Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Κόσμος

ΙΩΑΝ ιδ:17 Το πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό.

ΙΩΑΝ ιε:18 Εάν ο κόσμος σας μισή, εξεύρετε ότι εμέ πρότερον υμών εμίσησεν. Ιωάν.17:14-Α.Ιωάν.3:13.

ΙΩΑΝ ιζ:9 9 Εγώ περί αυτών παρακαλώ δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μοι έδωκας, διότι ιδικοί σου είναι.

10 Και τα εμά πάντα σα είναι, και τα σα εμά και εδοξάσθην εν αυτοίς.

11 Και δεν είμαι πλέον εν τω κόσμω, αλλ' ούτοι είναι εν τω κόσμω, και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ άγιε, φύλαξον αυτούς εν τω ονόματί σου, τους οποίους μοι έδωκας, δια να ήναι εν καθώς ημείς. 12 Ότε ήμην μετ' αυτών εν τω κόσμω, εγώ εφύλαττον αυτούς εν τω ονόματί σου∙ εκείνους τους οποίους μοι έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απωλέσθη, ειμή ο υιός της απωλείας, δια να πληρωθή η γραφή. 13 Τώρα δε έρχομαι προς σε, και ταύτα λαλώ εν τω κόσμω, δια να έχωσι την χαράν μου πλήρη εν εαυτοίς.

14 Εγώ έδωκα εις αυτούς τον λόγον σου και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. 15 Δεν παρακαλώ να σηκώσης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξης αυτούς εκ του πονηρού. 16 Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου.

ΓΑΛ ς:14 Ο κόσμος εσταυρώθη ώς προς εμέ, και εγώ ώς προς τον κόσμον.

ΙΑΚ α:27 Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και πατρός είναι αυτή,....Να φυλάττη εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου.

ΙΑΚ δ:4 Δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του θεού, όστις λοιπόν θελήση να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του

Α’ ΙΩΑΝ β:15-17 Μή αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ, διότι παν

Α’ ΙΩΑΝ ε:19 Ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται.


1 προβολή0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ (αυτοικανοποίηση)

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πράξεις που οδηγούν στον αυνανισμό είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμα λ

ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται