top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Ιεροσύνη

Παλαιά Διαθήκη


ΓΕΝ ιδ:18 Και ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, έφερεν έξω άρτον και οίνον ήτο δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου.

ΕΞΟΔ κη:1 Και συ προσάγαγε προς σεαυτόν Ααρών τον αδελφόν σου, και τους υιούς αυτού μετ’ αυτού, εκ μέσου των υιών Ισραήλ, διά να ιερατεύωσιν εις εμέ, ... {κλπ, μέχρι το τέλος του κεφαλαίου}

ΛΕΥΙΤ η:7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

ΜΑΛ β:1 Και τώρα εις εσάς γίνεται η εντολή αύτη, ιερείς. 2 Εάν δεν ακούσητε, και εάν δεν βάλητε τούτο εις την καρδίαν, διά να δώσητε δόξαν εις το όνομά μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θέλω εξαποστείλει την κατάραν εφ’ υμάς, και θέλω επικαταρασθή τας ευλογίας σας∙ ναι, μάλιστα και κατηράσθην αυτάς, διότι δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν σας. 3 Ιδού εγώ θέλω απορρίψει τα σπέρματά σας, και θέλω σκορπίσει κόπρον επί τα πρόσωπά σας, τον κόπρον των εορτών σας∙

.....

7 Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουσι φυλάττει γνώσιν, και εκ του στόματος αυτού θέλουσι ζητήσει νόμον∙ διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων.

8 Αλλά σείς εξεκλίνατε από της οδού∙ εκάμετε πολλούς να προσκόπτουσιν εις τον νόμον∙


Καινή Διαθήκη


ΜΑΤΘ κζ:50 Ο δε Ιησούς, πάλιν κράξας μετά φωνής μεγάλης, αφήκε το πνεύμα. 51 Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω∙

{Σε συνδυασμό με το ΕΒΡ θ:11}

Α’ ΤΙΜ ς:15 την οποίαν εν τοις ωρισμένοις καιροίς θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος Δεσπότης, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων, και Κύριος των κυριευόντων, ...

ΕΒΡ δ:14 Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, όστις διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν. 15 Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας.

ΕΒΡ ε:1 Διότι πας αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος υπέρ ανθρώπων καθίσταται εις τα προς τον Θεόν, διά να προσφέρη δώρα τε και θυσίας υπέρ αμαρτιών∙ 2 δυνάμενος να συμπαθή εις τους αγνοούντας και πλανωμένους∙ διότι και αυτός είναι περιενδεδυμένος ασθένειαν. 3 Και διά ταύτην χρεωστεί, καθώς περί του λαού, ούτω και περί εαυτού να προσφέρη θυσίαν υπέρ αμαρτιών.

4 Και ουδείς λαμβάνει την τιμήν ταύτην εις εαυτόν, αλλ’ ο καλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Ααρών. 5 Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασεν εαυτόν δια να γίνη αρχιερεύς, αλλ’ ο λαλήσας προς αυτόν, «Υιός μου είσαι σύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα.» 6 Καθώς και αλλαχού λέγει, «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.»

ΕΒΡ ζ:11 Εάν λοιπόν υπήρχε η τελειότης διά Λευιτικής ιεροσύνης, (διότι ο λαός επ’ αυτής έλαβε τον νόμον,) τις χρεία πλέον να εγερθή άλλος ιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ, και ουχί να λέγηται κατά την τάξιν Ααρών; 12 Διότι μετατιθεμένης της ιεροσύνης, εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίνεται. 13 Επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται ταύτα, άλλης φυλής μετείχεν, εξ ής ουδείς επλησίασεν εις το θυσιαστήριον. 14 Επειδή είναι πρόδηλον, ότι εξ Ιούδα ανέτειλεν ο Κύριος ημών∙ εις τη οποίαν φυλήν ο Μωϋσής ουδέν περί ιερωσύνης ελάλησε. 15 Και περισσότερον κατάδηλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς, 16 όστις δεν έγεινε κατά νόμον σαρκικής εντολής, αλλά κατά δύναμιν ζωής ατελευτήτου. 17 Διότι μαρτυρεί, λέγων, «Ότι συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.» 18 Διότι αθέτησις μεν γίνεται της προηγούμενης εντολής δια το ασθενές και ανωφελές αυτής∙ 19 (επειδή ο νόμος ουδέν έφερεν εις το τέλειον,) έγεινε δε επεισαγωγή ελπίδος καλητέρας, δια της οποίας πλησιάζομεν εις τον Θεόν.

20 Και καθ’ όσον δεν έγεινεν ιερεύς χωρίς ορκωμοσίας∙ 21 (διότι εκείνοι έγειναν ιερείς χωρίς ορκωμοσίας, ούτος δε μετά ορκωμοσίας, δια του λέγοντος προς αυτόν, «Ώμοσε Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθή, Συ είσαι Ιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ∙») 22 κατά τοσούτον ανωτέρας διαθήκης εγγυητής έγεινεν ο Ιησούς.

23 Και εκείνοι μεν {της Παλαιάς Διαθήκης} έγειναν πολλοί ιερείς, επειδή εμποδίζοντο υπό του θανάτου να παραμένωσιν∙ 24 εκείνος όμως, επειδή μένει εις τον αιώνα, έχει αμετάθετον {«απαράβατον» κατά το κείμενο των Ο’} την ιεροσύνην. 25 Όθεν δύναται και να σώζη εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι’ αυτού, ζών πάντοτε διά να μεσιτεύη υπέρ αυτών.

26 Διότι τοιούτος αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών, και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος∙ 27 όστις δεν έχει καθ’ ημέραν ανάγκην, ως οι αρχιερείς, να προσφέρη πρότερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού∙ διότι άπαξ έκαμε τούτο, ότε προσέφερεν εαυτόν∙ 28 διότι ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους, έχοντας αδυναμίαν∙ ο λόγος όμως της ορκωμοσίας της μετά τον νόμον, κατέστησε τον Υιόν, όστις είναι τετελειωμένος εις τον αιώνα.

ΕΒΡ η:1 Κεφάλαιον δε των λεγομένων είναι τούτο, Τοιούτον έχομεν αρχιερέα, όστις εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλωσύνης εν τοις ουρανοίς, 2 λειτουργός των αγίων, και της σκηνής της αληθινής, την οποίαν κατεσκεύασεν ο Κύριος, και ουχί άνθρωπος. 3 Διότι πας αρχιερεύς καθίσταται διά να προσφέρη δώρα και θυσίας∙ όθεν είναι αναγκαίον να έχη και ούτος τι, το οποίον να προσφέρη. 4 Επειδή εάν ήτο επί γής, ουδέ ήθελεν είσθαι ιερεύς, διότι υπήρχον οι ιερείς οι προσφέροντες τα δώρα κατά τον νόμον∙ 5 οίτινες λειτουργούσιν εις υπόδειγμα και σκιάν των επουρανίων, καθώς ελαλήθη προς τον Μωϋσήν, ότε έμελλε να κατασκευάση την σκηνήν∙ διότι «Πρόσεχε,» λέγει, «να κάμης πάντα κατά τον τύπον τον δειχθέντα εις σε εν τω όρει.»

ΕΒΡ θ:6 Όντων δε τούτων κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτην σκηνήν εισέρχονται διαπαντός οι ιερείς εκτελούντες τας λατρείας∙ 7 εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού εισέρχεται μόνος ο ιερεύς, ουχί χωρίς αίματος, το οποίον προσφέρει υπέρ εαυτού και των εξ αγνοίας αμαρτημάτων του λαού∙ ..... 11 Ελθών δε ο Χριστός, αρχιερεύς των μελλόντων αγαθών, διά της μεγαλητέρας και τελειοτέρας σκηνής, ουχί χειροποιήτου, τουτέστιν ουχί ταύτης της κατασκευής, 12 ουδέ δι’ αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διά του ιδίου αυτού αίματος εισήλθεν άπαξ εις τα άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν. ..... 24 Διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν εις χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλ’ εις αυτόν τον ουρανόν, διά να εμφανισθή τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών∙ 25 ουδέ διά να προσφέρη πολλάκις εαυτόν, καθώς ο αρχιερεύς εισέρχεται εις τα άγια κατ’ ενιαυτόν με ξένον αίμα∙ 26 (διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθη από καταβολής κόσμου∙ ) τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη, διά να αθετήση την αμαρτίαν διά της θυσίας εαυτού.

ΕΒΡ ι:11 Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθ’ ημέραν λειτουργών, και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αίτινες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσωσι αμαρτίας.

ΕΒΡ ι:19 Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια δια του αίματος του Ιησού, 20 διά νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς, διά του καταπετάσματος, τουτέστι, της σαρκός αυτού, 21 και έχοντες ιερέαν μέγαν επί τον οίκον του Θεού, 22 ας πλησιάζωμεν μετά αληθινής καρδίας .....

Α’ ΠΕΤ β:5 και σείς ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, διά να προσφέρητε πνευματικάς θυσίας, ευπροσδέκτους εις το Θεόν διά Ιησού Χριστού. .... 9 Σείς όμως είσθε «γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον,» .....

ΑΠΟΚ α:6 και όστις έκαμεν ημάς βασιλείς, και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού∙

ΑΠΟΚ ε:10 και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς∙ και θέλομεν βασιλεύσει επί της γής.

ΑΠΟΚ κ:6 Μακάριος και άγιος όστις έχει μέρος εις την πρώτην ανάστασιν∙ επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είσθαι ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουσι βασιλεύσει μετ’ αυτού χίλια έτη.


24 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page