top of page
Αναζήτηση

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Κεφ. 06)

Έγινε ενημέρωση: 25 Σεπ 2023

Περιεχόμενα


1. Ο Ιησούς περιφρονείται στη πατρίδα Του

ΜΑΡΚ 6:1 Και εξήλθεν εκείθεν και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού· και ακολουθούσιν αυτόν οι μαθηταί αυτού. 2 Και ότε ήλθε το σάββατον, ήρχισε να διδάσκη εν τη συναγωγή· και πολλοί ακούοντες εξεπλήττοντο και έλεγον· Πόθεν εις τούτον ταύτα; και τις η σοφία η δοθείσα εις αυτόν, ώστε και θαύματα τοιαύτα γίνονται διά των χειρών αυτού; 3 δεν είναι ούτος ο τέκτων, ο υιός της Μαρίας, αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος; και δεν είναι αι αδελφαί αυτού ενταύθα παρ' ημίν; Και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ.

Ο Ιησούς κήρυττε στη Συναγωγή, με τρόπο που καθήλωνε τους ακροατές Του. Ο συνηθισμένος τρόπος του κηρύγματος των Γραμματέων και των Νομικών, ήταν ένας ξύλινος, μπαγιάτικος λόγος από δεύτερο χέρι, ένα κήρυγμα στεγνής γνώσης χωρίς εξουσία από τον Θεό. Όταν όμως ο Ιησούς άνοιγε το στόμα Του, το ακροατήριο πλημμύριζε με τη Σοφία Του.

ΙΩΑ 7:46 Απεκρίθησαν οι υπηρέται· Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτω, καθώς ούτος ο άνθρωπος.

Ο Λουκάς περιγράφει καλύτερα το αντικείμενο του κηρύγματος του:

ΛΟΥΚ 4:16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του σαββάτου και εσηκώθη να αναγνώση. 17 Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ησαΐου του προφήτου, και ανοίξας το βιβλίον εύρε τον τόπον, όπου ήτο γεγραμμένον· 18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συτετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, 19 διά να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν. 20 Και κλείσας το βιβλίον, απέδωκεν εις τον υπηρέτην και εκάθησε· πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. 21 Και ήρχισε να λέγη προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών.

Οι πατριώτες του, τον αναγνώρισαν αμέσως, ως τον ξυλουργό που δούλευε τόσα χρόνια στο ξυλουργείο του Ιωσήφ. Αναγνώριζαν μεν τη σοφία με την οποία μίλαγε, αλλά ήταν απρόθυμοι να δεχτούν αυτόν το συντοπίτη τους ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη αποκάλυψη από τον Θεό.

Οι ίδιοι οι Ναζωραίοι ήταν ένας περιφρονημένος λαός. Η λαϊκή αντίληψη για τη Ναζαρέτ συνοψίζεται στη φράση

ΙΩΑ 1:47 … Εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθη τι αγαθόν; …

Εδώ παίρνουμε την απάντηση στην κακόπιστη θεωρία της «Ανατολικής εκπαίδευσης» που δήθεν έλαβε ο Ιησούς στη διάρκεια της εφηβείας του. Που είναι όμως οι φακίρηδες διδάσκαλοί του να αναστήσουν ένα νεκρό άνθρωπο? Την απάντηση μας τη δίνουν οι Ναζωραίοι που δεν θα μπορούσαν να αποκαλέσουν «τέκτονα» ένα παιδί που είχαν να δουν από 12 ετών και ξαφνικά τον βλέπουν στα τριάντα του. Αλλού λένε «πως γνωρίζει γράμματα ενώ γράμματα δεν έμαθε? Αν ο έφηβος Ιησούς έλειπε από τη πατρίδα του για πολλά χρόνια, το πιο λογικό είναι να σκεπτόταν ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του, προφανώς κάπου θα είχε μαθητεύσει. Εκείνοι όμως γνώριζαν ότι δεν είχε μάθει γράμματα.

ΙΩΑ 7:15 Και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι, λέγοντες· Πως ούτος εξεύρει γράμματα, ενώ δεν έμαθεν;

Ο Κύριος υποτάχτηκε στο Νόμο που έλεγε ότι μετά τα τριάντα χρόνια του μπορεί κανείς να αναλάβει καθήκοντα πνευματικού διδασκάλου.

ΑΡΙΘ 4:1 Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν και προς τον Ααρών, λέγων, 2 Λάβε το κεφάλαιον των υιών Καάθ εκ μέσου των υιών Λευΐ, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, 3 από τριάκοντα ετών και επάνω έως πεντήκοντα ετών, πάντων των εισερχομένων εις το τάγμα διά να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου.

Και στη Καινή Διαθήκη, οι πρεσβύτεροι έχουν ένα ηλικιακό όρο αν και χωρίς συγκεκριμένη ηλικία:

Α’ ΤΙΜ 3:6 να μη ήναι νεοκατήχητος, διά να μη υπερηφανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου.

ΜΑΡΚ 6:4 Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ειμή εν τη πατρίδι αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού.

Είναι πνευματικός Νόμος, όταν κάποιος γίνεται εργάτης του Ευαγγελίου, άλλοι να κρέμονται από τα χείλη του όταν κηρύττει, αλλά ανάμεσα στους συγγενείς του να μη βρίσκει αποδοχή και να εξουθενείται. Παρά τις αποδείξεις ότι ήταν ο γιος του Θεού, οι Ναζαρηνοί τον απέρριψαν. Ήξεραν την οικογένειά του και τη ζωή του και αρνήθηκαν να θεωρήσουν ότι κάποιος που γνώριζαν ως τον «γιό του ξυλουργού» ήταν μεγαλύτερος από αυτούς.

ΜΑΡΚ 6:5 Και δεν ηδύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάμη, ειμή ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τας χείρας εθεράπευσεν αυτούς· 6 και εθαύμαζε διά την απιστίαν αυτών. Και περιήρχετο τας κώμας κύκλω διδάσκων.

«Δεν μπορούσε να κάμει θαύμα εκεί» όχι από έλλειψη εξουσίας ή δύναμης. Η άσκηση της θεϊκής δύναμης πάντα γίνεται με σοφία. Ο σκοπός των θαυμάτων που έκανε ο Ιησούς είναι είτε να στρέψει τους άπιστους στη πίστη του ευαγγελίου, ή να ενδυναμώσει τη πίστη των αδυνάτων. Ο Κύριος γνώριζε ότι η εκτέλεση θαυμάτων δεν θα είχε κανένα σωτηριακό αποτέλεσμα και έτσι αποφάσισε να μην εξασκήσει τη δύναμή του ανάμεσα στους απίστους συντοπίτες Του.

Χωρίς πίστεως, αδύνατον είναι κάποιος να είναι ευάρεστος στον Θεό.

ΜΑΡΚ 9:23 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Το εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα.

Χρειάζεται πίστη για να μη πιστεύεις: Ο Ιησούς θαυμάζει στη πίστη των ανθρώπων, αλλά εξίσου θαυμάζει και στην απιστία των ανθρώπων. Η Διδαχή του ήταν τόσο πειστική αλλά και η φήμη των ένδοξων θαυμάτων που είχε κάνει δημόσια ήταν τόσο καθολική και αξιόπιστη, ώστε και οι ίδιοι το παραδεχόταν. Είναι λοιπόν λογικό να απορεί κανείς που ανάμεσα στα τόσα θαυμάσια που έκανε ο Ιησούς, εκείνοι διάλεγαν να μην τον δεχτούν έστω ως κάποιον άνθρωπο του Θεού.

Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι δεν είχαν αρκετή πίστη για να του φέρουν τους αρρώστους τους, ο Ιησούς θεράπευσε λίγους. Οι άνθρωποι στη Ναζαρέτ έχασαν μια ιδανική ευκαιρία να έχουν το Κύριο μαζί τους.

Είναι τραγικό ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τη πολύτιμη ευκαιρία να γνωρίσουν και να δεχτούν τον Ιησού. Στη χώρα των Γαδαρηνών, ζήτησαν από τον Ιησού να φύγει. Εδώ στη Ναζαρέτ, αρνήθηκαν να πιστέψουν και επομένως δεν έφεραν ούτε τους αρρώστους τους στον Ιησού για να θεραπευθούν. Κατά συνέπεια, έχασαν την ευκαιρία από την οποία άλλοι, όπως ο Ιάειρος και η αιμορροούσα γυναίκα ωφελήθηκαν. Τι γίνεται με μας; Εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Ιησού και να ευλογηθούμε από Αυτόν;


2. Η Αποστολή των δώδεκα αποστόλων

ΜΑΡΚ 6:7 Και προσκαλέσας τους δώδεκα, ήρχισε να αποστέλλη αυτούς δύο, και έδιδεν εις αυτούς εξουσίαν κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων, 

Σ’ αυτή τη περικοπή, ο Ιησούς έστειλε τους δώδεκα αποστόλους Του ανά δύο για να κηρύξουν. Αυτό ήταν το τέταρτο στάδιο στη διακονία τους. Πρώτα, είχαν ακούσει για τον Ιησού, μετά είχαν καλεστεί από Αυτόν, αργότερα είχαν επιλεγεί ως απόστολοι. Εδώ αποστάλθηκαν ως αντιπρόσωποί Του για να κηρύξουν το μήνυμα της μετάνοιας.

Είναι άξιο προσοχής ότι ο Ιησούς απέστειλε τους μαθητές του ανά δύο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όπως κάθε άλλη μαρτυρία θα έπρεπε να βεβαιώνεται από δύο μάρτυρες. Πάντα οι δύο είναι καλύτεροι από τον ένα, διότι αλληλοβοηθιούνται και παίρνουν κουράγιο ο ένας από τον άλλον. Όσο ο πρώτος κηρύττει ή δίνει τη μαρτυρία του για το Χριστό, δίνεται στον δεύτερο η ευκαιρία να προσεύχεται ώστε ο Κύριος να διώξει κάθε πνεύμα αντίστασης και να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού.

… εξουσίαν κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων, ... Η εξουσία του εργάτη ώστε ότι κάνει για τον Θεό να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να πηγάζει από τον Θεό. Σε άλλη περίπτωση, ο άνθρωπος θα πασχίζει, ακόμη μπορεί και να κόβει τις σάρκες του όπως οι προφήτες του Βάαλ, αλλά αποτέλεσμα δεν θα υπάρχει.

ΜΑΡΚ 6:8 και παρήγγειλεν εις αυτούς να μη βαστάζωσι μηδέν εις την οδόν ειμή ράβδον μόνον, μη σακκίον, μη άρτον, μη χαλκόν εις την ζώνην, 9 αλλά να ήναι υποδεδεμένοι σανδάλια και να μη ενδύωνται δύο χιτώνας. 10 Και έλεγε προς αυτούς· Όπου εάν εισέλθητε εις οικίαν, εκεί μένετε εωσού εξέλθητε εκείθεν. 11 Και όσοι δεν σας δεχθώσι μηδέ σας ακούσωσιν, εξερχόμενοι εκείθεν εκτινάξατε τον κονιορτόν τον υποκάτω των ποδών σας διά μαρτυρίαν εις αυτούς. Αληθώς σας λέγω, ελαφροτέρα θέλει είσθαι η τιμωρία εις τα Σόδομα ή Γόμορρα εν ημέρα κρίσεως, παρά εις την πόλιν εκείνην. 12 Και εξελθόντες εκήρυττον να μετανοήσωσι, 13 και εξέβαλλον πολλά δαιμόνια και ήλειφον πολλούς αρρώστους με έλαιον και εθεράπευον.

Ο Κύριος βρίσκεται ακόμη ανάμεσά τους, δεν έχει αναληφθεί. Η αποστολή αυτή ήταν επείγουσα και είχε κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έτσι ο Ιησούς τους απαγόρευσε να πάρουν πρόσθετες προμήθειες. Αυτός ο περιορισμός δεν προορίστηκε να είναι μόνιμος, αλλά ήταν κατάλληλος για αυτήν την έκτακτη σύντομη αποστολή. Η αποστολή έξι ζευγαριών κηρύκων αφενός διευκόλυνε τη διάδοση του μηνύματος του Ιησού και αφετέρου έδωσε στους αποστόλους πολύτιμη πρακτική εμπειρία, ώστε στο μέλλον, να εμπιστεύονται τον Θεό για κάθε ανάγκη τους.

ΛΟΥΚ 22:35 Και είπε προς αυτούς· Ότε σας απέστειλα χωρίς βαλαντίου και σακκίου και υποδημάτων, μήπως εστερήθητέ τινός; οι δε είπον· Ουδενός. 36 Είπε λοιπόν προς αυτούς· Αλλά τώρα όστις έχει βαλάντιον ας λάβη αυτό μεθ' εαυτού, ομοίως και σακκίον, και όστις δεν έχει ας πωλήση το ιμάτιον αυτού και ας αγοράση μάχαιραν.3. Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή

ΜΑΡΚ 6:14 Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης· διότι φανερόν έγεινε το όνομα αυτού· και έλεγεν ότι Ιωάννης ο Βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών, και διά τούτο ενεργούσιν αι δυνάμεις εν αυτώ. 15 Άλλοι έλεγον ότι ο Ηλίας είναι· άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης είναι ή ως εις των προφητών.

Ο Ηρώδης, πλανεμένος από τα πάθη του, είχε σκοτώσει τον Ιωάννη με τον τρόπο που θα δούμε παρακάτω. Είναι φανερό ότι οι τύψεις του τον στοίχειωναν γνωρίζοντας ότι είχε κάνει μέγα σφάλμα, ενώ γνώριζε ότι ο Ιωάννης ήταν σταλμένος από τον Θεό. Όταν άκουσε ότι κάποιος που τριγυρνούσε τη χώρα έλεγε παρόμοια πράγματα με τον Ιωάννη το βαπτιστή και έκανε θαύματα, οι τύψεις του τον οδήγησαν να συμπεράνει ότι πρόκειται για τον Ιωάννη το βαπτιστή, ο οποίος είχε επιστρέψει από τους νεκρούς. Άλλοι έλεγαν ότι επρόκειτο για τον Ηλία το προφήτη, παραφράζοντας τη προφητεία του Μαλαχία:

ΜΑΛ 4:5 Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής· 6 και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γην με ανάθεμα.

ΜΑΤΘ 11:13 Διότι πάντες οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. 14 Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη.

ΜΑΤΘ 17:10 Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες· Διά τι λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθη ο Ηλίας πρώτον; 11 Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς· Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα· 12 σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ' έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν· ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη υπ' αυτών. 13 Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς.

ΛΟΥΚ 1:11 Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος· 12 και ο Ζαχαρίας ιδών εταράχθη, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. 13 Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος· Μη φοβού, Ζαχαρία· διότι εισηκούσθη η δέησίς σου, και η γυνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει υιόν εις σε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. 14 και θέλει είσθαι εις σε χαρά και αγαλλίασις, και πολλοί θέλουσι χαρή διά την γέννησιν αυτού. 15 Διότι θέλει είσθαι μέγας ενώπιον του Κυρίου, και οίνον και σίκερα δεν θέλει πίει, και θέλει πληρωθή Πνεύματος Αγίου έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού, 16 και πολλούς των υιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον τον Θεόν αυτών. 17 Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, διά να επιστρέψη τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, διά να ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον.

Όλα τα παραπάνω εδάφια, έδωσαν στο παρελθόν ευκαιρία για να υποστηριχθεί η κάλπικη διδασκαλία περί μετεμψύχωσης, που κύρια υποστηρίζεται από τις Ινδουϊστικές θρησκείες. Βεβαίως, κάθε καλοπροαίρετος ερευνητής της Γραφής, γνωρίζει ότι η προφητεία περί έλευσης του Ηλία ο οποίος είχε πεθάνει δέκα αιώνες πριν, αναφερόταν στον Ιωάννη το βαπτιστή ο οποίος θα ερχόταν έχοντας το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Δεν μιλά για την δύναμη να κάνει θαύματα, διότι ο Ιωάννης δεν έκανε θαύματα, αλλά για τη δύναμη να επιστρέψει πολλούς των υιών Ισραήλ στον Θεό.

ΜΑΡΚ 6:16 Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι ούτος είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα· αυτός ανέστη εκ νεκρών. 17 Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και επίασε τον Ιωάννην και έδεσεν αυτόν εν τη φυλακή διά την Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα. 18 Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδην ότι δεν σοι είναι συγκεχωρημένον να έχης την γυναίκα του αδελφού σου. 19 Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώση αυτόν, και δεν ηδύνατο.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιωάννης με σθένος αντιστεκόταν στην αμαρτία και ήλεγχε με παρρησία τον Ηρώδη, ο οποίος είχε παντρευτεί την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του. Η παράβαση στο λόγο του Θεού, μπορεί να συγχωρεθεί και να ματαιωθεί ο κατήφορος προς τον αιώνιο θάνατο, αν ο άνθρωπος εννοήσει τη παράβασή του, μετανοήσει και αφήσει την αμαρτία. Αν όμως επιμένει να αγνοεί τη προειδοποίηση των δούλων του Θεού και τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος υπακούοντας στα ζωώδη ένστικτα της σάρκας του, αυτό θα φέρει τη καταστροφή του.

ΜΑΡΚ 6:20 Διότι ο Ηρώδης εφοβείτο τον Ιωάννην, γνωρίζων αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον, και διεφύλαττεν αυτόν και έκαμνε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως ήκουεν αυτού.

Εδώ ακριβώς είναι η τραγωδία του Ηρώδη. Ο ίδιος, συμπαθούσε τον Ιωάννη και μάλιστα ήξερε ότι είναι άγιος και δίκαιος άνθρωπος του Θεού. Μάλιστα σε άλλες περιπτώσεις, είχε καταφέρει να τον προστατεύσει από αυτούς που ήθελαν το κακό του, που ανάμεσά τους φυσικά ήταν και η Ηρωδιάδα, η παράνομη γυναίκα του. Μάλιστα, τα λόγια του Ιωάννη για τον Θεό, ήταν ευχάριστα στα αυτιά του Ηρώδη. Προσοχή όμως. Το να ακούμε τα λόγια του Χριστού με ευχαρίστηση και να συμφωνούμε με αυτά, δεν είναι τίποτε χωρίς την υποταγή του θελήματός μας, στο θέλημα του Θεού.

...έκαμνε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως ήκουεν αυτού... Ο Ηρώδης έκανε πολλά, αλλά όχι αυτό που ο λόγος του Θεού απαιτούσε από αυτόν, δηλαδή να διακόψει τη παράνομη σχέση του. Προσπάθησε ίσως να βρει μια συμβιβαστική λύση με τη συνείδησή του και ενώ αγαπούσε και περιέθαλπε την αμαρτία του, παράλληλα έκανε άλλα καλά πράγματα, τα οποία θεωρούσε ότι θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, αντί να χωρίσει όπως θα έπρεπε, τη γυναίκα του αδελφού του, τη μοιχαλίδα γυναίκα με την οποία συζούσε. Μπορεί να αντιμετώπιζε τον Ιωάννη ευγενικά, να μιλούσε καλά για αυτόν, ακόμα και να τον βοήθησε σε κάποια πράγματα. Ίσως να προσπάθησε με τον τρόπο αυτό να κάνει τον Ιωάννη να σταματήσει να τον επιπλήττει.

ΜΑΡΚ 6:21 Και ότε ήλθεν αρμόδιος ημέρα, καθ' ην ο Ηρώδης έκαμνεν εν τοις γενεθλίοις αυτού δείπνον εις τους μεγιστάνας αυτού και εις τους χιλιάρχους και τους πρώτους της Γαλιλαίας, 22 και εισήλθεν η θυγάτηρ αυτής της Ηρωδιάδος και εχόρευσε και ήρεσεν εις τον Ηρώδην και τους συγκαθημένους, είπεν ο βασιλεύς προς το κοράσιον· Ζήτησόν με ό,τι αν θέλης, και θέλω σοι δώσει. 23 Και ώμοσε προς αυτήν ότι θέλω σοι δώσει ό,τι με ζητήσης, έως του ημίσεος της βασιλείας μου.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο θέμα των συμποσίων. Όλοι μας έχουμε να μάθουμε στο θέμα αυτό. Η Χριστιανική παρέα δεν πρέπει να καταντά σαν μια παρέα απίστων που μαζεύονται για να πιούν, να μεθύσουν και να αρχίσουν μετά να παραφέρονται. Η Χριστιανική παρέα πρέπει να είναι και να παραμένει μια συντροφιά αγίων και είναι καλό να συνοδεύεται από συμπροσευχή. Στην εκκλησία δεν κάνουμε γενέθλια, παρά μόνο σε στενό οικογενειακό κύκλο, για να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα παιδιά μας και να γίνεται προσευχή. Δεν ενθαρρύνουμε τις οικογένειες να κάνουν γενέθλια με κοσμικό στυλ, καλεσμένους, δώρα κλπ, διότι δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο να υπάρχει στη Γραφή.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Ηρώδης θαμπώθηκε από το πάθος του όταν η Σαλώμη χόρεψε σαγηνευτικά μπροστά του, μας λέει πολλά για το χαρακτήρα του και μας φανερώνει ότι ο άνθρωπος ήταν δέσμιος των παθών του. Όπως πόθησε την Ηρωδιάδα και την χώρισε από τον αδελφό του για να την παντρευτεί ο ίδιος, έτσι τώρα ποθεί τη θετή του θυγατέρα. Ο κατήφορος των αιχμαλώτων ανθρώπων από τα πάθη τους, δεν έχει τέλος.

Κάθε αντίστασή μας σ' ένα πάθος το εξασθενίζει. Η διαρκής αντίστασή μας το υποτάσσει. Κάθε υποχώρησή μας το δυναμώνει. Η διαρκής υποχώρησή μας, μάς υποδουλώνει σ' αυτό. Η αντίσταση του χριστιανού στα πάθη πρέπει να φτάνει μέχρι τη σταύρωση του σαρκικού, του αμαρτωλού εαυτού του "μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του".

ΓΑΛ 5:22 Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, 23 πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος. 24 Όσοι δε είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας.

Οι Χριστιανές πρέπει να δώσουν εδώ λίγη προσοχή στο τρόπο με τον οποίο όχι μόνο ντύνονται αλλά στη γενική τους συμπεριφορά. Η σεμνότητα διδάσκεται από την ίδια τη φύση και την εποχή στην οποία ζούμε.

ΗΣΑ 3:16 Και λέγει Κύριος, Επειδή αι θυγατέρες της Σιών υπερηφανεύθησαν και περιπατούσι με υψωμένον τράχηλον και με όμματα άσεμνα, περιπατούσαι τρυφηλά και τρίζουσαι με τους πόδας αυτών, 17 διά τούτο ο Κύριος θέλει φαλακρώσει την κορυφήν της κεφαλής των θυγατέρων της Σιών, και ο Κύριος θέλει εκκαλύψει την αισχύνην αυτών. 18 Εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει αφαιρέσει την δόξαν των τριζόντων στολισμών και τα εμπλόκια και τους μηνίσκους, 19 τα περιδέραια και τα βραχιόλια και τας καλύπτρας, 20 τους κεκρυφάλους και τας περισκελίδας και τα κεφαλόδεσμα και τας μυροθήκας και τα ενώτια, 21 τα δακτυλίδια και τα έρρινα, 22 τας ποικίλας στολάς και τα επενδύματα και τα περικαλύμματα και τα θυλάκια, 23 τα κάτοπτρα και τα λεπτά λινά και τας μίτρας και τα θέριστρα. 24 Και αντί της γλυκείας οσμής θέλει είσθαι δυσωδία και αντί ζώνης σχοινίον και αντί καλλικομίας φαλάκρωμα και αντί επιστομαχίου περίζωμα σάκκινον ηλιόκαυμα αντί ώραιότητος. 25 Οι άνδρες σου θέλουσι πέσει εν μαχαίρα και η δύναμίς σου εν πολέμω. 26 Και αι πύλαι αυτής θέλουσι στενάξει και πενθήσει και αυτή θέλει κοίτεσθαι επί του εδάφους ηρημωμένη.

Αν κάποιες αδελφές εμφανίζονταν με την σημερινή τους θεωρούμενη σεμνή ενδυμασία πριν μερικούς αιώνες, θα αποβαλλόταν αμέσως από την εκκλησία. Είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε συγκεκριμένους ενδυματολογικούς κώδικες. Όσο καλοί και να γίνουν αυτοί οι κώδικες, μια γυναίκα έχει πάντα τον τρόπο να είναι άσεμνη χωρίς να παραβιάζει ευθέως κανένα ανθρώπινο νόμο. Το μάτι μπορεί να είναι άβαφο και ταυτόχρονα άσεμνο. Η φούστα μπορεί να είναι κάτω από το γόνατο, αλλά περπατώντας να έχει υψωμένο τράχηλο. Προσοχή λοιπόν στη σεμνότητα της ψυχής, η οποία αντικατοπτρίζεται και στην εξωτερική εμφάνιση και συμπεριφορά.

ΨΑΛΜ 45:13 Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν· το ένδυμα αυτής είναι χρυσοΰφαντον.

ΜΑΡΚ 6:24 Η δε εξελθούσα είπε προς την μητέρα αυτής· Τι να ζητήσω; Η δε είπε· Την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. 25 Και ευθύς εισελθούσα μετά σπουδής εις τον βασιλέα, εζήτησε λέγουσα· Θέλω να μοι δώσης πάραυτα επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού.

Ο διάβολος δεν έχει σκοπό να συμβιβαστεί με το μισό βασίλειο του Ηρώδη. Το θέλει όλο. Και το μόνο εμπόδιο από την απόκτησή του, είναι ο αυθάδης ξυπόλυτος εκείνος ασκητής της ερήμου, που τολμά να τους χαλάει τη διάθεση με τους ελέγχους του.

ΜΑΡΚ ς:26 Και ο βασιλεύς, αν και ελυπήθη πολύ, διά τους όρκους όμως και τους συγκαθημένους δεν ηθέλησε να απορρίψη την αίτησιν αυτής. 27 Και ευθύς αποστείλας ο βασιλεύς δήμιον, προσέταξε να φερθή η κεφαλή αυτού. Ο δε απελθών απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή 28 και έφερε την κεφαλήν αυτού επί πίνακι και έδωκεν αυτήν εις το κοράσιον, και το κοράσιον έδωκεν αυτήν εις την μητέρα αυτής. 29 Και ακούσαντες οι μαθηταί αυτού, ήλθον και εσήκωσαν το πτώμα αυτού και έθεσαν αυτό εν μνημείω.

Το πάθος, μετατρέπεται τώρα σε φόνο και ο διάβολος δεν θα σταματήσει να διεκδικεί τη ψυχή του ανθρώπου μέχρι που να αποκτήσει πάνω της τον πλήρη έλεγχο. Ο ανόητος και νικημένος από το πάθος του βασιλιάς, γίνεται το θύμα μιας κακιάς γυναίκας και ενός αισθησιακού χορού!4. Οι μαθητές επιστρέφουν από τη πρώτη τους αποστολή

ΜΑΡΚ ς:30 Και συνάγονται οι απόστολοι προς τον Ιησούν και απήγγειλαν προς αυτόν πάντα, και όσα έπραξαν και όσα εδίδαξαν. 31 Και είπε προς αυτούς· Έλθετε σεις αυτοί κατ' ιδίαν εις τόπον έρημον και αναπαύεσθε ολίγον· διότι ήσαν πολλοί οι ερχόμενοι και οι υπάγοντες, και ουδέ να φάγωσιν ηυκαίρουν· 32 και υπήγον εις έρημον τόπον με το πλοίον κατ' ιδίαν. 33 Και είδον αυτούς υπάγοντας οι όχλοι, και πολλοί εγνώρισαν αυτόν και συνέδραμον εκεί πεζοί από πασών των πόλεων και φθάσαντες προ αυτών συνήχθησαν πλησίον αυτού.

Οι απόστολοι επιστρέφουν από την αποστολή τους ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι κήρυξαν το λόγο και έκαναν αρκετά θαύματα (ΜΑΡΚ ς:12). Προφανώς θα είναι κουρασμένοι από την οδοιπορία και έτσι Κύριος τους πήρε σε ένα έρημο τόπο για να ξεκουραστούν.

Η διακονία του αποστόλου όπως κάθε διακονία, είναι μια πλήρης απασχόληση στο έργο του Θεού. Στο εδάφιο ΜΑΡΚ γ:20, βλέπουμε ότι δεν είχαν χρόνο ούτε για να καθίσουν να φάνε λίγο ψωμί! Παρόλα αυτά, κάποιοι σήμερα χρησιμοποιούν τα εδάφια αυτά για να δικαιολογήσουν τις πολυτελείς διακοπές τους και μάλιστα με χρήματα της Εκκλησίας.

Μακάρι να είχαμε κι εμείς την ανάγκη να ξεκουραζόμαστε από τον κόπο του έργου του Θεού!


5. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων

ΜΑΡΚ 6:34 Εξελθών δε ο Ιησούς, είδε πολύν όχλον και εσπλαγχνίσθη δι' αυτούς, επειδή ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα, και ήρχισε να διδάσκη αυτούς πολλά.

Ο όχλος ακολουθούσε τον Κύριο, διότι στη παρουσία Του απολάμβανε πραγματική πνευματική τροφή. Οι Ιουδαίοι ιερείς και νομοδιδάσκαλοι, χαμένοι μέσα στη τυπικότητα του καθήκοντος, είχαν χάσει εντελώς την αγάπη τους για το λαό και δεν είχαν όρεξη για γνήσια πνευματική καθοδήγηση που απαιτεί κόπο. Έτσι ο λαός έμοιαζε σαν πρόβατα που χωρίς πραγματικό ποιμένα, διασκορπιζόταν εδώ κι εκεί και περιφέρονταν χωρίς πνευματικό σκοπό. Ο Κύριος σπλαχνίστηκε για τον όχλο αυτό. Πόσο παρήγορο είναι για τον καθένα από εμάς όταν ενώ όλοι μας έχουν εγκαταλείψει, ο στοργικός Ιησούς μας βρίσκει για να μας αγκαλιάσει και να μας διδάξει την αγάπη Του.

ΖΑΧ 10:2 Διότι τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα και οι μάντεις είδον οράσεις ψευδείς και ελάλησαν ενύπνια μάταια· παρηγόρουν ματαίως· διά τούτο μετετοπίσθησαν ως ποίμνιον· εταράχθησαν, διότι δεν υπήρχε ποιμήν.

Ας προσευχόμαστε ο Κύριος να βρίσκει πάντα ανθρώπους κατά τη καρδία Του οι οποίοι με θυσιαστικό πνεύμα θα σηκώνουν το φορτίο του έργου του Θεού. Αυτό θα είναι ωφέλιμο για την Εκκλησία του Χριστού.

ΠΑΡ ια:14 Όπου δεν είναι κυβέρνησις, ο λαός πίπτει· εκ του πλήθους δε των συμβούλων προέρχεται σωτηρία.

ΜΑΡΚ ς:35 Και επειδή είχεν ήδη παρέλθει ώρα πολλή, προσελθόντες προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγουσιν ότι έρημος είναι ο τόπος και παρήλθεν ήδη πολλή ώρα· 36 απόλυσον αυτούς, διά να υπάγωσιν εις τους πέριξ αγρούς και κώμας και αγοράσωσιν εις εαυτούς άρτους· διότι δεν έχουσι τι να φάγωσιν.

Καθώς βράδιαζε, οι μαθητές προβληματίζονται για ένα πρακτικό ζήτημα. Ο τόπος είναι έρημος, δηλ. μακριά από τα τριγύρω χωριά και σε λίγο ο κόσμος πρέπει να φάει. Έτσι συμβουλεύουν τον Κύριο να τους διώξει. Ίσως οι μαθητές να φέρονται ιδιοτελώς και να θέλουν να φύγει ο όλος για να μπορέσουν επιτέλους να ξεκουραστούν κι εκείνοι και να φάνε τους πέντε άρτους και τα ψαράκια μόνοι τους.

Πρέπει εδώ να δούμε τη διαφορά στο πνεύμα του Ιησού και των μαθητών. Ο μεν Ιησούς σπλαχνίζεται για τον όχλο και θέλει να τους περιθάλψει, ενώ οι μαθητές θέλουν να τους διώξουν χωρίς να νοιάζονται τι θα απογίνουν στο δρόμο βραδιάτικα.

Μάλιστα ο Ιωάννης (ΙΩΑ ς:5,6) λέει ότι ήταν ο ίδιος ο Ιησούς που ρώτησε τους μαθητές (τον Φίλιππο) που θα βρουν άραγε τόσα χρήματα ώστε να αγοράσουν φαγητό για τον όχλο. Ο Ιησούς θέλει να προβληματιστούν, ώστε να τους δώσει ένα μάθημα, αλλά δυστυχώς οι μαθητές δεν έχουν ακόμη την πίστη του Θεού στο εύρος που απαιτείται να υπάρχει στις καρδιές των δούλων του Θεού. Βεβαίως δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε, διότι αυτό που σκέφτονται και προτείνουν στον Ιησού είναι ίσως η μόνη λογική ενέργεια για τον όχλο. Παρόντος όμως του Ιησού στη ζωή μας, η λογική πρέπει να δίνει τη θέση της στη πρόνοια και στην αγάπη του Θεού, ο οποίος πάντα θα βρίσκει λύσεις εκεί που το δικό μας μυαλό στερεύει από ιδέες. Τα αδύνατα για τον άνθρωπο είναι δυνατό για τον Θεό.

ΜΑΡΚ 6:37 Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Δότε σεις εις αυτούς να φάγωσι. Και λέγουσι προς αυτόν· Να υπάγωμεν να αγοράσωμεν διακοσίων δηναρίων άρτους και να δώσωμεν εις αυτούς να φάγωσιν;

Η φράση του Ιησού, δώστε τους εσείς να φάνε, μοιάζει εξωφρενική για τους μαθητές. Στη πραγματικότητα, είναι οι ίδιοι που πρέπει να μάθουν ένα μεγάλο μάθημα από τον Κύριο σήμερα. Πρέπει να μάθουν να θέτουν ως πρώτη τους προτεραιότητα το έργο του Θεού και να εμπιστεύονται σε Εκείνον για κάθε τους άλλη ανάγκη. Αν σήμερα μπορέσει με πέντε άρτους και δύο ψαράκια να ταΐσει τόσο πλήθος, θα μπορέσουν στο μέλλον να τον εμπιστευτούν ότι θα φροντίσει για κάθε τους ανάγκη, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ξανά η λογική των μαθητών μπαίνει μπροστά και η απόκρισή τους στον Κύριο είναι κάπως ειρωνική και επιθετική.

ΙΩΑΝ 6:7 Απεκρίθη προς αυτόν ο Φίλιππος· Διακοσίων δηναρίων άρτοι δεν αρκούσιν εις αυτούς, διά να λάβη ολίγον τι έκαστος αυτών.

Ένα παρόμοιο θέμα, είχε απασχολήσει πριν από πολλούς αιώνες, τον Μωυσή, όταν ο λαός γόγγυζε απαιτώντας να φάει κρέας, διότι είχε βαρεθεί το μάννα.

ΑΡΙΘ 11:21 Και είπεν ο Μωϋσής, Εξακόσιαι χιλιάδες πεζών είναι ο λαός, εν μέσω των οποίων εγώ είμαι και συ είπας, Θέλω δώσει εις αυτούς κρέας, διά να φάγωσιν ολόκληρον μήνα. 22 Θέλουσι σφαχθή δι' αυτούς τα ποίμνια και αι αγέλαι, διά να εξαρκέσωσιν εις αυτούς; ή θέλουσι συναχθή ομού πάντα τα οψάρια της θαλάσσης δι' αυτούς, διά να εξαρκέσωσιν εις αυτούς; 23 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Μήπως η χειρ του Κυρίου εσμικρύνθη; τώρα θέλεις ιδεί αν εκτελήται ο λόγος μου, ή ουχί. "…" 31 Και εξήλθεν άνεμος παρά Κυρίου και έφερεν ορτύκια από της θαλάσσης και έρριψεν αυτά επί το στρατόπεδον, έως μιας ημέρας οδόν εντεύθεν και έως μιας ημέρας οδόν εντεύθεν, κύκλω του στρατοπέδου· και ήσαν έως δύο πήχας επί το πρόσωπον της γης. 32 Και σηκωθείς ο λαός όλην εκείνην την ημέραν και όλην την νύκτα και όλην την ακόλουθον ημέραν, εσύναξαν τα ορτύκια· ο συνάξας το ολιγώτερον, εσύναξε δέκα χομόρ· και εξήπλονον αυτά κύκλω του στρατοπέδου δι' εαυτούς.

Ανεξάρτητα από το χρόνο, οι καρδιά του ανθρώπου αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με την ίδια απιστία. Τόσα είχαν δει! Ο Θεός τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο με θαυμαστό τρόπο. Όταν τους ελευθέρωσε από το στρατό του Φαραώ, όλοι στην ασφάλεια της αντιπέρα όχθης, τραγουδούσαν και έδινα δόξα στον Θεό. Στην έρημο, πάντα έβρισκαν ένα βράχο που ανέβλυζε νερό. Στη πείνα τους, ο Θεός φρόντιζε με θαυματουργικό τρόπο για τη καθημερινή τους τροφή και τους έστελνε το μάννα από τον ουρανό. Τώρα όμως, όλα ξεχάστηκαν!

Ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε ικανός να ικανοποιήσει τις ανάγκες του λαού Του. Ο Μωυσής, πιεσμένος από τη γκρίνια του λαού, φέρεται με παρόμοιο τρόπο με τους μαθητές. Ακόμα και να σφάξουμε Κύριε, έλεγε, όλα τα ποίμνια που έχουμε, δεν φτάνει για να φάνε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες στόματα. Ο Κύριος όμως, τον σταματά και του θυμίζει ότι το χέρι του Θεού είναι πάντα δυνατό στο να εκτελεί θαυμάσια ανάμεσα στο λαό Του. Η δύναμη του Θεού, δεν μικραίνει, ας μη το ξεχνάμε αυτό ποτέ!

ΜΑΡΚ 6:38 Ο δε λέγει προς αυτούς· Πόσους άρτους έχετε; υπάγετε και ίδετε. Και αφού είδον, λέγουσι· Πέντε, και δύο οψάρια.

Είναι φυσιολογικό τα αποθέματά τους ίσα να φτάνουν για τους ίδιους τους μαθητές. Είναι αδύνατο να φτάσουν για όλο τον όχλο που ήταν 5.000 άνδρες! Για να χορτάσουν όλοι αυτοί θα χρειαστούν τουλάχιστον 1,5 τόνος ψωμί και άλλα τόσα ψάρια. Παρόλα αυτά, ο Κύριος τους κάνει μια εκπληκτική ερώτηση: Πόσους άρτους έχετε? Όταν αυτό το "λίγο" που έχουμε το αφιερώνουμε στον Κύριο, Εκείνος θα το πολλαπλασιάσει θαυματουργικά ώστε η δική μας ανεπάρκεια να μετατραπεί σε θαυμαστή επάρκεια με την ενέργεια του Κυρίου. Εμείς ως ατελείς άνθρωποι, ποτέ δεν θα έχουμε αρκετά ώστε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του έργου του Θεού. Όταν όμως με ειλικρίνεια, αγαθά κίνητρα και ταπεινό πνεύμα αφιερώνουμε τη ζωή μας στον Κύριο, τότε Εκείνος είναι δυνατός να κάνει θαυμάσια πράγματα μέσω των αδυνάτων και ατελών ανθρώπων που Εκείνος ονομάζει "συνεργούς" Του.

Β' ΧΡΟ 16:9 διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι διά πάσης της γης, διά να δειχθή δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν προς αυτόν·...

Ο Ζοροβάβελ άρχισε να οικοδομεί τον οίκο του Θεού, αλλά γρήγορα έχασε τη πίστη του μπροστά στο μέγεθος του έργου που είχε να επιτελέσει. Ο Θεός τον ενθαρρύνει λέγοντας ότι η μικρή αυτή πρόοδος του έργου ήταν μια φιλότιμη επιτυχία και το έργο του Θεού δεν θα γινόταν με τη δύναμη του Ζοροβάβελ αλλά με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, η "μεγάλη είναι η μέρα της Ιεζραέλ" (Ho 1:11) με "την ημέρα των μικρών πραγμάτων" εδώ.

ΖΑΧ 4:6 Και απεκρίθη και είπε προς εμέ, λέγων, Ούτος είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζοροβάβελ, λέγων, Ουχί διά δυνάμεως ουδέ διά ισχύος αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. 7 Τις είσαι συ, το όρος το μέγα, έμπροσθεν του Ζοροβάβελ; πεδιάς· και θέλει εκφέρει τον ακρογωνιαίον λίθον εν αλαλαγμώ, Χάρις, χάρις εις αυτόν. 8 Και έγεινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγων, 9 Αι χείρες του Ζοροβάβελ έθεσαν το θεμέλιον του οίκου τούτου και αι χείρες αυτού θέλουσι τελειώσει αυτόν· και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς. 10 Διότι τις κατεφρόνησε την ημέραν των μικρών πραγμάτων; θέλουσι βεβαίως χαρή και θέλουσιν ιδεί τον κασσιτέρινον λίθον εν τη χειρί του Ζοροβάβελ οι επτά εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου, οι περιτρέχοντες διά πάσης της γης.

ΜΑΡΚ 6:39 Και προσέταξεν αυτούς να καθίσωσι πάντας επί του χλωρού χόρτου συμπόσια συμπόσια. 40 Και εκάθησαν πρασιαί ανά εκατόν και ανά πεντήκοντα. 41 Και λαβών τους πέντε άρτους και τα δύο οψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν ηυλόγησε και κατέκοψε τους άρτους και έδιδεν εις τους μαθητάς αυτού διά να βάλωσιν έμπροσθεν αυτών, και τα δύο οψάρια εμοίρασεν εις πάντας. 42 Και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν. 43 Και εσήκωσαν από των κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις και από των οψαρίων. 44 Ήσαν δε οι φαγόντες τους άρτους έως πεντακισχίλιοι άνδρες.

Ο Χριστός διέταξε τους μαθητές του, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να μεριμνήσουν ώστε ολόκληρο το πλήθος, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, να καθίσουν σε ομάδες των εκατό ή των πενήντα ατόμων, σαν να πρόκειται να γευματίσουν, για να μπορούν να τους σερβίρουν πιο εύκολα και με την πρέπουσα τάξη.

Ο Χριστός πολλαπλασίαζε τη τροφή, και οι μαθητές την μοίραζαν. Αυτό μας διδάσκει ότι οι εργάτες του Ευαγγελίου, πρέπει να λαμβάνουν λόγους από τον προαιώνιο Λόγο και μετά να την δίνουν στον λαό. Ο χρόνος που θυσιάζουν στο έργο του Θεού και ο κόπος τους, θα ανταμειφθούν πλούσια. Αφού έφαγαν όλοι και χόρτασαν, περίσεψαν δώδεκα κοφίνια πλήρη τροφής, που αναλογεί σε ενα για τον κάθε απόστολο. Ο Θεός θα ανταμείψει τους εργάτες του κατά ένα άφθονο τρόπο που θα πηγάζει από τις θαυματουργικές του ενέργειες.


6. Ο Ιησούς περπατά στα κύματα

ΜΑΡΚ 6:45 Και ευθύς ηνάγκασε τους μαθητάς αυτού να εμβώσιν εις το πλοίον και να προϋπάγωσιν εις το πέραν προς Βηθσαϊδάν, εωσού αυτός απολύση τον όχλον· 46 και απολύσας αυτούς, υπήγεν εις το όρος να προσευχηθή.

Η λέξη κλειδί εδώ είναι "ηνάγκασε". Σημαίνει ότι τους υποχρέωσε να μπουν στο πλοίο, αφού εκείνοι είχαν εκφράσει έντονη αντίρρηση. Ως ψαράδες και γνώστες της περιοχής, ξέρουν καλά ότι αν υπακούσουν στην εντολή του Κυρίου τους, πρόκειται να ταλαιπωρηθούν. Τα σύννεφα στον ουρανό και ο αέρας που δυναμώνει δεν είναι καλά σημάδια για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Η λογική τους επαναστατεί και ζητούν από τον Κύριο να ακυρώσει την εντολή του, αλλά Εκείνος επιμένει και μάλιστα τους "αναγκάζει"!

Που βάζει κανείς τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη πίστη και στη λογική? Πώς μπορείς να αψηφήσεις τους φόβους που δημιουργεί η ζοφερή πραγματικότητα για χάρη μιας υπόσχεσης ενός αόρατου Θεού? Πώς να εμπιστευτείς ότι Εκείνος είναι ικανός να σε προστατέψει και να σε διαφυλάξει μόνο και μόνο με κάποια υπόσχεση που διαβάζεις στο λόγο Του?

Α' ΠΕΤ 4:12 Αγαπητοί, μη παραξενεύεσθε διά τον βασανισμόν τον γινόμενον εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόν τι, 13 αλλά καθότι είσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ίνα και όταν η δόξα αυτού φανερωθή χαρήτε αγαλλιώμενοι.

ΡΩΜ 8:17 Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχωμεν, διά να γείνωμεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. 18 Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς.

ΦΙΛ 3:10 διά να γνωρίσω αυτόν και την δύναμιν της αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού,

... υπήγεν εις το όρος να προσευχηθή...

Κάθε μηχανή, συνοδεύεται και από ένα οδηγό χρήσης, που συμπεριλαμβάνει οδηγίες επισκευής σε διάφορα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει καλύτερα μια μηχανή, από εκείνον ο οποίος την κατασκεύασε! Πόσες φορές έχουμε νοιώσει μόνοι μας μέσα στη δοκιμασία μας. Κανένας δεν μπορεί να μας καταλάβει! Κι όμως, ο Κύριος μας ξέρει καλύτερα από τον καθένα, διότι είναι Εκείνος που μας έπλασε. Βλέπουμε ότι τελικά δεν είμαστε μόνοι μας. Η μεσιτεία του Κυρίου είναι η εγγύηση της έκβασης των πραγμάτων στη ζωή μας όχι αναγκαστικά όπως εμείς τα έχουμε σχεδιάσει, αλλά όπως ο Πλάστης γνωρίζει ότι πρέπει να γίνει. Ο Κύριος καλύπτει τα νώτα μας. Όταν εμείς τον εμπιστευόμαστε και κάνουμε αυτό που μας ανήκει, Εκείνος δεν πρόκειται να μας αφήσει ούτε να μας εγκαταλείψει. Όσο και να μας πονάει η δοκιμασία που περνάμε, εφόσον Εκείνος είναι στο όρος και προσεύχεται για εμάς, τίποτε δεν μπορεί να πάει στραβά. ΤΙΠΟΤΕ!

ΜΑΡΚ 6:47 Και ότε έγεινεν εσπέρα, το πλοίον ήτο εν τω μέσω της θαλάσσης και αυτός μόνος επί της γης. 48 Και είδεν αυτούς βασανιζομένους εις το να κωπηλατώσι· διότι ήτο ο άνεμος εναντίος εις αυτούς· και περί την τετάρτην φυλακήν της νυκτός έρχεται προς αυτούς περιπατών επί της θαλάσσης, και ήθελε να περάση αυτούς. 49 Οι δε ιδόντες αυτόν περιπατούντα επί της θαλάσσης ενόμισαν ότι είναι φάντασμα και ανέκραξαν· 50 διότι πάντες είδον αυτόν και εταράχθησαν. Και ευθύς ελάλησε μετ' αυτών και λέγει προς αυτούς· Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβείσθε.

Η εκκλησία μοιάζει συχνά με ένα πλοίο στη θάλασσα που ταλαιπωρείται από τις θύελλες χωρίς να βρίσκει παρηγοριά. Μπορεί να έχουμε τον Χριστό μαζί μας, και παρόλα αυτά, οι άνεμοι και η τρικυμία να είναι εναντίον μας. Η παρηγοριά των παιδιών του Θεού σε μια καταιγίδα, είναι ότι ο Κύριός τους βρίσκεται στο βουνό, μεσιτεύοντας για αυτούς. Καμία δυσκολία δεν είναι ικανή να εμποδίσει την εμφάνιση του Χριστού στον λαό του, όταν αποφασίσει να έρθει στο δικό Του χρόνο. Τώρα φανερώνει τον εαυτό Του στους μαθητές, δίνοντάς τους θάρρος. Οι μαθητές του Ιησού, το μόνο που χρειάζονται είναι να γνωρίζουν ότι ο Κύριος είναι παρών στη ζωή τους. Ίσως είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο το Πνεύμα το Άγιο μιλώντας στην Εκκλησία του, συχνά υπενθυμίζει τη γνώριμη φράση, "μή φοβείστε, εγώ είμαι μαζί σας". Τότε, έστω και για λίγο, όλα γίνονται καλά.

ΜΑΡΚ 6:51 Και ανέβη προς αυτούς εις το πλοίον, και έπαυσεν ο άνεμος· και εξεπλήττοντο καθ' εαυτούς λίαν καθ' υπερβολήν και εθαύμαζον. 52 Διότι δεν ενόησαν εκ των άρτων, επειδή η καρδία αυτών ήτο πεπωρωμένη.

...έπαυσεν ο άνεμος ... Το μάθημα τελείωσε. Ο Θεός μας εκπαιδεύει συνεχώς με τις διάφορες δοκιμασίες. Το πόσο καλοί μαθητές είμαστε, θα το γνωρίσουμε στη πράξη, όταν η φαινομενική ηρεμία των πραγμάτων σπάει και ο διάβολος μας ψιθυρίζει ότι έφτασε το τέλος μας.

Β’ ΒΑΣ ιη:29 ούτω λέγει ο βασιλεύς· Μη σας απατά ο Εζεκίας· διότι δεν θέλει δυνηθή να σας λυτρώση εκ της χειρός αυτού· 30 και μη σας κάμνη ο Εζεκίας να θαρρήτε επί τον Κύριον, λέγων, Ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει, και η πόλις αύτη δεν θέλει παραδοθή εις την χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. 31 Μη ακούετε του Εζεκίου· διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Κάμετε συμβιβασμόν μετ' εμού και εξέλθετε προς εμέ· και φάγετε έκαστος από της αμπέλου αυτού και έκαστος από της συκής αυτού, και πίετε έκαστος από των υδάτων της δεξαμενής αυτού· 32 εωσού έλθω και σας λάβω εις γην ομοίαν με την γην σας, γην σίτου και οίνου, γην άρτου και αμπελώνων, γην ελαίου και μέλιτος, διά να ζήσητε και να μη αποθάνητε· και μη ακούετε του Εζεκίου, όταν σας απατά, λέγων, Ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. 33 Μήπως ελύτρωσέ τις τωόντι εκ των θεών των εθνών την γην αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας;

Β’ ΒΑΣ ιθ:14 Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν· και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετύλιξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. 15 Και προσηυχήθη ενώπιον του Κυρίου ο Εζεκίας, λέγων, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβείμ, συ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γής· συ έκαμες τον ουρανόν και την γήν· 16 κλίνον, Κύριε, το ους σου και άκουσον· άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ· και άκουσον τους λόγους του Σενναχειρείμ, όστις απέστειλε τούτον διά να ονειδίση τον ζώντα Θεόν· 17 αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν τα έθνη και τους τόπους αυτών, 18 και έρριψαν εις το πυρ, τους θεούς αυτών· διότι δεν ήσαν θεοί, αλλ' έργον χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθοι· διά τούτο κατέστρεψαν αυτούς· 19 τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς, δέομαι, εκ της χειρός αυτού· διά να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι συ είσαι Κύριος ο Θεός, ο μόνος.

Το θαύμα αυτό του Ιησού είναι μια εικόνα του παρόντος αιώνος και της ολοκλήρωσής του. Ο προσευχόμενος Ιησούς στο όρος, είναι ο Ιησούς στον ουρανό ο οποίος μεσιτεύει για το λαό του ώστε να αντέξει τις δοκιμασίες και να βαστάξουν το σταυρό τους μέχρι το τέλος. Οι δοκιμαζόμενοι μαθητές, αντιπροσωπεύουν το λαό του Θεού, ο οποίος πρέπει να μάθει αν εμπιστεύεται και να υπακούει τον Θεό έστω και αν γνωρίζει ότι πρόκειται να δοκιμαστεί. Ο Ιησούς περιπατών επί των κυμάτων, αντιπροσωπεύει τη δεύτερη έλευση του Ιησού, όταν πρόκειται να ελευθερώσει τους δικούς του από κάθε κίνδυνο και κάθε θλίψη οδηγώντας τους στην αντίπερα ακτή του ουρανού.

ΜΑΡΚ 6:53 Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ και ελιμενίσθησαν. 54 Και ότε εξήλθον εκ του πλοίου, ευθύς γνωρίσαντες αυτόν, 55 έδραμον εις πάντα τα περίχωρα εκείνα και ήρχισαν να περιφέρωσιν επί των κραββάτων τους αρρώστους, όπου ήκουον ότι είναι εκεί. 56 Και όπου εισήρχετο εις κώμας ή πόλεις ή αγρούς, έθετον εις τας αγοράς τους ασθενείς και παρεκάλουν αυτόν να εγγίσωσι καν το κράσπεδον του ιματίου αυτού· και όσοι ήγγιζον αυτόν, εθεραπεύοντο.

Όπου κι αν πήγαινε ο κύριος του έφεραν από παντού αρρώστους στο κρεβάτι τους. οι αγορές έγινε πρόχειρα νοσοκομεία. Πολλοί από αυτούς ήθελαν απλά να αγγίξουν την άκρη από τα ρούχα του και όσοι το κατάφερναν, θεραπευόταν. Αυτό το συναντάμε και στην περίπτωση της αιμορροούσας:

ΜΑΤΘ 9:20 Και ιδού, γυνή αιμορροούσα δώδεκα έτη, πλησιάσασα όπισθεν ήγγισε το άκρον του ιματίου αυτού· 21 διότι έλεγε καθ' εαυτήν, Εάν μόνον εγγίσω το ιμάτιον αυτού, θέλω σωθή. 22 Ο δε Ιησούς επιστραφείς και ιδών αυτήν είπε· Θάρρει, θύγατερ· η πίστις σου σε έσωσε. Και εσώθη η γυνή από της ώρας εκείνης.


51 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΡΑΞ 3:22 Διότι ο Μωϋσής είπε προς τους πατέρας, «Ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει εις εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ∙ αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα εν λαλήση προς εσάς. ΡΩΜ 6:14 Δ

ΑΛΑΛΑΓΜΟΣ

Η Βίβλος είναι γεμάτη με παραδείγματα λατρείας με δυνατή φωνή. Στο βιβλίο των Ψαλμών, διαβάζουμε για τον βασιλιά Δαβίδ που έψαλε και ύμνησε τον Κύριο με δυνατή φωνή. Διακήρυξε το μεγαλείο του Θεού και

ΓΝΩΣΗ ΘΕΟΥ

Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε μηχανές που απλά υπακούμε, δεν μας θέλει άβουλα όντα, ανελεύθερα, και βυθισμένα μέσα στην αβεβαιότητα της άγνοιας. Γι αυτό, αποκαλύπτει τον εαυτό Του, έτσι ώστε να Τον γνωρ

Comments


bottom of page