top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Μυστήρια

1.- ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΥΔΑΤΙ

Γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτισθεί ένα άτομο στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία. (Μάρκος ις: 16, Πράξεις β: 36-39). Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν. (Πράξεις η: 36-39).


2.- ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Γίνεται ακριβώς όπως την έκαμε ο Κύριός μας Ιησούς χριστός (Λουκάς κβ: 14-21) και την παρέδωσε στους αποστόλους (Α' Κορινθίους ια: 23-27). Ο οίνος και ο άρτος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικός, δια της πίστεως. (Α. Κορινθίους ια: 27-30). Στην Θεία κοινωνία λαβαίνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία (Α’ Κορινθίους ια: 28). Η Θεία κοινωνία γίνεται κάθε Κυριακή (Πράξεις β: 47, κ: 7).


3.- ΓΑΜΟΣ

Πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο (Εβραίους ιγ: 4), απαγορευμένου του διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, παρεκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος ε: 32) και μη επιτρεπομένου δευτέρου γάμου (Α' Κορινθίους ζ: 11). Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο (Α. Κορινθίους ζ: 39), γι' αυτό και το Ευαγγέλιο δεν επιτρέπει τα διαζύγια.


4.- ΕΥΧΕΛΑΙΟ

Αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με έλαιο, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως παραγγέλλει ο Λόγος του Θεού (Ιάκωβος ε: 14, Μάρκος στ: 13). Ο Ιησούς χριστός θεραπεύει τον ασθενή.


5.- ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον πάντων (Μάρκος α: 5, Πράξεις Ιθ: 18), ή κατ' ιδίαν (Ιάκωβος ε: 16), για να λάβει συγχώρεση από τον μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό (Πράξεις δ: 12).


6.- ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Οι πιστοί το ζητούν και το λαβαίνουν από τον ίδιον τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, που είναι ο Μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Άγιο (Ματθαίος γ: 11). Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθή με Πνεύμα Άγιο, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας (Πράξεις β: 5, 1: 44-48, Ιθ: 6, Α' Κορινθίους Ιδ: 22).


7.- ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ

Είναι πέντε και τις δίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Ιησούς χριστός: "Και αυτός έδωκεν, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε Ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους". Χειροτονεί επισκόπους, που λέγονται και πρεσβύτεροι ανά πάσαν εκκλησίαν (Πράξεις Ιδ: 23), πιστούς αδελφούς, που πρέπει να είναι απαραιτήτως παντρεμένοι, με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους, με καλή μαρτυρία (Α . Τιμοθέου γ: 1-8, Τίτος α: 5-1 0).ΛΙΣΤΑ ΕΔΑΦΙΩΝ

Ματθ 13:11 Διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών.Μαρκ.4:11-Λουκ.8:10-Αποκ.10:7.

Ρωμ 11:25 Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο.....Οτι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ.

Ρωμ 16:25 Κατά την αποκάλυψιν του μυστηρίου του σεσιωπημένου μέν απο χρόνων αιωνίων.

Α' Κορ 2:7 Αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη, την αποκεκρυμμένην, την οποίαν προώρισεν ο Θεός προ των αιώνων εις δόξαν

Α' Κορ 4:1 Ούτως ας μας θεωρή πας άνθρωπος, ώς.....οικονόμους των μυστηρίων του Θεού.

Α.Κορ 15:51 Ιδού, μυστήριον λέγω πρός εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή.

Εφεσ 1:9 Γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού.

Εφεσ 3:3,4,9 Δι'αποκαλύψεως εφανέρωσεν εις εμέ το μυστήριον,......Εξ ών δύνασθε αναγινώσκοντες να νοήσητε την εν τω μυστηρί

Εφεσ 5:32 Το μυστήριον τούτο είναι μέγα, εγώ δέ λέγω τούτο περί Χριστού και περί της εκκλησίας.

Εφεσ 6:18,19 Προσευχόμενοι εν παντί καιρώ....Και υπέρ εμού, δια να δοθή εις εμέ λόγος να ανοίξω το στόμα μου.....δια να κάμ

Κολ 1:26 Το μυστήριον,το οποίον ήτο αποκεκρυμμένον απο των αιώνων και απο των γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους αγίους

Κολ 2:2 Ωστε να γνωρίσωσι το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού.

Β' Θεσ 2:7 Διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται.

Α' Τιμ 3:9 Εχοντες το μυστήριον της πίστεως μετά καθαράς συνειδήσεως.

Α' Τιμ 3:16 Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσέβειας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί.

Αποκ 1:20 Το μυστήριον των επτά αστέρων.

Αποκ 17:5 Μυστήριον Βαβυλών η μεγάλη. Αποκ.17:7.

Αποκ 21:22 Και ναόν δεν είδον εν αυτή.

9 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Commentaires


bottom of page