Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Μεσιτεία

ΙΩΒ θ.33 Δέν υπάρχει μεσίτης μεταξύ ημών, διά να βάλη την χείρα αυτού επ’ αμφοτέρους ημάς.

ΙΩΑΝ ι.9 Εγώ είμαι η θύρα∙ δι’ εμού εάν τις εισέλθει, θέλει σωθή, και θέλει εισέλθει και εξέλθει, και θέλει ευρεί βοσκήν.

ΙΩΑΝ ιδ.6 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Εγώ είμαι η οδός, και η αλήθεια, και η ζωή∙ ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού∙

ΡΩΜ η.34 ...όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών.

Α’ ΤΙΜ β.5 Διότι είναι είς Θεός, είς και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ...

ΕΒΡ ζ.25 Όθεν δύναται και να σώζη εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι’ αυτού, ζών πάντοτε διά να μεσιτεύει υπέρ αυτών.

ΕΒΡ η.6 Τώρα όμως ο Χριστός έλαβεν εξοχωτέραν λειτουργίαν, καθόσον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ήτις ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας.

ΕΒΡ θ.15 Και διά τούτο είναι μεσίτης διαθήκης καινής, ίνα, διά του θανάτου όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθήκης παραβάσεων, λάβωσιν οι κεκλημένοι την επαγγελίαν της αιωνίου κληρονομίας. ..... 24 Διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν εις χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλ’ εις αυτόν τον ουρανόν, διά να εμφανισθή τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών∙

ΕΒΡ ιβ.24 Και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν, ...

Α’ ΙΩΑ β.1 Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω, διά να μη αμαρτήσητε∙ και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον Δίκαιον.


2 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΙΕΡ 9:13 Και είπε Κύριος, Διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιπάτησαν εν αυτώ∙ 14 αλλά περιεπάτησαν οπίσω της ορέξεως τ