματα των σωσμένων δεν θα υπόκεινται πια στις δεσμεύσεις της ύλης. Αποτέλεσμα της νέας φύσης όταν πια οι πιστοί θα έχουν φορέσει το νέο άφθαρτο σώμα τους, είναι ότι θα μπορούν για πρώτη φορά μετά τον κήπο της Εδέμ, να δουν τον Θεό καθώς είναι.

Α’ Κορ 15:35 <1018> Αλλά θέλει τις ειπεί· Πως ανασταίνονται οι νεκροί; και με ποίον σώμα έρχονται; 36 Άφρον, εκείνο το οποίον συ σπείρεις, δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνη· 37 και εκείνο το οποίον σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίον μέλλει να γείνη, αλλά γυμνόν κόκκον, σίτου τυχόν ή τινός των λοιπών. 38 Ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς ηθέλησε, και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. 39 Πάσα σαρξ δεν είναι η αυτή σαρξ, αλλά άλλη μεν σαρξ των ανθρώπων, άλλη δε σαρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθύων και άλλη των πτηνών. 40 Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια· πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η των επιγείων. 41 Άλλη δόξα είναι του ηλίου, και άλλη δόξα της σελήνης, και άλλη δόξα των αστέρων· διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. 42 Ούτω και η ανάστασις των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αφθαρσία· 43 σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη· σπείρεται εν ασθενεία, ανίσταται εν δυνάμει· 44 σπείρεται σώμα ζωϊκόν, ανίσταται σώμα πνευματικόν. Είναι σώμα ζωϊκόν, και είναι σώμα πνευματικόν. 45 Ούτως είναι και γεγραμμένον· Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγεινεν εις ψυχήν ζώσαν· ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. 46 Πλην ουχί πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ζωϊκόν, έπειτα το πνευματικόν. 47 Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χοϊκός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. 48 Οποίος ο χοϊκός, τοιούτοι και οι χοϊκοί, και οποίος ο επουράνιος, τοιούτοι και οι επουράνιοι· 49 και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού, θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου.


Ζ.2.3. Οι άγιοι θα έχουν το σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα τους

Α’ Θεσ 5:23 Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάση ολοκλήρως, και να διατηρηθή ολόκληρον το πνεύμά σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.


Ζ.2.4. Δεν θα υπάρχουν πια συζηγικές σχέσεις

Ματθ 22:29 Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Πλανάσθε μη γνωρίζοντες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού. 30 Διότι εν τη αναστάσει ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσιν, αλλ' είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανώ.

Μια πληροφορία που έχουμε από το παραπάνω εδάφιο σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα έχουν οι αναστημένοι άνθρωποι στη βασιλεία του θεού και που φυσικά είναι συμβατή με την απουσία της σάρκας και της ανάγκης για αναπαραγωγή, είναι ότι δεν θα υπάρχουν συζυγικές σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ακόμη και σύζυγοι επί της γής, στη βασιλεία του Θεού, θα έχουν εντελώς διαφορετικές αδελφικές σχέσεις και θα είναι σαν τους αγγέλους.


Ζ.2.5. Οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης θα είναι στον ουρανό

Η Αγία Γραφή λέει πολύ καθαρά, πως ο Αβραάμ και οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης θα πάνε κι αυτοί στον ουρανό και θα έχουν επουράνια κληρονομιά μαζί με την Εκκλησία, όταν γίνει η ανάσταση. Όταν πέθαναν δεν πήγαν στον ουρανό, γιατί ήταν κλειστή η οδός τότε, λόγω της πτώσης του ανθρώπου. Τώρα όμως (μετά την ανάσταση του Χριστού) βρίσκονται κοντά στο Χριστό σαν πνεύματα και όταν γίνει η ανάσταση θα πάνε εκεί και σαν ολοκληρωμένοι άν­θρωποι.

Εβρ 12:21 και τόσον φοβερόν ήτο το φαινόμενον, ώστε ο Μωϋσής είπε· Κατάφοβος είμαι και έντρομος· 22 αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλιν Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέλων, 23 εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν τοις ουρανοίς, και εις Θεόν κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων οίτινες έλαβον την τελειότητα, ...

Εβρ 11:8 Δια πίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ... κατοικήσας εν σκηναίς... διότι περιέμενε την πόλιν την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. … ... 13 Εν πίστει απέθανον ούτοι πάντες μη λαβόντες τας επαγγελίας...διότι οι λέγοντες τοιαύτα, δεικvύουσιν ότι ζητούσι πατρίδα. Και εάν ενεθυμούντο εκείνην εξ ης εξήλθον, ήθελον ευρεί καιρό να επιστpέψωσι. Τώρα όμως επιθυμούσι καλητέραν, τουτέστιν ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ, δια τούτο ο Θεός δεν επαισχύνεται αυτούς, να λέγη­ται Θεός αυτών, διότι ητοίμασεν δι' αυτούς πόλιν».

Η επουράνια πατρίδα που ζητούσαν και περίμεναν οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η πόλη που ετοίμασε γι' αυτούς ο Θεός και η πόλη αυτή είναι η «επουράνια Ιερουσαλήμ» (Εβρ 12:22, Αποκ 21:9-14). Μάλιστα στην (Αποκ 21:12) αναφέρεται ότι στους δώδεκα πυλώνες της πόλης αυτής είναι γραμμένα τα ονόματα των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, πράγμα που δείχνει ότι και οι άγιοι της Παλαιάς διαθήκης έχουν μερίδα και θέση στην επουράνια αυτή κληρονομιά.

Ότι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης δε θα αναστηθούν σε φυσική, γήινη ζωή, αλλά σε πνευματική και επουράνια, φαίνεται καθαρά από τα λόγια του Χριστού στο Λουκ.κ:34-36. Ο Χρι­στός απαντά στην ερώτηση των Σαδδουκαίων (Λουκ.κ:27-33) οι οποίοι τον ρώτησαν, ποιανού θα είναι στην ανάσταση η γυναί­κα, που είχαν παντρευτεί με τη σειρά επτά αδέλφια από το λαό Ισραήλ. Ο Χριστός απάντησε, ότι «όσοι καταξιωθούν να απολαύ­σουν εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών ανάστασιν, ούτε νυμ­φεύουσιν, ούτε νυμφεύονται. διότι ούτε να αποθάνωσι πλέον δύ­νανται, επειδή είναι ισάγγελοι, και είναι υιοί του Θεού, όντες υιοί της αναστάσεως» (εδ.35-36).

Οι Σαδδουκαίοι ρώτησαν, πώς θα είναι η ζωή μετά την ανάσταση των επτά αυτών αδελφών από το λαό Ισραήλ και ο Κύριος απάντησε, πως η ζωή τους θα είναι πνευματική, ίδια με των αγγέλων. Δε θα είναι φυσική, υλική και γήινη με κοινωνικές ανθρώπινες συνήθειες, γιατί κι αυτοί θα είναι «υιοί του Θεού», όπως όλοι οι αναστημένοι πιστοί, είτε της Παλαιάς είτε της Καινής Διαθήκης.

Εβρ 11:39 Και ούτοι πάντες αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν διά της πίστεως, δεν απήλαυσαν την επαγγελίαν, 40 διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερόν τι περί ημών, διά να μη λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι, ότι και οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης θα έχουν πνευματική και επουράνια ζωή μετά την ανά­σταση, μαζί με τους αγίους της Καινής Διαθήκης.


573 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΡΑΞ 3:22 Διότι ο Μωϋσής είπε προς τους πατέρας, «Ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει εις εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ∙ αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα εν λαλήση προς εσάς. ΡΩΜ 6:14 Δ

ΑΛΑΛΑΓΜΟΣ

Η Βίβλος είναι γεμάτη με παραδείγματα λατρείας με δυνατή φωνή. Στο βιβλίο των Ψαλμών, διαβάζουμε για τον βασιλιά Δαβίδ που έψαλε και ύμνησε τον Κύριο με δυνατή φωνή. Διακήρυξε το μεγαλείο του Θεού και

ΓΝΩΣΗ ΘΕΟΥ

Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε μηχανές που απλά υπακούμε, δεν μας θέλει άβουλα όντα, ανελεύθερα, και βυθισμένα μέσα στην αβεβαιότητα της άγνοιας. Γι αυτό, αποκαλύπτει τον εαυτό Του, έτσι ώστε να Τον γνωρ

Yorumlar


bottom of page