top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Μακαρισμοί

Έγινε ενημέρωση: 21 Ιαν 2022

ΔΕΥΤ λγ:33 μακάριος συ Ισραήλ∙ τις όμοιος σου λαέ σωζόμενε υπό του Κυρίου όστις είναι η ασπίς της βοηθείας σου και η μάχαιρα της υπεροχής σου

ΙΩΒ ε:17 ιδού μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός∙ δια τούτο μη καταφρόνει την παιδειαν του παντοδυνάμου

ΨΑΛΜ α:1 Μακάριος ο άνθρωπος όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη και επι καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν

ΨΑΛΜ λβ:1 μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία

ΨΑΛΜ λγ:12 Μακάριον το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος∙ ο λαός τον οποίον εξέλεξε δια κληρονομίαν αυτού

ΨΑΛΜ λδ:8 Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος∙ μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ’ αυτόν

ΨΑΛΜ ξε:4 μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες δια να κατοική εν ταις αυλαίς σου∙ θέλομεν χορτασθή από των αγαθών του οίκου σου, του αγίου ναού σου

ΨΑΛΜ πδ:4 Μακάριοι οι κατοικούντες εν τω οίκω σου∙ πάντοτε θέλουσι σε αινεί. διάψαλμα 5 μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμις είναι εν σοι, εν τη καρδία των οποίων είναι αι οδοί σου

ΨΑΛΜ ۶θ:15 Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλαλαγμόν∙ θέλουσι περιπατεί Κύριε εν τω φωτί του προσώπου σου

ΨΑΛΜ ρς:3 Μακάριοι οι φυλάττοντες κρίσιν, οι πράττοντες δικαιοσύνην εν παντί καιρώ

ΨΑΛΜ ριθ:1 Μακάριοι οι άμωμοι εν οδώ, οι περιπατούντες εν τω νόμω του Κυρίου.

2 Μακάριοι οι φυλάττοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εκζητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας

ΠΑΡ η:34 Μακάριος ο άνθρωπος όστις μου ακούση αγρυπνών καθ ημέραν εν ταις πύλαις μου, περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου

ΜΑΤΘ 5:2  και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς, λέγων. 

3  Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. 

4  Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή. 

5  Μακάριοι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην. 

6  Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή. 

7  Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθή. 

8  Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν. 

9  Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί Θεού. 

10  Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. 

11  Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού. 12  Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς· επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών. . (ΛΟΥΚ ς:20…)

ΜΑΤΘ ια:6 Μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί. (ΛΟΥΚ ζ:2)

ΜΑΤΘ ιγ:16 Υμών δε οι οφθαλμοί είναι μακάριοι, διότι βλέπουσι και τα ώτα σας, διότι ακούουσιν.

ΛΟΥΚ α:48 διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού επειδή ιδού, από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσαι αι γενεαί

ΛΟΥΚ ια:28 Μακάριοι μάλλον οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάττοντες αυτόν. (ΙΑΚ α:25 - ΑΠΟΚ α:3)

ΛΟΥΚ ιβ:37 Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο Κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας. (ΑΠΟΚ 16:15)

ΛΟΥΚ ιδ:13 Αλλ' όταν κάμνης υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμμένους, χωλούς, τυφλούς, και θέλεις είσθαι μακάριος, διότι δεν έχουσι να σου ανταποδώσωσιν.

ΛΟΥΚ ιγ:17 Εάν εξεύρητε ταύτα, μακάριοι είσθε, εάν κάμνετε αυτά.

ΙΩΑ κ:29 Μακάριοι όσοι δεν είδον, και επίστευσαν. (ΜΑΤΘ ις:17)

ΠΡΑΞ κ:35 Μακάριον είναι να δίδη τις μάλλον παρά να λαμβάνη.

ΡΩΜ δ:7 Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι, και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτιών.

ΙΑΚ α:12 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις υπομένει πειρασμόν. … 25 Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας, και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ' εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.

Α’ ΠΕΤ γ:14 Αλλ' εάν και πάσχητε δια την δικαιοσύνην, είσθε μακάριοι.

Α’ ΠΕΤ δ:14 Εάν ονειδίζησθε δια το όνομα του Χριστού, είσθε μακάριοι.

ΑΠΟΚ α:3 Μακάριος ο αναγινώσκων, και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας, και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή διότι ο καιρός είναι πλησίον.

ΑΠΟΚ ιθ:9 Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου.

ΑΠΟΚ ιδ:13 Μακάριοι οι νεκροί, οίτινες αποθνήσκουσιν εν Κυρίω από του νύν.

ΑΠΟΚ κ:6 6 Μακάριος και άγιος όστις έχει μέρος εις την πρώτην ανάστασιν επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είσθαι ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουσι βασιλεύσει μετ' αυτού χίλια έτη.

ΑΠΟΚ κβ:14 Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, δια να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής, και να εισέλθωσι δια των πυλώνων εις την πόλιν.

13 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comments


bottom of page