top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Κόλαση

ΗΣΑ α:28 Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί ομού θέλουσι καταστραφή, και οι εγκαταλειπόντες τον Κύριον θέλουσι καταναλωθή. ..... 31 Και ο ισχυρός θέλει είσθαι ως καλάμιον στυπίου, και το έργον αυτού ως σπινθήρ, και θέλουσι καυθή και τα δύο ομού, και δεν θέλει είσθαι ο σβύνων.

ΜΑΛ δ:1 Διότι, ιδού, έρχεται ημέρα, ήτις θέλει καίει ως κλίβανος∙ και πάντες οι υπερήφανοι, και πάντες οι πράττοντες ασέβειαν, θέλουσιν είσθαι άχυρον∙ και η ημέρα η ερχόμενη θέλει κατακαύσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θέλει αφήσει εις αυτούς ρίζαν και κλάδον.

ΜΑΤΘ γ:10 Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δένδρων∙ πάν λοιπόν δένδρον μη κάμνον καρπόν καλόν, εκκόπτεται, και εις πύρ βάλλεται. ..... 12 Όστις κρατεί το πτυάριον εν τη χειρί αυτού, και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού, και θέλει συνάξει τον σίτον αυτού εις την αποθήκην∙ το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρί ασβέστω.

ΜΑΤΘ η:12 οι δε υιοί της βασιλείας θέλουσιν εκβληθή εις το σκότος το εξώτερον∙ εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων.

ΜΑΤΘ ι:28 φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχή και σώμα να απολέση εν τη γεέννη.

ΜΑΤΘ ιγ:30 αφήσατε αυτά να συναυξάνωσιν αμφότερα μέχρι του θερισμού∙ και εν τω καιρώ του θερισμού θέλω ειπεί προς τους θεριστάς, Συλλέξατε πρώτον τα ζιζάνια, και δέσατε εις δέσμας, διά να κατακαύσητε αυτά∙ τον δε σίτον συνάξατε εις την αποθήκην μου. ..... 49 Ούτω θέλει είσθαι εν τη συντελεία του αιώνος∙ θέλουσιν εξέλθει οι άγγελοι, και θέλουσιν αποχωρίσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων, 50 και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός∙ εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων.

ΜΑΤΘ κβ:13 Τότε είπεν ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, Δέσαντες αυτού {του μη έχοντος ένδυμα γάμου} πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν, και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον∙ εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων.

ΜΑΤΘ κε:30 Και το αχρείον δούλον {τον θάψαντα το τάλαντον} ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον∙ εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων.

ΜΑΤΘ κε:41 Τότε θέλει ειπεί και προς τους εξ αριστερών, Υπάγετε απ’ εμού, οι κατηραμένοι, εις το πύρ το αιώνιον, το ητοιμασμένον διά τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού. ..... 46 Και θέλουσιν απέλθει ούτοι μεν εις κόλασιν αιώνιον∙ οι δε δίκαιοι εις ζωή αιώνιον.

ΛΟΥΚ ιγ:25 Αφού σηκωθή ο οικοδεσπότης και αποκλείση την θύραν, και αρχίσητε να στέκησθε έξω, και να κρούετε την θύραν, λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς∙ και εκείνος αποκριθείς σας είπη, δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε∙ 26 τότε θέλετε αρχίσει να λέγητε, Εφάγομεν έμπροσθέν σου και επίομεν, και εν ταις πλατείαις ημών εδίδαξας. 27 και θέλει ειπεί, Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε∙ φύγετε απ’ εμού, πάντες οι εργάται της αδικίας. 28 εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν ίδητε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, και πάντας τους προφήτας, εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλλομένους έξω.

Β’ ΘΕΣ α:6 Επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώση θλίψιν εις τους όσοι σας θλίβουσιν∙ 7 εις εσάς δε τους θλιβομένους άνεσιν μεθ’ ημών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ’ ουρανού μετά των αγγέλων αυτού, 8 εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν, και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού∙ 9 οίτινες θέλουσι τιμωρηθή με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου, και από της δόξης της δυνάμεως αυτού, 10 όταν έλθη να ενδοξασθή εν τοις αγίοις αυτού, και να θαυμασθή εν πάσι τοις πιστεύουσιν, (επειδή σεις επιστεύσατε εις την μαρτυρίαν ημών,) εν τη ημέρα εκείνη.

ΕΒΡ ι:26 Διότι εάν ημείς αμαρτάνωμεν εκουσίως, αφού ελάβομεν την γνώσιν της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών∙ 27 αλλά φοβερά τις απεκδοχή κρίσεως, και έξαψις πυρός, το οποίον μέλλει να κατατρώγη τους εναντίους. 28 Εάν τις αθετήση τον νόμον του Μωϋσέως, επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνήσκει χωρίς έλεος∙ πόσον, στοχάζεσθε, χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθή άξιος ο καταπατήσας τον Υιόν του Θεού, και νομίσας κοινόν το αίμα της διαθήκης με το οποίον ηγιάσθη, και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος; 30 Διότι εξεύρομεν τον ειπόντα, «Εις εμέ ανήκει η εκδίκησις, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν» λέγει Κύριος. Και πάλιν, «Ο Κύριος θέλει κρίνει τον λαόν αυτού.» 31 Φοβερόν είναι το να πέση τις εις χείρας Θεού ζώντος.

Β’ ΠΕΤ β:17 διά τους οποίους το ζοφερόν σκότος φυλάττεται εις τον αιώνα.

ΙΟΥΔ 6 ...εφύλαξε με παντοτεινά δεσμά υποκάτω του σκότους...

ΑΠΟΚ θ:2 Και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου...

ΑΠΟΚ ιδ:10 και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού, και θέλει βασανισθή με πύρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών θέλει αναβαίνει εις αιώνας αιώνων, και δεν έχουσιν ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα.

ΑΠΟΚ ιθ:20 ...ζώντες ερρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός την καιομένην με το θείον...

ΑΠΟΚ κ:10 Και ο Διάβολος ο πλανών αυτούς ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός και θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και

θέλουσι βασανίζεσθαι ημέραν και νύκτα, εις τους αιώνας των

αιώνων.

ΑΠΟΚ κ:15 Και όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν τω βιβλίω της ζωής, ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός.

ΑΠΟΚ κα:8 Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται, θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη με πύρ και θείον, ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος.


9 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page