top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Καλά έργα

Έγινε ενημέρωση: 13 Φεβ 2021


Η σωτηρία δεν έρχεται δια των καλών έργων


ΡΩΜ γ:27 Πού λοιπόν η καύχησις; Εκλείσθη έξω. Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί∙ αλλά διά του νόμου της πίστεως. 28 Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως , χωρίς των έργων του νόμου.

ΜΑΤΘ ιθ:16 Και ιδού, προσελθών τις είπε προς αυτόν, Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλόν να πράξω διά να έχω ζωήν αιώνιον; ... 21 Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Εάν θέλης να ήσαι τέλειος, ύπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου, και δός εις πτωχούς∙ και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανώ∙ και ελθέ ακολούθει μοι.

22 Ακούσας δε ο νεανίσκος τον λόγον, ανεχώρησε λυπούμενος∙ διότι είχε κτήματα πολλά.

ΙΩΑΝ ς:28 Είπον λοιπόν προς αυτόν, Τι να κάμωμεν διά να εργαζώμεθα τα έργα του Θεού; 29 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, Τούτο είναι το έργον του Θεού, να πιστεύσητε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε.

ΓΑΛ β:16 εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, ειμή διά πίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού, και ουχί εξ έργων νόμου∙ διότι δεν θέλει δικαιωθή εξ έργων νόμου ουδείς άνθρωπος.Καλά έργα


ΜΑΤΘ γ:7 Ιδών {ο Ιωάννης ο βαπτιστής} δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς, Γεννήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγητε από της μελλούσης οργής; 8 Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας∙

ΜΑΤΘ ε:16 Ούτως ας λάμψη το φώς σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα, και δοξάσωσι τον πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς.

ΜΑΤΘ ε:40 και εις τον θέλοντα να κριθή μετά σού, και να λάβη τον χιτώνα σου, άφες εις αυτόν και το ιμάτιον∙ 41 και αν σε αγγαρεύση τις μίλιον έν, ύπαγε μετ’ αυτού δύο. 42 Εις τον ζητούντα παρά σού δίδε∙ και τον θέλοντα να δανεισθή από σου, μη αποστραφής.

ΜΑΤΘ ζ:12 {ο χρυσούς κανών της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού}

Λοιπόν πάντα όσα άν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σείς κάμνετε εις αυτούς∙ διότι ούτος είναι ο νόμος και οι προφήται.

ΜΑΤΘ ζ:17 ούτω πάν δένδρον καλόν, κάμνει καλούς καρπούς∙ το δε σαπρόν δένδρον, κάμνει κακούς καρπούς. 18 Δεν δύναται δένδρον καλόν να κάμνη καρπούς καλούς.

ΜΑΤΘ ι:42 Και όστις ποτίση ένα των μικρών τούτων ποτήριον μόνον ψυχρού ύδατος εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού.

ΜΑΤΘ ιβ:33 Ή κάμετε το δένδρον καλόν, και τον καρπόν αυτού καλόν∙ ή κάμετε το δένδρον σαπρόν, και τον καρπόν αυτού σαπρόν∙ διότι εκ του καρπού γνωρίζεται το δένδρον. ..... 35 Ο καλός άνθρωπος εκ του καλού θησαυρού της καρδίας αυτού εκβάλλει τα καλά.

ΜΑΤΘ κε:35 διότι επείνασα, και μοι εδώκατε να φάγω∙ εδίψησα, και με εποτίσατε∙ ξένος ήμην, και με εφιλοξενήσατε∙ 36 γυμνός, και με ενεδύσατε∙ ησθένησα, και με επεσκέφθητε∙ εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς εμέ.37 Τότε θέλουσιν αποκριθή προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα, και εθρέψαμεν; ή διψώντα, και εποτίσαμεν; 38 πότε δε σε είδομεν ξένον και εφιλοξενήσαμεν; ή γυμνόν και ενεδύσαμεν; 39 πότε δε σε είδομεν ασθενή, ή εν φυλακή, και ήλθομεν προς σε; 40 Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει ειπεί προς αυτούς, Αληθώς σας λέγω, καθ’ όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε.

ΜΑΤΘ κς:6 Ότε δε ο Ιησούς ήτο εν Βηθανία, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού, 7 προσήλθε προς αυτόν γυνή έχουσα αλάβαστρον μύρου βαρυτίμου, και κατέχεεν αυτό επί την κεφαλήν αυτού ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν.

ΛΟΥΚ κα:1 αναβλέψας δε είδε τους πλουσίους τους βάλλοντας τα δώρα αυτών εις το γαζοφυλάκιον. 2 Είδε δε και χήραν τινά πτωχήν βάλλουσαν εκεί δύο λεπτά, 3 και είπεν, Αληθώς σας λέγω, ότι η πτωχή αύτη χήρα έβαλε περισσότερον πάντων∙ 4 διότι άπαντες ούτοι εκ του περισσεύματος αυτών έβαλον εις τα δώρα του Θεού∙ αύτη όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλεν όλην την περιουσίαν όσην είχε.

ΙΩΑΝ ιε:2 Πάν κλήμα εν εμοί μή φέρον καρπόν, εκκόπτει αυτό, και πάν το φέρον καρπόν, καθαρίζει αυτό, διά να φέρει πλειότερον καρπόν.

ΠΡΑΞ δ:36 Και ο Ιωσής ο επονομασθείς υπό των αποστόλων Βαρνάβας (το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, υιός παρηγορίας), Λευίτης, Κύπριος το γένος, 37 έχων αγρόν επώλησε, και έφερε τα χρήματα, και έθεσεν εις τους πόδας των αποστόλων.

ΡΩΜ β:7 εις μεν τους ζητούντας δι’ υπομονής έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αφθαρσίαν, ζωήν αιώνιον.

ΡΩΜ ιβ:13 εις τας χρείας των αγίων μεταδίδοντες∙ την φιλοξενίαν ακολουθούντες. ... 20 Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν∙ εάν διψά, πότιζε αυτόν∙ διότι πράττων τούτο, θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού.

Α’ ΚΟΡ ιε:58 Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.

Α’ ΚΟΡ ις:14 Πάντα τα έργα υμών ας γίνονται εν αγάπη.

Β’ ΚΟΡ η:21 προνοούντες τα καλά ουχί μόνον ενώπιον του Κυρίου, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων.

ΓΑΛ δ:18 Καλόν δε είναι να είσθε ζηλωταί προς το καλόν πάντοτε, και ουχί μόνον όταν ευρίσκωμαι μεταξύ σας.

ΓΑΛ ς:9 Ας μή αποκάμνωμεν δε πράττοντες το καλόν∙ διότι εάν δεν αποκάμνωμεν, θέλομεν θερίσει εν τω δέοντι καιρώ. 10 Άρα λοιπόν ενόσω έχομεν καιρόν, ας εργαζώμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως.

ΕΦΕΣ β:10 Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός, διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς

ΦΙΛΙΠ α:11 πλήρεις καρπών δικαιοσύνης, των διά του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού.

ΦΙΛΙΠ β:14 Πράττετε τα πάντα χωρίς γογγυσμών και αμφισβητήσεων∙ 15 διά να γίνησθε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμώμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης∙ μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τω κόσμω...

ΚΟΛ α:10 διά να περιπατήσητε αξίως του Κυρίου ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργον αγαθόν, και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν του Θεού.

ΚΟΛ γ:17 Και πάν ότι αν πράττητε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού πράττετε, ευχαριστούντες δι’ αυτού τον Θεόν και πατέρα. ... 23 Και πάν ότι αν πράττητε, εκ ψυχής εργάζεσθε, ως εις τον Κύριον, και ουχί εις ανθρώπους∙ 24 εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοσιν της κληρονομίας∙ διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλέυετε∙

Α’ ΘΕΣ α:3 αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστιν έργον σας, και τον κόπον της αγάπης, και την υπομονήν της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ...

Β’ ΘΕΣ γ:13 Σείς δε αδελφοί, μή αποκάμητε πράττοντες το καλόν.

Α’ ΤΙΜ β:10 αλλά το οποίον πρέπει εις γυναίκας επαγγελομένας θεοσέβειαν, με έργα αγαθά.

Α’ ΤΙΜ ε:4 Εάν δε τις χήρα έχη τέκνα ή έκγονα, ας μανθάνωσι πρώτον να καθιστώσιν ευσεβή τον ίδιον αυτών οίκον, και να αποδίδωσιν αμοιβάς εις τους προγόνους αυτών∙ διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Θεού. ... 7 Και ταύτα παράγγελλε, διά να ήναι άμεμπτοι. 8 Αλλ’ εάν τις δεν προνοή περί των εαυτού, και μάλιστα των οικείων, ηρνήθη την πίστιν, και είναι απίστου χειρότερος.

Α’ ΤΙΜ ε:25 Ωσαύτως και τα καλά έργα τινών είναι φανερά∙ και όσα είναι κατ’ άλλον τρόπον, δεν δύνανται να κρυφθώσι.

Β’ ΤΙΜ γ:17 διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις πάν έργον αγαθόν.

ΤΙΤ β:7 δεικνύων κατά πάντα σεαυτόν τύπον των καλών έργων, ... 14 ... λαόν εκλεκτόν, ζηλωτήν καλών έργων.

ΤΙΤ γ:1 ...να είναι έτοιμοι εις πάν έργον αγαθόν, ... 8 Πιστός ο λόγος∙ και θέλω ταύτα να διαβεβαιοίς, δια να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προΐστανται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. ... 14 Ας μανθάνωσι δε και οι ημέτεροι να προΐστανται καλών έργων εις τας αναγκαίας χρείας, διά να μη είναι άκαρποι.

ΦΙΛΗΜ 6 διά να γείνη η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής διά της φανερώσεως παντός καλού του εν υμίν, εις Χριστόν Ιησούν. 7 Διότι χαράν πολλήν έχομεν και παρηγορίαν δια την αγάπην σου, επειδή τα σπλάγχνα των αγίων ανεπαύθησαν δια σου, αδελφέ. …

14 χωρίς όμως της γνώμης σου δεν ηθέλησα να κάμω ουδέν, διά να μη ήναι το αγαθόν σου ώς κατ’ ανάγκην, αλλ’ εκουσίως.

ΕΒΡ ς:9 Περί υμών δε, αν και λαλώμεν ούτως, αγαπητοί, είμεθα πεπεισμένοι ότι έχετε τα καλήτερα και συνεχόμενα με την σωτηρίαν. 10 Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός, να λησμονήση το έργον σας, και τον κόπον της αγάπης την οποίαν εδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους αγίους και υπηρετούντες.

ΕΒΡ ι:24 και ας φροντίζωμεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα∙

ΕΒΡ ιγ:1 Η φιλαδέλφεια άς μένει∙ 2 την φιλοξενίαν μη λησμονείτε∙ επειδή δια ταύτης τινές εφιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες. ... 16 Την αγαθοποιϊαν και το μεταδοτικόν μη λησμονείτε∙ διότι εις τοιαύτας θυσίας ευαρεστείται ο Θεός. ... 21 είθε να σας κάμη τελείους εις πάν έργον αγαθόν, διά να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν υμίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, διά του Ιησού Χριστού.

ΙΑΚ α:27 Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αύτη, Να επισκέπτηται τους ορφανούς και τας χήρας εν τη θλίψει αυτών, και να φυλάττη εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου.

ΙΑΚ β:14 Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει τις ότι έχει πίστιν, και έργα δεν έχη; μήπως η πίστις δύναται να σώση αυτόν; 15 Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνοί υπάρχωσι, και υστερώνται της καθημερινής τροφής, 16 και είπη τις εξ υμών προς αυτούς, Υπάγετε εν ειρήνη, θερμαίνεσθε και χορτάζεσθε, και δεν δώσητε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος; 17 Ούτω και η πίστις, εάν δεν έχη έργα, νεκρά είναι καθ’ εαυτήν. 18 Αλλά θέλει τις ειπεί, Συ έχεις πίστιν, και εγώ έχω έργα∙ δείξον μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σοι δείξει εκ των έργων μου την πίστιν μου. {κλπ}.

ΙΑΚ γ:13 Τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων; ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότητι σοφίας.

Α’ ΠΕΤ β:12 να έχητε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ίνα, ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν ίδωσι αυτά, δοξάσωσι τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως.

Α’ ΠΕΤ γ:16 έχοντες συνείδησην αγαθήν, ίνα, ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς, καταισχυνθώσιν οι συκοφαντούντες την καλήν σας εν Χριστώ διαγωγήν.

ΑΠΟΚ β:2 Εξεύρω τα έργα σου, και τον κόπον σου, και την υπομονήν σου, και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς∙ .....

5 Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες, και μετανόησον, και κάμε τα πρώτα έργα∙


Ελεημοσύνη


ΙΩΒ λα:16 Αν ηρνήθην την επιθυμίαν των πτωχών, ή εμάρανα τους οφθαλμούς της χήρας, 17 ή έφαγον μόνος τον άρτον μου, και ο ορφανός δεν έφαγεν εξ αυτού∙ ... 19 αν είδον τινά απολλυμένον δι’ έλλειψιν ενδύματος, ή πτωχόν χωρίς σκεπάσματος, 20 αν οι νεφροί αυτού δεν με ευλόγησαν, και δεν εθερμάνθη με το μαλλίον των προβάτων μου,

ΠΑΡ ιθ:17 Ο ελεών πτωχόν δανείζει εις τον Κύριον∙ και θέλει γείνει εις αυτόν η ανταπόδοσις αυτού.

ΠΑΡ κη:27 Όστις δίδει εις τους πτωχούς, δεν θέλει ελθεί εις ένδειαν∙ αλλ’ όστις αποστρέφει τους οφθαλμούς αυτού, θέλει έχει πολλάς κατάρας.

ΗΣΑ νη:7 Δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτον σου εις τον πεινώντα, και να εισάγης εις την οικίαν σου τους αστέγους πτωχούς; όταν βλέπεις τον γυμνόν, να ενδύης αυτόν,

ΜΑΤΘ ε:7 Μακάριοι οι ελεήμονες∙ διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθή.

ΜΑΤΘ ε:42 Εις τον ζητούντα παρά σού δίδε∙ και τον θέλοντα να δανεισθή από σου ,η αποστραφής.

ΜΑΤΘ ς:1 Προσέχετε να μη κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να βλέπησθε υπ’ αυτών∙ ει δε μη, δεν έχετε μισθόν πλησίον του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς. 2 Όταν λοιπόν κάμνης ελεημοσύνην, μη σαλπίσης έμπροσθέν σου, καθώς κάμνουσιν οι υποκριταί εν ταις συναγωγαίς και εν ταις οδοίς, δια να δοξασθώσιν υπό των ανθρώπων∙ αληθώς σας λέγω, έχουσιν ήδη τον μισθόν αυτών. 3 Όταν δε συ κάμνης ελεημοσύνην, ας μη γνωρίζει η αριστερά σου τι κάμνει η δεξιά σου∙ 4 δια να ήναι η ελεημοσύνη σου εν τω κρυπτώ∙ και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ, αυτός θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ.

ΜΑΤΘ ι:42 Και όστις ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριον μόνον ψυχρού ύδατος εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού.

ΜΑΤΘ κε:35 Διότι επείνασα, και μοι εδώκατε να φάγω∙ εδίψησα και με εποτίσατε∙ ξένος ήμην, και με εφιλοξενήσατε∙ 36 γυμνός, και με ενεδύσατε∙ ησθένησα, και με επεσκέφθητε∙ εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς εμέ.

ΛΟΥΚ γ:11 Αποκριθείς {Ιωάννης ο βαπτιστής} δε λέγει προς αυτούς, Ο έχων δύο χιτώνας ας μεταδώση εις τον μη έχοντα∙ και ο έχων τροφάς ομοίως.

ΛΟΥΚ ια:41 Πλήν δότε ελεημοσύνην τα υπάρχοντα υμών, και ιδού, τα πάντα είναι καθαρά εις εσάς.

ΛΟΥΚ ιβ:33 Πωλήσατε τα υπάρχοντά σας, και δότε ελεημοσύνην. Κάμετε εις εαυτούς βαλάντια τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρόν εν τοις ουρανοίς όστις δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ουδέ σκώληξ διαφθείρει.

ΠΡΑΞ θ:36 Και εν Ιόππη ήτο τις μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήτις διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς∙ αύτη ήτο πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τας οποίας έκαμνε∙

ΠΡΑΞ ι:1 ΉΤΟ δε τις άνθρωπος εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγομένου Ιταλικού, 2 ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν μετά παντός του οίκου αυτού, όστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις τον λαόν πολλάς, και εδέετο του Θεού διαπαντός. … 4 Και είπε {άγγελος} προς αυτόν, {Κορνήλιον}, Αι προσευχαί σου και αι ελεημοσύναι σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού.

ΡΩΜ ιβ:8 ο ελεών, ας ελεή εν ιλαρότητι.

ΓΑΛ ς:9 Ας μη αποκάμνωμεν δε πράττοντες το καλόν∙ διότι αν δεν αποκάμνομεν, θέλομεν θερίσει εν τω δέοντι καιρώ. 10 Άρα λοιπόν ενόσω έχομεν καιρόν, ας εργαζώμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως.

Α’ ΤΙΜ ε:16 Εάν τις πιστός ή πιστή έχη χήρας, ας προμηθεύει εις αυτάς τα αναγκαία, και ας μή επιβαρύνηται η εκκλησία∙ διά να δύναται να βοηθεί τας αληθώς χήρας.

ΙΑΚ β:15 Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνοί υπάρχωσι, και στερώνται της καθημερινής τροφής, 16 και είπη τις εξ υμών προς αυτούς, Υπάγετε εν ειρήνη, θερμαίνεσθε και χορτάζεσθε, και δεν δώσητε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος;

Α’ ΙΩΑ γ:17 Όστις όμως έχη τον βίον του κόσμου, και θεωρή τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρείαν, και κλείση τα σπλάχνα αυτού απ’ αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτώ; 18 Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγον, μηδέ με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθειαν.

ΙΟΥΔ 22 Και άλλους μεν ελεείτε, κάμνοντες διάκρισιν∙ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΦΑΒΗΙΚΑ

Αγαθωσύνη Ρωμ.ιε:14-Γαλ.ε:22-Εφ.ε:9-Β.Θεσ.α:11

Αγάπη Ματθ.κδ:12-Ιωάν.ε:42+ιγ:35+ιε:10+ιζ:26-Ρωμ.ιβ:9+ιγ:10+ιδ:15-

Α.Κορ.η:1+ιγ:+ιδ:1+ις:14

Αλήθεια Ιωάν.γ:21+η:32-Εφ.δ:25+ε:9+ς:14-Ιακ.γ:14-Α.Πετρ.α:22-

Α.Ιωαν.α:6+β:4+γ:18.

Αμώμητος Φιλιπ.β:15-Κολ.α:22-Β.Πέτρ.γ:4-Απ:δ:5.

Αρετή Φιλιπ.δ:8-Β.Πέτρ.α:5.

Ασπιλος Ιάκ.α:27-Β.Πέτρ.γ:14.

Αυτάρκεια Φιλιπ.δ:11-Α.Τιμ.ς:6

Γνώσις Ρωμ.ιε:14-Α.Κορ.α:5+η:1,10,11+ιβ:8+ιγ:2+ιδ:6-Β.Κορ.ς:6-Εφ.γ:19-

Φιλ.γ:8-Κολ.β:3-Β.Πετρ.α:5+γ:18-Α.Τιμ.ς:20

Δικαιοσύνη Ματθ.ε:6,10+ς:33-Ρωμ.ε:17+ιδ:17-Β.Κορ.ς:7-Εφ.δ:24+ε:9+ς:11.

Εγκράτεια Α.Κορ.θ:25-Γαλ.ε:23-Τιτ.α:8-Β.Πέτρ.α:6

Ειρήνη Ματθ.ε:9-Μάρκ.θ:5-Πρ.θ:31-Ρωμ.ι:15+ιβ:18+ιδ:19-Α.Κορ.ζ:15+ιδ:33-

Β.Κορ.ιγ:11-Γαλ.ε:22-Εφ.β:14,15+δ:3+ς:15-Φιλ.δ:7-Α.Θεσ.ε:13-

Β.Θεσ.γ:16-Β.Τιμ.β:22-Εβρ.ιβ:14-Ιακ.γ:18-Α.Πετρ.γ:11

Ελπίς Πρ.κδ:15-Ρωμ.ε:4,5+η:24+ιβ:12+ιε:4,13-Α.Κορ.θ:10+ιγ:13-Γαλ.ε:5-

Εφ.β:12-Κολ.α:23

Ευσέβεια Α.Τιμ.γ:16+δ:7+ς:3,5,6,11-Β.Τιμ.γ:12-Τιτ.α:1-Β.Πέτρ.α:6+γ:11.

Ευχαριστία Ματθ.ιε:36-Λουκ.ιζ:16-Ιωαν.ια:41-Πρ.κζ:35+κη:15-Β.Κορ.θ:11-

Εφ.α:16+ε:4,20-Φιλ.δ:6-Κολ.α:12+β:7+γ:17-Α.Θεσ.ε:16-Β.Θεσ.α:3+β:13-

Α.Τιμ.β:1+δ:3-Απ.ζ:12.

Μακροθυμία Ρωμ.β:4-Β.Κορ.ς:6-Γαλ.ε:22-Εφ.δ:2-Κολ.α:11+γ:12-Α.Θεσ.ε:14-

Β.Τιμ.γ:10+δ:2-Εβρ.ς:12-Ιακ.ε:7-Β.Πετρ.γ:9,15.

Οσιότης Εφ.δ:24-Α.Τιμ.β:8-Τιτ.α:8-Εβρ.ζ:26.

Πίστις Ματθ.η:10+ζ:2,22.29+ιε:28+ιζ:20+κα:21-Λουκ.ε:20 +ιζ:6-

Πρ.ιδ:9,22+ιε:9-Ρωμ.α:8,17+ιθ:23-Α.Κορ.β:5+ιβ:9+ιγ:13+ις:13-

Β.Κορ.ιγ:5-Γαλ.ε:6,22-Εφ.β:8+γ:17+δ:5+ς:16-Κολ.α:23+β:12-Α.Θεσ.ε:8-

Α.Τιμ.α:5+γ:9+ε:8+ς:11,12-Εβρ.δ:2+11:+ιβ:2-Ιάκ.β:1,14,18,26-

Α.Ιωάν.ε:4-Αποκ

Πραότης Γαλ.ε:22-Κολ.γ:12-Α.Τιμ.ς:11.

Σώφρων Α.Τιμ.β:9+γ:2-Β.Τιμ.α:7-Τιτ.α:8+β:2,5.

Ταπεινοφροσύνη Κολ.γ:12-Α.Πέτρ.ε:5

Υπομονή Λουκ.κα:19-Ρωμ.ε:4+ιε:5-Β.Κορ.ς:4-Κολ.α:11-Β.Θεσ.α:4-Α.Τιμ.ς:11-

Β.Τιμ.γ:10-Εβρ.ι:36-Ιακ.α:4+ε:11-Β.Πέτρ.α:6-Αποκ.β:2,19+ιδ:12

Φιλάγαθος Τιτ.α:8.

Φιλαδελφία Ρωμ.ιβ:10-Α.Θεσ.δ:9-Εβρ.ιγ:1-Α.Πετρ.α:28+γ:8-Β.Πέτρ.α:7.

Φιλοξενία Ρωμ.ιβ:13-Α.Τιμ.γ:2-Τιτ.α:8-Εβρ.ιγ:2-Α.Πέτρ.δ:9

Φιλόφρων Α.Πέτρ.γ:8

Χαρά Ιωάν.ις:22-Ρωμ.ιδ:17-Γαλ.ε:22-Κολ.α:11-Α.Θεσ.β:20-Β.Τιμ.α:4-

Ιακ.α:22-Α.Πέτρ.α:8-Α.Ιωαν.α:4-Γ.Ιωάν.4

Χρηστότης Ρωμ.ια:22-Β.Κορ.ς:6-Γαλ.ε:22-Εφ.δ:32-Κολ.γ:12.

23 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page