top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Κολακεία

ΚΡΙΤ ιδ:15 και την εβδόμην ημέραν είπαν προς την γυναίκα του Σαμψών∙ κολάκευσον τον άνδρα σου και ας μας φανέρωση το αίνιγμα δια να μη κατακαύσωμεν σε και τον οίκον του πατρός σου εν πυρί∙

ΨΑΛΜ ε:9 διότι δεν είναι εν τω στόματι αυτών αλήθεια∙ η καρδία αυτών είναι πονηρία∙ τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών∙ δια της γλώσσης αυτών κολακεύουσι…

Β’ ΣΑΜ ιε:2 και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλώμ∙ ιδέ η υπόθεσίς σου είναι καλή και ορθή∙ πλην δεν είναι ουδείς ο ακούων σε από μέρους του βασιλέως∙ 4 έλεγε προσέτι ο Αβεσσαλώμ, τις να με εδιώριζε κριτήν του τόπου δια να έρχηται προς εμέ πας όστις έχει διαφοράν ή κρίσιν και να δικαιώνω αυτόν! 5 και όποτε τις επλησίαζε δια να προσκυνήση αυτόν ήπλονε την χείρα αυτού και έπιανεν αυτόν και εφίλει αυτόν

... 6 Και έκαμνεν ο Αβεσσαλώμ κατά τούτον τον τρόπον, εις πάντα Ισραηλίτην ερχόμενον προς τον βασιλέα διά κρίσιν∙ και υπέκλεπτεν τας καρδίας των ανδρών Ισραήλ.

Α’ ΒΑΣ κβ:13 13 και ο μηνυτής όστις υπήγε να καλέση τον Μιχαίαν είπε προς αυτόν λέγων∙ ιδού τώρα οι λόγοι των προφητών φανερόνουσιν εξ ενός στόματος καλόν περί του βασιλέως∙ ο λόγος σου λοιπόν ας ήναι ως ο λόγος ενός εξ εκείνων∙ και λάλησον το καλόν. 14 ο δε Μιχαίας είπε, ζη Κύριος ότι μοί είπη ο Κύριος, τούτο θέλω λαλήσει

{Σημείωση}. (Ο μηνυτής του βασιλέως, προτρέπει τον Μιχαία να κολακεύσει τον βασιλιά με ψευδοπροφητεία...)

ΙΩΒ λβ:21 Μη γένοιτο να γείνω προσωπολήπτης, μηδέ να κολακεύσω άνθρωπον∙ 22 διότι δεν εξεύρω να κολακεύω∙ ο Ποιητής μου ήθελε με αναρπάσει ευθύς.

ΠΑΡ ζ:21 Δια της πολλής αυτής τέχνης απεπλάνησεν αυτόν∙ δια της κολακείας των χειλέων αυτής, είλκυσεν αυτόν.

ΠΑΡ ιθ:6 πολλοί κολακεύουσι το πρόσωπον του άρχοντος και πας τις είναι φίλος του δίδοντος ανθρώπου.

ΠΑΡ κη:23 Ο ελέγχων άνθρωπον, ύστερον θέλει ευρεί περισσοτέραν χάριν παρά τον κολακεύοντα δια της γλώσσης.

ΠΑΡ κθ:5 Ο άνθρωπος όστις κολακεύει τον πλησίον αυτού εκτείνει δίκτυον έμπροσθεν των βημάτων αυτού.

ΗΣΑ λ:10 ...Μή προφητεύητε εις ημάς τα ορθά, λαλείτε προς ημάς λόγια κολακευτικά, προφητεύετε απατηλά...

ΔΑΝ ια:21 21 και αντ’ αυτού θέλει σηκωθή εξουθενημένος τις εις τον οποίον δεν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν∙ αλλά θέλει ελθεί ειρηνικώς και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακείαις.

ΠΡΑΞ ιβ:22 Ο δε λαός επεφώνει, Θεού φωνή, και ουχί ανθρώπου...

ΡΩΜ ις:18 ...και διά λόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσι τας καρδίας των ακάκων

Α’ ΘΕΣ β:5 Διότι ούτε λόγον κολακείας μετεχειρίσθημεν ποτέ...

Β’ ΤΙΜ γ:6 εισχωρούσιν εις τας οικίας και αιχμαλωτίζουσι τα γυναικάρια...

ΙΟΥΔ 16 Ούτοι είναι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, περιπατούντες κατά τας επιθυμίας αυτών και το στόμα αυτών λαλεί υπερήφανα∙ και κολακεύουσι πρόσωπα χάριν ωφελείας...

15 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page