top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Θεότητα Ιησού Χριστού

Ψαλμ 45:6 Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος∙ σκήπτρον ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου. {Το Εβρ. α.8 αποδίδει το εδάφιο στον Ι. Χριστό}

Ψαλμ 68:18 Ανέβης εις ύψος∙ ηχμαλώτευσας αιχμαλωσίαν∙ έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους∙ έτι δε και δια τους απειθείς, διά να κατοικής μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ. {το Εφεσ. δ.8 αποδίδει το εδάφιο στον Ιησού Χριστό}

Ψαλμ 102:25 Κατ’ αρχάς συ, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. {το Εβρ. α.10 αποδίδει το εδάφιο στον Ιησού Χριστό}

Ψαλμ 110:1 Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, Κάθου εκ δεξιών μου… {το Ματθ κβ’44 αποδίδει το εδάφιο στον Ιησού Χριστό }

Παρ 8:22 Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, πρό των έργων αυτού, απ’ αιώνος. 23 Πρό του αιώνος με έχρισεν, απ’ αρχής, πρίν υπάρξη η γή. 24 Εγεννήθην ότε δεν ήσαν αι άβυσσοι, ότε δεν υπήρχον αι πηγαί αι αναβρύουσαι ύδατα∙ 25 πρίν τα όρη θεμελιωθώσι, πρό των λόφων, εγώ εγεννήθην∙ 26 ενώ δεν είχεν έτι κάμει την γήν, ούτε πεδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης. 27 Ότε ητοίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμην εκεί∙ ότε περιέγραφε καμάραν υπεράνω του προσώπου της αβύσσου∙ 28 ότε εστερέονε τον αιθέρα επάνω∙ ότε ωχύρωνε τας πηγάς της αβύσσου∙ 29 ότε επέβαλλε τον νόμον αυτού εις την θάλασσαν, να μη παραβώσι τα ύδατα το πρόσταγμα αυτού∙ ότε διέταττε τα θεμέλια της γής∙ 30 τότε ήμην πλησίον αυτού δημιουργούσα∙

Ησα 9:6 Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς∙ και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού∙ και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.

Ησα 45:23 Ώμοσα κατ’ εμαυτού∙ ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματος μου εν δικαιοσύνη, και δεν θέλει επιστραφή, Ότι πάν γόνυ θέλει κάμψει εις εμέ, πάσα γλώσσα θέλει ομνύει εις εμέ. {το ΦΙΛΙΠ. β’ 10 αποδίδει το εδάφιο στον Ιησού Χριστό }

Δαν 7:13 Είδον εν οράμασι νυκτός, και ιδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του ουρανού, και έφθασεν έως του Παλαιού των ημερών, και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. 14 Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία, και η δόξα, και η βασιλεία, δια να λατρεύσωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και αι γλώσσαι∙ η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού, ήτις δεν θέλει φθαρή.

Ματθ 2:11 Και ελθόντες εις την οικίαν, εύρον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτό.

Λουκ 1:43 Και πόθεν μοι τούτο, να έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου προς με;

Ιωα 1:1 Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. 2 Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ. 3 Πάντα δι’ αυτού έγειναν∙ και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν το οποίον έγεινεν. ..... 14 Και ο Λόγος έγεινε σάρξ, και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός,) πλήρης χάριτος και αληθείας. 15 Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού, και εφώναξε, λέγων, Ούτος ήτο περί ού είπον, Ο οπίσω μου ερχόμενος, είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρότερός μου.

Ιωα 5:18 Διά τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσωσιν αυτόν, διότι ουχί μόνον παρέβαινε το σάββατον, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεόν, ίσον με τον Θεόν κάμνων εαυτόν.

Ιωα 8:58 Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Πρίν γείνη ο Αβραάμ, εγώ είμαι.

Ιωα 10:30 Εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα. ..... 33 Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, λέγοντες, Περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμεν, αλλά περί βλασφημίας, και διότι σύ άνθρωπος ών, κάμνεις σεαυτόν Θεόν.

Ιωα 14:8 Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον πατέρα, και αρκεί εις ημάς. 9 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Τόσον καιρόν είμαι μεθ’ υμών, και δεν με εγνώρισας Φίλιππε; όστις είδεν εμέ, είδε τον πατέρα∙

Ιωα 20:28 Και απεκρίθη ο Θωμάς, και είπε προς αυτόν, Ο Κύριός μου, και ο Θεός μου.

Πραξ 20:28 δια να ποιμένητε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος.

Ρωμ 9:5 και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν.

Β’ Κορ 4:4 διά να μη επιλάμψη εις αυτούς ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού.

Γαλ 1:1 ΠΑΥΛΟΣ, απόστολος, ουχί από ανθρώπων, ουδέ δι’ ανθρώπου, αλλά διά Ιησού Χριστού, και Θεού Πατρός ...

Γαλ 4:6 Και επειδή είσθε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει, Αββά ο Πατήρ.

Εφεσ 5:1 Γίνεσθε λοιπόν μιμηταί του Θεού, ως τέκνα αγαπητά∙

Φιλπ 2:6 όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν∙ αλλ’ εαυτόν εκκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους∙ 8 και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. 9 Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν, και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα∙ 10 διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων∙ 11 Και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός.

(… δεν θεωρούσε την ισότητα του με το Θεό ως αντικείμενο εύθραυστης επιθυμίας, δηλαδή ότι αν και ήταν θεϊκής φύσης, δεν προσπάθησε ανυπόμονα να διατηρήσει την ισότητα του με το Θεό. Δεν κατάλαβε τη θεϊκή ιδιότητα με ανυπομονησία ούτε την κρατούσε με επιμονή.)

Κολ 1:15 όστις είναι εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως∙ επειδή δι’ αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γής, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίαι, τα πάντα δι’ αυτού και δι’ αυτόν εκτίσθησαν∙ 17 Και αυτός είναι πρό πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι’ αυτού∙ 18 Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας∙ όστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, διά να γείνη αυτός πρωτεύων εις τα πάντα.

Κολ 2:9 Διότι εν αυτώ κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς∙

Α’ Τιμ 3:16 Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα∙ ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη.

Τιτ 2:13 προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα, και επιφάνειαν του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού∙

Εβρ 1:3 όστις, ών απαύγασμα της δόξης, και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, ..... 4 τοσούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχώτερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε. 5 Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ, «Υιός μου είσαι σύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα;»

Εβρ 3:3 Επειδή ούτος ηξιώθη πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωϋσήν, καθ’ όσον έχει τιμήν πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτόν∙ ο δέ κατασκευάσας τα πάντα, είναι ο Θεός.

Α’ Πετ 1:11 ερευνώντες, εις τίνα ή ποίον καιρόν εφανέρωνε το εν αυτοίς Πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού, και τας μετά ταύτα δόξας∙

Α’ Ιωα 5:20 Ούτος είναι ο αληθινός Θεός, και η ζωή η αιώνιος.

Αποκ 5:13 Και παν κτίσμα το οποίον είναι εν τω ουρανώ και επί της γής, και υποκάτω της γης, και όσα είναι εν τη θαλάσση, και πάντα τα εν αυτοίς, ήκουσα ότι έλεγον, Εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το Αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. 14 Και τα τέσσαρα ζώα έλεγον, Αμήν∙ και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκύνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. {Στο ΑΠΟΚ α.18, ο ζών εις τους αιώνας των αιώνων = Ι. Χριστός}

Αποκ 22:1  Και μοι έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. 3  Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον· και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή, και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν

Αποκ 22:16 Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας∙ {στο. Αποκ κβ.6, ο Κύριος ο Θεός απέστειλε τον άγγελον αυτού}


22 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page