top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Λόγος

ΔΕΥΤ δ:2 Δεν θέλετε προσθέσει εις τον λόγον τον οποίον εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει απ’ αυτού∙ διά να φυλάττητε τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τας οποίας εγώ σας προστάζω. ..... 5 Ιδού, εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός μου, διά να κάμνητε ούτως εν τη γή εις την οποίαν εισέρχεσθε διά να κληρονομήσητε αυτήν. 6 Φυλάττετε λοιπόν και κάμνετε αυτά∙ διότι αύτη είναι η σοφία σας, και η σύνεσίς σας, ενώπιον των εθνών∙ τα οποία θέλουσιν ακούσει πάντα τα διατάγματα ταύτα, και θέλουσιν ειπεί, Ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος. ..... 8 Και ποίον έθνος είναι τόσον μέγα, το οποίον να έχη διατάγματα και κρίσεις ούτω δικαίας, καθώς πάς ο νόμος ούτος, τον οποίον θέτω ενώπιόν σας σήμερον; ..... 13 Και εφανέρωσεν εις εσάς την διαθήκην αυτού, την οποίαν προσέταξεν εις εσάς να εκτελήτε, τας δέκα εντολάς∙ και έγραψεν αυτάς επί δύο λίθινας πλάκας.

ΔΕΥΤ ς:6 Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσιν είσθαι εν τη καρδία σου∙ 7 και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου, και περιπατών εν τη οδώ, και πλαγιάζων, και εγειρόμενος. 8 Και θέλεις δέσει αυτούς διά σημείον επί της χειρός σου, και θέλουσιν είσθαι ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. 9 Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου, και επί τας πύλας σου.

ΔΕΥΤ η:3 διά να σε κάμη να μάθης ότι ο άνθρωπος δεν ζή με μόνον άρτον, αλλ’ ο άνθρωπος ζή με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. {Ματθ. δ.4}

Ι. ΝΑΥΗ α:8 Δεν θέλει απομακρυνθή τούτο το βιβλίον του νόμου από του στόματός σου, αλλ εν αυτώ θέλεις μελετά ημέραν και νύκτα, διά να προσέχης να κάμνης κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτώ∙ διότι τότε θέλεις ευοδούσθαι εις την οδόν σου, και τότε θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως.

ΝΕΕΜ η:1 Συνήχθη δε πας ο λαός, ως είς άνθρωπος, εις την πλατείαν την έμπροσθεν της πύλης των υδάτων∙ και είπον προς Έσδραν τον γραμματέα, να φέρη το βιβλίον του νόμου του Μωϋσέως, τον οποίον ο Κύριος προσέταξεν εις τον Ισραήλ.

2 Και την πρώτην ημέραν του εβδόμου μηνός έφερεν Έσδρας ο ιερεύς τον νόμον έμπροσθεν της συνάξεως ανδρών τε και γυναικών, και πάντων των δυνάμεων να εννοώσιν ακούωντες. 3 Και ανέγνωσεν εν αυτώ, εν τη πλατεία τη έμπροσθεν της πύλης των υδάτων, από της αυγής μέχρι της μεσημβρίας, ενώπιον των ανδρών και των γυναικών, και των δυναμένων να εννοώσι∙ και τα ώτα παντός του λαού προσείχον εις το βιβλίον του νόμου. ..... 8 Και ανέγνωσαν εν τω βιβλίω του νόμου του Θεού ευκρινώς, και έδωκαν την έννοιαν. Και εξήγησαν τα αναγινωσκόμενα.

ΨΑΛΜ ιβ:6 Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά∙ αργύριον δεδοκιμασμένον εν πηλίνω χωνευτηρίω, κεκαθαρισμένον επταπλασίως.

ΨΑΛΜ ριθ:4 Συ προσέταξας να φυλάττωνται ακριβώς αι εντολαί σου. 5 είθε να κατενθύνωνται αι οδοί μου δια να φυλάττω τα διατάγματα σου 6 τότε δεν θέλω αισχυνθή όταν επιβλέπω εις πάντα τα προστάγματα σου 7 θέλω σε δοξολογεί εν ευθύτητι καρδίας όταν μάθω τας κρίσεις της δικαιοσύνης σου 8 τα διατάγματα σου θέλω φυλάττει∙ μη με εγκαταλίπης ολοκλήρως Βέθ 9 τίνι τρόπω θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού; φυλάττων τους λόγους σου 10 εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα∙ μη με αφήσης να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων σου 11 εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου δια να μη αμαρτάνω εις σε∙ 12 ευλογητός είσαι Κύριε∙ δίδαξον με τα διατάγματα σου

ΨΑΛΜ ριθ:15 Εις τας εντολάς σου θέλω μελετά, και εις τας οδούς σου θέλω ενατενίζει. 16 Εις τα διατάγματά σου θέλω εντρυφά∙ δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου.

ΨΑΛΜ ριθ:92 Εάν ο νόμος σου δεν ήτο η Τρυφή μου, τότε ήθελον χαθή εν τη θλίψει μου.

ΨΑΛΜ ριθ:97 Πόσον αγαπώ τον νόμον σου! όλην την ημέραν είναι μελέτη μου. 98 Διά των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφώτερον των εχθρών μου∙ διότι είναι πάντοτε μετ’ εμού. 99 Είμαι συνετώτερος πάντων των διδασκόντων με∙ διότι τα μαρτύριά σου είναι μελέτη μου. 100 Είμαι συνετώτερος των γερόντων∙ διότι εφύλαξα τας εντολάς σου. ..... 103 Πόσον γλυκείς είναι οι λόγοι σου εις τον ουρανίσκον μου! είναι υπέρ μέλι εις το στόμα μου. 104 εκ των εντολών σου έγεινα συνετός∙ δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους 105 Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου, και φώς εις τας τρίβους μου.

ΨΑΛΜ ριθ:162 Αγάλλομαι εις τον λόγον σου, ώς ο ευρίσκων λάφυρα πολλά. 163 Μισώ και βδελύττομαι το ψεύδος∙ τον νόμον σου αγαπώ.

ΠΑΡ λ:5 Πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος∙ είναι ασπίς εις τους πεποιθότας επ’ αυτόν. 6 Μη προσθέσης εις τους λόγους αυτού∙ μήποτε σε εξελέγξη, και ευρεθής ψεύστης.

ΗΣΑ λδ:16 Ζητήσατε εν τω βιβλίω του Κυρίου, και ανεγνώσατε∙ ουδέν εκ τούτων θέλει λείψει, ουδέν θέλει είσθαι χωρίς του συντρόφου αυτού∙ διότι το Πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα.

ΗΣΑ νε:10 Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιών εκ του ουρανού, και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γήν, και κάμνει αυτήν να εκφύη και να βλαστάνη, διά να δώση σπόρον εις τον σπείρωντα, και άρτον εις τον εσθίωντα, 11 ούτω θέλει είσθαι ο λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου∙ δεν θέλει επιστρέψει εις εμέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου, και θέλει ευοδωθή εις ό,τι αυτόν αποστέλλω.

ΙΕΡ ς:10 ιδού, ο λόγος του Κυρίου είναι πρός αυτούς όνειδος, δεν ηδύνονται εις αυτόν.

ΙΕΡ κγ:29 Δεν είναι ο λόγος μου ως πύρ; λέγει Κύριος∙ και ως σφύρα κατασυνρίβουσα τον βράχον;

ΜΑΤΘ κδ:14 Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη∙ και τότε θέλει ελθεί το τέλος.

ΜΑΤΘ κη:20 διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς∙ και ιδού, εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.

ΜΑΡΚ η:38 Διότι όστις αισχυνθή δι εμέ και διά τους λόγους μου εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αισχυνθή δι’ αυτόν, όταν έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων.

ΛΟΥΚ ια:28 Αυτός δε είπε, Μακάριοι μάλλον οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάττοντες αυτόν.

ΛΟΥΚ ις:16 Ο νόμος και οι προφήται έως Ιωάννου υπήρχον∙ από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται, και πάς τις βιάζεται να εισέλθη εις αυτήν. 17 Ευκολώτερον δε είναι ο ουρανός και η γή να παρέλθωσι, παρά μία κεραία του νόμου να πέση.

ΛΟΥΚ κα:33 Ο ουρανός και η γή θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δέν θέλουσι παρέλθει.

ΛΟΥΚ κδ:44 Είπε δε προς αυτούς, Ούτοι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς υμάς, ότε ήμην έτι μεθ’ υμών, ότι πρέπει να πληρωθώσι πάντα τα γεγραμμένα εν τω νόμω του Μωϋσέως και προφήταις και Ψαλμοίς περί εμού. 45 Τότε διήνοιξεν αυτών τον νούν, διά να καταλάβωσι τας γραφάς.

ΙΩΑΝ ε:39 Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σείς νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον∙ και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού.

ΠΡΑΞ ις:4 Ως δε διήρχοντο τας πόλεις, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάττωσι τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των αποστόλων και των πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ.

ΠΡΑΞ ιζ:2 Και κατά την συνήθειάν του ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς, και τρία σάββατα διελέγετο μετ’ αυτών από των γραφών. ...

ΠΡΑΞ κ:32 Και τώρα αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτος αυτού, όστις δύναται να επικοδομήση και να δώσει εις εσάς κληρονομίαν μεταξύ πάντων των ηγιασμένων.

ΠΡΑΞ κς:22 ...μη λέγων μηδέν εκτός των όσα ελάλησαν οι προφήται και ο Μωϋσής ότι έμελλον να γείνωσιν∙

ΡΩΜ α:16 Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού∙ επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαίον τε πρώτον και Έλληνα∙ 17 διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν.

ΡΩΜ ιε:4 Διότι όσα προεγράφησαν, διά την διδασκαλίαν ημών προεγράφησαν, διά να έχομεν την ελπίδα διά της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών.

Α’ ΚΟΡ α:18 Διότι ο λόγος του σταυρού εις μεν τους απολλυμένους είναι μωρία, εις ημάς δε τους σωζομένους είναι δύναμις Θεού.

Α’ ΚΟΡ δ:6 … διά να μάθητε διά του παραδείγματος ημών να μη φρονήτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον, διά να μη επαίρησθε είς υπέρ του ενός κατά του άλλου.

A’ ΚΟΡ ι:11 Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα, και εγράφησαν προς νουθεσίαν ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφθασαν.

Α’ ΚΟΡ ια:2 Σας επαινώ δε, αδελφοί, ότι εις πάντα με ενθυμείσθε, και κρατείτε τας παραδόσεις, καθώς παρέδωκα εις εσάς.

Α’ ΚΟΡ ιε:1 Σας φανερώνω δε αδελφοί, το ευαγγέλιον το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και ίστασθε∙ 2 διά του οποίου και σώζεσθε τίνι τρόπω σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάττητε αυτό∙ εκτός εάν επιστεύσατε εις ματαίως.

Β’ ΚΟΡ δ:4 Εάν δε και ήναι το ευαγγέλιον ημών κεκαλυμμένον, εις τους απολλυμένους είναι κεκαλυμμένον∙ 4 των οποίων, απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νούν, διά να μη επιλάμψη εις αυτούς ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού.

ΓΑΛ α:11 Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιον το κηρυχθέν υπ’ εμού δεν είναι ανθρώπινον∙ 12 διότι ουδ’ εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού.

ΕΦΕΣ γ:4 ...εξ ών δύνασθε αναγινώσκοντες να νοήσητε την εν τω μυστηρίω του Χριστού γνώσιν μου∙)

ΚΟΛΟΣ γ:16 Ο λόγος του Χριστού άς κατοική εν υμίν πλουσίως, μετά πάσης σοφίας.

A’ ΘΕΣ β:13 Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού τον οποίον ηκούσατε παρ’ ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά (καθώς είναι αληθώς), λόγον Θεού, όστις και ενεργείται μεταξύ υμών των πιστευόντων.

Β’ ΤΙΜ α:13 Κράτει το υπόδειγμα των υγιαινόντων λόγων, τους οποίους ήκουσας παρ’ εμού, μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. 14 Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον διά του Πνεύματος του αγίου του ενοικούντος εν ημίν.

Β’ ΤΙΜ γ:14 Αλλά συ μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθης, εξεύρων παρά τίνος έμαθες∙ 15 και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. 16 Όλη η γραφή είναι Θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης∙

ΕΒΡ δ:12 Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών, και ενεργός, και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας. 13 Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχηλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς όν έχομεν να δώσωμεν λόγον.

ΙΑΚ α:21 Διά τούτο απορρίψαντες πάσαν ρυπαρίαν και περισσείαν κακίας, δέχθητε μετά πραότητος τον εμφυτευθέντα λόγον, τον δυνάμενον να σώση τας ψυχάς σας.

22 Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου, και μη μόνον ακροαταί, απατώντες εαυτούς. 23 Διότι εάν τις ήναι ακροατής του λόγου, και ουχί εκτελεστής, ούτος ομοιάζει με άνθρωπον όστις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρω∙ 24 διότι εθεώρησεν εαυτόν, και ανεχώρησε, και ευθύς ελησμόνησεν οποίος ήτο. 25 Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας, και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ’ εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.

Α’ ΠΕΤ α:23 επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα.

Α’ ΠΕΤ β:2 επιποθήσατε, ως νεογέννητα βρέφη, το λογικόν άδολον γάλα, διά να αυξηθείτε δι αυτού∙

Β’ ΠΕΤ α:19 Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε, ώς εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών, 20 τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της γραφής, γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. 21 Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ’ υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.

Β’ ΠΕΤ γ:15 Και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών∙ καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθείσαν εις αυτόν σοφίαν, 16 ως και εν πάσαις ταις επιστολαίς αυτού, λαλών εν αυταίς περί τούτων∙ μεταξύ των οποίων είναι τινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς, προς την ιδίαν αυτών απώλειαν.

ΑΠΟΚ α:3 Μακάριος ο αναγινώσκων, και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας, και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή∙

ΑΠΟΚ κβ:18 Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, Εάν τις επιθέση εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω τούτω. 19 Και εάν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής, και από της πόλεως της αγίας, και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω.

18 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comentários


bottom of page