top of page
Αναζήτηση

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ


Aν αμαρτάνουμε, είναι διότι δεν αγαπάμε τον Θεό

Αποτέλεσμα εικόνας για FREEDOM!"

Ιωα 14:15  Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε. 16  Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα, 17  το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ’ υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. 18  Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς· έρχομαι προς εσάς.


Ο Θεός με την αναγέννηση που έγινε από το Πνεύμα το Άγιο και από το Λόγο του Θεού, μας έδωσε την συνειδητοποίηση της σωτηρίας μας. Μας βεβαίωσε για την αγάπη του και μας έδωσε δύναμη και εφόδια για να εργαζόμαστε τον αγιασμό μας. Ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα μας δόθηκε και θα μένει μαζί μας πάντοτε, για να μας οδηγεί και να μας διοικεί. Αγοραστήκαμε με τιμή αίματος και πλέον δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, αλλά πλέον ο Κύριος είναι ο κυρίαρχος και αυτός που κατευθύνει τα βήματα μας.

Ο Θεός λοιπόν πρώτος μας αγάπησε,  και εμείς ανταποκριθήκαμε στην αγάπη του. Τον αγαπήσαμε για τη θυσία που έκανε για εμάς ενώ ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. 

Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν ότι αγαπάμε τον Θεό αλλά να μην εκτελούμε το θέλημα Του. Όποιος αμαρτάνει, δεν έχει γνωρίσει τον Θεό πως πρέπει ούτε τον έχει αγαπήσει. 


Α’ Ιωα 3:9  Πας όστις εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτώ· και δεν δύναται να αμαρτάνη, διότι εγεννήθη εκ του Θεού.


Ιωα 14:21  Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με· ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν

Αγάπη σημαίνει να μην πληγώνεις αυτόν που αγαπάς


Σε ανθρώπινο επίπεδο, όταν κάνουμε κάτι κακό, τότε κάνουμε ότι μπορούμε για να μη φτάσει στα αυτιά των αγαπημένων μας προσώπων. Θυμάμαι όταν άρχισα να εκτρέπομαι από τις αρχές της ηθικής που είχα διδαχθεί από τον πατέρα μου, έκανα τα πάντα για να μην το μάθει. Όχι για να μην υποστώ τις συνέπειες, δεν φοβόμουν αυτό, αλλά του είχα αδυναμία, τον εκτιμούσα και δεν ήθελα να τον πληγώσω. Δεν ήθελα να τον βλέπω να πονάει. 


Ο Θεός λυπάται όταν αμαρτάνουμε. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τον οποίο θα έπρεπε να μισούμε την αμαρτία.


Εφε 4:30 Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως.

Η αγάπη δεν είναι συναίσθημα


Πολλές φορές μπερδεύουμε την αγάπη με το συναίσθημά μας. Αγάπη δεν είναι τα λόγια μας, ούτε το πως νιώθουμε. Δεν είναι ρομάντζο η αγάπη. Η Αγάπη είναι πρόσωπο. Αγάπη είναι να μοιάζεις στο πρόσωπο που η ουσία του, η υπόστασή του και που οτιδήποτε έχει σχέση με την ύπαρξή του, είναι αγάπη. Τότε θα έχεις αγάπη, όταν αρχίζεις να μοιάζεις στον Χριστό, να συμπεριφέρεσαι όπως Εκείνος και μάλιστα όχι όπως νομίζεις, αλλά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αγάπης που ο Γραπτός Λόγος μας φανερώνει. 


Α’ Κορ 13:4  Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται, 5  δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν, 6 δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν· 7 πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.

Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε παιδιά Θεού


Όταν ο διάβολος πείραξε τον Κύριο μας, του επανέλαβε τη φράση «αν είσαι γιος του Θεού». Ο διαβολος έρχεται με τέχνη να αμφισβητήσει το κέντρο, την ουσία της σωτηρίας μας. Στον Κύριο δεν βρήκε κάποια αμαρτία για να τον κατηγορήσει, για αυτό τον παρακίνησε να διαπράξει την αμαρτία. 


Εμάς όμως ο διάβολος μπορεί να μας κατηγορήσει για αμαρτίες πως όντως διαπράξαμε ή διαπράττουμε. Θα μας ψιθυρίσει λοιπόν ότι τώρα πια, μετά τα λάθη που κάναμε, δεν αξίζουμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό. Θα προσπαθήσει να μας πείσει ότι ο Θεός δεν μας θεωρεί πια ικανούς να είμαστε αποδέκτες της αγάπης του. Ο διάβολος όμως είναι ψεύτης και κλέφτης. Για να σε κάνει να αμαρτήσεις σου μικραίνει την αμαρτία πριν την κάνεις, αλλά στην μεγαλώνει όταν τη διαπράξεις για να σε απογοητεύσει.

Δείτε πόσο μεγάλη αγάπη μας έδωσε ο Θεός ώστε να μας ονομάσει πόδια του! Ο Θεός δεν διαπραγματεύεται την αγάπη του η οποία είναι «αγάπησις αιώνιος»!


Α’ Ιωα 3:1  Ίδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομασθώμεν τέκνα Θεού. Διά τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. 2  Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι. 3  Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ’ αυτόν καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. 4  Πας όστις πράττει την αμαρτίαν πράττει και την ανομίαν, διότι η αμαρτία είναι η ανομία. 5  Και εξεύρετε ότι εκείνος εφανερώθη διά να σηκώση τας αμαρτίας ημών, και αμαρτία εν αυτώ δεν υπάρχει. 6  Πας όστις μένει εν αυτώ δεν αμαρτάνει· πας ο αμαρτάνων δεν είδεν αυτόν ουδέ εγνώρισεν αυτόν. 7 Τεκνία, ας μη σας πλανά μηδείς· όστις πράττει την δικαιοσύνην είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος· 

8  όστις πράττει την αμαρτίαν είναι εκ του διαβόλου, διότι απ’ αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Διά τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, διά να καταστρέψη τα έργα του διαβόλου. 9  Πας όστις εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτώ· και δεν δύναται να αμαρτάνη, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. 10 Εν τούτω γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πας όστις δεν πράττει δικαιοσύνην δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού. 


Ο εχθρός λοιπόν μας εισηγείται ότι ο Θεός δεν μπορεί να μας συγχωρεί για πάντα… Έτσι, μας κάνει να εστιάζουμε όχι στην συγχωρητική αγάπη του Θεού και στις υποσχέσεις Του, αλλά στα λάθη μας και αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε αν είμαστε πράγματι παιδιά Θεού κι εμείς όπως οι άλλοι. 


Ας μάθουμε σήμερα μια μεγάλη αλήθεια. ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΜΑΡΤΙΕΣ! Αυτό δεν σημαίνει πως δεν αγαπάμε τον Θεό. Κάποτε ζούσαμε μέσα στην αμαρτία, η οποία κυριαρχούσε σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Σήμερα, είμαστε αναγεννημένοι. Ο Κύριος άλλαξε τη φύση μας.


Α΄ Ιωα 1:8  Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. 9  Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. 10  Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. 


Όσοι Χριστιανοί αναγεννημένοι διαβάζετε αυτά που γράφω σήμερα, παρακαλώ αναλογιστείτε με ειλικρίνεια: “Έχω ή δεν έχω αμαρτίες στη ζωή μου παρόλο που γνωρίζω τον Κύριο της δόξας;” Την απάντηση τη ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει στη γη αυτή η τελειότητα. Εδώ, όσο είμαστε σε αυτό το σκήνωμα, όλα θα γίνονται κατά μέρος. Έχουμε την τελειότητα ως στόχο και με καύσιμη ύλη την αγάπη του Θεού, βαδίζουμε προς αυτήν, αλλά ποτέ δεν θα τη φτάσουμε εδώ στη γη. Οι εντολές του Θεού στη Καινή Διαθήκη, αυτό ακριβώς είναι, Στόχος! Δεν είναι Νόμος όπως ο Μωσαϊκός που είχε άμεση τιμωρία του παραβάτη. Ο Χριστός το άλλαξε αυτό, πάνω στο Σταυρό, αναλαμβάνοντας Αυτός να τιμωρηθεί και να πληρώσει στη θέση όλων μας! 

Σήμερα λοιπόν, για μια ακόμα φορά, όλα μας οδηγούν πίσω στο Σταυρό. Εκεί θα αφήνουμε κάθε μέρα τα λάθη μας. Εκεί θα λαμβάνουμε συγχώρηση. Εκει θα εναποθέτουμε τις τύψεις μας για τα πολλά μας λάθη. Εκεί θα νιώθουμε το χάδι του γλυκού μας Κυρίου και την απαλή φωνή Του να μας λέει, “μη φοβάσαι, σε αγαπώ έτσι κι αλλιώς”!

Τα καλά νέα: Ο Θεός σε αγαπάει και συμπεριφέρεται ανάλογα


Ο Χριστός στο Σταυρό, με τη φράση “τετέλεσται”,  ολοκλήρωσε ένα έργο τέλειο με κύρια χαρακτηριστικά τη κατά χάρη σωτηρία, τη δωρεάν συγχώρεση των αμαρτιών μας και τη πρόσκληση όλων στην απόλαυση της ελευθερίας απο τα δεσμά της αμαρτίας. Ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται αυτό το έργο και δέχεται τη πρόσκληση αυτή, γνωρίζει τον Ιησού Χριστό και από τότε δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Ένα υπέροχο ταξίδι ευγνωμοσύνης, λατρείας και απόλαυσης ξεκινά!

Παρόλα αυτά, με τη πάροδο του χρόνου, φυσιολογικά ο άνθρωπος πέφτει σε διάφορα σφάλματα. Ο Θεός όμως δεν μας μετρά, ούτε μας χαρακτηρίζει σύμφωνα με τα λάθη μας αλλά ανάλογα με την αγάπη μας για Εκείνον. Είναι Παντογνώστης και καρδιογνώστης. 


Α’ Ιωα 1:7 εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. 8 Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. 9 Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. 10 Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν.


Α’ Ιωα 2:1 Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον· 2 και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου


Οι τύψεις μου και το μαστίγωμα του εαυτού μου, θα με οδηγήσουν πίσω στην εσωστρέφεια, θα με εγκλωβίσουν σε μια διπλή ζωή, δηλαδή στο να κρύβω την αμαρτία μου και να την ζω στα κρυφά, που είναι ένας φαύλος κύκλος υποκρισίας και που στο τέλος θα με καταστρέψει πνευματικά. Κυρίως, θα με κάνει να ζω μια δήθεν Χριστιανική ζωή με στενοχώρια, μιζέρια και γογγυσμό προς τους άλλους ψάχνοντας εξιλαστήρια θύματα, ενώ ο Χριστός μου λέει “πάντοτε χαίρετε”!!!

Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί σοβαρά ότι ο Θεός σταματά να αγαπά τα παιδιά του, επειδή είναι άτακτα παιδιά. Εφόσον λοιπόν ο Θεός με αγαπάει, τότε φέρεται σε μένα ανάλογα με τις ιδιότητες της αγάπης. Μακροθυμεί για μένα όταν κάνω λάθη, με αγαθοποιεί συγχωρόντας με, πάντα με ανέχεται στην αδυναμία μου, πάντα με πιστεύει όταν κλαίω για την αμαρτία μου, πάντα με υπομένει όταν γίνομαι βάρος.

Η επίγνωση της αγάπης του Κυρίου λοιπόν, θα με οδηγεί να ζω στο φως, δηλαδή να μη κρύβω την αμαρτία μου στο σκοτάδι. Έτσι όταν ομολογώ τα λάθη μου, ο Κύριος θα με συγχωρεί. Ακριβώς με αυτή τη σειρά όταν γίνονται τα πράγματα, θα λαμβάνω δύναμη να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, καλύτερος Χριστιανός και η ζωή μου να είναι παράδειγμα για τους άλλους. Έτσι, η αμαρτία θα βρίσκει όλο και λιγότερο μέρος στη πλημμυρισμένη απο την αγάπη του Θεού καρδιά μου!

Η αγάπη του Θεού θα μας ελευθερώσει από τα δεσμά


Ησα 61:1 Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ’ εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς· με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους!


Ο Χριστός άνοιξε τη πόρτα. Βγες έξω από τη μιζέρια αδελφέ μου! Απόλαυσε την αγάπη του Θεού! Είσαι ελεύθερος, το έργο του Θεού, τελείωσε…

26 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΡΑΞ 3:22 Διότι ο Μωϋσής είπε προς τους πατέρας, «Ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει εις εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ∙ αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα εν λαλήση προς εσάς. ΡΩΜ 6:14 Δ

ΑΛΑΛΑΓΜΟΣ

Η Βίβλος είναι γεμάτη με παραδείγματα λατρείας με δυνατή φωνή. Στο βιβλίο των Ψαλμών, διαβάζουμε για τον βασιλιά Δαβίδ που έψαλε και ύμνησε τον Κύριο με δυνατή φωνή. Διακήρυξε το μεγαλείο του Θεού και

ΓΝΩΣΗ ΘΕΟΥ

Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε μηχανές που απλά υπακούμε, δεν μας θέλει άβουλα όντα, ανελεύθερα, και βυθισμένα μέσα στην αβεβαιότητα της άγνοιας. Γι αυτό, αποκαλύπτει τον εαυτό Του, έτσι ώστε να Τον γνωρ

Yorumlar


bottom of page