top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ (2)

Έγινε ενημέρωση: 14 Μαΐ 2022

ΜΕΡΟΣ Β:

Από την εμφάνιση του αντιχρίστου μέχρι τη τελική κρίση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
Δ.1. Ο αντίχριστος θα φανερωθεί αφού φύγει η Εκκλησία

Δ.1.1. Το παράδειγμα του Νώε και του Λωτ

Δ.1.2. Ο κωλύων

Δ.1.3. Ο Κύριος θα φυλάξει το λαό Του από τη μεγάλη θλί

Δ.1.4. Ποιόν περιμένουμε, τον Χριστό, ή τον αντίχριστο;


Δ.2. Η ΘΛΙΨΗ (τα πρώτα τρεισήμισι χρόνια)

Δ.2.1. Η βασιλεία του αντιχρίστου θα διαρκέσει επτά έτη

Δ.2.2. Θα ξεκινήσει με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων

Δ.2.3. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο άνομος

Δ.2.4. Θα έρθει κατ’ ενέργειαν του Σατανά

Δ.2.5. Τα τέσσερα θηρία στο ενύπνιο του Δανιήλ

Δ.2.6. Το ενύπνιο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ

Δ.2.7. Η καταγωγή του αντιχρίστου

Δ.2.8. Το θηρίο που θα αναδείξει τον αντίχριστο

Δ.2.9. Η θανατηφόρος πληγή μίας από τις επτά κεφαλές

Δ.2.10. Θα κυριαρχήσει με ειρηνικές, αλλά πονηρές μεθόδους

Δ.2.11. Θα διαμοιράζει πλούτη για να κερδίσει τους ανθρώπους

Δ.2.12. Θα βλαστημάει και θα πολεμήσει του αγίους

Δ.2.13. Οι ασεβείς θα τον προσκυνήσουν και θα τον επευφημούν

Δ.2.14. Το δεύτερο θηρίο (ο ψευδοπροφήτης)

Δ.2.15. Πνεύμα πλάνης θα πλανά τους ανθρώπους

Δ.2.16. Οι 144.000 Ιουδαίοι


Δ.3. Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ (Τα δεύτερα τρεισήμισι χρόνια της θλίψης)

Δ.3.1. Θα καταργήσει τις θρησκείες

Δ.3.2. Το βδέλυγμα της ερημώσεως

Δ.3.3. Ψευδοπροφήτες θα κάνουν σπουδαία σημεία και θαύματα

Δ.3.4. Το χάραγμα και η σφαγή αναρίθμητου πλήθους πιστών

Δ.3.5. Άγγελοι θα κηρύττουν

Δ.3.6. Οι δύο μάρτυρες

Δ.3.7. Ο διωγμός όλων των πιστών

Δ.3.8. Ο διωγμός των Ιουδαίων

Δ.3.9. Η σωτηρία του Ισραήλ ως έθνος

Δ.3.10. Πολλοί άνθρωποι θα σωθούν εκείνη τη περίοδο

Δ.3.11. Αγωνία και βάσανα για τους ασεβείς - θα ζητούν τον θάνατο

Δ.3.12. Η πτώση και η τιμωρία της Βαβυλώνος


Ε. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ε.1. Θα γίνει στο τέλος της επταετίας του αντιχρίστου

Ε.2. Προαναγγέλθηκε με σαφήνεια

Ε.3. Ο Ζαχαρίας προφήτευσε ότι θα επιστρέψει στο όρος των ελαιών

Ε.4. Θα τον δει κάθε οφθαλμός και θα θρηνήσουν

Ε.5. Η μάχη του Αρμαγεδώνος


ΣΤ. Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΣΤ.1. Η χιλιετής βασιλεία του Ιησού στη γη μετά πάντων των αγίων

ΣΤ.2. Το λύσιμο του Σατανά μετά τα χίλια έτη


Ζ. Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Ζ.1. Η τελική κρίση

Ζ.2. O άνθρωπος στην αιώνια ζωή

Ζ.2.1. Νέος ουρανός και νέα γη

Ζ.2.2. Οι άγιοι θα έχουν ένδοξο, αιώνιο και άφθαρτο σώμα

Ζ.2.3. Οι άγιοι θα έχουν το σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα τους

Ζ.2.4. Δεν θα υπάρχουν πια συζηγικές σχέσεις

Ζ.2.5. Οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης θα είναι στον ουρανό

Δ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

Δ.1. Ο αντίχριστος θα φανερωθεί αφού φύγει η Εκκλησία ⏮

Η επταετία του Αντιχρίστου, θα είναι μια περίοδος κατά την οποία θα φανερωθεί η οργή και το μίσος του διαβόλου εναντίον όλων όσων δεν θα υποταχτούν εις αυτόν, προσκυνώντας την εικόνα του και λαμβάνοντας το χάραγμα του αντιχρίστου. Είναι ακόμη η περίοδος κατά την οποία θα γίνει τέτοια θλίψη επί της γης που παρόμοια δεν έχει υπάρξει ούτε πρόκειται να υπάρξει αργότερα. Το μεγάλο γεγονός που θα χαρακτηρίσει τη περίοδο αυτή, θα είναι ο διωγμός εναντίον των πιστών που θα έχουν απομείνει στη γη μετά την αρπαγή της εκκλησίας.


Δ.1.1. Το παράδειγμα του Νώε και του Λωτ

Είναι ακόμη η περίοδος κατά την οποία θα φανερωθεί και η οργή του Θεού κατά των ασεβών με όλες τις πληγές που θα συμβούν όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Ο Θεός όμως, πάντοτε πριν κάνει τη κρίση και πριν φανερώσει την οργή του επί της γης, έβγαζε τους δικούς του από εκεί για να του φυλάξει. Αυτό το βλέπουμε και στη περίπτωση του Λωτ στα Σόδομα και στα Γόμορρα, αλλά και στη περίπτωση του κατακλυσμού του Νώε.

Λουκ 17:26 Και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέραις του Υιού του ανθρώπου· 27 έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας. 28 Ομοίως και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Λώτ· έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν· 29 καθ' ην δε ημέραν εξήλθεν ο Λωτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απώλεσεν άπαντας. 30 Ωσαύτως θέλει είσθαι καθ' ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή. 31 Κατ' εκείνην την ημέραν όστις ευρεθή επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβή διά να λάβη αυτά, και όστις εν τω αγρώ ομοίως ας μη επιστρέψη εις τα οπίσω. 32 Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λωτ. 33 Όστις ζητήση να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όστις απολέση αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. 34 Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται· 35 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται· 36 δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται. 37 Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν· Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς· Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί.


Δ.1.2. Ο κωλύων

Ο Λόγος του Θεού που γράφτηκε στη πλούσια Ελληνική γλώσσα, είναι πλήρως ικανός να περιγράψει με ακρίβεια ότι χρειάζεται να μας αποκαλυφθεί από τον Θεό. Έτσι, τα παρακάτω εδάφια μας λένε ότι ο αντίχριστος εμποδίζεται (κωλύεται) από κάποιον ώστε να φανερωθεί «εν τω εαυτού καιρόν».

Β’ Θεσ 2:6 Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· 7 διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· 8 και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·

Αυτό σημαίνει ότι θα ήθελε να έρθει πιο πρώτα, αλλά κάποιος τον εμποδίζει. Το θέμα λοιπόν, είναι να εννοήσουμε ποιος είναι αυτός που ο λόγος του Θεού αποκαλεί «κωλύων». Ο λόγος ακόμη μας φανερώνει ότι αυτός ο κωλύων, πρόκειται να «εκβληθεί εκ μέσου», πρόκειται δηλαδή, να φύγει. Η μόνη ερμηνεία που μπορούμε να δεχτούμε, είναι ότι πρόκειται για την Εκκλησία του Χριστού. Όσο η Εκκλησία βρίσκεται στη γη και κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Αντίχριστος δεν θα είναι ελεύθερος να ξεδιπλώσει το σχέδιο του. Ποιός είναι ο τρόπος με τον οποίο μια παγκόσμια εκκλησία διασπαρμένη σε όλο το πρόσωπο της γης μπορεί να «εκβληθεί», ώστε να εμφανιστεί ο Αντίχριστος; Πρόκειται προφανώς για την αρπαγή της Εκκλησίας, κατά την οποία όλος ο λαός του Θεού που θα είναι ζωντανός εις το Πνεύμα, θα αρπαχθεί εν νεφέλαις. Έτσι το τοπίο θα ελευθερωθεί ώστε ο αντίχριστος να εφαρμόσει το σκοτεινό του σχέδιό για παγκόσμια κυριαρχία.

Η λέξη "εκφύγητε" είναι κομβικής σημασίας στην ερμηνεία του παραπάνω εδαφίου. Με τη χρήση της λέξης αυτής, ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι δεν πρόκειται να διαφύγουμε ‘’πάντα ταύτα’’ (δηλαδή να περάσουμε μέσ από τη μεγάλη θλίψη), αλλά να εκφύγουμε, δηλαδή να μη περάσουμε καθόλου μέσα από την επικείμενη μεγάλη θλίψη.

Αποκ 3:10 Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης. 11 Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου.

Το εδάφιο αυτό παρομοίως δεν λέει ότι ο Θεός πρόκειται να φυλάξει το λαό Του "την ώρα του πειρασμού", δηλαδή όσο θα περνά και θα δοκιμάζεται μέσα στη Μεγάλη Θλίψη, αλλά ‘’εκ της ώρας του πειρασμού’’ δηλαδή από την ώρα της μεγάλης θλίψης, την οποία ο λαός του Θεού δεν θα γνωρίσει, διότι "θα εκβληθεί εκ μέσου".

Ματ 24:29 Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. 30 Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.

Στη παραβολή των δέκα παρθένων, βλέπουμε ότι κατά τον ερχομό του νυμφίου που είναι εικόνα του ερχομού του Χριστού, πιάστηκαν όλες εξαπίνης. Αυτό δείχνει ότι οι πιστοί δεν θα είναι στη γη κατά τη μεγάλη θλίψη διότι διαφορετικά, θα είχαν όλα τα σημεία που χρειάζονται για να γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο της έλευσης του Χριστού, που θα είναι 7 χρόνια από την φανέρωση του αντιχρίστου.

Λουκ 17:34 Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται· 35 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται· 36 δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται.

Αν υποθέσουμε ότι η εκκλησία βρίσκεται στη γη κατά την μεγάλη θλίψη, τα παραπάνω εδάφια μας δυσκολεύουν πολύ, διότι όποιος αρπαχθεί, εννοείται ότι δεν θα έχει λάβει το χάραγμα του αντιχρίστου. Εδώ όμως έχουμε δύο από τις τρεις κατηγορίες οι οποίες αποκλείονται χωρίς χάραγμα. Που βρήκε η γυναίκα το αλεύρι ώστε να μπορεί να πάει στο μύλο να αλέσει; Πως θα πληρώσει τα αλεστικά; Πώς μπόρεσε ο εργάτης να εργάζεται στον αγρό χωρίς χάραγμα; Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εκκλησία δεν θα βρίσκεται στη γη κατά τη μεγάλη θλίψη.

Αποκ 4:1 Μετά ταύτα είδον, και ιδού, θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ, και η φωνή η πρώτη, την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ' εμού, έλεγεν· Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα.

Μέχρι το εδάφιο αυτό, βλέπουμε ότι η εκκλησία βρίσκεται τη γη και μάλιστα λαμβάνει οδηγίες πως να πολιτευτεί στη συνέχεια. Από αυτό το εδάφιο δεν έχουμε ενδείξεις ότι η εκκλησία βρίσκεται στη γη. Η φράση “Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα” μοιάζει να προεικονίζει την αρπαγή της εκκλησίας, η οποία δεν θα δει από τη γη όλα τα κακά που πρόκειται να συμβούν στη γη.

Δεν μπορεί να γίνεται κήρυγμα του ευαγγελίου και να υπάρχει ο αντίχριστος στην γη. Εκείνη την εποχή θα κηρύττει άγγελος εξ ουρανού οπως λεει η αποκάλυψη.

Η αρπαγή πραγματοποιείται ενόσω στη γη υπάρχει εμπόριο, σχετική ευημερία, γίνονται γάμοι, πανηγύρια κ.α. (Ματθ κδ’ 38-42, Λουκ ιζ’ 26-37)

Λουκ κα’ 34-35 Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη·διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης


Τη στιγμή που θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας φαίνεται ότι θα κινδυνεύει ο άνθρωπος από τη μέριμνα, την ακολασία και γενικότερα την καλή ζωή και τις ασχολίες αυτού του κόσμου. Αυτό είναι τελείως ασύμβατο με τα γεγονότα που θα διαδραματίζονται λίγο πριν από τη δεύτερη έλευση του Χριστού, όπου θα έχει γίνει πυρηνικός πόλεμος, θα έχει πεθάνει το 1/3 των ανθρώπων, τα νερά θα έχουν μετατραπεί σε αίμα, το εμπόριο θα έχει ολοσχερώς καταστραφεί και οι άνθρωποι θα φωνάζουν στα όρη να πέσουν και να τους πλακώσουν.


Δ.1.3. Ο Κύριος θα φυλάξει το λαό Του από τη μεγάλη θλίψη

Λουκ 21:36 Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.

Α’ Θεσ 1:10 και να προσμένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, όστις ελευθερόνει ημάς από της μελλούσης οργής.

Α’ Θεσ 5:9 διότι ο Θεός δεν προσδιώρισεν ημάς εις οργήν, αλλ' εις απόλαυσιν σωτηρίας διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Ο Κύριος υπόσχεται ρητά και προς τους μαθητές του αλλά και προς την εκκλησία της Φιλαδέλφειας (που θεωρείται από πολλούς σχολιαστές η ορθοτομημένη και ορθοποδούσα εκκλησία των εσχάτων ημερών) ότι θα μας φυλάξει από τη μεγάλη θλίψη που θα έρθει πάνω σε όλο τον κόσμο. Επίσης το ρήμα «εκφύγητε» που χρησιμοποιείται στο ευαγγέλιο του Λουκά μεταφράζεται στα αγγλικά ως escape και σημαίνει φυγή, βγάζω από τη μέση, δραπετεύω. Δεν έχει την έννοια ότι ο Κύριος θα μας φυλάξει μέσα στη μεγάλη θλίψη αλλά ότι θα μας βγάλει μέσα από τη θλίψη αυτή που ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν αντίκρισε. Στα παραπάνω εδάφια, η Γραφή μας τονίζει ότι ο Θεός δεν έχει προσδιορίσει την εκκλησία Του να γευτεί την οργή Του Θεού αλλά να απολαύσει την αιώνια σωτηρία Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν η Εκκλησία κατά την περίοδο του αντιχρίστου διωκόταν ή θανατώνοταν πιστοί, τότε ο Κύριος θα ήταν σαν να αναιρεί την υπόσχεσή Του, ότι θα μας φυλάξει από την ώρα του πειρασμού.

Αποκ 3:10 Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.


Δ.1.4. Ποιόν περιμένουμε, τον Χριστό, ή τον αντίχριστο;

Τέλος, όσοι έχουν αμφιβολία, πρέπει να ξεκαθαρίσουν στη καρδιά τους αυτή την ερώτηση: Ποιον περιμένουμε, τον Χριστό να μας παραλάβει, ή τον αντίχριστο να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του; Στη δεύτερη περίπτωση, ο Χριστός δεν μπορεί να έρθει σήμερα, η το βράδυ που θα κοιμόμαστε. Η νύμφη δεν μπορεί να λέει «ελθέ Κύριε», ούτε η αρπαγή θα μπορεί να γίνει ξαφνικά, αφού όταν δούμε τον αντίχριστο θα ξέρουμε ανάλογα με τη διδασκαλία μας ότι σε 3,5 ή σε 7 έτη θα έρθει ο Κύριος. Το πρόβλημα είναι ότι η Γραφή μας λέει ότι κανένας δεν ξέρει την ώρα εκείνη.

Αποκ 22:17  Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. 


Δ.2. Η ΘΛΙΨΗ (τα πρώτα τρεισήμισι χρόνια)

Από τα προηγούμενα κεφάλαια που μελετήσαμε, γνωρίζουμε ότι ο αντίχριστος θα μπορέσει να φανερωθεί, αφού πρώτα εκείνος που τον εμποδίζει, βγει από τη μέση. Ο Λαός του Θεού λοιπόν, θα απαλλαγεί από αυτή τη περίοδο της ταλαιπωριας και της μεγάλης θλίψης. Την εποχή εκείνη είδαμε ότι θα έχει ενισχυθεί το μυστήριο της ανομίας και θα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη αποστασία ενάντια στη πίστη. Τότε, θα εμφανιστεί ο άνομος και θα ξεκινήσει μια αρχική περίοδος, κατά την οποία ο αντίχριστος θα εγκαθιδρύσει τη κυριαρχία του. Τα χρόνια αυτά θα βρουν το κόσμο μεγάλα κακά, αλλά δεν θα συγκρίνονται με τη μεγάλη θλίψη των τελευταιων τρεισήμισι χρόνων.

Οι παρακάτω ενότητες αφορούν τη πρώτη περίοδο της κυριαρχίας του αντιχρίστου, αλλά τα γεγονότα δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν σε ακριβή χρονολογική σειρά.


Δ.2.1. Η βασιλεία του αντιχρίστου θα διαρκέσει επτά έτη

Δαν 9:24 Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γείνη εξιλέωσις περί της ανομίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγισθή όρασις και προφητεία και να χρισθή ο Άγιος των αγίων. 25 Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο· θέλει οικοδομηθή πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιροίς στενοχωρίας. 26 Και μετά τας εξήκοντα δύο εβδομάδας θέλει εκκοπή ο Χριστός, πλην ουχί δι' εαυτόν· και ο λαός του ηγουμένου, όστις θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλιν και το αγιαστήριον· και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και έως του τέλους του πολέμου είναι διωρισμένοι αφανισμοί.

Ο Θεός αποκάλυψε στον Δανιήλ ότι οι 69 εβδομάδες δηλαδή 483 χρόνια θα μεσολαβούσαν μεταξύ της περιόδου του διατάγματος για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του ερχομού του Μεσσία, του Χριστού. Το 538 προ Χριστού ο Κύρος εξέδωσε ένα διάταγμα για να ανοικοδομηθεί ο ναός όχι όλη η πόλη. Το πιθανότερο είναι ότι οι εβδομάδες ξεκίνησαν το 457 π.Χ. όταν με διαταγή του βασιλιά Δαρείου επιτράπηκε η συνέχιση της οικοδομής του ναού και της πόλης. Τα 483 χρόνια λοιπόν ολοκληρώθηκαν το 27 μ.Χ. Γνωρίζουμε ότι η γέννηση του Χριστού δεν έγινε το 0, αλλά το 4 μ.Χ. πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η προφητεία του Ζαχαρία μας παραπέμπει ακριβώς στο έτος κατά το οποίο ο Ιησούς ξεκίνησε την επίγεια διακονία του. Στο 26 εδάφιο διαβάζουμε ότι μετά από αυτό το 62 εβδομάδες θα κοπεί ο Χριστός, ο οποίος δεν θα πέθαινε για τον εαυτό του, αλλά για τους υπόλοιπους ανθρώπους και μετά κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, θα εμφανιστεί ο ηγούμενος, ο αντίχριστος δηλαδή ο οποίος θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο.

Δαν 9:27 Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.

Η φράση “θα στερεώσει τη Διαθήκη σε πολλούς σε μία εβδομάδα”, μας παραπέμπει στη διάρκεια της κυριαρχίας του αντιχρίστου, που θα είναι επτά έτη. Στην αρχή της επταετίας αυτής, στη σύναψη μιας δεσμευτικής ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στον “ηγούμενο” που είναι ο αντίχριστος, το λαό Ισραήλ και τους λαούς της περιοχής πού χρόνια τώρα μάχονται μεταξύ τους. Αυτό θα γίνει στη διάρκεια της επταετίας του αντιχρίστου. Όπως θα δούμε και παρακάτω, στα τρεισήμισι χρόνια, ο Αντίχριστος θα αθετήσει τη συμφωνία του με το Ισραήλ. Στη συνέχεια θα απαγορεύσει τη λατρεία του Αληθινού Θεού, θα αυτοανακηρυχθεί ο ίδιος θεός, και θα απαιτήσει όλοι να τον προσκυνήσουν.


Δ.2.2. Θα ξεκινήσει με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων

Αποκ 6:1 Και είδον, ότε ήνοιξε το Αρνίον μίαν εκ των σφραγίδων, και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής· Έρχου και βλέπε.

Με την εμφάνιση του αντιχρίστου, θα αρχίσει να ξετυλίγεται σταδιακά το σατανικό σχέδιο για τον εκφοβισμό του ανθρώπου και για την ανάγκη ύπαρξης μιας παγκόσμιας κυριαρχίας η οποία θα υποσχεθεί ότι θα διαφυλάξει τον κόσμο από όλα αυτά τα κακά. Αυτό το σφραγισμένο βιβλίο που βλέπει ο Ιωάννης, μόνο ο Χριστός, το Αρνίο έχει την ικανότητα να το ανοίξει.

Με το άνοιγμα της 1ης σφραγίδας, φανερώνεται ένα λευκό άλογο πάνω στο οποίο κάθεται ο Χριστός και μας δίνεται η αιώνια υπόσχεση ότι ο Χριστός εξήλθε για να νικήσει και θα νικήσει. Ότι και να γίνει, στο τέλος θα νικήσει ο Χριστός.

Με το άνοιγμα των υπόλοιπων σφραγίδων ξεκινούν μεγάλα κακά στον κόσμο. Όλα αυτά εγκαινιάστηκαν στις αρχές του αιώνα, εξελίχθηκαν ως σημεία των καιρών και θα κορυφωθούν στις ημέρες του αντιχρίστου. Βλέπουμε λοιπόν εμφύλιους, επαναστάσεις, ταραχές, Παγκόσμιους πολέμους. Βλέπουμε έλλειψη τροφής σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού της γης, εκμετάλλευση και μαύρη αγορά. Βλέπουμε μαζικούς θανάτους από διάφορες αιτίες όπως η πείνα, οι λοιμοί, οι σεισμοί κλπ.


Δ.2.3. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο άνομος

Β’ Θεσ 2:3 Ας μη σας εξαπατήση τις κατ' ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, 4 ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. ……. 8 και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·...

Ο αντίχριστος αποκαλείται ώς ο άνθρωπος της αμαρτίας και υιός της απώλειας. Βλέπουμε ότι θα αντιστέκεται και θα αντιτίθεται σε όλες τις υπάρχουσες θρησκείες και όταν έρθει η ώρα, θα υψώσει τον εαυτό του και θα απαιτήσει από τον κόσμο να τον λατρέψει ως θεό. Μάλιστα θα επιχειρήσει να αποδείξει με διάφορα σημεία ότι είναι πράγματι Θεός. Πολλοί θα πλανηθούν και θα τον πιστέψουν. Το τέλος του όμως θα έρθει όταν ο Χριστός δεν θα χρειαστεί καν να πολεμήσει μαζί του. Με το λόγο του Χριστού και με την Παντοδύναμη του ενέργεια θα τον εξαφανίσει.

Δαν 7:25 Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους· και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεος καιρού. 26 Κριτήριον όμως θέλει καθήσει, και θέλει αφαιρεθή η εξουσία αυτού, διά να φθαρή και να αφανισθή έως τέλους.


Δ.2.4. Θα έρθει κατ’ ενέργειαν του Σατανά

Β’ Θεσ 2:9 όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους, 10 και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι·

Η δύναμη του αντίχριστου δεν θα είναι δική του αλλά θα προέλθει κατευθείαν από τον σατανά, ο οποίος θα του παραχωρήσει τη δύναμή του και θα τον εξουσιοδοτήσει να κυριαρχήσει στον κόσμο χρησιμοποιώντας πονηριές, απάτες και οι αδικίες μεταξύ των χαμένων που δεν δέχτηκαν την αγάπη του Θεού.


Δ.2.5. Τα τέσσερα θηρία στο ενύπνιο του Δανιήλ

Ο Δανιήλ είδε τέσσερα ζώα, που έμοιαζαν το πρώτο σαν λεοντάρι, το δεύτερο σαν αρκούδα, το τρίτο σαν λεοπάρδαλη και το τέταρτο ήταν ένα παράξενο θηρίο με δέκα κέρατα και σιδερένια δόντια.

Δαν 7:1 Εν τω πρώτω έτει του Βαλτάσαρ βασιλέως της Βαβυλώνος ο Δανιήλ είδεν ενύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού· τότε έγραψε το ενύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων. 2 Ο Δανιήλ ελάλησε και είπεν, Εγώ εθεώρουν εν τω οράματί μου την νύκτα και ιδού οι τέσσαρες άνεμοι του ουρανού συνεφώρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην. 3 Και τέσσαρα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης, διαφέροντα απ' αλλήλων. 4 Το πρώτον ήτο ως λέων και είχε πτέρυγας αετού· εθεώρουν εωσού απεσπάσθησαν αι πτέρυγες αυτού, και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος, και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό. 5 Και ιδού, έπειτα θηρίον δεύτερον όμοιον με άρκτον, και εσηκώθη κατά το εν πλάγιον, και είχε τρεις πλευράς εν τω στόματι αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού· και έλεγον ούτω προς αυτό· Σηκώθητι, κατάφαγε σάρκας πολλάς. 6 Μετά τούτο εθεώρουν και ιδού, έτερον ως λεοπάρδαλις, έχον επί τα νώτα αυτού τέσσαρας πτέρυγας πτηνού· το θηρίον είχεν έτι τέσσαρας κεφαλάς· και εδόθη εξουσία εις αυτό. 7 Μετά τούτο είδον εν τοις οράμασι της νυκτός και ιδού, θηρίον τέταρτον, τρομερόν και καταπληκτικόν και ισχυρόν σφόδρα· και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας· κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού· και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προ αυτού· και είχε δέκα κέρατα. 8 Παρετήρουν τα κέρατα και ιδού, έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου τρία εκ των πρώτων κεράτων εξερριζώθησαν· και ιδού, εν τω κέρατι τούτω ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα.


Η εξήγηση του ενυπνίου του Δανιήλ

Δαν 7:19 Τότε ήθελον να μάθω την αλήθειαν περί του τετάρτου θηρίου, το οποίον ήτο διάφορον από πάντων των άλλων, καθ' υπερβολήν τρομερόν, του οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι· κατέτρωγε, κατεσύντριβε και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού· 20 και περί των δέκα κεράτων, τα οποία ήσαν εν τη κεφαλή αυτού και περί του άλλου, το οποίον ανέβη και έμπροσθεν του οποίου έπεσον τρία· περί του κέρατος λέγω εκείνου, το οποίον είχεν οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου η όψις ήτο ρωμαλεωτέρα παρά των συντρόφων αυτού. 21 Εθεώρουν, και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά των αγίων και υπερίσχυε κατ' αυτών· 22 εωσού ήλθεν ο Παλαιός των ημερών και εδόθη η κρίσις εις τους αγίους του Υψίστου· και ο καιρός έφθασε και οι άγιοι έλαβον την βασιλείαν. 23 Και εκείνος είπε, το θηρίον το τέταρτον θέλει είσθαι η τετάρτη βασιλεία επί της γης, ήτις θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσαν την γην και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. 24 Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθή εκ της βασιλείας ταύτης· και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθή· και αυτός θέλει διαφέρει των πρώτων και θέλει υποτάξει τρεις βασιλείς. 25 Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους· και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεος καιρού. 26 Κριτήριον όμως θέλει καθήσει, και θέλει αφαιρεθή η εξουσία αυτού, διά να φθαρή και να αφανισθή έως τέλους.


Δ.2.6. Το ενύπνιο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ

Δαν 2:31 Συ, βασιλεύ, εθεώρεις και ιδού, εικών μεγάλη· εξαίσιος ήτο εκείνη η εικών και υπέροχος η λάμψις αυτής, ισταμένης ενώπιόν σου, και η μορφή αυτής φοβερά. 32 Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ήτο εκ χρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής εξ αργύρου, η κοιλία αυτής και οι μηροί αυτής εκ χαλκού, 33 αι κνήμαι αυτής εκ σιδήρου, οι πόδες αυτής μέρος μεν εκ σιδήρου, μέρος δε εκ πηλού. 34 Εθεώρεις εωσού απεκόπη λίθος άνευ χειρών, και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής τους εκ σιδήρου και πηλού και κατεσύντριψεν αυτούς. 35 Τότε ο σίδηρος, ο πηλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγειναν ως λεπτόν άχυρον αλωνίου θερινού· και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά και ουδείς τόπος ευρέθη αυτών· ο δε λίθος ο κτυπήσας την εικόνα έγεινεν όρος μέγα και εγέμισεν όλην την γην. 36 Τούτο είναι το ενύπνιον· και την ερμηνείαν αυτού θέλομεν ειπεί ενώπιον του βασιλέως. 37 Συ, βασιλεύ, είσαι βασιλεύς βασιλέων· διότι ο Θεός του ουρανού έδωκεν εις σε βασιλείαν, δύναμιν και ισχύν και δόξαν. 38 Και πάντα τόπον, όπου κατοικούσιν οι υιοί των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, έδωκεν εις την χείρα σου και σε κατέστησε κύριον επί πάντων τούτων· συ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή. 39 Και μετά σε θέλει αναστηθή άλλη βασιλεία κατωτέρα σου και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού, ήτις θέλει κυριεύσει επί πάσης της γης. 40 Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως ο σίδηρος· καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα· μάλιστα καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. 41 Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ πηλού κεραμέως, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είσθαι βασιλεία διηρημένη· πλην θέλει μένει τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά αργιλλώδους πηλού. 42 Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εκ σιδήρου και μέρος εκ πηλού, ούτως η βασιλεία θέλει είσθαι κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. 43 Και καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά του αργιλλώδους πηλού, ούτω θέλουσιν αναμιχθή διά σπέρματος ανθρώπων· πλην δεν θέλουσιν είσθαι κεκολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μιγνύεται μετά του πηλού. 44 Και εν ταις ημέραις των βασιλέων εκείνων, θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρή· και η βασιλεία αύτη δεν θέλει περάσει εις άλλον λαόν· θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας τας βασιλείας, αυτή δε θέλει διαμένει εις τους αιώνας, 45 καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους άνευ χειρών και κατεσύντριψε τον σίδηρον, τον χαλκόν, τον πηλόν, τον άργυρον και τον χρυσόν· ο Θεός ο μέγας έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ό,τι θέλει γείνει μετά ταύτα· και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού.

Ο Θεός έδωσε στον Δανιήλ και το ενύπνιο και την εξήγηση του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, πράγμα το οποίο κανένας από τους δικούς του μάγους και επαοιδούς δεν κατάφερε να κάνει.

Η χρυσή κεφαλή και το λεοντάρι, συμβόλιζαν την Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Το στήθος και οι βραχίονες που ήταν από ασήμι και η αρκούδα, συμβόλιζαν την Μηδοπερσική αυτοκρατορία που διαδέχθηκε τη Βαβυλωνιακή. Η κοιλιά και οι μηροί που ήταν από χαλκό και η λεοπάρδαλη, συμβόλιζαν την Ελληνική αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου. Οι κνήμες που ήταν από σίδερο και το θηρίο με τα δέκα κέρατα συμβόλιζαν τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Το σώμα του θηρίου θα έχει την εμφάνιση της Ελληνικής αυτοκρατορίας. Τα πόδια του θα μοιάζουν με εκείνα της Βαβυλωνικής αυτοκρατορίας, το στόμα του θα είναι σαν της Μηδοπερσικής αυτοκρατορίας και η όλη εμφάνιση θα είναι όπως ήταν της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Το θηρίο της Αποκάλυψης είναι ένα κράτος ή ομοσπονδία κρατών, που θα δημιουργηθεί στις έσχατες ημέρες και θα είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι περισσότεροι αναλυτές, συγκλίνουν ότι το κράτος αυτό είναι η Ευρωπαϊκή ένωση. Το κράτος αυτό, θα είναι πανίσχυρο και τα κέρατα, που είναι δέκα ηγέτες, θα φορέσουν διαδήματα και θα πάρουν εξουσία για να κυβερνήσουν τη μεγάλη αυτή αυτοκρατορία. Το κράτος αυτό θα σκέπτεται και θα βγάζει συνέχεια διατάγματα και κανόνες, εναντίον της αληθείας του Ευαγγελίου.

Αυτό το κράτος το οποίο θα αποτελείται μέρος από σίδερο και μέρος από πηλό, θα αποπειραθεί να ενωθεί με γάμους που θα γίνονται από διαφορετικά έθνη, αλλά και γενικά με την προσπάθεια ένωσης διαφορετικών κρατών, λαών, πεποιθήσεων, θρησκευτικών δογμάτων και διαφορετικών κουλτουρών. Η απόπειρα αυτή, δεν πρόκειται να πετύχει καθώς το σίδερο με τον πηλό δεν μπορούν να ενωθούν.

Τα κράτη μπορεί να γίνουν δεκαεπτά (επτά κεφαλές και δέκα κέρατα) και ακόμη περισσότερα, αλλά οι ηγέτες που θα ασκούν ουσιαστική εξουσία, θα είναι δέκα.

Αποκ 17:12 Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. 13 Ούτοι έχουσι μίαν γνώμην και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών.

Την δύναμη και την εξουσία ο Αντίχριστος θα την πάρει από τον δράκοντα, που είναι ο Σατανάς. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει το γεγονός αυτό: (Β' Θεσ 2:9-11)

Στο τέλος όμως, ο Θεός να υπερισχύσει και θα συντριφτεί ο αντίχριστος. Η βασιλεία του κόσμου θα περάσει στα χέρια του Αγίου λαού του Θεού κατά την εποχή της χιλιετούς Βασιλείας.


Δ.2.7. Η καταγωγή του αντιχρίστου

Δαν 8:1 Εν τω τρίτω έτει της βασιλείας του βασιλέως Βαλτάσαρ όρασις εφάνη εις εμέ, εις εμέ τον Δανιήλ, μετά την εις εμέ φανείσαν πρότερον. 2 Και είδον εν τη οράσει· και ότε είδον, ήμην εν Σούσοις τη βασιλευούση τη εν τη επαρχία Ελάμ· και είδον εν τη οράσει και εγώ ήμην πλησίον του ποταμού Ουλαΐ. 3 Και εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ιδού, ίστατο έμπροσθεν του ποταμού κριός εις έχων κέρατα· και τα κέρατα ήσαν υψηλά, το εν όμως υψηλότερον του άλλου· και το υψηλότερον εξεφύτρωσεν ύστερον. 4 Είδον τον κριόν κερατίζοντα προς δύσιν και προς βορράν και προς νότον· και ουδέν θηρίον ηδύνατο να σταθή έμπροσθεν αυτού και δεν υπήρχεν ο ελευθερών εκ της χειρός αυτού· αλλ' έκαμνε κατά την θέλησιν αυτού και εμεγαλύνθη. 5 Ενώ δε εγώ εσκεπτόμην, ιδού, τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της γης και δεν ήγγιζε το έδαφος· και ο τράγος είχε κέρας περίβλεπτον μεταξύ των οφθαλμών αυτού. 6 Και ήλθεν έως του κριού του έχοντος τα δύο κέρατα, τον οποίον είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού, και έδραμε προς αυτόν εν τη ορμή της δυνάμεως αυτού. 7 Και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις τον κριόν και εξηγριώθη κατ' αυτού και εκτύπησε τον κριόν και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού· και δεν ήτο δύναμις εν τω κριώ να σταθή έμπροσθεν αυτού, αλλ' έρριψεν αυτόν κατά γης και κατεπάτησεν αυτόν· και δεν υπήρχεν ο ελευθερών τον κριόν εκ της χειρός αυτού. 8 Διά τούτο ο τράγος εμεγαλύνθη σφόδρα· και ότε ενεδυναμώθη, συνετρίβη το κέρας το μέγα· και αντ' αυτού ανέβησαν τέσσαρα άλλα περίβλεπτα προς τους τέσσαρας ανέμους του ουρανού. 9 Και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθεν εν κέρας μικρόν, το οποίον εμεγαλύνθη καθ' υπερβολήν προς τον νότον και προς την ανατολήν και προς την γην της δόξης· 10 και εμεγαλύνθη έως του στρατεύματος του ουρανού· και έρριψεν εις την γην μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησεν αυτά· 11 μάλιστα εμεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος· και αφήρεσεν απ' αυτού την παντοτεινήν θυσίαν, και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθη·

Δαν 8:20 Ο κριός, τον οποίον είδες, ο έχων τα δύο κέρατα, είναι οι βασιλείς της Μηδίας και της Περσίας. 21 Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος· και το κέρας το μέγα, το μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. 22 Το δε ότι συνετρίβη και ανέβησαν τέσσαρα αντ' αυτού, δηλοί ότι τέσσαρα βασίλεια θέλουσιν εγερθή εκ του έθνους τούτου· πλην ουχί κατά την δύναμιν αυτού. 23 Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας.

Η Αγία Γραφή μας δίνει την αδιαμφισβήτητη ερμηνεία της οράσεως του Δανιήλ. O Ο Κριός με τα δύο κέρατα είναι η Μηδο Περσική αυτοκρατορία. Ο τράγος, είναι το βασίλειο της Ελλάδας, που θα την συντρίψει. Το μεγάλο κέρατο που είχε ανάμεσα στα μάτια του ο τράγος αυτός, είναι ο πρώτος βασιλιάς που κατάφερε για πρώτη φορά να ενώσει όλη την Ελλάδα και να κατακτήσει τον κόσμο στην εποχή του. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος.

Η Αγία Γραφή προβλέπει αυτό που θα γινόταν αρκετούς αιώνες αργότερα, οτι δηλαδή το βασίλειο του Μέγα Αλέξανδρου θα χωριζόταν σε τέσσερα άλλα βασίλεια και ότι κανένα από αυτά δεν θα είχαν τη δική του δύναμη.

Το μοναδικό “κέρας” που πληροί τις προϋποθέσεις (α) να ανήκει στην Ενωμένη Ευρώπη και (β) να έχει ”μικράν δύναμιν”, είναι η Ελλάδα. Όπως σε όλα τα εσχατολογικά θέματα, είναι λίγο παρακινδυνευμένο να ισχυριστούμε ότι ο αντίχριστος θα είναι κάποιος Έλληνας ηγέτης, αλλά το όραμα του Δανιήλ, συνηγορεί προς αυτή τη θέση. Επειδή όμως ο αντίχριστος θα γίνει δεκτός από τον λαό Ισραήλ ως ο Μεσσίας τους, μάλλον θα έχει και Εβραϊκές ρίζες.


Δ.2.8. Το θηρίο που θα αναδείξει τον αντίχριστο

Αποκ 13:1 Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης· και είδον θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης, το οποίον είχε κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού όνομα βλασφημίας. 2 Και το θηρίον, το οποίον είδον, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και οι πόδες αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος· και έδωκεν εις αυτό ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην.

Ο Ιωάννης είδε το κόκκινο θηρίο που θα κυριαρχήσει στις έσχατες ημέρες και θα αναδείξει τον παγκόσμιο ηγέτη, που θα κυβερνήσει όλα τα έθνη. Αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Το θηρίο αυτό είναι ένα κράτος που θα ανεβεί από τη θάλασσα. Ενα νέο κράτος που θα εμφανισθεί μέσα από τη θάλασσα του κόσμου των εθνών και θα είναι πανίσχυρο και πολύ εντυπωσιακό στην εμφάνιση. Θα έχει επτά κεφαλές και δέκα κέρατα και θα μοιάζει με λεοπάρδαλη όλο το σώμα του, ενώ τα πόδια του θα είναι σαν της αρκούδας και το στόμα του, σαν του λεονταριού. Η λεοπάρδαλις δεν αναφέρεται πρώτη φορά στην Αποκάλυψη, ούτε η αρκούδα, ούτε το λεοντάρι σαν συμβολικά ζώα.


Δ.2.9. Η θανατηφόρος πληγή μίας από τις επτά κεφαλές

Αποκ 13:3 Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρως· και η θαναφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη, και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου, 4 και προσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες· Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό; … 12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή.

Κάποιοι αναλυτές λένε ότι η Γερμανία, που μετά την ήττα της στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε χωρισθεί σε δύο κράτη, τη Δυτική και την Ανατολική Γερμανία, είναι η κεφαλή που ήταν "πεπληγωμένη θανατηφόρος", και στις ημέρες μας θεραπεύτηκε. Θεωρούμε αυτή τη γνώμη ως την επικρατέστερη, αλλά επειδή αυτά ανήκουν στο μέλλον και δεν είναι δυνατόν να προειπωθούν με πλήρη ακρίβεια, αυτό στο οποίο μπορούμε να μείνουμε είναι ότι ο αντίχριστος θα κάνει ψευτο-θαύματα και όπως βλέπουμε στο εδάφιο 12, με αυτά τα θαύματα θα πείσει τους ανθρώπους να του προσφέρουν προσκύνηση και θα τα καταφέρει.


Δ.2.10. Θα κυριαρχήσει με ειρηνικές, αλλά πονηρές μεθόδους

Δαν 8:23 Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. 24 Και η δύναμις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ ιδίας αυτού δυνάμεως· και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαόν τον άγιον. 25 Και διά της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευοδούται η απάτη εν τη χειρί αυτού· και θέλει μεγαλυνθή εν τη καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς· και θέλει σηκωθή κατά του Άρχοντος των αρχόντων· πλην θέλει συντριφθή άνευ χειρός.

Δαν 11:21 Και αντ' αυτού θέλει σηκωθή εξουθενημένος τις, εις τον οποίον δεν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν· αλλά θέλει ελθεί ειρηνικώς και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακείαις. 22 Και οι βραχίονες του κατακλύζοντος θέλουσι κατακλυσθή έμπροσθεν αυτού και θέλουσι συντριφθή, και αυτός έτι ο άρχων της διαθήκης. 23 Και μετά την συμμαχίαν την μετ' αυτού θέλει φέρεσθαι δολίως· ...


Δ.2.11. Θα διαμοιράζει πλούτη για να κερδίσει τους ανθρώπους

Δαν 11:23 Και μετά την συμμαχίαν την μετ' αυτού θέλει φέρεσθαι δολίως· διότι θέλει αναβή και υπερισχύσει μετά ολίγον λαού. 24 Θέλει ελθεί μάλιστα ειρηνικώς επί τους παχυτέρους τόπους της επαρχίας, και θέλει κάμει ό,τι δεν έκαμον οι πατέρες αυτού ουδέ οι πατέρες των πατέρων αυτού· θέλει διαμοιράσει μεταξύ αυτών διάρπαγμα και λάφυρα και πλούτη, και θέλει μηχανευθή τας μηχανάς αυτού κατά των οχυρωμάτων και τούτο μέχρι καιρού.

Θα υπάρξει μία μεγάλη χρονική περίοδος, πριν την φανέρωση του αντιχρίστου, που ο σατανάς θα αρπάζει τον πλούτο από όλο τον κόσμο και θα τον συσσωρεύει, ώστε να τον δώσει ως εργαλείο στα χέρια του αντιχρίστου όταν φανερωθεί. Αυτό που η Γερμανία δεν κατάφερε να κάνει με δύο παγκόσμιους πολέμους (ό,τι δεν έκαμον οι πατέρες αυτού ουδέ οι πατέρες των πατέρων αυτού), δηλαδή την ένωση της Ευρώπης κάτω από έναν ηγέτη, θα το καταφέρει χωρίς πόλεμο ο αντίχριστος, που σε στιγμές οικονομικής κρίσης θα προσφέρει διέξοδο μοιράζοντας τα λάφυρα που θα του έχει δώσει ο σατανάς.

Δαν 11:39 Ούτω θέλει κάμει εις τα οχυρώματα Μαουζείμ μετά θεού αλλοτρίου· όσοι γνωρίσωσιν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύνει δόξαν και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσωσιν επί πολλών, και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμήν.

Εδώ βλέπουμε ότι ο αντίχριστος θα διαμοιράζει τη γη, δηλαδή τον πλούτο σε όσους τον δεχτούν και τον αναγνωρίζουν.


Δ.2.12. Θα βλαστημάει και θα πολεμήσει του αγίους

Αποκ 13:5 και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλαφημίας· και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας. 6 Και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον του Θεού, να βλαφημήση το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν τω ουρανώ. 7 Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος.

Το στόμα του θηρίου θα αναγγείλει μεγαλεπίβολα σχέδια και θα είναι γεμάτο βλάσφημες δηλώσεις εναντίον του Θεού, εναντίον της εκκλησίας που θα είναι ήδη στον ουρανό, των αρχαγγέλων, των αγγέλων, των Χερουβείμ, των Σεραφείμ και όλων των αγίων. Οι προφήτες και οι απόστολοι προφητεύουν ότι ο αντίχριστος θα είναι ασεβής και μεγαλορρήμων απέναντι στο Θεό.

Δαν 11:36 Και θέλει υψωθή και μεγαλυνθή υπεράνω παντός θεού και θέλει μεγαλορρημονήσει κατά του Θεού των θεών.

Ο τελικός σκοπός του αντιχρίστου θα είναι να καταργήσει τον αληθινό Θεό και να συστήσει τον εαυτό του για Θεό και το σύστημά του για θρησκεία. Θα απαιτήσει μάλιστα να προσκυνούν και την εικόνα του, στην οποία ο Σατανάς θα δώσει ιδιαίτερες "θαυματουργικές ικανότητες". Τότε θα στραφεί εναντίον των πιστών ανθρώπων, οι οποίοι θα εκδηλώνουν την αντίρρησή τους για τις διαβολικές του μεθόδους, τους οποίους ο Κύριος ονομάζει αγίους. Ο Αντίχριστος θα κάνει πόλεμο εναντίον των αγίων, θα τους νικήσει και θα κυριαρχήσει.

Δαν 7:25 Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους· και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεος καιρού.


Δ.2.13. Οι ασεβείς θα τον προσκυνήσουν και θα τον επευφημούν

Αποκ 13:4 και προσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες· Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό; … … 8 Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. 9 Όστις έχει ωτίον, ας ακούση. 10 Όστις φέρει εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. Όστις φονεύση με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων. … … 12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή.

Οι άνθρωποι που δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό και την αλήθεια του Ευαγγελίου, θα δεχθούν τον Αντίχριστο και όλες τις θεωρίες του, με τα σημεία και τα τέρατα ψεύδους που θα τους κάνει. Αυτοί είναι που θα προσκυνήσουν τον δράκοντα και το θηρίο, θα θαυμάζουν τον Αντίχριστο και θα δεχτούν να προσκυνήσουν την εικόνα του και να βάλουν το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο.

Οι άγιοι άνθρωποι που θα αντιστέκονται στον αντίχριστο, θα χρειαστούν εκείνη την εποχή ιδιαίτερη υπομονή και πίστη, ώστε να μην συμβιβαστούν και να μη λάβουν το χάραγμα.


Δ.2.14. Το δεύτερο θηρίο (ο ψευδοπροφήτης)

Αποκ 13:11 Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων. 12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. 13 Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. 14 Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία, τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε.

Το δεύτερο θηρίο που θα εμφανισθεί, είναι ένα άλλο κράτος που θα υποκρίνεται ότι είναι χριστιανικό, διότι όπως διαβάζουμε είχε δύο κέρατα όμοια με αρνίου, αλλά θα διακηρύττει τις θεωρίες του Δράκοντα, δηλαδή του Σατανά και θα υποστηρίζει αμέριστα το θηρίο με τα επτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα, δηλαδή το Ευρωπαϊκό κράτος και τον Αντίχριστο. Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα ποιό θα είναι αυτό το κράτος, το οποίο όμως δεν θα ανήκει στην Ευρωπαϊκη Ένωση, θα είναι χριστιανικό και θα αποτελείται από δύο ομοσπονδίες ή δ΄θοπ ισχυρές συμμαχίες. Το κράτος αυτό θα ωθήσει όλους τους ανθρώπους να δεχτούν και να προσκυνήσουν τον αντίχριστο που θα διευθύνει την Ευρώπη και μάλιστα, θα έχει σαν επιχείρημα ότι θεραπεύτηκε η θανατηφόρος πληγή του.

Το κράτος αυτό θα το διευθύνει ένας πλάνος, που η αποκάλυψη τον σημειώνει ως ψευδοπροφήτη. Και θα είναι ψευδοπροφήτης, αφού η αποστολή του θα είναι να πλανήσει όλους τους ανθρώπους και να τους πείσει να γίνουν οπαδοί του αντιχρίστου, εκτελώντας διάφορα "θαυματουργικά σημεία". Θα κάνει και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων ανθρώπων, για να μπορέσει να τους πλανήσει και να τους πείσει να δώσουν την ψυχή τους στον Αντίχριστο.


Δ.2.15. Πνεύμα πλάνης θα πλανά τους ανθρώπους

Β’ Θεσ 2:9 όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους 10 και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· 11 και διά τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, 12 διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ' ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν.

Μερικοί πιστοί που είχαν την ευκαιρία να πιστέψουν στον Ιησού πριν από την αρπαγή, πιστεύουν ότι θα έχουν και άλλη ευκαιρία να μετανοήσουν, την εποχή του αντιχρίστου. Είναι αλήθεια ότι πολύς λαός θα σωθεί εκείνη την εποχή, αλλά αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο. Αν σήμερα, που έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσουμε κοντά στο Χριστό σε μία αγία ζωή, προτιμήσουμε να ζήσουμε στην αμαρτία, τότε την εποχή εκείνη, που θα ενεργεί ένα πνεύμα πλάνης ώστε οι άνθρωποι να πιστεύουν στα ψέματα, πως έχουμε την απαίτηση να σωθούμε;


Δ.2.16. Οι 144.000 Ιουδαίοι

Αποκ 7:1 Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον. 2 Και είδον άλλον άγγελον ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης προς τους τέσσαρας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν, 3 λέγων· Μη βλάψητε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών. 4 Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων· εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ· 5 εκ φυλής Ιούδα δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ρουβήν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Γαδ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· 6 εκ φυλής Ασήρ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·εκ φυλής Νεφθαλείμ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Μανασσή δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι. 7 εκ φυλής Συμεών δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Λευΐ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ισσάχαρ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· 8 εκ φυλής Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ιωσήφ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Βενιαμίν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·

Πριν γίνει κάποια μεγάλη καταστροφή, πάντα ο Θεός σφράγιζε τους δικούς του. Έτσι έκανε τη νύχτα στην Αίγυπτο που ο Άγγελος εξολοθρευτής θα θανάτωνε όλα τα πρωτότοκα της γης. Τους διέταξε να “σφραγίσουν” τα σπίτια τους με το αίμα του αρνιού. Έτσι έγινε και κατά την περίοδο των μεγάλων βδελυγμάτων που ο λαός είχε πέσει στην ειδωλολατρεία (Ιεζ 9:1-4). Έτσι και σήμερα, ο Θεός σφραγίζει τους δικούς του με το Άγιο Πνεύμα για την ημέρα της απολυτρώσεως (Εφεσ 4:30).

Πριν το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας, άγγελοι του Θεού σφραγίζουν στο μέτωπο τους, 144.000 Ιουδαίους, 12.000 από κάθε μια από τις 12 φυλές του Ισραήλ.

Αποκ 14:1 Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών. 2 Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης· και ήκουσα φωνήν κιθαρωδών οίτινες εκιθάριζον με τας κιθάρας αυτών. 3 Και έψαλλον ως ωδήν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων· και ουδείς ηδύνατο να μάθη την ωδήν, ειμή αι εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οι ηγορασμένοι από της γης. 4 Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον· 5 και εν τω στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου Θεού,

Εδώ βλέπουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων εαυτών, οι οποίοι οι οποίοι, είναι παρθένοι, δεν έχουν αγγίξει γυναίκα, ακολουθούν οι εντελώς τον Χριστό, στο στόμα τους δεν έχει βρεθεί δόλος και είναι άμωμοι μπροστά στον Θεό. Αυτοί είναι οι πρώτοι Ιουδαίοι που θα δεχτούν τον Χριστό σαν μεσσία. Αργότερα οι Ιουδαίοι θα δεχτούν τον Χριστό μαζικά και θα αποκατασταθούν ως έθνος. (βλ. Δ.2.8.)


Δ.3. Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ (Τα δεύτερα τρεισήμισι χρόνια της θλίψης)

Στη μέση της βασιλείας του, ο αντίχριστος θα φανερώσει το πραγματικό του πρόσωπο. Ο Σατανάς θα κάνει τεράστια σημεία για να πλανά τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν τον αντιχριστο και να λαμβάνουν το χάραγμα. Τότε θα κορυφωθεί η δαιμονικη δραστηριότητα και η Σατανολατρεία. Η ένταση και το μέγεθος της θλίψης εκείνων των ημερών δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν, ούτε θα υπάρξει στο μέλλον. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που αποκαλεί την περίοδο που θα ακολουθήσει την εμφάνιση του βδελύγματος της ερήμωσης, “Μεγάλη Θλίψη”.

Ματθ 24:21 Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει.

Δαν 12:1 ... και θέλει είσθαι καιρός θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγεινεν αφού υπήρξεν έθνος, μέχρις εκείνου του καιρού· …

Οι πληροφορίες που έχουμε για το β’ μισό της περιόδου το αντιχρίστου, είναι κυρίως από τον προφήτη Δανιήλ και την Αποκάλυψη.


Δ.3.1. Θα καταργήσει τις θρησκείες

Δαν 11:37 Και δεν θέλει φροντίζει περί των θεών των πατέρων αυτού ουδέ περί επιθυμίας γυναικών ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός θεού, διότι θέλει μεγαλυνθή υπεράνω πάντων. 38 Τον δε θεόν Μαουζείμ θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού· και θεόν, τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. 39 Ούτω θέλει κάμει εις τα οχυρώματα Μαουζείμ μετά θεού αλλοτρίου· όσοι γνωρίσωσιν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύνει δόξαν και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσωσιν επί πολλών, και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμήν.

Ο αντίχριστος θα προέρχεται από ένα χριστιανικό έθνος. Θα εγκαταλείψει όμως τη θρησκεία του και θα λατρεύει τον Θεό Μαουζείμ ο οποίος ταυτίζεται με τον σατανά. Ο στίχος 37, αφήνει να εννοηθεί ότι ο αντίχριστος ίσως να είναι ομοφυλόφιλος, μια μόδα που έχει κυριαρχήσει τις τελευταίες δεκαετίες.


Δ.3.2. Το βδέλυγμα της ερημώσεως

Μόλις εμφανιστεί ο αντίχριστος θα ξαναχτιστεί ο Ναός του Σολομώντος και θα καθιερωθούν εκ νέου οι ιερείς. Αμέσως θα αρχίσει ξανά να προσφέρεται η θυσία των δύο αρνιών, το ένα το πρωί και το άλλο το βράδυ που διέταξε ο Θεός (Εξοδ 29:38-46) ως παντοτεινή θυσία. Κατόπιν. Στα τρεισήμισι χρόνια (εν τω ημίσει της εβδομάδος), αυτή η θυσία θα παύσει με τη βία και θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως.

Β’ Θεσ 2:4 ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.

Αποκ 13:15 Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.

Δαν 9:27 Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.

Δαν 12:11 Και από του καιρού, καθ' ον η παντοτεινή θυσία αφαιρεθή και το βδέλυγ