top of page
Αναζήτηση

Μέριμνες

ΨΑΛΜ λζ:5 Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου, και έλπιζε επ’ αυτόν, και αυτός θέλει ενεργήσει∙

ΨΑΛΜ λζ:25 Νέος ήμην, και ήδη εγήρασα, και δεν είδον δίκαιον εγκαταλελειμένον ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτον. 26 Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει, και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν.

ΨΑΛΜ νε:22 Επίρριψον επί τον Κύριον το φορτίον σου, και αυτός θέλει σε ανακουφίσει∙ δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σαλευθή ο δίκαιος.

ΙΕΡ ιζ:7 Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίς. 8 Διότι θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον πλησίον των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τας ρίζας αυτού πλησίον του ποταμού, και δεν θέλει ιδεί όταν έρχηται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλλει∙ και δεν θέλει μεριμνήσει εν τω καιρώ της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύσει από του να κάμνη καρπόν.

ΜΑΤΘ ς:25 Διά τούτο σας λέγω, Μή μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι να φάγητε και τι να πίητε∙ μηδέ περί του σώματός σας, τι να ενδυθήτε. Δεν είναι η ζωή τιμιώτερον της τροφής, και το σώμα του ενδύματος; 26 Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά∙ σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών; 27 Αλλά τις από σας μεριμνών δύναται να προσθέση μίαν πήχην εις το ανάστημα αυτού; 28 Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε; Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουσι∙ δεν κοπιάζουσιν, ουδέ κλώθουσι. 29 Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως έν τούτων. 30 Αλλ’ εάν τον χόρτον του αγρού, όστις σήμερον υπάρχει, και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύη ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλώ μάλλον εσάς, ολιγόπιστοι; 31 Μη μεριμνήσητε λοιπόν, λέγοντες, Τι να φάγωμεν, ή τι να πίωμεν, ή τι να ενδυθώμεν; 32 Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί∙ επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων. 33 Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. 34 Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής∙ αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής.

ΜΑΤΘ ιγ:22 ...έπειτα η μέριμνα του αιώνος τούτου, και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγον, και γίνεται άκαρπος.

ΛΟΥΚ ι:40 Η δε Μάρθα, ενησχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν∙ και ελθούσα έμπροσθεν αυτών, είπε, Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνην να υπηρετώ; ειπέ λοιπόν προς αυτήν να μοι βοηθήση. 41 Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά∙ 42 πλήν ενός είναι χρεία∙ η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ’ αυτής.

ΛΟΥΚ ιβ:33 Κάμετε εις εαυτούς βαλάντια τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρόν εν τοις ουρανοίς όστις δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ουδέ σκώληξ διαφθείρει. 34 Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είσθαι και η καρδία σας.

ΛΟΥΚ ιδ:18 Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμην να παραιτώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, Αγρόν ηγόρασα, και έχω ανάγκην να εξέλθω και να ίδω αυτόν, παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον. 19 Και άλλος είπεν Ηγόρασα πέντε ζεύγη βοών, και υπάγω να δοκιμάσω αυτά∙ παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον. 20 Και άλλος είπε, Γυναίκα ενυμφεύθην∙ και διά τούτο δεν δύναμαι να έλθω.

ΛΟΥΚ κα:34 Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιοτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ’ υμάς η ημέρα εκείνη∙

ΙΩΑΝ ς:27 Εργάζεσθε μή διά την τροφήν την φθειρομένην, αλλά διά την τροφήν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον, την οποίαν ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει∙ διότι τούτον εσφράγισεν ο πατήρ, ο Θεός.

ΦΙΛΙΠ δ:6 Μή μεριμνάτε περί μηδενός∙ αλλ’ εν παντί πράγματι άς γνωρίζωνται τα αιτήματά σας προς τον Θεόν μετ’ ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. 7 Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νούν, θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.

ΕΒΡ ιγ:5 Ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος∙ αρκείσθε εις τα παρόντα∙ διότι αυτός είπε, «Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει» 6 ώστε ημείς θαρρούντες να λέγωμεν, «Ο Κύριος βοηθός μου, και δεν θέλω φοβηθή, τι να μοι κάμη άνθρωπος.»

Α’ ΠΕΤ ε:7 και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ’ αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.

27 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

bottom of page