Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Κρίση

ΔΕΥΤ α:16 Ακούετε αναμέσον των αδελφών σας, και κρίνετε δικαίως αναμέσον ανθρώπου και του αδελφού αυτού, και του ξένου αυτού. 17 Εν τη κρίσει δεν θέλετε αποβλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου· διότι η κρίσις είναι του Θεού·

Β’ ΣΑΜ ιβ:1-12 {ο Δαβίδ κατακρίνει τον πλούσιο στην ιστορία που του είπε ο Νάθαν ο προφήτης, ενώ στην πραγματικότητα, έκρινε τον εαυτόν του}

ΜΑΤΘ ζ:1 Μή κρίνετε δια να μη κριθήτε· 2 διότι με οποίαν κρίσιν κρίνετε, θέλετε κριθή· και με οποίον μέτρον μετρείτε, θέλει αντιμετρηθή εις εσάς. 3 Και δια τί βλέπεις το ξυλάριον το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν τω οφθαλμώ σου δεν παρατηρείς; 4 Ή πως θέλεις ειπεί προς τον αδελφόν σου, Άφες να εκβάλω το ξυλάριον από του οφθαλμού σου, ενώ η δοκός είναι εν τω οφθαλμώ σου; 5 Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ιδεί καθαρώς διά να εκβάλης το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου.

ΛΟΥΚ ς:31 Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, και σείς πράττετε ομοίως εις αυτούς.

ΛΟΥΚ θ:54 Ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπον, Κύριε, Θέλεις να είπωμεν να καταβή πύρ από του ουρανού, και να αφανίση αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε; 55 Στραφείς δε επέπληξεν αυτούς, και είπε, Δεν εξεύρετε ποίου πνεύματος είσθε σεις·

ΙΩΑΝ ζ:24 Μη κρίνετε κατ’ όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσην κρίνατε.

ΙΩΑΝ η:15 Σείς κατά την σάρκα κρίνετε,...

ΡΩΜ β:1 Δια τούτο αναπολόγητος είσαι, ώ άνθρωπε, πάς όστις κρίνεις· διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σεαυτόν κατακρίνεις· επειδή τα αυτά πράττεις σύ ο κρίνων. 2 Εξεύρομεν δε ότι η κρίσις του Θεού είναι κατά των πραττόντων τα τοιαύτα. 3 Και νομίζεις τούτο, ώ άνθρωπε, συ ο κρίνων τους πράττοντας τα τοιαύτα, και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίσιν του Θεού;

ΡΩΜ ιδ:4 Σύ τις είσαι όστις κρίνεις ξένον δούλον; Εις τον ίδιον αυτού κύριον ίσταται ή πίπτει· διότι ο Θεός δύναται να στήσει αυτόν. 5 Άλλος μεν κρίνει μίαν ημέραν αγιωτέραν παρά άλλην ημέραν, άλλος δε κρίνει ίσην πάσαν ημέραν. Ας ήναι έκαστος πεπληροφορημένος εις τον ίδιον αυτού νούν. ... 10 Σύ δε, δια τι κρίνεις τον αδελφόν σου; ή και συ δια τι εξουθενείς τον αδελφόν σου; επειδή πάντες ημείς θέλομεν παρασταθή εις το βήμα του Χριστού. ... 12 Άρα λοιπόν έκαστος περί εαυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν. 13 Λοιπόν ας μη κρίνωμεν πλέον αλλήλους· αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το να μη βάλλητε πρόσκομμα εις τον αδελφόν, ή σκάνδαλον.

Α’ ΚΟΡ δ:3 Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ υφ’ υμών, ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως· αλλ’ ουδέ ανακρίνω εμαυτόν. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προ καιρού, έως άν έλθη ο Κύριος· όστις και θέλει φέρει εις το φώς τα κρυπτά του σκότους, και θέλει φανερώσει τας βουλάς των καρδιών. {βλ. ΕΒΡ ι.30}

Α’ ΚΟΡ ς:1 Τολμά τις από σας, όταν έχη διαφοράν προς τον άλλον, να κρίνηται ενώπιον των αδίκων, και ουχί ενώπιον των αγίων; 2 Δεν εξεύρετε ότι οι άγιοι θέλουσι κρίνει τον κόσμον; Και εάν ο κόσμος κρίνηται από σας, ανάξιοι είσθε να κρίνητε ελάχιστα πράγματα; 3 Δεν εξεύρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει; Πόσω μάλλον βιοτικά; Βιοτικάς λοιπόν κρίσεις εάν έχητε, τους εξουθενημένους εν τη εκκλησία, τούτους καθίζητε κριτάς. 5 Προς εντροπήν σας λέγω τούτο· ούτω δεν υπάρχει μεταξύ σας ουδέ είς σοφός, όστις θέλει δυνηθή να κρίνη ανά μέσον του αδελφού αυτού; 6 Αλλά αδελφός κρίνεται με αδελφόν, και τούτο ενώπιον απίστων;

ΚΟΛΟΣ β:16 Ας μη σας κρίνη λοιπόν μηδείς δια φαγητόν ή δια ποτόν, ή δια λόγον εορτής ή νεομηνίας ή σαββάτων·

ΙΑΚ β:1 Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψίας την πίστιν του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 2 Διότι εάν εισέλθη εις την συναγωγήν σας άνθρωπος έχων χρυσούν δακτυλίδιον με λαμπρόν ένδυμα, εισέλθη δε και πτωχός με ρυπαρόν ένδυμα, 3 και επιβλέψητε εις τον φορούντα το ένδυμα το λαμπρόν, και είπητε προς αυτόν, Συ κάθου εδώ καλώς· και προς τον πτωχόν είπητε, Συ στέκε εκεί, ή, κάθου εδώ υπό το υποπόδιόν μου· 4 δεν εκάμετε άρα διάκρισιν εν εαυτοίς, και εγείνατε κριταί πονηρά διαλογιζόμενοι;

ΙΑΚ δ:11 Μη καταλαλείτε αλλήλους, αδελφοί· όστις καταλαλεί αδελφόν, και κρίνει τον αδελφόν αυτού, καταλαλεί τον νόμον, και κρίνει τον νόμον· και εάν κρίνεις τον νόμον, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. 12 Είς είναι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώση και να απολέση· σύ τις είσαι, όστις κρίνεις τον άλλον;

ΙΑΚ ε:9 Μη στενάζετε κατ’ αλλήλων, αδελφοί, δια να μη κατακριθήτε· ιδού, ο κριτής ίσταται έμπροσθεν των θυρών.

7 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ (αυτοικανοποίηση)

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πράξεις που οδηγούν στον αυνανισμό είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμα λ

ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται