Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Κολακεία

ΚΡΙΤ ιδ:15 και την εβδόμην ημέραν είπαν προς την γυναίκα του Σαμψών∙ κολάκευσον τον άνδρα σου και ας μας φανέρωση το αίνιγμα δια να μη κατακαύσωμεν σε και τον οίκον του πατρός σου εν πυρί∙

ΨΑΛΜ ε:9 διότι δεν είναι εν τω στόματι αυτών αλήθεια∙ η καρδία αυτών είναι πονηρία∙ τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών∙ δια της γλώσσης αυτών κολακεύουσι…

Β’ ΣΑΜ ιε:2 και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλώμ∙ ιδέ η υπόθεσίς σου είναι καλή και ορθή∙ πλην δεν είναι ουδείς ο ακούων σε από μέρους του βασιλέως∙ 4 έλεγε προσέτι ο Αβεσσαλώμ, τις να με εδιώριζε κριτήν του τόπου δια να έρχηται προς εμέ πας όστις έχει διαφοράν ή κρίσιν και να δικαιώνω αυτόν! 5 και όποτε τις επλησίαζε δια να προσκυνήση αυτόν ήπλονε την χείρα αυτού και έπιανεν αυτόν και εφίλει αυτόν

... 6 Και έκαμνεν ο Αβεσσαλώμ κατά τούτον τον τρόπον, εις πάντα Ισραηλίτην ερχόμενον προς τον βασιλέα διά κρίσιν∙ και υπέκλεπτεν τας καρδίας των ανδρών Ισραήλ.

Α’ ΒΑΣ κβ:13 13 και ο μηνυτής όστις υπήγε να καλέση τον Μιχαίαν είπε προς αυτόν λέγων∙ ιδού τώρα οι λόγοι των προφητών φανερόνουσιν εξ ενός στόματος καλόν περί του βασιλέως∙ ο λόγος σου λοιπόν ας ήναι ως ο λόγος ενός εξ εκείνων∙ και λάλησον το καλόν. 14 ο δε Μιχαίας είπε, ζη Κύριος ότι μοί είπη ο Κύριος, τούτο θέλω λαλήσει

{Σημείωση}. (Ο μηνυτής του βασιλέως, προτρέπει τον Μιχαία να κολακεύσει τον βασιλιά με ψευδοπροφητεία...)

ΙΩΒ λβ:21 Μη γένοιτο να γείνω προσωπολήπτης, μηδέ να κολακεύσω άνθρωπον∙ 22 διότι δεν εξεύρω να κολακεύω∙ ο Ποιητής μου ήθελε με αναρπάσει ευθύς.

ΠΑΡ ζ:21 Δια της πολλής αυτής τέχνης απεπλάνησεν αυτόν∙ δια της κολακείας των χειλέων αυτής, είλκυσεν αυτόν.

ΠΑΡ ιθ:6 πολλοί κολακεύουσι το πρόσωπον του άρχοντος και πας τις είναι φίλος του δίδοντος ανθρώπου.

ΠΑΡ κη:23 Ο ελέγχων άνθρωπον, ύστερον θέλει ευρεί περισσοτέραν χάριν παρά τον κολακεύοντα δια της γλώσσης.

ΠΑΡ κθ:5 Ο άνθρωπος όστις κολακεύει τον πλησίον αυτού εκτείνει δίκτυον έμπροσθεν των βημάτων αυτού.

ΗΣΑ λ:10 ...Μή προφητεύητε εις ημάς τα ορθά, λαλείτε προς ημάς λόγια κολακευτικά, προφητεύετε απατηλά...

ΔΑΝ ια:21 21 και αντ’ αυτού θέλει σηκωθή εξουθενημένος τις εις τον οποίον δεν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν∙ αλλά θέλει ελθεί ειρηνικώς και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακείαις.

ΠΡΑΞ ιβ:22 Ο δε λαός επεφώνει, Θεού φωνή, και ουχί ανθρώπου...

ΡΩΜ ις:18 ...και διά λόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσι τας καρδίας των ακάκων

Α’ ΘΕΣ β:5 Διότι ούτε λόγον κολακείας μετεχειρίσθημεν ποτέ...

Β’ ΤΙΜ γ:6 εισχωρούσιν εις τας οικίας και αιχμαλωτίζουσι τα γυναικάρια...

ΙΟΥΔ 16 Ούτοι είναι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, περιπατούντες κατά τας επιθυμίας αυτών και το στόμα αυτών λαλεί υπερήφανα∙ και κολακεύουσι πρόσωπα χάριν ωφελείας...

8 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται