top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Κόσμος

Έγινε ενημέρωση: 21 Ιαν 2022

Ο όρος “κόσμος” στην Αγία Γραφή, περιγράφει το αχανές εγκόσμιο σύστημα, το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα από τον Θεό, ακολουθεί τη δική του πορεία χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το θέλημα του Θεού και είναι στο τέλος αντίθετο προς Αυτόν.

Ιακ 4:4 … δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού; όστις λοιπόν θελήση να ήναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται.

Η Γραφή παντού περιγράφει δύο πλήρως διαχωρισμένα και αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Τα παιδιά του Θεού και τον κόσμο. Μάλιστα βλέπουμε πως υπάρχει μίσος ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Βέβαια το μίσος αυτό είναι διαφορετικό διότι ενώ ο κοσμος μισεί τα παιδιά του Θεού και θέλει το κακό τους, η εκκλησία μισεί την αμαρτία και τις ιδιότητες του κοσμικού φρονήματος, αλλά αγαπάει τον άνθρωπο και μάχεται σε πνευματικό επίπεδο για αυτόν, ώστε να γνωρίσει τον Θεό και να διαφύγει από την εξουσία του εχθρού.


Ο κόσμος μας μισεί διότι πρώτα μίσησε τον Ιησού

Ιωα 15:18 Εάν ο κόσμος σας μισή, εξεύρετε ότι εμέ πρότερον υμών εμίσησεν. 19 Εάν ήσθε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελεν αγαπά το ιδικόν του· επειδή όμως δεν είσθε εκ του κόσμου, αλλ' εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, διά τούτο σας μισεί ο κόσμος.

Ιωα 17:14 Εγώ έδωκα εις αυτούς τον λόγον σου, και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. 15 Δεν παρακαλώ να σηκώσης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξης αυτούς εκ του πονηρού.


Ο κόσμος βρίσκεται υπό την εξουσία του διαβόλου

Α’ Ιωα 5:19 Εξεύρομεν ότι εκ του Θεού είμεθα, και ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται.

Ρωμ 3:10 καθώς είναι γεγραμμένον Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις, 11 δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν· δεν υπάρχει τις εκζητών τον Θεόν. 12 Πάντες εξέκλιναν, ομού εξηχρειώθησαν· δεν υπάρχει ο πράττων αγαθόν, δεν υπάρχει ουδέ εις.

ΙΩΑΝ ιδ:17 Το πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό.


Ο κόσμος θανατώνει, Ο Θεός ζωοποιεί

Εφε 2:1 Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν, 2 εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας· 3 μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί· 4 ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, 5 και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι·


Ο Χριστιανός δεν αγαπά τον κόσμο

Α’ Ιωα 2:15 Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· 16 διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ' είναι εκ του κόσμου. 17 Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.

… Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω … Αυτό φυσικά δεν σημαίνει να μην αγαπά κανείς τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός αγαπά τον κόσμο (ΙΩΑ 3:16) αλλά όχι το αμαρτωλό κοσμικό σύστημα

Β’ Θεσ 4:10 διότι ο Δημάς με εγκατέλιπεν, αγαπήσας τον παρόντα κόσμον, και απήλθεν εις θεσσαλονίκην,

ΓΑΛ ς:14 Ο κόσμος εσταυρώθη ώς προς εμέ, και εγώ ώς προς τον κόσμον.

ΙΑΚ α:27 Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και πατρός είναι αυτή,....Να φυλάττη εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου.


12 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page