top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Ετοιμότητα

ΨΑΛΜ ρβ.7 αγρυπνώ και είμαι ως στρουθίον μονάζον επι δώματος

ΠΑΡ η.34 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις μου ακούση, αγρυπνών καθ’ ημέραν εν ταις πύλαις μου, περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου.

ΜΑΤΘ κε.7 Τότε εσηκώθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι, και ητοίμασαν τας λαμπάδας αυτών.

ΜΑΡΚ ιγ.33 Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε∙ διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. 34 Επειδή τούτο θέλει είσθαι ως άνθρωπος αποδημών, όστις αφήκε την οικίαν αυτού, και έδωκεν εις τους δούλους αυτού την εξουσίαν, και εις έκαστον το έργον αυτού, και εις τον θυρωρόν προσέταξε να αγρυπνή. 35 Αγρυπνείτε λοιπόν∙ (διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο κύριος της οικίας, την εσπέραν, ή το μεσονύκτιον, ή όταν φωνάζη ο αλέκτωρ, ή το πρωί) 36 μήποτε ελθών εξαίφνης, σας εύρη κοιμωμένους. 37 Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω, Αγρυπνείτε.

ΛΟΥΚ β.37 Και αύτη ήτο χήρα ως ετών ογδοήκοντα τεσσάρων, ήτις δεν απεμακρύνετο από του ιερού, νύκτα και ημέραν λατρεύουσα τον Θεόν εν νηστείαις και προσευχαίς.

ΛΟΥΚ ιβ.35 Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι∙ 36 και σείς, όμοιοι με ανθρώπους οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, διά να ανοίξωσιν ευθύς εις αυτόν, όταν έλθη και κρούση. 37 Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας∙ ... 40 Και σείς λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι∙ διότι καθ’ ήν ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.

ΛΟΥΚ κα.36 Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, δια να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι, και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.

Β’ ΚΟΡ ια.27 27 εν κόπω και μόχθω, εν αγρυπνίαις πολλάκις, εν πείνη και δίψη, εν νηστείαις πολλάκις, εν ψύχει και γυμνότητι

ΕΦΕΣ ς.18 ...αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων.

ΚΟΛ δ.2 Εμμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας∙

A’ ΘΕΣ ε.6 Άρα λοιπόν ας μην κοιμώμεθα ώς και οι λοιποί, αλλ’ ας αγρυπνώμεν και ας εγκρατευώμεθα.

Β’ ΤΙΜ δ.5 Συ δε αγρύπνει εις πάντα, κακοπάθησον, εργάσθητι έργον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου κάμε πλήρη.

ΕΒΡ ιγ.17 Πείθεσθε δε εις τους προεστώτας σας, και υπακούετε∙ διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσωσι λόγον∙

Α’ ΠΕΤ δ.7 Πάντων δε το τέλος επλησίασε∙ φρονίμως λοιπόν διάγετε, και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς.

Α’ ΠΕΤ ε.8 Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέων ωρυόμενος, περιέρχεται, ζητών τίνα να καταπίη.

ΑΠΟΚ γ.2 Γίνου άγρυπνος, και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλλουσι να αποθάνωσι∙ διότι δεν εύρηκα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. 3 Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας, και φύλαττε αυτά, και μετανόησον∙ εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε.

ΑΠΟΚ ις.15 Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος όστις αγρυπνεί, και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός, και βλέπωσι την ασχυμοσύνην αυτού.


11 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

bottom of page