Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφ. 06

Ενημερώθηκε: Μαρ 28


1. Ο Ιησούς περιφρονείται στη πατρίδα Του (6:1)

2. Η Αποστολή των δώδεκα αποστόλων (6:7)

3. Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή (6:14)

4. Οι μαθητές επιστρέφουν από τη πρώτη τους αποστολή (ς:30)

5. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων (ς:34)

6. Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα (ς:45)


1. Ο Ιησούς περιφρονείται στη πατρίδα Του

ΜΑΡΚ 6:1 Και εξήλθεν εκείθεν και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού· και ακολουθούσιν αυτόν οι μαθηταί αυτού. 2 Και ότε ήλθε το σάββατον, ήρχισε να διδάσκη εν τη συναγωγή· και πολλοί ακούοντες εξεπλήττοντο και έλεγον· Πόθεν εις τούτον ταύτα; και τις η σοφία η δοθείσα εις αυτόν, ώστε και θαύματα τοιαύτα γίνονται διά των χειρών αυτού; 3 δεν είναι ούτος ο τέκτων, ο υιός της Μαρίας, αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος; και δεν είναι αι αδελφαί αυτού ενταύθα παρ' ημίν; Και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ.

Ο Ιησούς κήρυττε στη Συναγωγή, με τρόπο που καθήλωνε τους ακροατές Του. Ο συνηθισμένος τρόπος του κηρύγματος των Γραμματέων και των Νομικών, ήταν ένας ξύλινος, μπαγιάτικος λόγος από δεύτερο χέρι, ένα κήρυγμα στεγνής γνώσης χωρίς εξουσία από τον Θεό. Όταν όμως ο Ιησούς άνοιγε το στόμα Του, το ακροατήριο πλημμύριζε με τη Σοφία Του.

ΙΩΑ 7:46 Απεκρίθησαν οι υπηρέται· Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτω, καθώς ούτος ο άνθρωπος.


Ο Λουκάς περιγράφει καλύτερα το αντικείμενο του κηρύγματος του:

ΛΟΥΚ 4:16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του σαββάτου και εσηκώθη να αναγνώση. 17 Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ησαΐου του προφήτου, και ανοίξας το βιβλίον εύρε τον τόπον, όπου ήτο γεγραμμένον· 18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συτετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, 19 διά να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν. 20 Και κλείσας το βιβλίον, απέδωκεν εις τον υπηρέτην και εκάθησε· πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. 21 Και ήρχισε να λέγη προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών.

Οι πατριώτες του, τον αναγνώρισαν αμέσως, ως τον ξυλουργό που δούλευε τόσα χρόνια στο ξυλουργείο του Ιωσήφ. Αναγνώριζαν μεν τη σοφία με την οποία μίλαγε, αλλά ήταν απρόθυμοι να δεχτούν αυτόν το συντοπίτη τους ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη αποκάλυψη από τον Θεό.


Οι ίδιοι οι Ναζωραίοι ήταν ένας περιφρονημένος λαός. Η λαϊκή αντίληψη για τη Ναζαρέτ συνοψίζεται στη φράση

ΙΩΑ 1:47 … Εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθη τι αγαθόν; …

Εδώ παίρνουμε την απάντηση στην κακόπιστη θεωρία της «Ανατολικής εκπαίδευσης» που δήθεν έλαβε ο Ιησούς στη διάρκεια της εφηβείας του. Που είναι όμως οι φακίρηδες διδάσκαλοί του να αναστήσουν ένα νεκρό άνθρωπο? Την απάντηση μας τη δίνουν οι Ναζωραίοι που δεν θα μπορούσαν να αποκαλέσουν «τέκτονα» ένα παιδί που είχαν να δουν από 12 ετών και ξαφνικά τον βλέπουν στα τριάντα του. Αλλού λένε «πως γνωρίζει γράμματα ενώ γράμματα δεν έμαθε? Αν ο έφηβος Ιησούς έλειπε από τη πατρίδα του για πολλά χρόνια, το πιο λογικό είναι να σκεπτόταν ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του, προφανώς κάπου θα είχε μαθητεύσει. Εκείνοι όμως γνώριζαν ότι δεν είχε μάθει γράμματα.

ΙΩΑ 7:15 Και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι, λέγοντες· Πως ούτος εξεύρει γράμματα, ενώ δεν έμαθεν;


Ο Κύριος υποτάχτηκε στο Νόμο που έλεγε ότι μετά τα τριάντα χρόνια του μπορεί κανείς να αναλάβει καθήκοντα πνευματικού διδασκάλου.

ΑΡΙΘ 4:1 Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν και προς τον Ααρών, λέγων, 2 Λάβε το κεφάλαιον των υιών Καάθ εκ μέσου των υιών Λευΐ, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, 3 από τριάκοντα ετών και επάνω έως πεντήκοντα ετών, πάντων των εισερχομένων εις το τάγμα διά να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου.


Και στη Καινή Διαθήκη, οι πρεσβύτεροι έχουν ένα ηλικιακό όρο αν και χωρίς συγκεκριμένη ηλικία:

Α’ ΤΙΜ 3:6 να μη ήναι νεοκατήχητος, διά να μη υπερηφανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου.


ΜΑΡΚ 6:4 Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ειμή εν τη πατρίδι αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού.

Είναι πνευματικός Νόμος, όταν κάποιος γίνεται εργάτης του Ευαγγελίου, άλλοι να κρέμονται από τα χείλη του όταν κηρύττει, αλλά ανάμεσα στους συγγενείς του να μη βρίσκει αποδοχή και να εξουθενείται. Παρά τις αποδείξεις ότι ήταν ο γιος του Θεού, οι Ναζαρηνοί τον απέρριψαν. Ήξεραν την οικογένειά του και τη ζωή του και αρνήθηκαν να θεωρήσουν ότι κάποιος που γνώριζαν ως τον «γιό του ξυλουργού» ήταν μεγαλύτερος από αυτούς.


ΜΑΡΚ 6:5 Και δεν ηδύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάμη, ειμή ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τας χείρας εθεράπευσεν αυτούς· 6 και εθαύμαζε διά την απιστίαν αυτών. Και περιήρχετο τας κώμας κύκλω διδάσκων.

«Δεν μπορούσε να κάμει θαύμα εκεί» όχι από έλλειψη εξουσίας ή δύναμης. Η άσκηση της θεϊκής δύναμης πάντα γίνεται με σοφία. Ο σκοπός των θαυμάτων που έκανε ο Ιησούς είναι είτε να στρέψει τους άπιστους στη πίστη του ευαγγελίου, ή να ενδυναμώσει τη πίστη των αδυνάτων. Ο Κύριος γνώριζε ότι η εκτέλεση θαυμάτων δεν θα είχε κανένα σωτηριακό αποτέλεσμα και έτσι αποφάσισε να μην εξασκήσει τη δύναμή του ανάμεσα στους απίστους συντοπίτες Του.


Χωρίς πίστεως, αδύνατον είναι κάποιος να είναι ευάρεστος στον Θεό.

ΜΑΡΚ 9:23 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Το εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα.


Χρειάζεται πίστη για να μη πιστεύεις: Ο Ιησούς θαυμάζει στη πίστη των ανθρώπων, αλλά εξίσου θαυμάζει και στην απιστία των ανθρώπων. Η Διδαχή του ήταν τόσο πειστική αλλά και η φήμη των ένδοξων θαυμάτων που είχε κάνει δημόσια ήταν τόσο καθολική και αξιόπιστη, ώστε και οι ίδιοι το παραδεχόταν. Είναι λοιπόν λογικό να απορεί κανείς που ανάμεσα στα τόσα θαυμάσια που έκανε ο Ιησούς, εκείνοι διάλεγαν να μην τον δεχτούν έστω ως κάποιον άνθρωπο του Θεού.


Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι δεν είχαν αρκετή πίστη για να του φέρουν τους αρρώστους τους, ο Ιησούς θεράπευσε λίγους. Οι άνθρωποι στη Ναζαρέτ έχασαν μια ιδανική ευκαιρία να έχουν το Κύριο μαζί τους.


Είναι τραγικό ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τη πολύτιμη ευκαιρία να γνωρίσουν και να δεχτούν τον Ιησού. Στη χώρα των Γαδαρηνών, ζήτησαν από τον Ιησού να φύγει. Εδώ στη Ναζαρέτ, αρνήθηκαν να πιστέψουν και επομένως δεν έφεραν ούτε τους αρρώστους τους στον Ιησού για να θεραπευθούν. Κατά συνέπεια, έχασαν την ευκαιρία από την οποία άλλοι, όπως ο Ιάειρος και η αιμορροούσα γυναίκα ωφελήθηκαν. Τι γίνεται με μας; Εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Ιησού και να ευλογηθούμε από Αυτόν;


2. Η Αποστολή των δώδεκα αποστόλων

ΜΑΡΚ 6:7 Και προσκαλέσας τους δώδεκα, ήρχισε να αποστέλλη αυτούς δύο, και έδιδεν εις αυτούς εξουσίαν κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων, 

Σ’ αυτή τη περικοπή, ο Ιησούς έστειλε τους δώδεκα αποστόλους Του ανά δύο για να κηρύξουν. Αυτό ήταν το τέταρτο στάδιο στη διακονία τους. Πρώτα, είχαν ακούσει για τον Ιησού, μετά είχαν καλεστεί από Αυτόν, αργότερα είχαν επιλεγεί ως απόστολοι. Εδώ αποστάλθηκαν ως αντιπρόσωποί Του για να κηρύξουν το μήνυμα της μετάνοιας.

Είναι άξιο προσοχής ότι ο Ιησούς απέστειλε τους μαθητές του ανά δύο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όπως κάθε άλλη μαρτυρία θα έπρεπε να βεβαιώνεται από δύο μάρτυρες. Πάντα οι δύο είναι καλύτεροι από τον ένα, διότι αλληλοβοηθιούνται και παίρνουν κουράγιο ο ένας από τον άλλον. Όσο ο πρώτος κηρύττει ή δίνει τη μαρτυρία του για το Χριστό, δίνεται στον δεύτερο η ευκαιρία να προσεύχεται ώστε ο Κύριος να διώξει κάθε πνεύμα αντίστασης και να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού.


… εξουσίαν κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων, ... Η εξουσία του εργάτη ώστε ότι κάνει για τον Θεό να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να πηγάζει από τον Θεό. Σε άλλη περίπτωση, ο άνθρωπος θα πασχίζει, ακόμη μπορεί και να κόβει τις σάρκες του όπως οι προφήτες του Βάαλ, αλλά αποτέλεσμα δεν θα υπάρχει.


ΜΑΡΚ 6:8 και παρήγγειλεν εις αυτούς να μη βαστάζωσι μηδέν εις την οδόν ειμή ράβδον μόνον, μη σακκίον, μη άρτον, μη χαλκόν εις την ζώνην, 9 αλλά να ήναι υποδεδεμένοι σανδάλια και να μη ενδύωνται δύο χιτώνας. 10 Και έλεγε προς αυτούς· Όπου εάν εισέλθητε εις οικίαν, εκεί μένετε εωσού εξέλθητε εκείθεν. 11 Και όσοι δεν σας δεχθώσι μηδέ σας ακούσωσιν, εξερχόμενοι εκείθεν εκτινάξατε τον κονιορτόν τον υποκάτω των ποδών σας διά μαρτυρίαν εις αυτούς. Αληθώς σας λέγω, ελαφροτέρα θέλει είσθαι η τιμωρία εις τα Σόδομα ή Γόμορρα εν ημέρα κρίσεως, παρά εις την πόλιν εκείνην. 12 Και εξελθόντες εκήρυττον να μετανοήσωσι, 13 και εξέβαλλον πολλά δαιμόνια και ήλειφον πολλούς αρρώστους με έλαιον και εθεράπευον.


Ο Κύριος βρίσκεται ακόμη ανάμεσά τους, δεν έχει αναληφθεί. Η αποστολή αυτή ήταν επείγουσα και είχε κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έτσι ο Ιησούς τους απαγόρευσε να πάρουν πρόσθετες προμήθειες. Αυτός ο περιορισμός δεν προορίστηκε να είναι μόνιμος, αλλά ήταν κατάλληλος για αυτήν την έκτακτη σύντομη αποστολή. Η αποστολή έξι ζευγαριών κηρύκων αφενός διευκόλυνε τη διάδοση του μηνύματος του Ιησού και αφετέρου έδωσε στους αποστόλους πολύτιμη πρακτική εμπειρία, ώστε στο μέλλον, να εμπιστεύονται τον Θεό για κάθε ανάγκη τους.

ΛΟΥΚ 22:35 Και είπε προς αυτούς· Ότε σας απέστειλα χωρίς βαλαντίου και σακκίου και υποδημάτων, μήπως εστερήθητέ τινός; οι δε είπον· Ουδενός. 36 Είπε λοιπόν προς αυτούς· Αλλά τώρα όστις έχει βαλάντιον ας λάβη αυτό μεθ' εαυτού, ομοίως και σακκίον, και όστις δεν έχει ας πωλήση το ιμάτιον αυτού και ας αγοράση μάχαιραν.3. Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή

ΜΑΡΚ 6:14 Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης· διότι φανερόν έγεινε το όνομα αυτού· και έλεγεν ότι Ιωάννης ο Βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών, και διά τούτο ενεργούσιν αι δυνάμεις εν αυτώ. 15 Άλλοι έλεγον ότι ο Ηλίας είναι· άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης είναι ή ως εις των προφητών.

Ο Ηρώδης, πλανεμένος από τα πάθη του, είχε σκοτώσει τον Ιωάννη με τον τρόπο που θα δούμε παρακάτω. Είναι φανερό ότι οι τύψεις του τον στοίχειωναν γνωρίζοντας ότι είχε κάνει μέγα σφάλμα, ενώ γνώριζε ότι ο Ιωάννης ήταν σταλμένος από τον Θεό. Όταν άκουσε ότι κάποιος που τριγυρνούσε τη χώρα έλεγε παρόμοια πράγματα με τον Ιωάννη το βαπτιστή και έκανε θαύματα, οι τύψεις του τον οδήγησαν να συμπεράνει ότι πρόκειται για τον Ιωάννη το βαπτιστή, ο οποίος είχε επιστρέψει από τους νεκρούς. Άλλοι έλεγαν ότι επρόκειτο για τον Ηλία το προφήτη, παραφράζοντας τη προφητεία του Μαλαχία:

ΜΑΛ 4:5 Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής· 6 και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γην με ανάθεμα.

ΜΑΤΘ 11:13 Διότι πάντες οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. 14 Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη.

ΜΑΤΘ 17:10 Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες· Διά τι λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθη ο Ηλίας πρώτον; 11 Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς· Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα· 12 σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ' έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν· ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη υπ' αυτών. 13 Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς.

ΛΟΥΚ 1:11 Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος· 12 και ο Ζαχαρίας ιδών εταράχθη, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. 13 Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος· Μη φοβού, Ζαχαρία· διότι εισηκούσθη η δέησίς σου, και η γυνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει υιόν εις σε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. 14 και θέλει είσθαι εις σε χαρά και αγαλλίασις, και πολλοί θέλουσι χαρή διά την γέννησιν αυτού. 15 Διότι θέλει είσθαι μέγας ενώπιον του Κυρίου, και οίνον και σίκερα δεν θέλει πίει, και θέλει πληρωθή Πνεύματος Αγίου έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού, 16 και πολλούς των υιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον τον Θεόν αυτών. 17 Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, διά να επιστρέψη τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, διά να ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον.

Όλα τα παραπάνω εδάφια, έδωσαν στο παρελθόν ευκαιρία για να υποστηριχθεί η κάλπικη διδασκαλία περί μετεμψύχωσης, που κύρια υποστηρίζεται από τις Ινδουϊστικές θρησκείες. Βεβαίως, κάθε καλοπροαίρετος ερευνητής της Γραφής, γνωρίζει ότι η προφητεία περί έλευσης του Ηλία ο οποίος είχε πεθάνει δέκα αιώνες πριν, αναφερόταν στον Ιωάννη το βαπτιστή ο οποίος θα ερχόταν έχοντας το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Δεν μιλά για την δύναμη να κάνει θαύματα, διότι ο Ιωάννης δεν έκανε θαύματα, αλλά για τη δύναμη να επιστρέψει πολλούς των υιών Ισραήλ στον Θεό.


ΜΑΡΚ 6:16 Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι ούτος είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα· αυτός ανέστη εκ νεκρών. 17 Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και επίασε τον Ιωάννην και έδεσεν αυτόν εν τη φυλακή διά την Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα. 18 Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδην ότι δεν σοι είναι συγκεχωρημένον να έχης την γυναίκα του αδελφού σου. 19 Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώση αυτόν, και δεν ηδύνατο.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιωάννης με σθένος αντιστεκόταν στην αμαρτία και ήλεγχε με παρρησία τον Ηρώδη, ο οποίος είχε παντρευτεί την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του. Η παράβαση στο λόγο του Θεού, μπορεί να συγχωρεθεί και να ματαιωθεί ο κατήφορος προς τον αιώνιο θάνατο, αν ο άνθρωπος εννοήσει τη παράβασή του, μετανοήσει και αφήσει την αμαρτία. Αν όμως επιμένει να αγνοεί τη προειδοποίηση των δούλων του Θεού και τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος υπακούοντας στα ζωώδη ένστικτα της σάρκας του, αυτό θα φέρει τη καταστροφή του.


ΜΑΡΚ 6:20 Διότι ο Ηρώδης εφοβείτο τον Ιωάννην, γνωρίζων αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον, και διεφύλαττεν αυτόν και έκαμνε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως ήκουεν αυτού.

Εδώ ακριβώς είναι η τραγωδία του Ηρώδη. Ο ίδιος, συμπαθούσε τον Ιωάννη και μάλιστα ήξερε ότι είναι άγιος και δίκαιος άνθρωπος του Θεού. Μάλιστα σε άλλες περιπτώσεις, είχε καταφέρει να τον προστατεύσει από αυτούς που ήθελαν το κακό του, που ανάμεσά τους φυσικά ήταν και η Ηρωδιάδα, η παράνομη γυναίκα του. Μάλιστα, τα λόγια του Ιωάννη για τον Θεό, ήταν ευχάριστα στα αυτιά του Ηρώδη. Προσοχή όμως. Το να ακούμε τα λόγια του Χριστού με ευχαρίστηση και να συμφωνούμε με αυτά, δεν είναι τίποτε χωρίς την υποταγή του θελήματός μας, στο θέλημα του Θεού.


...έκαμνε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως ήκουεν αυτού...

Ο Ηρώδης έκανε πολλά, αλλά όχι αυτό που ο λόγος του Θεού απαιτούσε από αυτόν, δηλαδή να διακόψει τη παράνομη σχέση του. Προσπάθησε ίσως να βρει μια συμβιβαστική λύση με τη συνείδησή του και ενώ αγαπούσε και περιέθαλπε την αμαρτία του, παράλληλα έκανε άλλα καλά πράγματα, τα οποία θεωρούσε ότι θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, αντί να χωρίσει όπως θα έπρεπε, τη γυναίκα του αδελφού του, τη μοιχαλίδα γυναίκα με την οποία συζούσε. Μπορεί να αντιμετώπιζε τον Ιωάννη ευγενικά, να μιλούσε καλά για αυτόν, ακόμα και να τον βοήθησε σε κάποια πράγματα. Ίσως να προσπάθησε με τον τρόπο αυτό να κάνει τον Ιωάννη να σταματήσει να τον επιπλήττει.


ΜΑΡΚ 6:21 Και ότε ήλθεν αρμόδιος ημέρα, καθ' ην ο Ηρώδης έκαμνεν εν τοις γενεθλίοις αυτού δείπνον εις τους μεγιστάνας αυτού και εις τους χιλιάρχους και τους πρώτους της Γαλιλαίας, 22 και εισήλθεν η θυγάτηρ αυτής της Ηρωδιάδος και εχόρευσε και ήρεσεν εις τον Ηρώδην και τους συγκαθημένους, είπεν ο βασιλεύς προς το κοράσιον· Ζήτησόν με ό,τι αν θέλης, και θέλω σοι δώσει. 23 Και ώμοσε προς αυτήν ότι θέλω σοι δώσει ό,τι με ζητήσης, έως του ημίσεος της βασιλείας μου.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο θέμα των συμποσίων. Όλοι μας έχουμε να μάθουμε στο θέμα αυτό. Η Χριστιανική παρέα δεν πρέπει να καταντά σαν μια παρέα απίστων που μαζεύονται για να πιούν, να μεθύσουν και να αρχίσουν μετά να παραφέρονται. Η Χριστιανική παρέα πρέπει να είναι και να παραμένει μια συντροφιά αγίων και είναι καλό να συνοδεύεται από συμπροσευχή. Στην εκκλησία δεν κάνουμε γενέθλια, παρά μόνο σε στενό οικογενειακό κύκλο, για να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα παιδιά μας και να γίνεται προσευχή. Δεν ενθαρρύνουμε τις οικογένειες να κάνουν γενέθλια με κοσμικό στυλ, καλεσμένους, δώρα κλπ, διότι δ