Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Κακά έργα

Αδιαλλαξία Ρωμ. α:3 - Β.Τιμ. γ:3

Αδικία Ρωμ. α:18,29 + β:8 - Β.Θεσ. β:10 - Β.Τιμ. β:19 - Ιακ. γ:6 - Α.Ιωάν. ε:17

Αιρέσεις Πρ. κδ:14 - Γαλ. ε:20 - Τιτ. γ:10

Αισχροκέρδεια Α.Τιμ. γ:3,8 - Τιτ. α:7

Αισχρολογία Κολ. γ:8

Αισχρότης Α.Κορ. ια:6 + ιδ:35 - Εφ. ε:4 -Τιτ. α:11

Ακαθαρσία Ρωμ. α:24 - Γαλ. ε:19 - Εφ. δ:19 + ε:3,5 - Κολ. γ:5 - Α.Θεσ. δ:7

Ακράτεια Β.Τιμ. γ:3

Αλαζονεία Ρωμ. α:30 - Β.Τιμ. γ:2 - Ιακ. δ:16

Ανδραποδιστής Α.Τιμ. α:10

Ανδροφόνος Α.Τιμ. α:9

Ανελεήμων Ρωμ. α:31

Ανήμερος Β.Τιμ. γ:3

Ανόσιος Α.Τιμ. α:9 - Β.Τιμ. γ:2.

Αντιζηλία Φιλιπ. α:16 + β:3.

Ανυπότακτος Α.Τιμ. α:9.

Απάτη Ματθ. ιγ:22 - Εφ. δ:22 - Κολ. β:8 - Β.Θεσ. β:10 -Β.Πέτρ. β:13.

Απείθεια (σε γονείς) Ρωμ. α:30 - Εφ. ε:6 - Κολ. γ:6 - Β.Τιμ. γ:2 - Τιτ. α:16 + γ

Απιστία Λουκ.12:46-Β.Κορ.4:4+6:14,15-Τιτ.1:15-Αποκ.21:8.

Αρσενοκοίτης Α.Κορ.6:9-Α.Τιμ.1:10.

Ασέβεια Ρωμ.1:18-Τιτ.2:12-Ιούδα18.

Ασέλγεια Μαρκ.7:22-Ρωμ.13:13-Β.Κορ.12:21-Γαλ.5:19-Εφ.4:19-Α.Πέτρ.4:3

Άσπλαχνος Ρωμ.1:31-Β.Τιμ.3:3.

Ασύνετος Ματθ.15:16-Ρωμ.1:21,31.

Ασωτία Λουκ.15:13-Εφεσ.5:18-Α.Πέτρ.4:4.

Αυθάδεια Τίτ.1:7-Β.Πέτρ.2:10.

Αφιλάγαθος Β.Τιμ.3:3.

Αφροσύνη Μαρκ.7:22.

Αχαριστία Λουκ.6:35-Β.Τιμ.3:2

Βδελυκτός Τιτ.1:16-Αποκ.21:8.

Βέβηλος Α.Τιμ.1:9-Εβρ.12:16.

Βλασφημία Ματθ.15:19-Μαρκ.7:22-Εφ.4:31-Κολ.3:8-Α.Τιμ.6:4-Β.Τιμ.3:2-Β.

Βωμολοχία Εφ.5:4.

Δειλία Ματθ.8:26-Αποκ.21:8.

Διχοστασία Ρωμ.16:17-Α.Κορ.3:3-Γαλ.5:20.

Δόλος Μαρκ.7:22-Ιωάν.1:48-Ρωμ.1:29-Α.Πέτρ.2:1+3:10

Ειδωλολατρία Α.Κορ.5:11+6:9+10:7,14-Γαλ.5:20-Εφ.5:5-Κολ.3:5-Α.Πέτρ.4:3-Α

Επιθυμία Μαρκ.4:19-Ρωμ.7:8+13:14-Α.Κοπ.5:6-Γαλ.5:16-Εφ.4:22-Α.Θεσ.4:

Επίορκος Α.Τιμ.1:10

Έριδα Ρωμ.1:29+13:13-Α.Κορ.3:3-Β.Κορ.12:20-Γαλ.5:20-Φιλιπ.1:15-Α.

Εφευρέται Κακών Ρωμ.1:30

Έχθρα Ζηλοτυπία Β.Κορ.11:2+12:20-Γαλ.5:20.

Θυμός Ρωμ.2:8-Β.Κορ.12:20-Γαλ.5:20-Εφ.4:31-Κολ.3:8.

Κακία Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:8+14:20-Εφ.4:31-Κολ.3:8-Τιτ.3:3-Ιακ.1:21-Α

Κακοήθεια Ρωμ.1:29.

Καταλαλιά Ρωμ.1:30-Α.Τιμ.3:11-Τιτ.2:3.

Κλοπή Ματθ.15:19-Μαρκ.7:22-Αποκ.9:21.

Κύνες Ματθ.7:6-Φιλ.3:2-Αποκ.22:15.

Κώμοι Γαλ.5:21-Α.Πέτρ.4:3.

Μάχη Β.Κορ.12.20-Γαλ.5:20.

Μέθη Λουκ.21:34-Ρωμ.13;13-Α.Κοπ.5:11+6:10-Γαλ.5:21-Εφ.5:18-Α.Τιμ

Μητροκτόνος Α.Τιμ.1:9

Μισόθεος Ρωμ.1:30.

Μοιχεία Ματθ.5:27,32+15:19+19:9-Ρωμ.7:3-Α.Κορ.6:9-Γαλ.5:19-Εβρ.13:4

Μώμος Β.Πέτρ.2:13.

Μωρολογία Εφ.5:4.

Οργή Ρωμ.2:8+12:19-Εφ.4:31-Κολ.3:8-Α.Τιμ.2:8-Τιτ.1:7-Ιακ.1:19.

Οφθαλμός Πονηρός Ματθ.6:23-Μαρκ.7:22-Β.Πετρ.2:14-Α.Ιωάν.2:16.

Πάθος Ρωμ.1:26-Κολ.3:5-Α.Θεσ.4:5

Παράβαση συνθήκης Ρωμ.1:31.

Πατροκτόνος Α.Τιμ.1:9.

Πλεονεξία Μαρκ.7:22-Λουκ.12:15-Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:11+6:10-Εφ.5:3,5-Κολ.

Πλήκτης Α.Τιμ.3:3-Τιτ.1:7.

Πονηρία Μαρκ.7:22-Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:8-Εφ.6:12-Α.Τιμ.6:4.

Πορνεία Ματθ.5:22+15:19-Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:11+6:9,18-Γαλ.5:19-Β.Κορ.1

Προδότης Λουκ.6:16-Β.Τιμ.3:4.

Προπέτης Πρ.19:36-Β.Τιμ.3:4.

Σπίλος Β.Πέτρ.2:13.

Συκοφάντης Λουκ.3:14-Β.Τιμ.3:3.

Συμπόσια Ρωμ.13:13.

Τετυφωμένος Α.Τιμ.6:4-Β.Τιμ.3:4.

Τολμητής Β.Πέτρ.2:10.

Υβριστής Ρωμ.1:30.

Υπερήφανος Μαρκ.7:22-Λουκ.1:51-Ρωμ.1:30-Β.Τιμ.3:2-Ιακ.4:6-Α.Πετρ.5:5.

Υπόνοιαι Πονηραί Α.Τιμ.6:4.

Φαρμακεία Γαλ.5:20-Αποκ.9:21+21:8+22:15

Φθόνος Ρωμ.1:29+13:13-Γαλ.5:21,26-Α.Τιμ.6:4-Τιτ.3:3-Α.Πέτρ.2:1.

Φιλαργυρία Α.Τιμ.6:10-Β.Τιμ.3:2.

Φιλαυτία Β.Τιμ.3:2.

Φιλήδονος Β.Τιμ.3:4.

Φιλονικεία Ρωμ.2:8-Ιακ.3:14,16.

Φόνος Ματθ.5:21+15:19-Μαρκ.7:21-Ρωμ.1:29-Γαλ.5:21-Α.Πέτρ.4:15-Απο

Ψευδομαρτυρία Ματθ.15:19.

Ψεύδος Ιωάν.8:44-Ρωμ.1:25+3:4-Εφ.4:25-Κολ.3:9-Α.Πέτρ.1:10-Α.Ιωαν.2

Ψιθυριστής Ρώμ.1:30-Β.Κορ.12:20.


1 προβολή0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΙΕΡ 9:13 Και είπε Κύριος, Διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιπάτησαν εν αυτώ∙ 14 αλλά περιεπάτησαν οπίσω της ορέξεως τ