Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

θεραπείες και θαύματα


Θεραπείες του Κυρίου ΜΑΤΘ ΜΑΡΚ ΛΟΥΚ ΙΩΑΝ

Υιός του βασιλικού δ:46

Παράλυτος εις Βηθεσδά ε:1

Πενθερά του Πέτρου η:14 α:29 δ:38 Λεπρός η:2 α:40 ε:12 Παράλυτος της Καπερναούμ θ:2 β:3 ε:18 Ξηράς χείρας ιβ:9 γ:1 ς:6 Δούλος του εκατόνταρχου η:5 ζ:1 Ανάσταση του υιού της χήρας ζ:11 Αιμορροούσα γυνή θ:20 ε:25 η:43 Ανάσταση θυγατρός Ιάειρου θ:18 ε:22 η:41 Δύο τυφλοί θ:27 Θυγατέρα Χαναναίας ιε:21 ζ:24 Κωφάλαλος στην Δεκάπολη ζ:31 Τυφλός στη Βηθσαΐδα η:22 Εκ γενετής τυφλός θ:1

Συγκύπτουσα γυνή ιγ:10 Υδρωπικός ιδ:1 Ανάσταση του Λαζάρου ια:17

Δέκα λεπροί ιζ:11 Βαρτύμαιος ο τυφλός κ:29 ι:46 ιη:35 Ωτίον Μάλχου κς:51 ιδ:47 κβ:49 ιη:10


Επιτίμηση δαιμονίων ΜΑΤΘ ΜΑΡΚ ΛΟΥΚ ΙΩΑΝ

Δαιμονιζόμενος της Καπερναούμ α:23 δ:31

Τυφλού & κωφού δαιμονιζομένου ιβ:22 ια:14

Γεργεσινός δαιμονιζόμενος η:28 ε:1 η:26

Σεληνιαζόμενος νέος ιζ:14 θ:14 θ:37


Θαυματουργικές ενέργειες ΜΑΤΘ ΜΑΡΚ ΛΟΥΚ ΙΩΑΝ

Μεταβολή του ύδατος εις οίνον β:1

Πρώτη άγρα ιχθύων ε:1 Κατάπαυση της τρικυμίας η:18,23 δ:35 η:22 Χορτασμός των 5,000 ιδ:14 ς:35 θ:12 ς:1

Ο Ιησούς περπατά στην θάλασσαι δ:24 ς:45 ς:16

Χορτασμός των 4,000 ιε:32 η:1 Στατήρας στο στόμα του ιχθύος ιζ:24 Αποξήρανση της ακάρπου συκής κα:18 ια:12 Δεύτερη άγρα ιχθύων κα:1,14


θαύματα από τους Αποστόλους Εδάφιο

Επιστροφή των εβδομήκοντα αποστόλων ΛΟΥΚ ι:17

Εκ γενετής χωλός, στην ωραία πύλη… ΠΡΑΞ γ:1

Η σκιά του Πέτρου θεραπεύει… ΠΡΑΞ γ:15

Σαμάρεια: πνεύματα ακάθαρτα, παραλυτικοί, χωλοί ΠΡΑΞ η:7

Αινέας ο παραλυτικός ΠΡΑΞ θ:32

Ανάστασή της Δορκάδας ΠΡΑΞ θ:36

Εκ γενετής χωλός, στα Λύστρα ΠΡΑΞ ιδ:8

Δούλη με πνεύμα πύθωνος ΠΡΑΞ ις:16

Μανδήλια, περιζώματα Παύλου ΠΡΑΞ ιθ:11

Εύτυχος ΠΡΑΞ κ:9

Έχιδνα στην χείρα του Παύλου, στη Μάλτα ΠΡΑΞ κη:3

Πατήρ Ποπλίου, πυρετός, δυσεντερία ΠΡΑΞ κη:8
2 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΙΕΡ 9:13 Και είπε Κύριος, Διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιπάτησαν εν αυτώ∙ 14 αλλά περιεπάτησαν οπίσω της ορέξεως τ